Administrația Națională a Penitenciarelor - ANP

Procedura de selecție a operatorilor serviciilor de telefonie necesară exercitării dreptului deținuților la convorbiri telefonice, categoriile de servicii de telefonie și condițiile de furnizare a acestora din 09.03.2017

Modificări (3), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 190 din 17 martie 2017.

În vigoare de la 17 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

A. Considerații preliminare

Obiectul prezentei proceduri îl constituie închirierea unor spații în interiorul unităților subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor, destinate implementării unui sistem de efectuare a convorbirilor telefonice de către deținuții aflați în custodie. Modificări (1)

Contractul se va încheia pentru o perioadă de 2 ani de la data semnării, noua procedură fiind inițiată în timp util raportat la această dată, pentru a se asigura continuitatea serviciilor către deținuți.

Operatorul suportă cheltuielile de energie electrică stabilite de către unitatea penitenciară, aferente echipamentelor folosite, conform consumurilor specifice.

Achitarea contravalorii chiriei, precum și a contravalorii utilităților se face lunar, în maximum 30 de zile de la data facturării.

Locatarul are obligația de a efectua plata impozitului pe clădiri aferent folosirii spațiului închiriat în conformitate cu art. 455 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Stadiul fizic al spațiului închiriat se constată de către părțile contractante la momentul predării/recepționării lui, printr-un proces-verbal de predare-primire, care va fi anexat la contract.

Spațiul închiriat va fi exploatat în bune condiții.

Locatarul, precum și subcontractorii acestuia trebuie să respecte următoarele reguli:

a) locatarul trebuie să comunice locatorului o listă cu numerele de înmatriculare ale autovehiculelor și numele delegaților și șoferilor care vor asigura mentenanța sistemului implementat;

b) personalul locatarului nu are acces în unitate cu bunurile care, potrivit legislației execuțional penale, sunt interzise;

c) personalului locatarului îi este interzis să ia legătura cu deținuții, să înmâneze acestora bunuri și alimente sau să introducă în unitate băuturi alcoolice, droguri sau precursori ai acestora;

d) personalul locatarului și mijloacele de transport ale acestuia trebuie să se supună controlului efectuat în punctul de control al locatorului;

e) personalul locatarului și mijloacele de transport ale acestuia trebuie să respecte un anumit traseu prestabilit. Modificări (1)

Prin prezenta procedură se dorește identificarea unor operatori economici, numiți în continuare operatori de telefonie, care să implementeze, la nivelul fiecărei unități penitenciare, un sistem de efectuare a convorbirilor telefonice de către deținuți în scopul respectării dispozițiilor execuțional penale.

Scopul acestui demers vizează:

a) asigurarea dreptului la convorbiri telefonice conform prevederilor legale în vigoare;

b) menținerea relațiilor de familie;

c) creșterea numărului deținuților care efectuează convorbiri telefonice simultane;

d) eliminarea necesității aprovizionării constante a punctelor comerciale amenajate în interiorul locurilor de deținere cu cartele telefonice - destinate deținuților;

e) monitorizarea și gestionarea simplă și eficientă a convorbirilor telefonice efectuate de deținuți;

f) uniformizarea procedurii de efectuare a convorbirilor telefonice de către deținuți la nivelul tuturor locurilor de deținere;

g) îmbunătățirea comunicării bidirecționale, deținut- personal unitate.

B. Condiții generale ale închirierii

Suprafața care face obiectul închirierii se află în proprietatea publică a statului.

Închirierea spațiului se face prin licitație publică.

Prețul de pornire se stabilește pornind de la nivelul tarifelor în lei/mp/lună practicate de unitatea administrativ-teritorială în baza hotărârii consiliului local.

Compartimentul achiziții publice în colaborare cu Compartimentul cazarmare elaborează nota privind stabilirea prețului minim de pornire.

La demararea procedurii, unitatea penitenciară solicită consiliului local comunicarea tarifului de închiriere a spațiilor de pe raza de competență a acesteia, în . . . . . . . . . . lei/mp/lună. În cazul în care tariful nu este actualizat, acesta va fi actualizat în conformitate cu indicele prețului de consum ("IPS") pentru servicii publicat pe pagina Institutului Național de Statistică.

În cazul în care tariful de închiriere a spațiilor nu este stabilit de către unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea penitenciară, atunci aceasta, la început de an, solicită în scris consiliului local/județean comunicarea cuantumului lunar de închiriere. Potrivit Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale și județene au atribuții referitoare la stabilirea tarifelor de închiriere bunuri proprietate publică.

Pe parcursul exploatării spațiului închiriat se vor respecta normele de protecție a mediului stabilite conform legislației în vigoare.

Locatarul trebuie să facă dovada implementării în organizația sa a unui sistem de management al calității certificat ISO 9001 sau echivalent, valabil la data licitației.

Pe toata perioada închirierii se va asigura exploatarea în regim de continuitate și permanență.

Spațiul închiriat nu va putea fi subînchiriat de către locatar pe toată perioada contractului. În caz contrar contractul va fi reziliat.

Atât personalul angajat al ofertantului câștigător, cât și cel/cei care va/vor asigura punerea în funcțiune a sistemului de telefonie, subcontractant, după caz, semnează un angajament de confidențialitate că nu va comunica persoanelor fizice, juridice sau instituțiilor neautorizate detalii ale clădirilor și ale dotărilor din perimetrul unităților penitenciare. Toate informațiile la care ofertanții au acces sunt confidențiale și nu pot fi folosite decât în scopul realizării ofertei.

Ofertantul câștigător ia toate măsurile necesare în vederea asigurării siguranței în exploatarea spațiului închiriat și a respectării tuturor normelor de protecție a muncii conform legislației în vigoare.

C. Documentația de atribuire

Documentația de atribuire - documentul achiziției care cuprinde cerințele, criteriile, regulile și alte informații necesare pentru a asigura furnizorilor o informare completă, corectă și explicită cu privire la cerințe sau elemente ale achiziției, obiectul contractului și modul de desfășurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificațiile tehnice ori documentul descriptiv, condițiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către candidați/ofertanți, informațiile privind obligațiile generale aplicabile, care este anexa la prezenta procedură.

Cerințele legate de sistemul care se va instala în spațiul închiriat sunt următoarele:

1. Cerințe generale:

1.1. sistemul să utilizeze o rețea separată de celelalte rețele informatice existente în unitate, conexiunea între acestea fiind permisă numai cu aprobarea scrisă a directorului locului de deținere, în urma avizului structurii informatice din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, după asigurarea securității sistemului;

1.2. în cazul precizat anterior, furnizorul trebuie să asigure o bună securitate a accesului la rețeaua informatică a locului de deținere prin instalarea unor echipamente/software de filtrare a traficului între cele două rețele - a serverului de telefonie și a unității -, dar și filtrarea comunicării cu conexiunea la internet, care să permită doar traficul informațiilor strict necesare funcționării sistemului; software-ul de filtrare a traficului trebuie să fie administrat în totalitate de către lucrătorul structurii informatice a unității, care poate fi asistat de către specialiștii furnizorului; Modificări (1)

1.3. rețeaua de telefonie din interiorul locului de deținere se realizează exclusiv cu tehnologie cablată, traseele cablajelor fiind stabilite de comun acord cu unitatea penitenciară;

1.4. acordarea dreptului de acces asupra serverului sistemului de telefonie și al sistemului de supraveghere pentru lucrătorul structurii informatice a unității, printr-un cont personal cu drepturi de administrator, pentru, dar fără a se limita la:

a) crearea backup-ului periodic al bazei de date și al folderului de imagini;

b) restartarea aplicației în caz de nevoie;

c) restartarea serverului în caz de nevoie;

d) crearea de conturi de tip user pentru utilizatorii aplicației;

e) verificarea stării sistemului;

1.5. toate cheltuielile privind instalarea, utilizarea și mentenanța sistemului sunt suportate de furnizor;

1.6. având în vedere că întreaga aparatură a sistemului aparține furnizorului, acesta trebuie să asigure în mod gratuit și în timp util asistența tehnică și mentenanța necesare bunei funcționări și întreținerii sistemului și softului aferent. În cazul defectelor blocante - imposibilitatea utilizării întregului sistem de telefonie - timpul de repunere în exploatare a acestuia nu va depăși 12 ore de la sesizarea unității confirmată de furnizor. Pentru celelalte defecțiuni, timpul maxim de remediere este de 48 de ore de la sesizarea unității confirmată de furnizor;

1.7. în situația în care pentru implementarea clauzelor contractuale se impune accesul la informații clasificate, operațiunile în cauză se desfășoară cu respectarea strictă a dispozițiilor legale în materie.

2. Cerințe tehnice:

a) sistemul va răspunde exigențelor reglementărilor în vigoare cu privire la durata convorbirilor și persoanelor apelate zilnic, la respectarea dreptului la odihnă;

b) furnizorul va asigura posturi telefonice suficiente, în niciun caz mai puțin de unul, pentru asigurarea dreptului la convorbiri în integralitatea sa conform datelor furnizate de administrația locului de deținere. Aparatele telefonice destinate folosirii în interior vor fi de tip antivandal, iar cele destinate a fi folosite în exteriorul clădirilor vor fi de tip antivandal și rezistente la intemperii. Aceste posturi telefonice vor fi amplasate prin fixare pe perete/stâlpi/suporturi/grilaje, astfel încât accesul la acestea să se realizeze cât mai facil;

c) numărul concret de posturi telefonice necesar a fi instalate se stabilește de fiecare unitate penitenciară la momentul inițierii procedurii de selecție;

d) conexiunea între receptor și baza aparatului se realizează exclusiv prin cablaj, care nu va avea o lungime mai mare de 1 metru liniar;

e) pentru asigurarea integrității fizice a posturilor telefonice și pentru stabilirea situațiilor de substituire a posesorului cardului, voluntar sau involuntar, de către un alt deținut, respectiv pentru a se înregistra orice acțiune desfășurată asupra sau în zona postului telefonic, posturile telefonice sunt supravegheate video permanent și simultan printr-un sistem unitar care să permită monitorizarea video de către personalul unității penitenciare, precum și stocarea înregistrărilor pentru o perioadă de minimum 10 zile; sistemul de supraveghere sus-menționat se asigură și se menține în stare de funcționare de către furnizor pe cheltuiala sa, iar administrarea lui și a datelor obținute se face exclusiv de către unitatea penitenciară;

f) sistemul să aibă posibilitatea tehnică de a permite personalului din unitate anume desemnat să întrerupă o anumită convorbire, dacă se consideră că este necesar, fără a viola secretul convorbirii;

g) sursa de alimentare a sistemului trebuie să fie independentă, circuit electric de alimentare separat, dotat cu contor propriu, după caz, și să asigure funcționarea acestuia și în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică din rețeaua publică, sursă în comutație cu posibilitatea de încărcare a unui set de baterii în sistem tampon;

h) sistemul trebuie să permită o ușoară gestiune, din partea unității, a listei numerelor de telefon solicitate de deținuți, introducere, ștergere, activare-dezactivare, emiterea periodică de facturi detaliate, individuale pentru fiecare deținut, posibilitatea introducerii unor restricții. Sistemul trebuie să asigure condițiile necesare astfel ca fiecare deținut să aibă acces la un număr prestabilit, configurabil, de numere de telefon alese de acesta, care pot fi înlocuite la o anumită perioadă printr-o cerere aprobată de conducerea unității. În același timp, sistemul trebuie să asigure condițiile necesare astfel ca un deținut să poată efectua zilnic un număr maxim prestabilit, configurabil, de convorbiri telefonice a căror durată maximă să fie prestabilită, configurabilă. Realizarea acestor cerințe trebuie să se facă fie prin emiterea de carduri individuale dotate cu elemente de siguranță care să nu permită falsificarea sau multiplicarea lor, cod de acces, sau prin alte metode propuse de furnizorul sistemului. Mijlocul de identificare trebuie să fie strict individual și netransmisibil; Modificări (1)

i) informarea anticipată a deținutului în timpul convorbirii cu privire la întreruperea convorbirii pe fondul epuizării resurselor bănești sau al expirării timpului permis al convorbirilor;

j) sistemul să nu permită efectuarea de convorbiri cu un număr de telefon neaprobat prin interzicerea redirecționării automate de la un număr de telefon aprobat;

k) identificarea persoanei care utilizează postul telefonic trebuie să se realizeze prin utilizarea unui card personal, cu cod de bare, utilizabil atât pentru telefonie, cât și pentru cumpărături, de la punctele de vânzare fixe și mobile și, respectiv, infochioșc;

l) pentru a avea o evidență exactă, în timp real, a sumelor de bani din contul deținutului plata convorbirilor se realizează automat, prin scădere imediată din disponibil;

m) restricționarea automată a convorbirilor telefonice în limita sumelor de bani disponibile în contul deținutului;

n) posibilitatea interogării sistemului de către deținut cu privire la soldul disponibil în cont;

o) tarifarea convorbirilor să înceapă în momentul stabilirii efective a conexiunii cu postul apelat și să se facă la secundă după primul minut de convorbire, cu perioade gratuite în cazul mesajelor vocale ale furnizorului de telefonie de la începutul convorbirilor și al interogării soldurilor;

p) se va considera efectuată și contorizată ca atare doar acea convorbire care are loc efectiv;

q) posibilitatea de transmitere către unitate, în mod electronic, a evidenței convorbirilor telefonice - număr de identificare a deținutului, număr apelat, data, ora și durata convorbirii -, precum și de emitere a unei situații detaliate care să justifice sumele retrase din contul deținuților;

r) furnizorul trebuie să asigure unității instrumentele informatice necesare pentru obținerea la cerere a situației convorbirilor și a costurilor aferente, separat pentru fiecare post telefonic în parte;

s) sistemul să permită comunicare bidirecțională, între locurile comune și birourile supraveghetorilor, cu funcție de caller ID numai pentru identificarea de către personal a apelantului deținut, nu și invers;

ș) sistemul să permită comunicare unidirecțională, între anumite birouri stabilite de directorul unității și locurile comune, fără funcție de caller ID;

t) sistemul să permită avertizarea unității în situația apelării de către mai mulți deținuți a aceluiași număr de telefon introdus în lista de numere telefonice permise;

ț) posibilitatea de a reloca sau instala un nou post telefonic la cererea conducerii penitenciarului, cu încadrarea în numărul maxim stabilit inițial;

u) softul serverului de telefonie să aibă opțiune de infochioșc și datele personale să poată fi consultate de către deținut după identificarea prealabilă cu cardul propriu, în totalitate sau secvențial pe fiecare tip de informație;

v) în vederea protejării datelor cu caracter personal legate de deținuți, sistemul de telefonie nu va accesa, memora sau manipula nicio informație legată de persoanele de mai sus, cu excepția unui cod care identifică în mod unic deținuții;

w) pentru a gestiona în timp real informația legată de soldul din contul deținuților, sistemul de telefonie va opera în baza de date a unității penitenciare prin apelarea unor funcții realizate și puse la dispoziție de către unitatea penitenciară;

x) interconectarea cu aplicația PMSWEB se face prin modulul specializat PMSTEL, pus la dispoziție de Administrația Națională a Penitenciarelor.

3. Implementarea sistemului de telefonie

Furnizorul va operaționaliza sistemul de telefonie în sensul posibilității exercitării dreptului la convorbiri într-un termen de maximum o lună de la semnarea contractului.

Nu se permite subcontractarea serviciilor efective de telefonie pentru deținuți, însă furnizorul va putea subcontracta lucrările de instalare și întreținere a echipamentelor sistemului, pe toata durata contractului.

Lângă fiecare aparat telefonic furnizorul afișează obligatoriu instrucțiunile de folosire și tarifele practicate.

Costul inițial de emitere a cardului, precum și cel aferent schimbărilor ulterioare pe fondul deteriorării sau pierderii sunt în sarcina furnizorului de servicii.

Plata convorbirilor telefonice este suportată de deținut.

D. Definiții:

a) PMSWEB reprezintă aplicația de evidență informatizată a datelor deținuților folosită în toate unitățile sistemului penitenciar;

b) PMSTEL reprezintă aplicația web de punere la dispoziție prin intermediul unei funcții, către sisteme externe, a unui set minimal de date necesar pentru realizarea de convorbiri telefonice;

c) Infochioșc reprezintă aplicația informatică pusă la dispoziția deținuților pentru accesarea datelor personale și a legislației generale de interes public, în baza autentificării cu codul unic de bare.

E. Anularea procedurii

Unitatea organizatoare are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului, dacă ia această decizie, de regulă înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul procedurii și, oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri:

a) nu au fost depuse oferte;

b) au fost depuse numai oferte care nu îndeplinesc cerințele din documentație;

c) abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului. Modificări (1)

Decizia de anulare nu creează nicio obligație a unității penitenciare față de participanți.

Unitatea penitenciară are obligația de a comunica în scris tuturor participanților la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea ofertei, cât și motivul concret care a determinat decizia de anulare.

ANEXA la procedură

Documentația de atribuire

I. Autoritatea contractantă

I.1. Autoritatea organizatoare

Denumire:
Unitatea penitenciară . . . . . . . . . .
Adresă :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Localitate: Cod poștal: . . . . . . . . . . . Țara: România
Persoana de contact: . . . . . . . . . . Telefon: . . . . . . . . . .
E-mail: Fax: . . . . . . . . . .
Adresa/Adresele de internet:

I.2. Principala activitate sau activități ale autorității organizatoare

□ ministere ori alte autorități publice centrale, inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local □ ordine publică/siguranță națională
Alte informații și/sau clarificări pot fi obținute:
□ la adresa mai sus menționată
Date-limită de primire a solicitărilor de clarificări Data: . . . . . . . . . .
Ora-limită: . . . . . . . . . .
Adresa: . . . . . . . . . .
Data-limită de transmitere a răspunsului la clarificări: . . . . . . . . . .

II. Obiectul contractului

II.1. Descriere

II.1.1. Denumire: Modificări (1)

Contract având ca obiect:

Închirierea unor spații în incinta unității penitenciare . . . . . . . . . . în vederea asigurării dreptului la convorbiri telefonice pentru deținuți, prin implementarea unui sistem de telefonie, în condițiile stabilite de prezenta decizie

II.1.2. Locația (spațiile din unitate stabilite de aceasta):

Perioada în care poate fi vizitată locația: după achitarea taxei de participare

II.1.3. Procedura se finalizează prin: încheierea unui contract: □

Contractul se va semna cu un operator de telefonie.

II.1.4. Durata contractului: 2 ani cu posibilitatea prelungirii prin act adițional până la finalizarea următoarei proceduri, care se va iniția obligatoriu cu cel puțin 30 de zile înainte de data expirării contractului. Modificări (1)

II.1.5. Ofertele alternative sunt acceptate: NU □

III. Procedura

III.1. Procedura selectată: licitație publică

III.2. Legislația aplicată - Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.228/1990 pentru aprobarea Metodologiei concesionării, închirierii și locației gestiunii, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2000 privind abilitarea Ministerului Justiției - Direcția Generală a Penitenciarelor de a închiria unele bunuri aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea sa, Hotărârea Guvernului nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare.

IV. Documente de calificare

Documentele de calificare vor fi prezentate într-un plic închis (lipit). La acesta se atașează originalul documentului care atestă plata taxei de participare, împreună cu o adresă de înaintare.

Nu se admit documente transmise prin e-mail sau fax.

Documentele depuse după termenul-limită conduc la respingerea furnizorului de a participa la ședința de licitație publică.

Prezentarea tuturor documentelor de calificare solicitate este obligatorie. Lipsa unui document duce la excluderea din procedura de licitație. Modificări (1)

IV.1. Situația personală a candidatului/ofertantului
1. Fisă de informații generale
Solicitat original □
Completare formular anexa nr. 1 la prezenta documentație
2. Declarație pe propria răspundere
că operatorul de telefonie nu are datorii față de instituțiile din sistemul administrației penitenciare
Solicitat original □
În situația în care unitatea penitenciară constată că operatorul de telefonie are datorii neachitate în termen față de unitățile din sistemul administrației penitenciare, acesta va fi exclus din cadrul procedurii respective.
3. Declarație
Solicitat original □
Completare formular anexa nr. 4 la prezenta documentație
Din care să reiasă inexistența relațiilor de rudenie sau afinitate de până la gradul IV sau relații de orice altă natură între reprezentantul legal al operatorului de telefonie și administrator/asociații acestuia, pe de o parte, și personalul din conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor, director general, directori generali adjuncți și directori, respectiv conducerea unității penitenciare în care contractul va produce efecte, director și directori adjuncți, pe de altă parte
De asemenea nu pot participa la licitație operatori de telefonie ai căror reprezentanți, asociați sau personal angajat au calitatea de funcționar public cu statut special sau personal civil în cadrul sistemului penitenciar. Această declarație se va completa și de către subcontractant, în cazurile și pentru operațiunile permise, la subcontractare.
4. Certificat fiscal
Solicitat □
Certificat fiscal eliberat de Compartimentul impozite și taxe locale al unității administrativ-teritoriale pe raza căreia societatea își are sediul social, care să ateste că societatea ofertantă nu se înregistrează cu debite la bugetul local, valabil la data deschiderii ofertelor, original sau copie legalizată Prezența debitelor impune eliminarea din cadrul licitației.
5. Certificat de atestare fiscală
Solicitat □
Certificat de atestare fiscală eliberat de organul administrare fiscală al unității administrativ-teritoriale pe raza căreia societatea își are sediul social privind plata obligațiilor la bugetul general consolidat, valabil la data deschiderii ofertelor, original sau copie legalizată, emis cu maximum 30 de zile înainte de data ședinței de licitație publică Prezența debitelor impune eliminarea din cadrul licitației.
6. Declarație pe propria răspundere din partea operatorului
Solicitat □
La licitația desfășurată în sistemul administrației penitenciare nu poate participa timp de 3 ani operatorul de telefonie care, în perioada derulării contractului/contractelor anterioare, s-a aflat în una dintre situațiile:
a) a avut litigii cu o unitate penitenciară în privința unui contract de locațiune având destinație de asigurare a dreptului la convorbiri telefonice și s-a stabilit culpa locatarului prin hotărâre judecătorească definitivă în sistemul căilor de atac; termenul se calculează în raport cu data rămânerii definitive a hotărârii sus-menționate;
b) a prezentat documente falsificate pentru înscrierea la licitațiile anterioare organizate de o unitate penitenciară; termenul se calculează în raport cu data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de constatare a falsului;
c) a participat la alte licitații publice desfășurate în sistemul administrației penitenciare, a adjudecat, dar a refuzat încheierea contractului de închiriere; termenul se calculează în raport cu data la care era obligat să semneze contractul în cauză;
d) a deținut un contract de închiriere pentru spațiu având destinație de asigurare a dreptului la convorbiri telefonice într-o unitate penitenciară și a renunțat la acesta pe perioada derulării contractului; termenul se calculează în raport cu data când contractul inițial ar fi încetat la expirarea termenului convenit la încheierea lui.
La licitație nu sunt admise persoanele juridice la care asociații unici sau majoritari dețin sau controlează entități ce se încadrează la lit. a)-d).
De asemenea, la licitație nu pot participa persoanele juridice la care asociații unici sau majoritari sunt entități care, potrivit documentației de atribuire, nu au vocația să participe în nume propriu la această procedură, din cauza interdicțiilor stabilite.
7. Certificat de participare la licitație cu ofertă independentă
Solicitat original □
La licitația publică, pentru închirierea unui spațiu, nu pot participa societăți, entități deținute sau controlate de aceeași persoană, fizică sau juridică.
Completare formular anexa nr. 3 la prezenta documentație
8. Certificat de înregistrare ca operator de date personale
Solicitat copie □
Dovada înregistrării ca operator de date cu caracter personal, pentru a putea prelucra în condiții de legalitate datele personale care, prin natura contractului, ajung la cunoștința operatorului de telefonie/personalului său.
9. Angajament de confidențialitate
Solicitat original □
Completare formular anexa nr. 5 la prezenta documentație
IV.2. Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare)
Persoane juridice române
Solicitat original sau copie legalizată □
Să prezinte dovada deținerii licenței de operare în materia prestării serviciilor de telefonie voce sau dovada că este împuternicit, acționează în calitate de mandatar, agent sau comisionar, în acest sens, potrivit prevederilor legale, aspect materializat într-un înscris valabil care să ateste calitatea de furnizor de rețele sau de servicii de comunicații electronice eliberat de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Declarație pe propria răspundere
Solicitat □
Declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal, prin care confirmă că îndeplinește cerințele de calificare, astfel cum au fost solicitate în caietul de sarcini. Declarația va fi însoțită de o anexă în care ofertantul trebuie să menționeze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a cerințelor stabilite prin caietul de sarcini, inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse valori, cantități sau altele asemenea.
Certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului
Solicitat □
Certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, eliberat cu maximum 30 de zile înainte de data licitației, din care să rezulte informații de identificare, sediul social, administratori, domenii de activitate, durata societății, asociați, capital social, puncte de lucru, precum și faptul că ofertantul nu se află în oricare dintre următoarele situații: stare de faliment sau lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător sindic sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situație similară cu cele anterioare sau că ar face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situațiile enumerate/autorizație de funcționare sau autorizație de funcționare.
Certificat de înregistrare fiscală
Solicitat □
Certificat de înregistrare fiscală (CUI), copie conformă cu originalul, semnată și ștampilată
IV.3. Situația economico-financiară
Informații privind situația economico-financiară
Solicitat □
Scrisoare de bonitate din partea unei bănci - în original, emisă cu maximum 30 de zile înainte de data ședinței de licitație publică
IV.4. Capacitatea tehnică si/sau profesională
Informații privind capacitatea tehnică
Solicitat □
Lista cu dotările și personalul de care dispune operatorul de telefonie pentru a putea asigura activitatea de telefonie în spațiul licitat, conform caietului de sarcini, inclusiv pentru subcontractanți, după caz
IV.5. Tariful în lei/minut/apel telefonic cu TVA inclus
Rețea fixă. . . . . . . . . . . .
Rețea mobilă. . . . . . . . . . . .
Tariful pentru chirie și tarifele pentru telefonie ofertate se depun în plic sigilat, odată cu documentele de calificare, și nu se modifică pe toată durata derulării contractului. Fiecare unitate penitenciară stabilește în anexa nr. 2 la prezenta documentație, prezentată în original, tipurile de rețea (mobilă, fixă) pe care ofertanții le completează cu propunerea tarifelor (lei/minut/apel cu TVA inclus) pe care le ofertează.
Modificări (2)

V. Desfășurare procedură

V.1. Taxa de participare Cuantumul taxei de participare este fix, respectiv 500 lei.
Forma de constituire a taxei de participare:
• virament în contul autorității organizatoare;
• depunere în numerar în casieria unității.
Taxa de participare, indiferent de forma de constituire, trebuie să fie prezentată cel mai târziu până la ora de începere a procedurii de licitație publică.
Taxa de participare depusă de câștigătorul licitației i se restituie acestuia după încheierea contractului, iar celorlalți participanți li se restituie după adjudecare.
În cazul în care oferta este retrasă după deschiderea plicurilor și înainte de adjudecarea licitației, ofertantul pierde dreptul de recuperare a sumei depuse ca taxă de participare.
V.2. Modul de prezentare a ofertei Toate documentele vor fi introduse într-un plic sigilat, care se înaintează însoțit de o adresă din partea furnizorului.
V.3. Deschiderea plicurilor cu documentele depuse În data de. . . . . . . . . . . . , ora. . . . . . . . . . , la sediul autorității organizatoare
După deschiderea plicurilor ofertanților și vizualizarea documentelor de calificare prezentate, comisia de licitație stabilește ofertanții care îndeplinesc condițiile de participare.
Modul de desfășurare a procedurii va fi consemnat într-un proces-verbal întocmit de comisia de licitație, document care va fi pus la dispoziția participanților.
Criteriul de atribuire al procedurii de licitație este "oferta cea mai avantajoasă din punctul de vedere al chiriei și al tarifelor pentru telefonie", utilizându-se următoarea formulă:
Punctaj final = 20 x Vchirie ofertă_/Vmax. chirie + 80 x Vtarife telefonie min./Vtarife telefonie oferta
Vmax.chirie - oferta cu cea mai mare valoare a chiriei/mp, respectiv valoarea totală (lei cu tva) a chiriei ofertate reprezentând prețul ofertat pe mp înmulțit cu suprafața închiriată;
Vchirie ofertă_ - ofertele în ordine descrescătoare, respectiv valoarea (lei cu tva) a chiriei ofertate reprezentând prețul ofertat pe mp înmulțit cu suprafața închiriată;
Vtarife tefefonie min. = valoarea ofertei cu cele mai mici prețuri ofertate;
Vtarife telefonie_ - valoarea ofertelor în ordine crescătoare a ofertelor;
"Mod de calcul: Vtarife telefonie = 70 x (tarif minim ofertat rețea fixă România/tarif ofertat rețea fixă România) + 10 x (tarif minim ofertat rețea mobilă România/tarif ofertat rețea mobilă România) + 10 x (tarif minim ofertat alte rețele/tarif ofertat alte rețele) + 10 x (tarif minim ofertat rețea xtarif ofertat rețea x)"
Ponderea totală a tarifelor exemplificate mai sus trebuie să fie de 100 puncte, din perspectiva procentului de 70 puncte care reprezintă ponderea tarifelor în punctajul total al operatorului participant la procedură.
Fiecare unitate penitenciară stabilește tipurile de tarife de rețea (mobilă, fixă) și punctajul acestora în algoritmul de calcul privind Vtarife tefefonie în funcție de cele mai uzitate tipuri de rețea de telefonie, date rezultate din analiza opțiunilor anterioare ale deținuților din acea unitate.
În situația în care unul dintre ofertanți are deja în derulare un astfel de contract cu unitatea penitenciară, prestarea serviciilor ca urmare a prezentei proceduri se va desfășura în paralel cu serviciile contractate anterior, potrivit clauzelor specifice fiecăruia dintre contracte.
La solicitarea operatorului de telefonie în cauză, contractul inițial își va înceta efectele, prin acordul părților, dar numai după operaționalizarea sistemului de telefonie al operatorului de telefonie declarat câștigător, potrivit prezentei proceduri.
În termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării procesului-verbal, participanții la licitație pot formula contestații referitoare la organizarea și desfășurarea procedurii. Directorul unității organizatoare va nominaliza o altă comisie, care va analiza și soluționa eventualele contestații în termen de două zile lucrătoare de la înregistrarea acestora la sediul autorității organizatoare.
După expirarea termenului de depunere a contestațiilor și de soluționare a eventualelor contestații se comunică în scris fiecărui ofertant calificat rezultatul procedurii.
În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatului procedurii de licitație publică, ofertantul declarat câștigător este invitat la sediul locatorului în vederea încheierii contractului de închiriere a spațiilor.
V.4. Stabilirea chiriei Chiria care va fi achitată de către operatorul de telefonie declarat câștigător este prețul ofertat în lei/mp/lună.
Calculul suprafeței ocupate de sistemul de telefonie se realizează astfel:
- pentru aparatele telefonice se ia în calcul amprenta dispozitivului, la verticală sau orizontală în funcție de modul de montare;
- pentru celelalte echipamente se ia în calcul suprafața ocupată la sol de acestea.
NOTĂ:
Prezența reprezentanților ofertanților este obligatorie, sens în care vor prezenta împuternicire semnată și stampilată de reprezentantul legal și cartea de identitate.

Modificări (2)

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE

VI.1. Oferta cea mai avantajoasă din punctul de vedere al chiriei și al tarifelor pentru telefonie

VII. Atribuirea contractului

VII.1. Ajustarea prețului contractului □ NU Prețul va fi ferm în lei pe toată durata de valabilitate a contractului.
Prenumele și numele Funcția Compartimentul Data Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . Șef serviciu Logistic
. . . . . . . . . . . . . . . Compartimentul achiziții Logistic

ANEXA Nr. 1 la documentație

OPERATOR DE TELEFONIE
. . . . . . . . . .
(denumirea/numele)

INFORMAȚII GENERALE

1. Denumirea/Numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

Telex:

E-mail:

Cont . . . . . . . . . . Trezoreria . . . . . . . . . .

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare: . . . . . . . . . . (numărul, data și locul de înmatriculare/înregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: . . . . . . . . . . (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: . . . . . . . . . . (adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

8. Principala piață a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Anul Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie
(mii lei)
Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie
(euro)
1.
2.
3.
Furnizor economic,
. . . . . . . . . .
(semnătura autorizată)

ANEXA Nr. 2 la documentație

Unitatea penitenciară . . . . . . . . . .

TARIFE OFERTATE
pe tipurile de rețea (mobilă, fixă)

Nr crt. Tip rețea Tariful ofertat
1 Rețea mobilă . . . . . . . . . .
2 Rețea fixă . . . . . . . . . .
3 . . . . . . . . . .
4
5
6

Furnizor,
. . . . . . . . . .
(semnătura autorizată și ștampila)

ANEXA Nr. 3 la documentație

CERTIFICAT
de participare la licitație cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnații, . . . . . . . . . ., reprezentant/reprezentanți legali al/ai . . . . . . . . . ., întreprindere/asociere care va participa la procedura de licitație publică organizată de . . . . . . . . . ., în calitate de autoritate organizatoare, din data de . . . . . . . . . ., certific/certificăm prin prezenta că informațiile conținute sunt adevărate și complete din toate punctele de vedere.

II. Certific prin prezenta, în numele . . . . . . . . . ., următoarele:

1. persoana prezentă la licitație are drept de semnătură pe toate documentele aferente licitației, fără a modifica termenii și condițiile prezentate în ofertă;

2. oferta prezentată nu conține elemente care derivă din înțelegeri între concurenți, indiferent de natura lor;

3. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunțată de unitatea organizatoare;

4. consimt descalificarea noastră de la procedura de licitație în condițiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate și/sau incomplete în orice privință.

III. Sub rezerva sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare, declar că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate și întru totul conforme cu realitatea.

Ofertant,
. . . . . . . . . .
Reprezentant/Reprezentanți legal/legali
(semnături)
Data
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4 la documentație

(Se completează de către reprezentantul legal/administrator/asociat.)

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., născut(ă) în localitatea . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., fiul (fiica) lui . . . . . . . . . . și a . . . . . . . . . ., reprezentant legal/administrator/asociat al . . . . . . . . . . în funcția de . . . . . . . . . ., cu domiciliul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., declar următoarele:

Declar că între reprezentant legal/asociați/administratori, pe de o parte, și personalul din conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor, director general, directori generali adjuncți și directori, respectiv conducerea unității penitenciare în care contractul va produce efecte, pe de altă parte, director și directori adjuncți, nu există relații de rudenie sau afinitate de până la gradul IV inclusiv.

De asemenea, declar că nu am calitatea de funcționar public cu statut special sau personal civil în cadrul sistemului penitenciar.

Existența oricărei relații dintre cele menționate conduce la imposibilitatea participării/excluderea de la procedură.

Mă angajez ca, pe timpul derulării contractului, să anunț orice schimbare a situației menționate anterior, în termen de 3 zile de la momentul luării la cunoștință despre producerea sa, administrației penitenciarului/CE/CD/penitenciarului-spital . . . . . . . . . ., sub sancțiunea rezilierii unilaterale a contractului, prin intermediul unei simple notificări, fără intervenția instanței de judecată sau orice altă formalitate, cu despăgubirea locatorului pentru prejudiciile produse prin acest fapt.

Dacă în perioada derulării relației contractuale se constată că există încă de la momentul depunerii ofertei sau a intervenit, ulterior, oricare dintre împrejurările descrise mai sus și care atrăgeau excluderea de la procedură, unitatea va putea considera reziliat unilateral contractul, fără intervenția instanței de judecată, printr-o simplă notificare, locatarul având obligația să asigure continuitatea serviciilor telefonice pentru deținuți conform obligațiilor contractuale și să achite chiria stabilită, până la încheierea unui nou contract cu alt furnizor economic.

Mă angajez ca, după semnarea contractului de locațiune, personalul care va desfășura activități pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale să își asume, prin semnare, un angajament de confidențialitate privind nedivulgarea datelor la care are acces în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, date despre deținuți, despre locuri sau momente vulnerabile din unitate, despre personalul unității, în măsura în care intră în posesia acestor date. Modificări (1)

Cunosc faptul că, în conformitate cu prevederile art. 185 din Legea nr. 254/2013, cu modificările și completările ulterioare, introducerea, în mod ilicit, de telefoane mobile și alte mijloace de comunicare la distanță, cartele SIM, dispozitive de tip GPS, modemuri de internet, medii de stocare a datelor și alcool într-un penitenciar, centru de reținere și arestare preventivă, centru de arestare preventivă, centru educativ și centru de detenție, în scopul folosirii lor de către deținuți, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, precum și faptul că tentativa se pedepsește.

Cunosc de asemenea faptul că, în conformitate cu prevederile art. 186 din Legea nr. 254/2013, cu modificările și completările ulterioare, introducerea în mod ilicit de bunuri și obiecte interzise prevăzute de regulamentul de aplicare a acestei legi, precum și a obiectelor și bunurilor permise a fi primite, folosite și păstrate de deținuți, în penitenciar, centru de reținere și arestare preventivă, centru de arestare preventivă, centru educativ și centru de detenție, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei.

Mă angajez să respect regulile de acces și să mă supun controlului de specialitate și antiterorist, ori de câte ori este necesar.

În situația în care voi fi contactat, prin orice modalitate, de către deținuți sau aparținătorii acestora, indiferent de obiectul solicitării lor, voi informa de îndată administrația locului de deținere și voi depune toate diligențele în vederea prevenirii oricăror încălcări ale prevederilor legale.

În situația în care voi lua cunoștință despre săvârșirea unor infracțiuni sau a altor abateri de la normele în vigoare, îndeosebi cu privire la faptele de corupție, voi informa de îndată directorul unității.

Nu voi contacta deținuți sau rude/aparținători ai acestora înainte de semnarea contractului, pe parcursul procedurii de licitație și nici pe durata existenței relațiilor contractuale.

Mă angajez să nu intermediez sau să facilitez stabilirea de legături prin orice mijloace între deținuți sau între aceștia și aparținătorii ori apărătorii lor.

Sunt conștient că, în cazul în care voi încălca obligațiile asumate prin prezentul angajament, voi răspunde, potrivit legii, administrativ, material, civil ori penal, în raport cu gravitatea faptei.

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 5 la documentație

(Se completează de către reprezentantul legal/administrator/asociat.)

ANGAJAMENT DE CONFIDENȚIALITATE

Prezentul angajament pentru păstrarea confidențialității datelor, informațiilor și documentelor a fost încheiat între:

S.C. . . . . . . . . . . - S.A./S.R.L., cu sediul social în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului . . . . . . . . . . sub nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., cod fiscal nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., având contul nr. . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . ., reprezentată de . . . . . . . . . ., cu funcția de . . . . . . . . . ., în calitate de operator de telefonie/locatar, și unitatea penitenciară, cu sediul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . ., cod fiscal nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., având contul nr. . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . ., reprezentată de . . . . . . . . . ., cu funcția de director, în calitate de locator, și este conex contractului încheiat între acestea și înregistrat sub nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . .

I. Obiect

1. Informațiile pe care le obține . . . . . . . . . . ca efect al executării contractului sus- menționat sunt strict confidențiale.

2. Sunt confidențiale următoarele informații:

a) . . . . . . . . . .

b) . . . . . . . . . .

c) . . . . . . . . . .

3. De asemenea, sunt confidențiale și următoarele documente care s-au pus sau se vor pune la dispoziția consultantului . . . . . . . . . . .

II. Sfera circulației informațiilor

1. Operatorul telefonic poate dezvălui informații sau poate pune la dispoziție documente dintre cele menționate la pct. I subpct. 2 sau 3 numai persoanelor implicate în executarea clauzelor contractului sus- menționat.

2. Persoanele implicate în executarea contractului, respectiv managerii, contabilii, consilierii juridici și alte categorii de persoane, nu vor putea dezvălui informațiile confidențiale, cu excepția cazului în care beneficiarul aprobă în scris această posibilitate.

3. . . . . . . . . . . vor folosi informațiile numai în scopul luării unor decizii cu privire la executarea contractului sus-menționat, fiind ținute să nu le utilizeze în niciun alt scop.

III. Durata angajamentului

1. Durata prezentului angajament este . . . . . . . . . ., egală cu durata contractului și încă 2 ani după expirarea acestuia.

2. În cazul în care contractul încetează înainte de termen, obligația de păstrare a confidențialității va subzista timp de încă 2 ani de la data încetării.

IV. Sancțiuni pentru nerespectarea angajamentului

1. Partea care încalcă prevederile prezentului angajament se obligă la plata unor despăgubiri astfel: . . . . . . . . . . .

2. Exonerează de răspundere următoarele situații:

a) dacă informațiile erau cunoscute înainte de a fi fost obținute de la . . . . . . . . . .;

b) informația a fost primită dintr-o sursă neconfidențială;

c) dezvăluirea informației s-a făcut după ce s-a primit acordul scris pentru aceasta;

d) informația era de circulație publică la data dezvăluirii ei;

e) . . . . . . . . . . a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

V. Încetarea angajamentului

1. Încetarea angajamentului are loc la încheierea duratei lui.

2. Informațiile prevăzute la pct. I subpct. 2 și 3 au caracter confidențial și rămân așa cum este stipulat la pct. III subpct. 1.

Prezentul angajament s-a încheiat în . . . . . . . . . . exemplare cu următoarea destinație:

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...