Ministerul Afacerilor Interne - MAI

Ordinul nr. 30/2017 privind activitatea de standardizare în Ministerul Afacerilor Interne

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile Legii nr. 163/2015 privind standardizarea națională,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezentul ordin reglementează procesul de standardizare în Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, stabilind cadrul organizatoric, atribuțiile și direcțiile de acțiune specifice.

Art. 2. -

Standardizarea în MAI asigură suportul documentar în vederea realizării și menținerii nivelului necesar de compatibilitate și interschimbabilitate în domeniul operațional, tehnic și metodologic-administrativ, precum și pentru atingerea interoperabilității structurilor, în acțiuni proprii ori în cooperare cu structuri militare, naționale sau partenere.

Art. 3. -

În sensul prezentului ordin, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) acord de standardizare NATO (STANAG) - acord între anumite sau toate statele membre NATO privind adoptarea de echipamente, muniții, consumabile și provizii, precum și proceduri operaționale, logistice și administrative militare identice sau similare;

b) adoptare a unui standard militar/NATO - preluare, în totalitate sau parțial, cu semnalarea oricăror abateri, a unui standard militar/NATO, în vederea implementării la nivelul structurilor MAI;

c) Asociația de Standardizare din România (ASRO) - organism național de standardizare;

d) compatibilitate - nivel minim de standardizare caracterizat prin capacitatea produselor, proceselor sau serviciilor de a fi utilizate împreună, în situații specifice, fără o interacțiune inacceptabilă;

e) consens - acord general caracterizat prin absența unei opoziții susținute din partea unui grup important al celor interesați; nu implică neapărat unanimitatea;

f) documentație de achiziție - caiet de sarcini, specificații tehnice și altele asemenea;

g) implementare - ansamblu de măsuri pentru transpunere în practică, la nivelul MAI sau numai al unor structuri ale acestuia, a prevederilor standardelor ori de integrare a acestor prevederi în actele normative, reglementările interne sau documentațiile de achiziții;

h) interoperabilitate - capacitate a structurilor MAI și, după caz, a structurilor europene de a desfășura acțiuni împreună, în mod eficient, în vederea îndeplinirii misiunilor asumate;

i) interschimbabilitate - proprietate a unui produs, proces sau serviciu de a fi utilizat în locul altuia, pentru a satisface aceleași condiții;

j) organisme militare de standardizare - structuri din cadrul Ministerului Apărării Naționale care coordonează activități proprii de standardizare;

k) ratificare (acceptare) - declarație prin care un stat acceptă, cu sau fără rezerve, conținutul unui STANAG;

l) răspuns național - declarație prin care un stat își exprimă punctul de vedere oficial față de conținutul unui STANAG;

m) răspuns MAI - poziție adoptată de MAI și transmisă la Ministerul Apărării Naționale privind conținutul unui STANAG, în vederea formulării răspunsului național;

n) reglementare internă - procedură, regulament, dispoziție și altele asemenea;

o) standardizare - activitate specifică prin care se stabilesc, pentru problemele reale sau potențiale proprii, prevederi destinate unei utilizări comune, repetate, urmărind obținerea unui grad optim de ordine într-un context dat;

p) standard - document stabilit prin consens și aprobat de către un organism recunoscut, care asigură, pentru uz comun și repetat, reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activități sau rezultatele lor, cu scopul de a se obține gradul optim de ordine într-un anumit context;

q) standard român - standard elaborat/adoptat de ASRO;

r) standard european/internațional - standard adoptat de un organism european/internațional de standardizare;

s) standard MAI - standard elaborat sau standard militar/NATO adoptat în cadrul comitetelor tehnice de standardizare ale MAI; standardul MAI este notat cu sigla SMAI.

Art. 4. -

În MAI activitățile specifice domeniului standardizării se desfășoară pe următoarele direcții principale:

a) elaborarea, adoptarea și implementarea standardelor MAI;

b) participarea, în cadrul comitetelor tehnice naționale ale ASRO, la adoptarea standardelor europene/internaționale în versiunea română și la elaborarea standardelor române din domeniile de competență/interes ale MAI;

c) identificarea, achiziția și utilizarea standardelor române de interes în activitatea MAI.

Art. 5. -

Standardele MAI sau prevederi din conținutul acestora se implementează prin acte normative și reglementări interne privind pregătirea și desfășurarea activităților în domeniul operațional, tehnic și metodologic - administrativ.

Art. 6. -

În MAI există următoarele categorii de standarde:

a) standard operațional - vizează direct activitățile desfășurate în domeniile instruirii, planificării, conducerii și desfășurării misiunilor operative;

b) standard tehnic - vizează caracteristicile tehnice ale produselor și se aplică în proiectarea, producția, testarea, mentenanța, păstrarea sau achiziția acestora;

c) standard metodologic-administrativ - vizează cadrul general de elaborare a standardelor MAI, elemente specifice de vocabular/terminologie, principii generale de management intern, resurse umane, secretariat, arhivă etc. și altele similare.

CAPITOLUL II Structuri cu atribuții în activitatea de standardizare

Art. 7. -

(1) Coordonarea activităților de standardizare în MAI se asigură de către:

a) Comisia de Standardizare și Interoperabilitate, denumită în continuare Comisie - organism special constituit, abilitat să ia decizii și să adopte reglementări în domeniul standardizării;

b) structurile de specialitate - structuri abilitate să inițieze procesul de standardizare și să asigure cadrul de desfășurare și coordonare a activității de standardizare.

(2) Componența Comisiei este următoarea:

a) secretarul general al MAI, președinte;

b) directorul general al Direcției generale logistice, vicepreședinte;

c) directorul general al Direcției generale management operațional, vicepreședinte;

d) directorul general sau unul din directorii generali adjuncți ai Direcției generale management resurse umane;

e) directorul general sau unul din directorii generali adjuncți ai Direcției generale pentru comunicații și tehnologia informației;

f) directorul sau unul din directorii adjuncți ai Direcției medicale;

g) directorul general sau unul din directorii generali adjuncți ai Direcției generale pentru relațiile cu instituțiile prefectului;

h) directorul general sau unul din directorii generali adjuncți ai Direcției generale management urgențe medicale;

i) inspectorul general sau unul din adjuncții inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române;

j) inspectorul general sau unul din adjuncții inspectorului general al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române;

k) inspectorul general sau unul din adjuncții inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră;

l) inspectorul general sau unul din adjuncții inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență;

m) inspectorul general sau unul din adjuncții inspectorului general al Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne.

(3) Activitatea Comisiei este asigurată de un secretar. Acesta este șeful Centrului de coordonare a cercetării științifice din cadrul Direcției generale logistică.

(4) Structurile de specialitate prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt următoarele:

a) Centrul de coordonare a cercetării științifice din cadrul Direcției generale logistică;

b) Serviciul reglementări din cadrul Direcției generale management operațional.

Art. 8. -

Atribuțiile Comisiei sunt următoarele:

a) stabilește politicile, direcțiile și orientările procesului de standardizare și analizează activitățile desfășurate în acest domeniu;

b) analizează și aprobă documente metodologice sau procedurale care reglementează activitatea de standardizare în MAI;

c) analizează și aprobă proiectele programelor de standardizare anuale ale MAI;

d) urmărește corelarea standardelor MAI și armonizarea lor cu standardele militare, române și europene/internaționale;

e) analizează și aprobă propunerile privind revizuirea sau anularea standardelor MAI în vigoare;

f) analizează și avizează punctul de vedere al MAI privind implementarea acordurilor de standardizare NATO în domeniile proprii de competență;

g) aprobă proiectele de standarde MAI elaborate;

h) analizează și propune modul de implementare a standardelor MAI;

i) analizează divergențele sesizate în procesul de elaborare a standardelor proprii și hotărăște asupra modului de soluționare a acestora sau sistarea lucrărilor de elaborare;

j) analizează informările privind activitatea de standardizare în MAI;

k) avizează lista cu specialiștii propuși de structurile MAI pentru participarea la activitățile comitetelor tehnice naționale, coordonate de ASRO.

Art. 9. -

Atribuțiile Centrului de coordonare a cercetării științifice în domeniul standardizării sunt următoarele:

a) coordonează metodologic activitatea de standardizare în MAI și elaborează cadrul normativ intern;

b) coordonează direct procesul de standardizare pentru domeniile tehnic și metodologic-administrativ;

c) întocmește programele de standardizare anuale;

d) înaintează spre aprobare președintelui Comisiei proiectele de standarde MAI, pentru domeniile tehnic și metodologic- administrativ;

e) asigură standardele tehnice și metodologic-administrative necesare desfășurării misiunilor din domeniile de competență ale MAI;

f) dezvoltă și gestionează biblioteca de standarde a MAI;

g) achiziționează servicii de adoptare a standardelor europene/internaționale în versiunea română, din domeniile de competență/interes ale MAI;

h) achiziționează servicii de elaborare a standardelor române din domeniile de competență/interes ale MAI;

i) identifică și achiziționează standarde române de interes în activitatea MAI;

j) organizează ședințele Comisiei și asigură secretariatul acesteia;

k) colaborează permanent cu organismele militare de standardizare și cu ASRO.

Art. 10. -

Atribuțiile Serviciului reglementări, în domeniul standardizării, sunt următoarele:

a) coordonează direct procesul de standardizare în domeniul operațional;

b) întocmește secțiunea aferentă standardelor MAI operaționale în vederea includerii în programele de standardizare anuale;

c) înaintează spre aprobare președintelui Comisiei proiectele de standarde MAI, pentru domeniul operațional;

d) asigură standardele operaționale necesare desfășurării misiunilor din domeniile de competență ale MAI;

e) alcătuiește, actualizează și administrează fondul documentar conținând standardele MAI și alte documente de standardizare în domeniul operațional;

f) reprezintă interesele MAI în cadrul colaborării cu organismele militare de standardizare în domeniul operațional.

CAPITOLUL III Desfășurarea activității de standardizare


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...