Camera Consultanților Fiscali - CCF

Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, Comisia de auditori statutari și Comisia de apel din 22.02.2017

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezentul regulament cuprinde dispoziții privind prezentarea, depunerea și verificarea candidaturilor, analizarea contestațiilor, procesul electoral și stabilirea rezultatelor alegerilor.

(2) Camera Consultanților Fiscali, denumită în continuare Cameră, organizează alegeri pentru membrii Consiliului superior al Camerei, Comisiei de auditori statutari și Comisiei de apel, conform Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017, și prezentului regulament.

(3) Consiliul superior al Camerei este format din consultanți fiscali cu bună reputație profesională, care și-au îndeplinit obligațiile stabilite prin reglementările Camerei și au participat anual la programul de formare profesională continuă. Consiliul superior al Camerei este format din 15 membri.

(4) Comisia de auditori statutari este formată din 3 consultanți fiscali, membri ai Camerei, care au și calitatea de auditor și nu dețin o funcție în cadrul Camerei sau în cadrul altor organizații profesionale. Pentru Comisia de auditori statutari se aleg și 2 membri supleanți.

(5) Comisia de apel este formată din 3 consultanți fiscali, membri ai Camerei, care nu fac parte din alte organe de conducere ale Camerei. Pentru Comisia de apel se aleg și 2 membri supleanți.

Art. 2. -

(1) Orice consultant fiscal, membru al Camerei, poate fi ales în Consiliul superior al Camerei sau în Comisia de auditori statutari, respectiv în Comisia de apel, dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are capacitate deplină de exercițiu la data depunerii candidaturii sale;

b) nu a fost sancționat disciplinar în ultimii 5 ani de Cameră;

c) nu deține o funcție într-o altă organizație profesională;

d) și-a achitat toate obligațiile față de Cameră, inclusiv pentru societățile de consultanță fiscală unde are calitatea de asociat/acționar și administrator, la termenele stabilite prin hotărârile acesteia, și a participat la programul de formare profesională continuă în anul anterior organizării alegerilor;

e) a respectat procedura de depunere a candidaturii, prevăzută în prezentul regulament;

f) are și calitatea de auditor, în cazul membrilor Comisiei de auditori statutari.

(2) Consiliul superior al Camerei poate cere candidaților să dea o declarație privind respectarea condițiilor de eligibilitate prevăzute la alin. (1).

(3) Consiliul superior al Camerei respinge candidatura oricărei persoane care refuză să dea declarația prevăzută la alin. (2) sau care face o declarație falsă ori incompletă.

Art. 3. -

Următoarele categorii de persoane nu pot îndeplini mandatul de auditor statutar al Camerei:

a) membrii Consiliului superior al Camerei;

b) personalul executiv al Camerei;

c) asociații, angajații, soții, rudele sau afinii până la gradul al IV-lea ai persoanelor prevăzute la lit. a).

CAPITOLUL II Procedura de depunere a candidaturii

Art. 4. -

(1) Consultantul fiscal care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 va depune la sediul Camerei din str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, municipiul București, cererea de candidatură, completată după modelul prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de copia actului de identitate.

(2) Consultantul fiscal poate depune candidatura numai pentru una dintre funcțiile eligibile, respectiv: Consiliul superior al Camerei sau Comisia de auditori statutari ori Comisia de apel, după caz.

(3) Candidaturile se depun respectându-se calendarul detaliat în "Anunțul privind depunerea candidaturilor", care va fi postat pe site-ul Camerei. Candidaturile primite după expirarea termenului de depunere nu vor fi luate în considerare.

(4) Comisia de validare a candidaturilor, prevăzută la cap. III, va întocmi un proces-verbal în care se va menționa nominal fiecare candidatură, cu precizarea dacă aceasta a fost depusă în condițiile prezentului regulament.

(5) Candidaturile valabil depuse vor fi păstrate la arhiva Camerei o perioadă de 5 (cinci) ani.

Art. 5. -

Cererea de candidatură va fi însoțită și de un curriculum vitae, în format european, în care se face o scurtă descriere a propriei activități referitoare la:

a) acțiuni întreprinse pentru sprijinirea profesiei: organizarea sau participarea la evenimente unde a fost promovată activitatea de consultanță fiscală, articole publicate pe teme de fiscalitate, susținerea de cursuri pe teme de fiscalitate în calitate de lector, promovarea în media sau în mediul de afaceri a activității de consultanță fiscală etc.;

b) studiile, titlurile științifice, lucrările științifice elaborate, cărți publicate în domeniu, alte tipuri de lucrări de specialitate etc.

CAPITOLUL III Comisia de validare a candidaturilor

Art. 6. -

(1) Comisia de validare a candidaturilor este compusă din 5 persoane care fac parte din aparatul executiv al Camerei, numite prin ordin al președintelui Camerei Consultanților Fiscali.

(2) Comisia de validare a candidaturilor are următoarele atribuții:

a) verifică existența documentelor specificate la art. 4 alin. (1) și la art. 5;

b) verifică respectarea termenului-limită de depunere a candidaturilor;

c) verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 2.

(3) Comisia de validare a candidaturilor va întocmi o listă cu candidaturile admise, care va fi afișată pe site-ul Camerei, inclusiv curriculum vitae al fiecărui candidat, în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data termenului-limită de depunere a candidaturilor.

(4) Eventualele contestații referitoare la lista candidaturilor se vor depune în termen de 48 de ore (2 zile) de la afișarea listei.

(5) Contestațiile vor fi soluționate, în termen de 2 (două) zile, de către o comisie formată din 3 membri: un membru al Comisiei de apel, un membru al Comisiei de auditori și un membru al Consiliului superior al Camerei care nu și-a depus candidatura.

Art. 7. -

(1) După soluționarea contestațiilor, rezultatele se afișează pe site-ul Camerei.

(2) Lista candidaturilor elaborată după soluționarea contestațiilor rămâne definitivă.

(3) Candidaturile care îndeplinesc condițiile legale vor fi anunțate în Conferință de către președintele de ședință.

Art. 8. -

Candidaturile validate vor fi înscrise pe buletinul de vot în formă aprobată de Consiliul superior al Camerei, în ordinea alfabetică. Buletinele de vot se tipăresc prin grija Camerei, pe suport hârtie.

CAPITOLUL IV Alegătorii

Art. 9. -

(1) Membrii Camerei cu drept de vot sunt consultanții fiscali și consultanții fiscali asistenți, care și-au îndeplinit toate obligațiile față de Cameră, la termenele stabilite prin hotărârile acesteia.

(2) Membrii Camerei cu drept de vot pot fi reprezentați în Conferință de alți membri cu drept de vot, în baza unei procuri speciale, autentificată de un notar public sau pentru care un avocat a atestat identitatea părților, conținutul și data actului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Procurile se depun în original la Secretariatul general, înainte de începerea lucrărilor Conferinței, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal de ședință.

(4) Un membru nu poate reprezenta mai mult de 5 membri cu drept de vot. Membrii aleși și cei care și-au depus candidaturile nu pot reprezenta alți membri.

CAPITOLUL V Procedura alegerilor

Art. 10. -

La propunerea membrilor Camerei prezenți în plenul Conferinței ordinare se alege comisia de numărare a voturilor, formată din 15 membri. Aceasta își va alege dintre membrii săi un președinte.

Art. 11. -

Comisia de numărare a voturilor are următoarele atribuții:

a) primirea și distribuirea buletinelor de vot către membrii Camerei cu drept de vot;

b) numărarea voturilor exprimate și stabilirea voturilor valabile și a celor nule;

c) stabilirea candidaților care au fost aleși prin întocmirea listei candidaților în ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil obținute;

d) elaborarea unui raport scris către Conferință cu privire la desfășurarea alegerilor;

e) întocmirea unui proces-verbal cu privire la rezultatele votului, care se prezintă plenului Conferinței;

f) predarea buletinelor de vot Secretariatului general al Camerei, în vederea sigilării și păstrării acestora pe o perioadă egală cu cea a mandatului Consiliului superior al Camerei;

g) alte atribuții stabilite de Conferință.

Art. 12. -

(1) Alegătorii prezenți la Conferință vor primi un singur buletin de vot.

(2) Alegătorii care sunt împuterniciți de către alți membri ai Camerei cu drept de vot prin procură vor primi câte un buletin de vot corespunzător fiecărei procuri.

Art. 13. -

Votul "pentru" se realizează prin bifarea căsuței din dreptul numelui și prenumelui candidatului dorit, fără să se depășească numărul locurilor eligibile. Votul "contra" se exprimă prin lăsarea intactă a căsuței din dreptul numelui și prenumelui candidatului.

Art. 14. -

Buletinele care vor cuprinde un număr mai mare de voturi decât numărul de locuri din care este format/formată Consiliul superior al Camerei, respectiv 15, Comisia de auditori statutari, respectiv 5, și Comisia de apel, respectiv 5, vor fi anulate.

Art. 15. -

(1) Sunt declarați aleși candidații care au întrunit numărul cel mai mare de voturi valabil exprimate.

(2) Dintre cei 5 candidați declarați aleși în ordine descrescătoare pentru Comisia de auditori statutari, primii 3 candidați sunt declarați membri titulari, iar ceilalți 2 candidați, membri supleanți.

(3) Dintre cei 5 candidați declarați aleși în ordine descrescătoare pentru Comisia de apel, primii 3 candidați sunt declarați membri titulari, iar ceilalți 2 candidați, membri supleanți.

(4) În caz de egalitate la ultima poziție validă, candidații aflați în această situație sunt supuși din nou votului Conferinței, urmând a fi declarat ales candidatul care a întrunit numărul cel mai mare de voturi.

(5) Rezultatul votului se anunță în plenul Conferinței de către președintele comisiei de numărare a voturilor și se afișează pe site-ul Camerei.

Art. 16. -

Prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017.

Art. 17. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament

CERERE DE CANDIDATURĂ

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., legitimat/legitimată cu CI/pașaport seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., emisă/emis la data de . . . . . . . . . . de . . . . . . . . . ., domiciliat/domiciliată în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., tel. . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., având calitatea de consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților Fiscali, nr. carnet . . . . . . . . . ./an . . . . . . . . . ., îmi depun candidatura pentru a fi ales membru în1: . . . . . . . . . .

1 Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali sau Comisia de auditori statutari ori Comisia de apel, după caz.

Declar pe propria răspundere că la data depunerii prezentei candidaturi2:

2 Se bifează căsuța corespunzătoare.

- am capacitate deplină de exercițiu;

- nu am fost sancționat/sancționată disciplinar în ultimii 5 ani de Camera Consultanților Fiscali;

- nu dețin nicio funcție într-o altă organizație profesională;

- am achitat obligațiile față de Camera Consultanților Fiscali;

- am participat la programul de formare profesională continuă în anul anterior organizării alegerilor;

- am și calitatea de auditor3.

3 Numai pentru candidații la Comisia de auditori statutari.

În susținerea cererii mele depun alăturat următoarele:

- CI/pașaport seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., emisă/emis la data de . . . . . . . . . . de . . . . . . . . . ., în copie;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...