Comisia Europeană

Directiva nr. 433/2017 de modificare a Directivei 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește lista produselor din domeniul apărării (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017L0433

În vigoare de la 15 martie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității, în special articolul 13,

întrucât:

(1) Directiva 2009/43/CE vizează toate produsele din domeniul apărării astfel cum sunt enumerate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare, adoptată inițial de Consiliu la 19 martie 2007.

(2) La 14 martie 2016, Consiliul a adoptat o actualizare a Listei comune a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare (1).

(1) JO C 122, 6.4.2016, p. 1.

(3) Prin urmare, anexa la Directiva 2009/43/CE ar trebui modificată în consecință.

(4) În conformitate cu Declarația politică comună din 28 septembrie 2011 a statelor membre și a Comisiei privind documentele explicative (2), statele membre s-au angajat ca, în cazurile justificate, să transmită împreună cu notificarea măsurilor de transpunere unul sau mai multe documente în care să explice relația dintre componentele unei directive și părțile corespunzătoare din instrumentele naționale de transpunere.

(2) JO C 369, 17.12.2011, p. 14.

(5) Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului pentru transferul în UE al produselor din domeniul apărării,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa la Directiva 2009/43/CE se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1) Statele membre adoptă și publică, cel târziu până la 15 iunie 2017, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Statele membre aplică dispozițiile respective de la 22 iunie 2017.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2) Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...