Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 867/2017 pentru completarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.194/2016

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 179 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii,

ținând seama de prevederile art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. -

Normele tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.194/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 22 aprilie 2016, se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, după litera m) se introduc trei noi litere, literele n), o) și p), cu următorul cuprins:

"

n) Birou vamal de export - birou vamal definit la art. 1 pct. 16 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446;

o) Birou vamal de supraveghere - birou vamal situat pe teritoriul României, responsabil de locul în care este stabilit declarantul, unde se depune declarația vamală de export în vămuirea centralizată la nivel național și care îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 179 din Codul Vamal al Uniunii;

p) Birou vamal de prezentare - birou vamal situat pe teritoriul României, unde se prezintă mărfurile în vămuirea centralizată la nivel național și care îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 179 din Codul Vamal al Uniunii."

2. La titlul II, după capitolul I se introduce un nou capitol, capitolul I1, cuprinzând articolele 301-3015, cu următorul cuprins:

"

CAPITOLUL I1 Vămuirea centralizată la nivel național

A. Condiții privind declararea mărfurilor în vămuirea centralizată la nivel național

Art. 301. -

(1) Declararea mărfurilor în vămuirea centralizată la nivel național se utilizează cu respectarea următoarelor condiții:

a) exportatorul și declarantul/reprezentantul vamal au statutul de operator economic autorizat, prevăzut la art. 38 din Codul Vamal al Uniunii;

b) declarantul/reprezentantul vamal depune o declarație vamală standard, menționată la art. 162 din Codul Vamal al Uniunii, la biroul vamal de supraveghere și asigură prezentarea mărfurilor la biroul vamal de prezentare.

(2) Următoarele categorii de mărfuri sunt excluse de la aplicarea vămuirii centralizate la nivel național:

a) produsele accizabile care intră sub incidența secțiunilor a 9-a și a 16-a din cap. I - Regimul accizelor armonizate al titlului VIII - Accize și alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

b) produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni, a căror listă se stabilește prin ordin al ministrului afacerilor externe, în conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, republicată.

B. Întocmirea și depunerea declarației vamale de export

Art. 302. -

(1) Prevederile art. 5 și 6 se aplică în mod corespunzător.

(2) În declarația vamală de export în vămuire centralizată se completează în mod obligatoriu codul biroului vamal de prezentare.

Art. 303. -

După completare, DEE se depune prin intermediul aplicației ECS-RO la biroul vamal de supraveghere. După depunerea DEE, informațiile sunt disponibile și la biroul vamal de prezentare.

Art. 304. -

Prevederile art. 7 alin. (2) și art. 8 se aplică în mod corespunzător.

C. Acceptarea declarației vamale de export

Art. 305. -

(1) Confirmarea prezentării mărfurilor în vamă se face de biroul vamal de prezentare în aplicația ECS-RO.

(2) Prevederile art. 9 se aplică în mod corespunzător.

Art. 306. -

Prevederile art. 10 se aplică în mod corespunzător de către biroul vamal de supraveghere.

D. Analiza de risc

Art. 307. -

Prevederile art. 11 se aplică în mod corespunzător de către biroul vamal de supraveghere.

E. Modificarea declarației vamale de export

Art. 308. -

Prevederile art. 12-15 se aplică în mod corespunzător de către biroul vamal de supraveghere.

F. Invalidarea declarației vamale de export

Art. 309. -

Prevederile art. 16 și 17 și ale art. 27-29 se aplică în mod corespunzător de către biroul vamal de supraveghere.

G. Decizia de control

Art. 3010. -

Prevederile art. 18 și 19 se aplică în mod corespunzător de către biroul vamal de supraveghere.

H. Efectuarea controlului

Art. 3011. -

(1) În situația prevăzută la art. 19 biroul vamal de supraveghere solicită declarantului/reprezentantului vamal punerea la dispoziție a documentelor justificative pentru aplicarea dispozițiilor regimului vamal pentru care mărfurile sunt declarate.

(2) Biroul vamal de supraveghere desfășoară controalele vamale pentru verificarea declarației vamale prevăzute la art. 188 lit. a) și b) din Codul Vamal al Uniunii și înscrie rezultatele acestora în aplicația ECS-RO.

Art. 3012. -

(1) Dacă biroul vamal de supraveghere a luat decizia de control fizic, după înscrierea rezultatelor controlului documentar, declarația este disponibilă în aplicația ECS-RO la biroul vamal de prezentare, care desfășoară controalele vamale pentru verificarea declarației vamale prevăzute la art. 188 lit. c) și d) din Codul Vamal al Uniunii și înscrie rezultatele acestora în aplicația ECS-RO.

(2) În cazuri justificate, biroul vamal de supraveghere transmite prin fax la biroul vamal de prezentare documente justificative, relevante pentru efectuarea controlului fizic solicitat.

Art. 3013. -

Prevederile art. 22-24 se aplică în mod corespunzător.

I. Liberul de vamă

Art. 3014. -

(1) Liberul de vamă se acordă de biroul vamal de supraveghere conform dispozițiilor stabilite la art. 194 și 195 din Codul Vamal al Uniunii, art. 245 și 246 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 și este disponibil în aplicația ECS-RO și la biroul vamal de prezentare.

(2) După acordarea liberului de vamă, lucrătorul vamal de la biroul vamal de prezentare tipărește EAD și, după caz, ELOI, pe care le înmânează persoanei care a prezentat mărfurile.

Art. 3015. -

Prevederile art. 26 se aplică în mod corespunzător."

3. La articolul 80, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) Procedura alternativă nu se utilizează în cazul vămuirii centralizate la nivel național."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Bogdan-Nicolae Stan

București, 8 martie 2017.

Nr. 867.

;
se încarcă...