Comisia Europeană

Regulamentul nr. 459/2017 de stabilire a unui cod al rețelei privind mecanismele de alocare a capacității în sistemele de transport al gazelor și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 984/2013 (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017R0459

În vigoare de la 17 martie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005, în special articolul 6 alineatul (11) și articolul 7 alineatul (3),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 715/2009 stabilește norme nediscriminatorii pentru condițiile de acces la sistemele de transport al gazelor naturale, în vederea asigurării unei funcționări corespunzătoare a pieței interne a gazelor.

(2) Duplicarea sistemelor de transport al gazelor nu este, în cele mai multe cazuri, nici economică, nici eficientă. Prin urmare, concurența existentă pe piețele gazelor naturale necesită ca toți utilizatorii rețelei să beneficieze de un acces transparent și nediscriminatoriu la infrastructura de gaze. Cu toate acestea, în numeroase regiuni ale Uniunii, lipsa unui acces egal și transparent la capacitatea de transport rămâne un obstacol major în calea realizării unei concurențe reale pe piața angro. Mai mult, faptul că normele naționale diferă de la un stat membru la altul împiedică crearea unei piețe interne performante a gazelor.

(3) Utilizarea ineficientă a conductelor de gaze de înaltă presiune ale Uniunii și accesul limitat la acestea determină condiții de piață nesatisfăcătoare. Este necesar să se implementeze un sistem mai transparent, mai eficient și nediscriminatoriu de alocare de capacități limitate de transport pentru sistemele de transport al gazelor din Uniune, astfel încât concurența transfrontalieră să se poată dezvolta în continuare și să se înregistreze progrese în ceea ce privește integrarea pieței. Părțile interesate au sprijinit în mod constant crearea unor astfel de norme.

(4) Pentru a pune bazele unei concurențe reale între furnizorii din interiorul și din afara Uniunii, este necesar ca aceștia să poată utiliza în mod flexibil sistemele de transport existente pentru a-și transporta gazele ținând cont de semnalele de preț. Numai un ansamblu performant de rețele de transport interconectate, care oferă tuturor condiții egale de acces, permite un flux fără obstacole al gazelor pe întreg teritoriul Uniunii. La rândul său, acest lucru atrage mai mulți furnizori, ceea ce contribuie la creșterea lichidității pe platformele de comercializare a gazelor, la crearea unor mecanisme eficiente de descoperire a prețurilor și, prin urmare, la generarea de prețuri corecte pentru gaze, bazate pe principiul cererii și ofertei.

(5) Regulamentul (UE) No 984/2013 al Comisiei de stabilire a unui cod al rețelei privind mecanismele de alocare a capacității în sistemele de transport al gazelor avea drept obiectiv stabilirea gradului necesar de armonizare în întreaga Uniune. Punerea în aplicare efectivă a respectivului regulament s-a bazat, de asemenea, pe introducerea unor sisteme tarifare compatibile cu mecanismele de alocare a capacității propuse în prezentul regulament, pentru a se asigura punerea în aplicare a acestuia fără efecte negative asupra veniturilor și asupra fluxului de numerar al operatorilor de transport și de sistem.

(6) Prezentul regulament are un domeniu de aplicare mai larg decât Regulamentul (UE) nr. 984/2013, în special în ceea ce privește normele privind oferta de capacitate incrementală, și clarifică anumite dispoziții legate de definirea și de oferta de capacități ferme și întreruptibile, precum și de îmbunătățirea alinierii clauzelor și condițiilor contractuale ale operatorilor de transport și de sistem respectivi pentru oferta de capacitate agregată. Dispozițiile din prezentul regulament referitoare la coordonarea întreținerii și la standardizarea comunicării ar trebui să fie interpretate în contextul Regulamentului (UE) 2015/703 al Comisiei.

(7) Pentru a le permite utilizatorilor rețelei să beneficieze de mecanisme de alocare a capacității armonizate în cea mai mare măsură în cadrul unei piețe integrate, prezentul regulament ar trebui să se aplice capacităților care nu fac obiectul unei derogări în cadrul unor noi infrastructuri de mari dimensiuni care au beneficiat de o derogare de la dispozițiile articolului 32 din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului, în măsura în care punerea în aplicare a prezentului regulament nu subminează o astfel de derogare și ținând seama de natura specifică a conductelor de interconectare atunci când are loc agregarea capacității.

(8) Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării normelor Uniunii și a normelor naționale în materie de concurență, în special în ceea ce privește interzicerea acordurilor restrictive (articolul 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene) și a abuzului de poziție dominantă (articolul 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene). Mecanismele de alocare a capacității instituite ar trebui să fie concepute în așa fel încât să se evite închiderea piețelor de aprovizionare din aval.

(9) Pentru a se asigura că oferta de capacitate fermă este utilizată la maximum de operatorii de transport și de sistem, ar trebui să se respecte o ierarhie a produselor, conform căreia se oferă capacitate întreruptibilă anuală, trimestrială și lunară doar în cazul în care nu este disponibilă capacitate fermă.

(10) În cazul în care clauzele și condițiile respective aplicabile ofertei de produse de capacitate agregată de către operatorii de transport și de sistem de ambele părți ale unui punct de interconectare diferă în mod substanțial, valoarea și utilitatea pentru utilizatorii rețelei a rezervării de capacitate agregată poate fi limitată. Prin urmare, ar trebui să se lanseze, sub îndrumarea Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei ("agenția") și a Rețelei europene a operatorilor de transport și de sistem de gaze naturale ("ENTSOG"), un proces prin care aceste clauze și condiții ale operatorilor de transport și de sistem de la nivelul Uniunii privind produsele de capacitate agregată ar trebui evaluate și aliniate, în măsura posibilului, pentru a crea un model comun de clauze și de condiții.

(11) Este necesar un proces raționalizat și armonizat la nivelul Uniunii pentru oferirea de capacitate incrementală, pentru a reacționa la eventuala cerere de pe piață în legătură cu o astfel de capacitate. Un asemenea proces ar trebui să constea din evaluări periodice ale cererii, urmate de o etapă structurată de proiectare și de alocare, bazată pe o cooperare eficientă între operatorii de transport și de sistem și autoritățile naționale de reglementare la nivelul întregii Uniuni. Orice decizie de investiție care urmează să fie luată în urma evaluării cererii de capacitate de pe piață ar trebui să facă obiectul unui test economic pentru a stabili viabilitatea economică. Acest test economic ar trebui, la rândul său, să garanteze că utilizatorii rețelei care solicită capacitate își asumă riscurile aferente legate de solicitarea lor, pentru a evita expunerea consumatorilor captivi la riscul generat de astfel de investiții.

(12) Alocarea capacității în contextul proiectelor de capacitate incrementală standard ar trebui să aibă loc sub forma unui proces standard de alocare în cadrul unei licitații, pentru a garanta cel mai ridicat nivel de transparență și nediscriminare. În cazul proiectelor complexe de mari dimensiuni care afectează mai multe state membre, operatorilor de transport și de sistem ar trebui însă să li se permită să utilizeze mecanisme alternative de alocare. Mecanismele respective ar trebui să asigure flexibilitatea necesară pentru a permite efectuarea de investiții în cazul în care pe piață există o cerere reală, dar, în același timp, ele ar trebui să fie totuși aliniate la nivelul întregii Uniuni. În cazul în care este permis un mecanism alternativ de alocare, trebuie să se evite închiderea pieței prin impunerea obligației de a rezerva o cotă mai mare de capacitate pentru rezervările pe termen scurt.

(13) În punerea în aplicare, în zonele respective, a unor regimuri de intrare/ieșire complexe, în special a regimurilor cu fluxuri fizice de gaze - având ca destinație alte piețe - operatorii de transport și de sistem au pus în aplicare, iar autoritățile naționale de reglementare au aprobat, abordări contractuale diferite în ceea ce privește produsele de capacitate fermă, al căror efect ar trebui să fie evaluat într-un context la nivelul întregii Uniuni.

(14) Autoritățile naționale de reglementare și operatorii de transport și de sistem ar trebui să țină seama de cele mai bune practici și eforturi depuse în vederea armonizării proceselor de punere în aplicare a prezentului regulament. Acționând în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, agenția și autoritățile naționale de reglementare ar trebui să se asigure că mecanismele de alocare a capacității sunt puse în aplicare în cel mai eficace mod în punctele de interconectare relevante din întreaga Uniune.

(15) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului instituit în temeiul articolului 51 din Directiva 2009/73/CE,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...