Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 394/2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formulare, modele și proceduri standard pentru autorizarea, examinarea și evaluarea depozitarilor centrali de titluri de valoare, pentru cooperarea dintre autoritățile din statul membru de origine și statul membru gazdă, pentru consultarea autorităților implicate în procesul de autorizare pentru furnizarea de servicii auxiliare de tip bancar, pentru accesul care implică depozitarii centrali de titluri de valoare, precum și în ceea ce privește formatul evidențelor care trebuie păstrate de către depozitarii centrali de titluri de valoare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017R0394

În vigoare de la 10 martie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, în special articolul 17 alineatul (10), articolul 22 alineatul (11), articolul 24 alineatul (8), articolul 29 alineatul (4), articolul 33 alineatul (6), articolul 49 alineatul (6), articolul 52 alineatul (4), articolul 53 alineatul (5) și articolul 55 alineatul (8),

întrucât:

(1) Dispozițiile prezentului regulament sunt strâns legate între ele, deoarece toate se referă la cerințe de supraveghere care implică depozitari centrali de titluri de valoare (CSD). Pentru a asigura convergența acestor dispoziții și a facilita obținerea unei imagini cuprinzătoare și accesul la dispozițiile menționate de către persoanele care fac obiectul lor, este de dorit ca toate standardele tehnice de punere în aplicare prevăzute la articolul 17 alineatul (10), la articolul 22 alineatul (11), la articolul 24 alineatul (8), la articolul 29 alineatul (4), la articolul 33 alineatul (6), la articolul 49 alineatul (6), la articolul 52 alineatul (4), la articolul 53 alineatul (5) și la articolul 55 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 să fie incluse într-un regulament unic.

(2) Toate informațiile înaintate autorității competente în cadrul cererii de autorizare formulate de un CSD, precum și cele înaintate în vederea examinării și evaluării ar trebui să fie transmise pe un suport durabil.

(3) Pentru a facilita identificarea rapidă a informațiilor înaintate de un CSD, toate documentele furnizate autorității competente, inclusiv cele care însoțesc o cerere de autorizare, ar trebui să fie identificate printr-un număr de referință unic. Informațiile transmise ca parte a procesului de examinare și evaluare a activităților CSD-urilor ar trebui să cuprindă indicații precise cu privire la modificările aduse documentelor care au fost prezentate în cadrul procesului menționat.

(4) Pentru a facilita cooperarea dintre autorități în cazul în care CSD-urile realizează activități transfrontaliere sau înființează sucursale, este necesar să se prevadă standarde, formulare și proceduri armonizate pentru o astfel de cooperare.

(5) Pentru a-și îndeplini atribuțiile cu eficacitate și consecvență, autoritățile autorizate să aibă acces la evidențele CSD- urilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014 ar trebui să dispună de date care să permită comparațiile între CSD-uri. Mai mult, utilizarea de formate comune pentru diverse infrastructuri ale piețelor financiare ar trebui să faciliteze răspândirea utilizării acestor formate de către o mai mare varietate de participanți la piață, promovând astfel standardizarea. Standardizarea procedurilor și a formatelor datelor pentru toate CSD- urile ar trebui să reducă, de asemenea, costurile participanților la piață și să faciliteze exercitarea atribuțiilor autorităților de supraveghere și de reglementare.

(6) Pentru a asigura consecvența ținerii evidențelor, toate entitățile juridice care utilizează serviciile unui CSD ar trebui să fie identificate printr-un cod unic, prin utilizarea identificatorilor entităților juridice (LEI). Utilizarea unui LEI este deja obligatorie în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012(1) al Comisiei și ar trebui să devină obligatorie și în ceea ce privește ținerea evidențelor de către CSD-uri. Utilizarea de către CSD-uri a unor formate protejate prin drepturi exclusive ar trebui să se limiteze la procesele interne, iar pentru raportare și pentru furnizarea de informații autorităților competente, eventualele coduri interne ar trebui să fie convertite în mod corespunzător într-un standard acceptat la nivel mondial, precum LEI. Titularii de cont care nu sunt participanți la sistemele de decontare a titlurilor de valoare gestionate de CSD-uri, de exemplu în cazul sistemelor de deținere directă a titlurilor de valoare, precum și clienții participanților la sistemele de decontare a titlurilor de valoare gestionate de CSD-uri ar trebui să poată fi identificați în continuare prin identificatori naționali, dacă sunt disponibili.

(1) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul și frecvența rapoartelor de tranzacție transmise către registrele centrale de tranzacții în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții.

(7) Pentru a asigura o abordare armonizată în ceea ce privește prelucrarea reclamațiilor referitoare la accesul participanților la CSD-uri, la accesul emitenților la CSD-uri, la accesul reciproc între CSD-uri, precum și la accesul reciproc între un CSD și o altă infrastructură a pieței, ar trebui să se utilizeze formulare și modele standard, specificând riscurile identificate și evaluarea riscurilor identificate care justifică refuzarea accesului.

(8) În scopul facilitării consultării, de către autoritatea competentă a unui CSD, a altor autorități implicate menționate în Regulamentul (UE) nr. 909/2014, înainte de acordarea sau de refuzarea autorizației pentru furnizarea de servicii auxiliare de tip bancar, este necesar să se prevadă un proces de consultare eficace și bine structurat. Pentru a facilita cooperarea în timp util între autoritățile vizate și a permite fiecăreia dintre acestea să furnizeze un aviz motivat privind cererea, ar trebui ca documentele și datele care însoțesc o cerere să fie organizate conform unor modele comune.

(9) Pentru a asigura securitatea juridică și o aplicare consecventă a legislației, anumite cerințe prevăzute în prezentul regulament în ceea ce privește măsurile de disciplină în materie de decontare ar trebui să înceapă să se aplice de la data intrării în vigoare a măsurilor respective.

(10) Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare transmis Comisiei de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).

(11) În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014, în procesul de elaborare a proiectului de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, ESMA a lucrat în strânsă cooperare cu membrii Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC). În conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului, ESMA a efectuat consultări publice deschise înainte de a transmite proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor înființat în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I AUTORIZAREA CSD-URILOR
[Articolul 17 alineatul (10) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014]

Articolul 1 Formularele, modelele și procedurile standard pentru cerere

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...