Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Ordinul nr. 55/2017 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selecție pentru evaluarea ex-ante a documentațiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică care intră sub incidența art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidența art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, precum și pentru stabilirea modului de interacțiune cu autoritățile/entitățile contractante verificate

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere:

- prevederile art. 23 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 25 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;

- necesitatea fluidizării procesului de achiziție publică/sectorială prin prevenirea întârzierilor în inițierea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică/sectorială;

- necesitatea optimizării activității de elaborare a documentațiilor de atribuire, prin responsabilizarea autorităților contractante în legătură cu conținutul acestora;

- nota elaborată de Direcția generală evaluare ex-ante nr. 57.024 din 7 decembrie 2016,

în temeiul dispozițiilor art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice emite prezentul ordin.

Art. I. -

Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selecție pentru evaluarea ex-ante a documentațiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică care intră sub incidența art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidența art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, precum și pentru stabilirea modului de interacțiune cu autoritățile/entitățile contractante verificate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 432 din 9 iunie 2016, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) documentațiile de atribuire menționate la art. 1 se grupează în intervale de câte zece, pe fiecare tip de contract/acord-cadru, respectiv contract/acord-cadru de furnizare, contract/acord-cadru de servicii sau contract/acord- cadru de lucrări, în ordinea transmiterii acestora în sistem;".

2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) În aplicarea prevederilor art. 23 alin. (1), (2) și (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 25 alin. (1), (2) și (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, cu modificările și completările ulterioare, procesul de evaluare a documentațiilor de atribuire se realizează prin intermediul aplicației informatice specifice disponibilă în SEAP.

(2) ANAP evaluează documentațiile transmise în SEAP în ordinea primirii acestora în cadrul aplicației informatice specifice, avându-se în vedere tipul contractului/acordului-cadru, respectiv contract/acord-cadru de furnizare, contract/acord-cadru de servicii sau contract/acord-cadru de lucrări.

(3) Autoritatea contractantă va lua în calcul și perioada de timp alocată ANAP pentru evaluarea documentației de atribuire atunci când elaborează calendarul procedurii de atribuire aferent contractului/acordului-cadru de achiziție publică/sectorial."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice,
Bogdan Pușcaș

București, 3 martie 2017.

Nr. 55.

;
se încarcă...