Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 61/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare, de aprobare a organismelor de inspecție și certificare/organismelor de control și de supraveghere a activității organismelor de control, în agricultura ecologică

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale politici agricole nr. 257.632 din 3 martie 2017,

în conformitate cu prevederile:

- art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 și ale Regulamentului (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare, de aprobare a organismelor de inspecție și certificare/organismelor de control și de supraveghere a activității organismelor de control, în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 31 august 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) OC poate încheia contracte de prestări servicii, pentru încercări cu laboratoare acreditate, conform SR EN ISO/CEI 17025 «Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări», de asemenea laboratoarele să dețină acreditare pentru efectuarea analizelor specifice domeniului/domeniilor pentru care se cere aprobarea. În acest sens se vor prezenta contracte care să ateste colaborarea cu astfel de laboratoare, inclusiv pentru determinarea originii îngrășămintelor aplicate, cu precădere a naturii azotului utilizat (organic sau de sinteză). În cazul în care laboratoarele contractate nu pot efectua o analiză, OC se adresează unui alt laborator acreditat, conform SR EN ISO/CEI 17025."

2. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) OC poate încheia contracte de prestări servicii, pentru încercări cu laboratoare acreditate, conform SR EN ISO/CEI 17025 «Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări», de asemenea laboratoarele să dețină acreditare pentru efectuarea analizelor specifice domeniului/domeniilor pentru care se cere aprobarea. În acest sens se vor prezenta contracte care să ateste colaborarea cu astfel de laboratoare, inclusiv pentru determinarea originii îngrășămintelor aplicate, cu precădere a naturii azotului utilizat (organic sau de sinteză). În cazul în care laboratoarele contractate nu pot efectua o analiză, OC se adresează unui alt laborator acreditat, conform SR EN ISO/CEI 17025."

3. La articolul 6, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:

"

(11) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) de depunere a documentelor prevăzute la art. 3 alin. (1) și la art. 5 alin. (1) de către OC aprobat atrage după sine aplicarea sancțiunii «Avertisment scris». OC aprobat are la dispoziție maximum 15 zile de la comunicarea sancțiunii aplicate să depună documentele în vederea obținerii aprobării.

(12) Nedepunerea documentelor prevăzute la art. 3 alin. (1) și la art. 5 alin. (1) în termenul prevăzut la alin. (11) atrage după sine aplicarea sancțiunii «Avertisment scris»".

4. La articolul 9 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) să efectueze cel puțin o inspecție/an la operatorii aflați sub contract de prestări servicii, în conformitate cu art. 65 alin. (1) din R (CE) nr. 889/2008, care să includă inspecția fizică obligatorie completă a tuturor locațiilor/punctelor de lucru ale operatorului; inspecțiile la operatori trebuie realizate în perioada optimă astfel încât să se asigure eficacitatea și oportunitatea controalelor în toate etapele de producție, procesare și distribuire a produselor, în conformitate cu art. 4 alin. (2) lit. a) din R (CE) nr. 882/2004. Eliberarea documentului justificativ (certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei) este condiționată de prezentarea fișei de înregistrare în sistemul de agricultură ecologică a operatorului inspectat pentru anul în curs, precum și de prezentarea dovezii de remediere a tuturor neconformităților de către operator, constatate în timpul inspecției de către OC;".

5. La articolul 11 alineatul (1), literele d) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

d) să comunice, imediat, autorității competente în oricare din următoarele situații:

- orice neregulă sau încălcare care afectează statutul ecologic al produselor;

- retragerea operatorului din sistemul de control;

- schimbarea autorității sau a organismului de control de către operator și/sau subcontractanții săi.

De asemenea, în cazul unor nereguli sau încălcări referitoare la produse aflate sub controlul altor autorități sau organisme de control, informează imediat autoritățile sau organismele respective în conformitate cu art. 92 din R (CE) nr. 889/2008, art. 30 și art. 31 din R (CE) nr. 834/2007;

. . . . . . . . . .

f) în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de art. 92a din R (CE) nr. 889/2008, în cazul în care un OC constată nereguli în aplicarea prevederilor privind producția ecologică, nereguli care afectează statutul ecologic al produsului și/sau al terenului, sau este informat din alte surse despre nereguli cu produse ecologice, acesta informează imediat autoritatea competentă și investighează originea neregulilor sau încălcărilor, în conformitate cu lit. d). Informarea trebuie să cuprindă toate acțiunile întreprinse (inclusiv informarea celorlalte OC) și documentele care demonstrează constatările din timpul investigației;".

6. La articolul 13 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) acordă derogări în conformitate cu prevederile art. 36, 37 și 39 din R (CE) nr. 889/2008;".

7. La articolul 14 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) realizează în anul în curs auditul organismelor de control pentru activitatea desfășurată în anul precedent, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din R (CE) nr. 882/2004 și ale art. 92e și 92f din R (CE) nr. 889/2008, și supravegherea, în conformitate cu art. 92c din R (CE) nr. 889/2008, a activității OC. Auditul se realizează numai după notificarea prealabilă a organismului de control. Notificarea se face cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de data efectuării auditului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 15 la prezentul ordin, solicitându-se documente relevante cu privire la activitatea desfășurată în perioada verificată. Organismele de control transmit documentele solicitate prin notificare în interiorul termenului de 10 zile lucrătoare, dar nu mai târziu de a șaptea zi;".

8. La articolul 14 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

"

e) monitorizează activitatea desfășurată în anul în curs de fiecare organism de control, având în vedere următoarele aspecte:

- modul de efectuare a verificărilor, de prezentare și comunicare a constatărilor rezultate, ca urmare a sesizărilor, notificărilor sau altor controale, cu privire la nereguli în activitatea operatorilor sau activitatea OC aprobate;

- încadrarea în termenul stabilit de autoritatea competentă pentru verificarea unor neconformități transmise prin sesizări, notificări și alte controale;

- măsurile dispuse de organismele de control pentru remedierea neconformităților identificate, precum și sancțiunile aplicate;

- frecvența neconformităților în care sunt implicate/implicați OC/operatorii aflați sub contract de prestării servicii cu acestea;

- evaluarea situațiilor transmise în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. a) și b);

- modul de rezolvare a neconformităților identificate la auditul anterior."

9. La articolul 14 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) verificări la sediul OC, care includ și auditul conform prevederilor art. 92e și 92f din R (CE) nr. 889/2008, în ceea ce privește sistemul de control al producției ecologice; pentru OC stabilite în alt stat membru - care funcționează pe teritoriul României printr-o unitate, auditul anual, conform art. 92e din R (CE) nr. 889/2008, se poate efectua inclusiv la sediul principal al acestora; din componența echipei de audit fac parte consilieri cu atribuții de inspecții tehnice de la nivel central; la audit, obligatoriu participă și personalul cu atribuții de conducere din cadrul OC;".

10. La articolul 14, alineatele (5), (9) - (12) și (15) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(5) Controalele de supraveghere se realizează de către consilierii cu atribuții de inspecții tehnice din cadrul DAJ, în conformitate cu procedura aprobată, pe un eșantion de operatori selectat de către structura centrală, eșantion stabilit la minimum 5% din totalul operatorilor aflați cu contract de prestări de servicii cu fiecare OC în parte.

. . . . . . . . . .

(9) În cadrul controalelor de supraveghere se verifică modul de efectuare a activității OC, având în vedere prevederile titlului V «Controalele» din R (CE) nr. 834/2007 și ale titlului IV «Controale» din R (CE) nr. 889/2008, prin controale specifice efectuate la locația fermei/unității operatorilor, verificându-se și existența următoarelor documente:

a) contractul încheiat de operator cu OC;

b) fișa de înregistrare a operatorului;

c) copia raportului de inspecție al OC pe anul anterior, după caz;

d) certificatele de conformitate/master certificatele/certificatele de confirmare a conversiei;

e) certificatele de tranzacție, după caz;

f) orice alte documente specifice operatorului respectiv, inclusiv cele referitoare la culturile paralele.

(10) După analiza documentelor specifice, transmise de către consilierii cu atribuții de inspecții tehnice din cadrul DAJ, respectiv a rapoartelor lunare de control pentru operatorii selectați în eșantionul reprezentativ al fiecărui OC, reprezentanții structurii cu atribuții de inspecții tehnice în domeniul agriculturii ecologice din cadrul MADR elaborează un raport semestrial, în care constată dacă:

a) activitatea operatorilor este conformă cu legislația națională și comunitară în vigoare, identificând orice neconformitate a standardelor și procedurilor de inspecție specifice OC;

b) inspecțiile au fost efectuate de un inspector calificat din cadrul respectivului OC, care respectă cerințele menționate la art. 2 alin. (1) lit. j), respectiv art. 4 alin. (1) lit. k);

c) derularea procedurilor de inspecție și certificare s-a realizat conform planului-tip de inspecție și planificării anuale estimative transmise de fiecare OC, iar documentele legate de activitatea specifică a acestuia sunt conforme;

d) raportul semestrial se transmite structurii responsabile cu elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice din cadrul MADR până la sfârșitul primei luni a semestrului următor.

(11) Până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, consilierii cu atribuții de inspecții tehnice din cadrul DAJ transmit către reprezentanții structurii cu atribuții de inspecții tehnice în domeniul agriculturii ecologice din cadrul MADR situația centralizată a activității desfășurate în anul precedent, incluzând numărul total de operatori verificați, neconformitățile constatate la operatori și OC aferente.

(12) În baza analizei rapoartelor lunare, a situației centralizate, a auditului anual, a aspectelor constatate la art. 14 alin. (1) lit. e), precum și a verificărilor OC, conform prevederilor art. 92e și 92f din R (CE) nr. 889/2008, în ceea ce privește sistemul de control al producției ecologice, pentru fiecare OC se întocmește până la data de 31 iulie a anului în curs un raport de evaluare a activității desfășurate de OC în anul precedent.

. . . . . . . . . .

(15) Rezultatele controalelor efectuate conform alin. (2) lit. c) se comunică OC în cauză în termen de 10 zile lucrătoare de la aprobarea notei de control de către conducerea MADR."

11. La articolul 16 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

"

d) nerespectarea termenelor prevăzute la art. 6 alin. (1) și (11) de depunere a documentelor prevăzute la art. 3 alin. (1) și la art. 5 alin. (1)."

12. La articolul 19, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(6) Operatorii înregistrați în sistemul de agricultură ecologică trebuie să respecte prevederile art. 11 din R (CE) nr. 834/2007, în cazul producției paralele. În privința plantelor sunt implicate diferite varietăți ce pot fi ușor diferențiate, în privința animalelor sunt implicate diferite specii, iar în privința acvaculturii pot fi implicate aceleași specii, cu condiția să existe o distincție adecvată între zonele de producție. În cazul în care nu toate unitățile unei exploatații sunt folosite pentru producție ecologică, operatorul separă parcelele, animalele și produsele utilizate în sistemul de producție sau produsele obținute de către unitățile ecologice de cele utilizate sau produse de către unitățile neecologice și ține un registru adecvat pentru a evidenția această separare."

13. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezentul ordin."

14. După anexa nr. 14 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 15, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Petre Daea

București, 8 martie 2017.

Nr. 61.

ANEXĂ (Anexa nr. 15 la Ordinul nr. 895/2016)

Notificare prealabilă
(model)

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

NOTIFICARE

Către

. . . . . . . . . .

Prin prezenta notificare vă informăm că, în data de . . . . . . . . . ., la adresa . . . . . . . . . ., va avea loc auditul pentru activitatea desfășurată în anul . . . . . . . . . ., în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din R (CE) nr. 882/2004 și ale art. 92e și 92f din R (CE) nr. 889/2008.

Precizăm că auditul va fi realizat de către domnul . . . . . . . . . ., legitimat cu . . . . . . . . . ., având funcția de consilier, și de către domnul . . . . . . . . . ., legitimat cu . . . . . . . . . ., având funcția de consilier. Consilierii fac parte din cadrul Direcției . . . . . . . . . . .

Auditul se realizează în baza Tematicii pentru verificarea activității desfășurate de organismul de control, în anul . . . . . . . . . ., aprobată de conducerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

În vederea asigurării unei piste de audit eficiente vă rugăm ca, în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea prezentei, să transmiteți următoarele documente:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...