Curtea Constituțională

Decizia nr. 749/2016 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 110 alin. (5) și a celor ale art. 123 alin. (2) din Codul de procedură penală

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Valer Dorneanu - președinte
Marian Enache - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Mircea Ștefan Minea - judecător
Daniel-Marius Morar - judecător
Mona-Maria Pivniceru - judecător
Livia Doina Stanciu - judecător
Simona-Maya Teodoroiu - judecător
Varga Attila - judecător
Daniela Ramona Marițiu - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 110 alin. (5) și a celor ale art. 123 alin. (2) din Codul de procedură penală excepție ridicată de Radu Ovidiu Ciascai, Stelian Liviu Danco și Alexandru Mircea Gâlgău, în Dosarul nr. 543/84/2016 al Tribunalului Sălaj - Secția penală. Excepția formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 358D/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa autorului excepției, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public care solicită respingerea excepției de neconstituționalitate, ca neîntemeiată. Apreciază că înregistrarea declarației poate constitui mijloc de probă în procesul penal atât în ceea ce privește modalitatea de desfășurare a audierii cât și în ceea ce privește conținutul său, însă absența unei astfel de înregistrări, pentru cauze obiective, nu poate atrage nulitatea declarației întrucât, din punct de vedere al legalității, legiuitorul nu a prevăzut necesitatea administrării înregistrării atunci când acest lucru nu este posibil. De asemenea, existența unei înregistrări audio sau audiovideo nu degrevează organul judiciar de obligația instituită de legiuitor ca o astfel de declarație să fie consemnată în formă scrisă. Valoarea unei astfel de înregistrări este evidentă atunci când se pune problema viabilității probei, întrucât, în măsura în care ea există, fundamentează declarația scrisă și anihilează eventualele critici care ar putea fi incidente din perspectiva art. 101 din Codul de procedură penală. Contrar celor susținute de autorul excepției, în cazul în care o astfel de înregistrare nu este posibilă, procurorul are obligația, potrivit dispozițiilor procesual penale, de a arăta motivul concret al unei astfel de imposibilități, astfel încât, în cazul contestării legalității administrării probelor în procedura de cameră preliminară, judecătorul să poată cenzura o astfel de critică. Referitor la critica adusă art. 123 alin. (2) din Codul de procedură penală, arată că, în acest caz, legiuitorul nu a mai prevăzut expres o astfel de obligație, înregistrarea declarației martorului fiind lăsată la aprecierea organului judiciar.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

4. Prin Încheierea din 21 martie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 543/84/2016, Tribunalul Sălaj - Secția penală a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 110 alin. (5) și a celor ale art. 123 alin. (2) din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Radu Ovidiu Ciascai, Stelian Liviu Danco și Alexandru Mircea Gâlgău, cu ocazia soluționării propunerii de prelungire a măsurii arestului preventiv, propunerii de prelungire a măsurii arestului la domiciliu și a propunerii de înlocuire a măsurii arestului la domiciliu cu măsura preventivă a controlului judiciar.

5. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorii acesteia susțin că sintagma "atunci când înregistrarea nu este posibilă" conținută de dispozițiile de lege criticate nu este clară și previzibilă, incluzând și o ipoteză subiectivă, aceea în care organul de urmărire penală deține mijloace tehnice însă nu dorește, din diferite motive, să înregistreze audierea. Apreciază că neconstituționalitatea acestor dispoziții este accentuată și de lipsa unei sancțiuni aplicabile situațiilor în care se demonstrează că, deși ar fi fost posibilă înregistrarea, organul judiciar a înțeles să nu o realizeze.

6. Tribunalul Sălaj - Secția penală apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

8. Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Susține că sintagma "atunci când înregistrarea nu este posibilă" se referă exclusiv la situațiile obiective ce împiedică organul de urmărire penală să asigure înregistrarea audierii, un argument de text în acest sens fiind chiar dispozițiile art. 123 alin. (2) din Codul de procedură penală, care tratează distinct decizia organului de urmărire penală referitoare la înregistrarea audierii martorului și posibilitatea obiectivă de a efectua înregistrarea.

9. De asemenea, pentru a exclude o decizie arbitrară a organului de urmărire penală și pentru a da totodată instanței de judecată posibilitatea de a aprecia în concret, în funcție de circumstanțele cauzei și de credibilitatea motivului invocat, fiabilitatea declarației consemnate în scris, dar neînregistrate, în cazul declarațiilor suspectului sau inculpatului, legiuitorul a instituit obligația organului de urmărire penală de a consemna în declarație motivul concret care a făcut imposibilă înregistrarea audierii. Astfel, lipsa motivării sau insuficienta motivare a imposibilității înregistrării poate pune sub semnul întrebării exactitatea celor declarate, cu consecința înlăturării acestui mijloc de probă din ansamblul materialului probator.

10. Avocatul Poporului apreciază că autorii excepției pornesc de la o situație ipotetică a aplicării greșite ori abuzive a legii, de către organul de urmărire penală. Eventuala aplicare greșită a legii nu este o consecință a conținutului normativ al prevederilor legale criticate, persoana interesată având posibilitatea de a contesta legalitatea anumitor probe și acte de urmărire penală și de a se opune utilizării lor în procedura de filtru. Or, examinarea excepției de neconstituționalitate cu un atare obiect, vizând modul de aplicare a legii, excedează competenței Curții Constituționale, care are atribuția de a veghea la conformitatea legislației cu principiile trasate prin Constituție. În esență, Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile legale criticate sunt suficient de clare, predictibile și neechivoce, astfel încât să asigure buna desfășurare a procesului penal, cu respectarea principiului aflării adevărului, înscris în art. 5 din Codul de procedură penală. În concluzie, se apreciază că excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă.

11. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

12. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

13. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 110 alin. (5) și a celor ale art. 123 alin. (2) din Codul de procedură penală, cu următorul conținut:

- Art. 110 alin. (5): "În cursul urmăririi penale, audierea suspectului sau inculpatului se înregistrează cu mijloace tehnice audio sau audiovideo. Atunci când înregistrarea nu este posibilă, acest lucru se consemnează în declarația suspectului sau inculpatului, cu indicarea concretă a motivului pentru care înregistrarea nu a fost posibilă.";

- Art. 123 alin. (2): "În cursul urmăririi penale, audierea martorului se înregistrează prin mijloace tehnice audio sau audiovideo, dacă organul de urmărire penală consideră necesar sau dacă martorul solicită expres aceasta și înregistrarea este posibilă."

14. Autorii excepției de neconstituționalitate susțin că textele criticate contravin prevederilor constituționale cuprinse în art. 1 alin. (3) referitor la statul român.

15. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că dispozițiile art. 110 alin. (5) din Codul de procedură penală aduc un element de noutate în legislația procesual penală, impunând organelor de urmărire penală obligația înregistrării cu mijloace tehnice audio sau audiovideo a audierii suspectului sau inculpatului. De la această regulă, legiuitorul a instituit o excepție, și anume, nu se va proceda la înregistrarea cu mijloace tehnice audio sau audiovideo a audierii suspectului sau inculpatului, atunci când aceasta nu este posibilă. Curtea apreciază că excepția mai sus arătată va opera, exclusiv, în situațiile obiective ce împiedică organul de urmărire penală să asigure înregistrarea audierii, cum este și situația din prezenta cauză, când organul de urmărire penală nu a fost dotat cu mijloace tehnice audio sau audiovideo.

16. Curtea constată că, pentru a exclude o eventuală decizie arbitrară a organului de urmărire penală și o aplicare abuzivă a dispozițiilor de lege criticate ce reglementează excepția de la regula generală a înregistrării cu mijloace tehnice audio sau audiovideo a audierii suspectului sau inculpatului, legiuitorul a prevăzut expres obligația organului de urmărire penală de a indica concret, în declarația suspectului sau inculpatului, motivul pentru care înregistrarea nu a fost posibilă. Astfel, lipsa motivării sau insuficienta motivare a imposibilității înregistrării poate pune sub semnul întrebării exactitatea celor declarate, cu consecința înlăturării acestui mijloc de probă din ansamblul materialului probator. Chiar și în ipoteza aplicării abuzive a dispozițiilor de lege criticate, se poate observa că, dacă prin nerespectarea cerinței legale în discuție s-a adus o vătămare inculpatului, acesta are posibilitatea, până la închiderea procedurii de cameră preliminară, să solicite înlăturarea acestui mijloc de probă, potrivit art. 282 alin. (1) și alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală. Având în vedere aceste aspecte, Curtea apreciază că dispozițiile art. 110 alin. (5) din Codul de procedură penală nu contravin prevederilor constituționale ale art. 1 alin. (3).

17. În speța dedusă judecății, Curtea observă că, prin Adresa înregistrată la Curtea Constituțională cu nr. 12.179 din 9 decembrie 2016, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) - Biroul teritorial Sălaj a comunicat faptul că în Dosarul penal nr. 56/D/P/2014 s-a efectuat un număr de aproximativ 150 de audieri de suspecți, inculpați și martori, cu mențiunea că aceste declarații nu au fost înregistrate cu mijloace tehnice audio sau audiovideo, întrucât Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Sălaj nu a fost dotat cu astfel de mijloace. Or, o atare situație obiectivă se încadrează în mod evident în ipotezele de incidență ale dispozițiilor art. 110 alin. (5) din Codul de procedură penală referitoare la excepția de la regula înregistrării cu mijloace tehnice audio sau audiovideo a audierii suspectului sau inculpatului.

18. În ceea ce privește dispozițiile art. 123 alin. (2) din Codul de procedură penală, Curtea observă că acestea dispun în sensul că, în cursul urmăririi penale, audierea martorului se înregistrează prin mijloace tehnice audio sau audiovideo, dacă organul de urmărire penală consideră necesar sau dacă martorul solicită expres aceasta și înregistrarea este posibilă. Astfel, în acest caz legiuitorul nu a mai prevăzut expres obligația organului de urmărire penală de a înregistra audierea martorilor. În acest context, Curtea reține că, potrivit art. 123 alin. (1) din Codul de procedură penală, transpunerea în formă scrisă a declarației martorului urmează regulile prevăzute pentru consemnarea declarației suspectului sau inculpatului. Totodată, în cazul audierii martorului sunt aplicabile regulile generale în materia audierii persoanelor cuprinse în secțiunea 1 a capitolului II al titlului IV din Codul de procedură penală. Curtea observă, de asemenea, că și în acest caz, dacă apreciază că i s-a adus o vătămare prin neînregistrarea prin mijloace tehnice audio sau audiovideo a audierii martorului, inculpatul are posibilitatea, până la închiderea procedurii de cameră preliminară, să solicite înlăturarea acestui mijloc de probă, potrivit art. 282 alin. (1) și alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală. Pentru aceste motive, Curtea apreciază că nici dispozițiile art. 123 alin. (2) din Codul de procedură penală nu contravin prevederilor constituționale ale art. 1 alin. (3).

19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Radu Ovidiu Ciascai, Stelian Liviu Danco și Alexandru Mircea Gâlgău în Dosarul nr. 543/84/2016 al Tribunalului Sălaj - Secția penală și constată că dispozițiile art. 110 alin. (5) și cele ale art. 123 alin. (2) din Codul de procedură penală sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Sălaj - Secția penală și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 13 decembrie 2016.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
prof. univ. dr. VALER DORNEANU
Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Marițiu
;
se încarcă...