Ordinul Asistenților Medicali Geneneraliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România - OAMGMAMR

Metodologia privind acordarea accesului parțial la activitatea profesională în România asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali formați în profesie în unul din celelalte state membre din 14.02.2017

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

(1) Prevederile prezentei metodologii se aplică în vederea soluționării cererilor de acces la activitatea profesională în România, înaintate de:

a) asistenții medicali generaliști și moașele, formați în profesie în celelalte state membre, care nu întrunesc condițiile prevăzute de lege pentru recunoașterea automată a calificării, în vederea exercitării profesiei în România, precum și

b) asistenții medicali titulari ai unui titlu de calificare de asistent medical specializat/tehnician medical, eliberat de un alt stat membru, care doresc să exercite profesia în România.

(2) Aplicarea prevederilor prezentei metodologii se face cu respectarea celorlalte cerințe prevăzute de lege pentru exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical și sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (1).

Art. 2. -

În sensul prezentei metodologii:

a) în cadrul sintagmei "accesul parțial la activitatea profesională", prin denumirea "activitate profesională" se înțelege, după caz, activitatea profesională de asistent medical generalist, de moașă sau de asistent medical și desemnează totalitatea activităților de îngrijiri de sănătate, care în baza normelor în vigoare alcătuiesc profesia, după caz, de asistent medical generalist, de moașă sau de asistent medical;

b) prin acordarea "accesului parțial la activitatea profesională" persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) se înțelege autorizarea acestora să exercite în România numai una sau un cumul de activități de îngrijiri de sănătate. Acestea pot aparține profesiei corespondente celei pentru care profesioniștii prevăzuți la art. 1 alin. (1) au dobândit titlul de calificare eliberat de un alt stat membru sau, în cazul în care în România nu se regăsește o profesie corespondentă, acestea pot aparține profesiei care include domeniul de activitate al profesiei atestate prin respectivul titlu de calificare.

Art. 3. -

(1) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România acordă acces parțial la activitatea profesională asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali prevăzuți la art. 1 alin. (1), numai în situația în care aceștia întrunesc cumulativ următoarele condiții:

a) sunt calificați pe deplin pentru a exercita în statul membru de origine activitatea profesională pentru care solicită acces parțial în România;

b) diferențele dintre activitatea profesională exercitată legal în statul membru de origine și cea exercitată în condițiile legii în România impun parcurgerea întregului program de educație și formare prevăzut de normele în vigoare în vederea acordării accesului deplin la exercitarea acesteia în România;

c) activitatea, respectiv cumulul de activități de îngrijiri de sănătate care fac obiectul acordării accesului parțial la activitatea profesională, după caz, de asistent medical generalist, de moașă sau de asistent medical pot fi separate în mod obiectiv de celelalte activități care aparțin profesiei în cauză;

d) activitatea, respectiv cumulul de activități de îngrijiri de sănătate prevăzute la lit. c) pot fi exercitate în mod autonom în statul membru de origine.

(2) Accesul parțial la activitatea profesională de asistent medical generalist, de moașă sau de asistent medical se acordă de la caz la caz la cererea persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1).

Art. 4. -

(1) Activitatea sau cumulul de activități de îngrijiri de sănătate care fac obiectul acordării accesului parțial la activitatea profesională, după caz, de asistent medical generalist, de moașă sau de asistent medical se exercită de către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) în regim temporar/ocazional sau în regim de stabilire pe teritoriul României.

(2) Solicitările de exercitare a activităților prevăzute la alin. (1) se soluționează de către Departamentul de recunoaștere a calificărilor profesionale din cadrul Ordinului asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România cu respectarea dispozițiilor și a termenelor prevăzute pentru fiecare regim de exercitare, de către Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În cererea adresată Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România solicitantul va preciza regimul de exercitare a activităților de îngrijiri de sănătate prevăzute la alin. (1), precum și toate datele de contact.

Art. 5. -

(1) Soluționarea cererilor prevăzute la art. 4 alin. (2) se face în baza următoarelor documente aflate în termen de valabilitate la data depunerii:

a) copie după documentele care atestă una din cerințele de cetățenie, filiație, conviețuire sau rezidentă prevăzute la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare;

b) copia documentelor de schimbare a numelui, după caz;

c) copia titlului de calificare;

d) un certificat eliberat de autoritatea competentă din statul membru de origine prin care se atestă nivelul educațional al calificării raportat la prevederile art. 11 din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale;

e) documente eliberate de unitatea de învățământ emitentă a titlului de calificare din care rezultă durata totală a formării profesionale, materiile, numărul de ore de instruire și de stagii practice efectuate și, după caz, numărul de credite transferabile (ECTS), precum și competențele profesionale însușite;

f) documente eliberate de autoritatea competentă din statul membru de origine din care rezultă descrierea activităților de îngrijiri de sănătate care alcătuiesc profesia pentru care a fost eliberat titlul de calificare, precum și caracterul autonom de exercitare a acestora;

g) documente care atestă educația medicală continuă însușită de solicitant;

h) documente din care rezultă experiența profesională a solicitantului, eliberate de autoritatea competentă din statul membru de origine;

i) documente de onorabilitate profesională privind absența suspendărilor și culpelor profesionale eliberate;

j) un certificat de sănătate fizică și psihică de medicul în evidența căruia figurează;

k) documente din care rezultă asigurarea pentru greșeli profesionale valabilă pe teritoriul României, în cazul solicitărilor de exercitare a activităților de îngrijiri de sănătate în regim de stabilire.

(2) În cazul în care solicitantul se află la prima prestare temporară/ocazională de activități de îngrijiri de sănătate, acesta va depune în completare:

a) o declarație prealabilă scrisă, în care se precizează domeniul de asigurare sau alte mijloace de protecție personală ori colectivă privind responsabilitatea profesională de care acesta beneficiază în statul membru de origine, declarație care înlocuiește documente prevăzute la alin. (1) lit. k), precum și

b) o declarație privind cunoașterea limbii române, necesară pentru practicarea profesiei în România.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-k) se însoțesc de traduceri legalizate în limba română.

(4) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. h)-j) au termen de valabilitate de 3 luni de la data emiterii.

Art. 6. -

Stabilirea activităților prevăzute la art. 4 alin. (1) se face prin analiza comparativă a calificării și a competențelor profesionale însușite de solicitant în cursul formării și a experienței profesionale, în raport cu unitățile tehnice specializate cuprinse în standardul de pregătire profesională și cu activitățile precizate de standardul ocupațional, prevăzute de normele în vigoare pentru profesia în cauză.

Art. 7. -

(1) Analiza comparativă prevăzută la art. 6 se efectuează de către Comisia națională de recunoaștere a calificărilor profesionale din cadrul Departamentului de recunoaștere a calificărilor profesionale al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

(2) Ca urmare a analizei efectuate, comisia prevăzută la alin. (1) întocmește un proces-verbal privind diferențele majore de formare care nu permit autorizarea deplină în profesie a solicitantului, unitățile tehnice specializate din formarea însușită de acesta care pot fi recunoscute precum și activitatea, respectiv activitățile de îngrijiri de sănătate care fac obiectul acordării accesului parțial la activitatea profesională respectivă.

Art. 8. -

În baza procesului-verbal menționat la art. 7 alin. (2), Departamentul de recunoaștere a calificărilor profesionale al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România propune acordarea accesului parțial la activitatea profesională, după caz, de asistent medical generalist, de moașă sau de asistent medical, precizând activitatea, respectiv cumulul de activități de îngrijiri de sănătate care fac obiectul acordării accesului parțial, titlul profesional cu care solicitantul va exercita aceste activități și, după caz, unitățile sanitare în care acesta urmează să desfășoare respectivele activități de îngrijiri de sănătate.

Art. 9. -

Propunerea de acordare a accesului parțial la activitatea profesională, după caz, de asistent medical generalist, de moașă sau de asistent medical, se aprobă de către președintele Ordinului asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România și se comunică filialei pe a cărei rază teritorială se află unitatea sanitară în care solicitantul va desfășura activitățile prevăzute la art. 4 alin. (1), în regim temporar/ocazional, sau filialei pe a cărei rază teritorială solicitantul domiciliază, în cazul în care acesta va exercita respectivele activități în regim de stabilire pe teritoriul României.

Art. 10. -

Activitățile prevăzute la art. 4 alin. (1) se exercită cu titlul profesional din statul membru de origine, tradus în limba română, și cu celelalte drepturi și obligații prevăzute de normele în vigoare, după caz, pentru asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali formați în România și autorizați să exercite respectivele activități de îngrijiri de sănătate.

Art. 11. -

Înscrierea în organizația profesională în vederea dobândirii calității de membru a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali, beneficiari ai accesului parțial la activitatea profesională în urma aplicării prevederilor prezentei metodologii, se face la Biroul executiv al Ordinului asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România, cu respectarea celorlalte condiții prevăzute de lege în acest sens.

Art. 12. -

(1) Avizarea anuală a certificatului de membru dobândit de beneficiarii de acces parțial la activitatea profesională, după caz, de asistent medical generalist, de moașă sau de asistent medical se face de către structura de specialitate a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România care are în atribuții înscrierea membrilor, precum și controlul și supravegherea exercitării profesiilor în cauză.

(2) Structura de specialitate menționată la alin. (1) întocmește, în baza aplicației internet elaborate în acest scop, evidența asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali care au dobândit acces parțial la activitatea profesională în România. Evidența va cuprinde în mod distinct, pentru fiecare profesionist în parte, activitățile de îngrijiri de sănătate pentru care se emite aviz anual sau aviz de exercitare în regim temporar/ocazional și va face parte integrantă din Registrul național unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România, la finalizarea procesului de reactualizare a acestuia.

Art. 13. -

(1) Modelul certificatului de membru și modelul avizului anual eliberat asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali care au dobândit acces parțial la activitatea profesională în România sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta metodologie.

(2) Formatul special al avizului anual pentru autorizarea exercitării activităților de îngrijiri de sănătate care dau acces parțial la profesie va cuprinde denumirea activității de îngrijiri de sănătate sau, după caz, lista denumirilor respectivelor activități de îngrijiri de sănătate care fac obiectul autorizării.

Art. 14. -

Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care au dobândit în România acces parțial la activitatea profesională au obligația să informeze beneficiarul, în mod clar, cu privire la domeniul de îngrijiri de sănătate în care aceștia furnizează servicii.

Art. 15. -

Cererea de acces parțial, după caz, la activitatea profesională de asistent medical generalist, de moașă sau de asistent medical poate fi respinsă dacă refuzul se justifică prin motive imperative de interes general, recunoscute ca atare în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

ANEXA Nr. 1 la metodologie

ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

CERTIFICAT DE MEMBRU
cu acces parțial la activitatea profesională
Nr. . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . .

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, constatând îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege, acordă domnului/doamnei . . . . . . . . . ., cetățean . . . . . . . . . ., titular/ă al/a Diplomei/Certificatului . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberată/eliberat la data de . . . . . . . . . . la . . . . . . . . . . (orașul)/ . . . . . . . . . . (statul membru de eliberare), asistent medical generalist/moașă/asistent medical . . . . . . . . . .,

calitatea de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Titularul/Titulara a dobândit în România acces parțial la activitatea profesională de asistent medical generalist/moașă/asistent medical și este autorizat/ă să practice activitățile de îngrijiri de sănătate prevăzute în avizul anual, cu respectarea normelor în vigoare.

Titularul/Titulara a depus jurământul profesional.

Data înscrierii în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România . . . . . . . . . .

Președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România,
. . . . . . . . . .

NOTĂ:

Exercitarea pe teritoriul României a activităților de îngrijiri de sănătate care fac obiectul acordării accesului parțial la activitatea
profesională de . . . . . . . . . . se face în baza prezentului certificat, însoțit de avizul anual.

ANEXA Nr. 2 la metodologie

ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

Nr. . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . .
AVIZ ANUAL
pentru autorizarea exercitării activităților de îngrijiri de sănătate care dau acces parțial la profesie

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România avizează Certificatul de membru cu acces parțial la profesia de . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat în data de . . . . . . . . . ., domnului/doamnei . . . . . . . . . ., cetățean . . . . . . . . . ., asistent medical generalist/moașă/asistent medical . . . . . . . . . .

Avizul este valabil pentru perioada . . . . . . . . . .

Pe perioada de valabilitate a avizului domnul/doamna . . . . . . . . . ., asistent medical generalist/moașă/asistent medical . . . . . . . . . . este autorizată să exercite în România, . . . . . . . . . .: (denumirea activității de îngrijiri de sănătate/următoarele activități de îngrijiri de sănătate)

- . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . .

Nr. poliței de asigurare/ . . . . . . . . . ./data de eliberare/Societatea . . . . . . . . . .;

Nr. de credite . . . . . . . . . .

Sancțiuni . . . . . . . . . .

Președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România,
. . . . . . . . . .
;
se încarcă...