Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 461/2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la procedurile, formularele și modelele standard pentru procesul de consultare dintre autoritățile competente relevante în cazul proiectelor de achiziționare de participații calificate la instituții de credit, prevăzut la articolul 24 din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017R0461

În vigoare de la 17 martie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE, în special articolul 22 alineatul (9),

întrucât:

(1) Este necesar să se stabilească proceduri, formulare și modele standard pentru a se asigura evaluarea corectă de către autoritățile competente a notificării proiectelor de achiziționare directă sau indirectă ori de majorare a participațiilor calificate la instituții de credit în cazul cărora potențialul achizitor este entitate supravegheată întrun alt stat membru sau sector, societate-mamă a unei entități supravegheate astfel ori persoană fizică sau juridică care controlează o entitate supravegheată astfel. În aceste cazuri, autoritățile competente relevante ar trebui să se consulte și să își transmită reciproc informațiile solicitate sau alte informații esențiale.

(2) În conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Directiva 2013/36/UE, procesul de consultare menționat la articolul 24 din directiva respectivă este aplicabil și în cazul evaluării acționarilor și membrilor unei instituții de credit în vederea acordării instituției respective a autorizației de începere a activității. Prin urmare, procedurile, formularele și modelele standard ar trebui, de asemenea, să permită consultarea între autoritățile competente relevante atunci când evaluarea acționarilor sau a membrilor care dețin participații calificate este efectuată în cadrul evaluării cererilor de obținere a autorizației ale instituțiilor de credit.

(3) Pentru a facilita cooperarea dintre autoritățile competente și pentru a asigura eficiența schimburilor de informații, autoritățile competente ar trebui să stabilească date de contact dedicate procesului de consultare prevăzut la articolul 24 din Directiva 2013/36/UE și să le publice pe site-urile proprii.

(4) Ar trebui instituite proceduri de consultare care să includă prevederi clare referitoare la termene, pentru a se asigura cooperarea promptă și eficientă dintre autoritățile competente.

(5) De asemenea, procedurile de consultare ar trebui să asigure faptul că autoritățile competente cooperează și acționează în vederea îmbunătățirii procesului de consultare prin menționarea, atunci când este cazul, a transmiterii de opinii privind calitatea și relevanța informațiilor primite.

(6) Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare transmis Comisiei de Autoritatea Bancară Europeană.

(7) Autoritatea Bancară Europeană a organizat consultări publice cu privire la proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat potențialele costuri și beneficii aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Obiectul

Prezentul regulament stabilește procedurile, formularele și modelele standard pentru procesul de consultare menționat la articolul 24 din Directiva 2013/36/UE dintre:

(a) autoritatea competentă a unei instituții de credit existente pentru care se propune achiziționarea sau majorarea unei participații calificate ori autoritatea care are responsabilitatea de a acorda unei instituții de credit autorizația de începere a activității (denumită în continuare "autoritate solicitantă");

(b) autoritatea competentă relevantă a potențialului achizitor, acționar sau membru, în cazul în care acesta se încadrează într-una din categoriile menționate la articolul 24 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din Directiva 2013/36/UE (denumită în continuare "autoritate solicitată").

Articolul 2 Datele de contact stabilite

În vederea derulării procesului de consultare prevăzut la articolul 24 din Directiva 2013/36/UE, autoritățile competente relevante stabilesc datele de contact, prin alocarea unei adrese unice a unui departament dedicat sau a unei adrese de e-mail, pentru transmiterea notificărilor privind consultarea și a altor informații în conformitate cu prezentul regulament și publică pe site-ul propriu datele respective.

Articolul 3 Notificarea privind consultarea

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...