Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 866/2017 pentru completarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declarației vamale la import, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.885/2016

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 187 din 16 martie 2017.

În vigoare de la 16 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei,

în baza prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. -

Normele tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declarației vamale la import, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.885/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 5 iulie 2016, se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, după litera g) se introduc două noi litere, literele h) și i), cu următorul cuprins:

"

h) birou vamal de supraveghere - biroul vamal situat pe teritoriul României, responsabil de locul în care declarantul este stabilit, unde se depune declarația vamală de plasare a mărfurilor sub regimurile vamale prevăzute la art. 5 pct. 16 din cod, cu excepția tranzitului, în vămuirea centralizată la nivel național și care îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 179 din cod;

i) birou vamal de prezentare - biroul vamal situat pe teritoriul României, unde se prezintă mărfurile în vămuirea centralizată la nivel național și care îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 179 din cod."

2. La articolul 31, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) Procedura alternativă nu se utilizează în cazul vămuirii centralizate la nivel național."

3. După titlul III se introduce un nou titlu, titlul IV, cu următorul cuprins:

"

TITLUL IV Vămuirea centralizată la nivel național

CAPITOLUL I Condiții privind declararea mărfurilor în vămuirea centralizată la nivel național

Art. 35. -

(1) Declararea mărfurilor în vămuirea centralizată la nivel național se utilizează cu respectarea următoarelor condiții:

a) destinatarul și declarantul/reprezentantul au statut de operator economic autorizat, prevăzut la art. 38 din cod;

b) declarantul/reprezentantul depune la biroul vamal de supraveghere declarația vamală standard, menționată la art. 162 din cod, și asigură prezentarea mărfurilor la biroul vamal de prezentare.

(2) Următoarele categorii de mărfuri sunt excluse de la aplicarea vămuirii centralizate la nivel național:

a) produsele accizabile care intră sub incidența secțiunilor a 9-a și a 16-a din cap. I - Regimul accizelor armonizate al titlului VIII - Accize și alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

b) produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni, a căror listă se stabilește, în conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, republicată, prin ordin al ministrului afacerilor externe.

CAPITOLUL II Întocmirea și înregistrarea declarației vamale sub formă electronică în vămuirea centralizată la nivel național

Art. 36. -

Depunerea și înregistrarea DEI se fac la biroul vamal de supraveghere.

Art. 37. -

(1) În caseta A a DEI se completează în mod obligatoriu codul biroului vamal de prezentare.

(2) Prevederile art. 5 și 6 se aplică în mod corespunzător și odată cu înregistrarea DEI informațiile sunt disponibile și la biroul vamal de prezentare.

CAPITOLUL III Acceptarea declarației vamale sub formă electronică în vămuirea centralizată la nivel național

Art. 38. -

(1) Prevederile art. 7 și 8 se aplică în mod corespunzător.

(2) Confirmarea prezentării mărfurilor în vamă se face de biroul vamal de prezentare.

(3) Biroul vamal de supraveghere acceptă DEI pentru care biroul vamal de prezentare a confirmat prezentarea mărfurilor în vamă, respectiv a trecut DEI în starea «Mărfuri prezentate la biroul vamal de prezentare».

Art. 39. -

Prevederile art. 9 se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL IV Decizia de control

Art. 40. -

Decizia de control este luată de biroul vamal de supraveghere, prevederile art. 10 și 11 aplicându-se în mod corespunzător.

CAPITOLUL V Efectuarea controlului

Art. 41. -

Dacă biroul vamal de supraveghere a decis efectuarea controlului fizic, după înscrierea rezultatelor controlului documentar, biroul vamal de supraveghere trece DEI în starea «Înscrierea rezultatelor controlului fizic». Această stare a DEI este disponibilă la biroul vamal de prezentare care, în cazuri justificate, primește, pe fax sau prin intermediul poștei electronice, de la biroul vamal de supraveghere documentele justificative, relevante pentru efectuarea controlului fizic solicitat.

Art. 42. -

Controlul fizic al mărfurilor se efectuează de către biroul vamal de prezentare, care înscrie rezultatele controlului.

Art. 43. -

Biroul vamal de supraveghere asigură comunicarea cu declarantul/reprezentantul, art. 12-15 aplicându-se în mod corespunzător.

CAPITOLUL VI Plata datoriei vamale

Art. 44. -

Plata datoriei vamale și a celorlalte taxe exigibile la plasarea mărfurilor sub regimul vamal respectiv/și/sau, după caz, constituirea garanției se efectuează la biroul vamal de supraveghere, art. 16 aplicându-se în mod corespunzător.

CAPITOLUL VII Liberul de vamă

Art. 45. -

Decizia privind acordarea liberului de vamă este luată de biroul vamal de supraveghere și este disponibilă și la biroul vamal de prezentare, art. 17 și 18 aplicându-se în mod corespunzător.

CAPITOLUL VIII Modificarea și invalidarea declarației vamale

Art. 46. -

Decizia privind acceptarea/respingerea cererii de modificare și invalidare a declarației vamale este luată de biroul vamal de supraveghere, art. 19-30 aplicându-se în mod corespunzător."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Bogdan-Nicolae Stan

București, 8 martie 2017.

Nr. 866.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...