Camera Consultanților Fiscali - CCF

Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali din 22.02.2017

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 8

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Camera Consultanților Fiscali, denumită în continuare Cameră, este organizație profesională de utilitate publică, persoană juridică fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul București, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 8 și 9, sectorul 2, din care fac parte consultanții fiscali și consultanții fiscali asistenți care au dobândit această calitate, precum și societățile de consultanță fiscală autorizate de Cameră, în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanță.

(2) Camera este constituită ca persoană juridică autonomă, de drept privat, cu denumire, patrimoniu și siglă proprii. Potrivit prevederilor legale privind protecția mărcilor, nici o altă persoană, cu excepția Camerei, nu are dreptul de a folosi această denumire sau o denumire similară și sigla acesteia, prevăzută în anexa nr. 1.

(3) Camera este autoritatea competentă care organizează, coordonează și autorizează activitatea de consultanță fiscală în România, asigură accesul la profesia de consultant fiscal și apără interesele legitime ale membrilor săi, potrivit legii și prezentului regulament.

(4) În vederea realizării acestor obiective, Camera exercită atribuțiile care i-au fost conferite prin ordonanță și prin celelalte acte normative incidente domeniului său de activitate.

Art. 2. -

(1) Activitatea de consultanță fiscală constă în:

a) acordarea de asistență și servicii profesionale în domeniul fiscal;

b) prestarea de servicii și asistență de specialitate pentru întocmirea declarațiilor fiscale;

c) certificarea declarațiilor fiscale, în condițiile legii;

d) asistență și servicii pe probleme de procedură fiscală;

e) asistență privind întocmirea documentației pentru exercitarea căilor de atac împotriva titlurilor de creanță și a altor acte administrative fiscale;

f) asistență și reprezentare în fața organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistență de specialitate pe parcursul derulării inspecției fiscale;

g) realizarea de expertize fiscale judiciare la solicitarea organelor judecătorești sau de cercetare penală. În acest caz, art. 42 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. Expertizele fiscale judiciare se realizează numai de consultanții fiscali activi înscriși în evidențele Ministerului Justiției - Serviciul profesii juridice conexe;

h) realizarea de expertize fiscale extrajudiciare, la solicitarea organelor fiscale sau a oricăror altor persoane sau entități interesate;

i) asistență privind creanțele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

j) asistență fiscală în cauzele aflate pe rolul unei autorități jurisdicționale.

(2) Exercitarea activităților prevăzute la alin. (1) lit. c) se face potrivit normelor aprobate de Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.

(3) Pentru exercitarea activității de consultanță fiscală este obligatorie asigurarea pentru răspunderea profesională.

(4) Consultanții fiscali activi pot desfășura toate activitățile prevăzute la alin. (1).

(5) Consultanții fiscali asistenți pot desfășura numai sub îndrumarea unui consultant fiscal activ activitățile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), e) și i).

CAPITOLUL II Membrii Camerei

Art. 3. -

(1) Au calitatea de membru al Camerei:

a) persoanele fizice care au dobândit prin examen calitatea de consultant fiscal, în condițiile ordonanței și ale Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, și care s-au înregistrat în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală;

b) persoanele fizice care au dobândit prin examen calitatea de consultant fiscal asistent, în condițiile ordonanței și ale Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, și care s-au înregistrat în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală;

c) societățile care au obținut autorizația de funcționare și care s-au înregistrat în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală;

d) consultanții fiscali care au obținut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană, precum și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau Confederației Elvețiene care au obținut titlul de calificare pe teritoriul unui stat terț și au o experiență profesională în domeniul consultanței fiscale de 3 ani pe teritoriul statului membru unde au obținut recunoașterea calificărilor profesionale, care au fost înregistrați în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală.

(2) Pentru atribuirea calității de consultant fiscal, candidații, persoane fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie licențiați ai unei facultăți cu profil economic;

b) să aibă o experiență profesională de minimum 5 ani, dintre care minimum 3 ani în una sau mai multe dintre următoarele activități:

b1) elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislației fiscale;

b2) administrare fiscală;

b3) elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile;

b4) activitate financiar-contabilă;

b5) activitate didactică universitară în domeniul finanțelor publice, fiscalitate, politici fiscale și bugetare, contabilitate financiară, finanțele instituțiilor publice;

b6) activitate de consultant fiscal asistent;

c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârșirea unor infracțiuni sancționate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum și alte infracțiuni în legătură cu exercitarea activităților prevăzute la lit. b);

d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

e) să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;

f) să promoveze examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal.

(3) Pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent, candidații, persoane fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să aibă calitatea de licențiat al unei instituții acreditate de învățământ superior cu durata stabilită de lege;

b) să aibă o experiență profesională de minimum 2 ani;

c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârșirea unor infracțiuni sancționate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum și alte infracțiuni în legătură cu exercitarea activităților prevăzute la alin. (1) lit. b);

d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

e) să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;

f) să promoveze examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent.

(4) După promovarea examenului pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent și înscrierea în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală, la secțiunea "Consultanți fiscali asistenți", persoanele care au dobândit această calitate pot să își desfășoare activitatea numai sub îndrumarea unui consultant fiscal activ.

(5) După efectuarea unui stagiu de 3 ani, consultantul fiscal asistent se poate înscrie la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal, în termen de 2 ani de la finalizarea stagiului, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (2) lit. c)-e).

(6) Dovada efectuării stagiului se face la momentul înscrierii la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal, prin documente atestate de unul sau mai mulți consultanți fiscali coordonatori.

(7) Pe perioada stagiului prevăzut la alin. (5), consultanții fiscali asistenți trebuie să urmeze, anual, un curs de formare profesională organizat de Camera Consultanților Fiscali, conform Programului anual de pregătire profesională continuă, aprobat de Consiliului superior al Camerei. Îndeplinirea acestei obligații constituie condiție pentru înscrierea la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal.

(8) Examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent se organizează de Cameră în baza Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat de Consiliul superior al Camerei.

Art. 4. -

(1) Membrii Camerei pot fi, din punctul de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, activi și inactivi.

(2) Sunt membri activi:

a) persoanele fizice care au calitatea de consultant fiscal ca urmare a promovării unui examen și sunt înregistrate în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală la secțiunea "persoane active";

b) persoanele fizice care au calitatea de consultant fiscal asistent ca urmare a promovării unui examen și sunt înregistrate în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală la secțiunea "persoane active";

c) persoanele juridice care sunt autorizate de Cameră și sunt înregistrate în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală la secțiunea "persoane active".

(3) Pot fi membri inactivi, înregistrați în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală la secțiunea "persoane inactive", următoarele persoane:

a) consultanții fiscali care au declarat această stare la momentul înregistrării la Cameră;

b) consultanții fiscali care au solicitat înregistrarea la secțiunea "persoane inactive" pentru o perioadă de minimum un an;

c) consultanții fiscali care se află într-o situație de incompatibilitate prevăzută de o lege specială;

d) persoanele juridice care au suspendată activitatea la registrul comerțului.

(4) Consultanții fiscali care desfășoară orice activitate incompatibilă conform legilor speciale sunt obligați să solicite în scris trecerea în categoria consultanților fiscali inactivi și să prezinte documentele doveditoare care atestă situația respectivă, iar revenirea la statutul de membru activ se face la cerere, însoțită de actele doveditoare care atestă încetarea stării de incompatibilitate.

(5) Cererea de trecere de la o stare la alta produce efecte în ceea ce privește noua calitate începând cu data de la care a intervenit situația de incompatibilitate. Cotizația aferentă calității de membru inactiv se datorează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs modificarea.

(6) În situația revenirii la statutul de membru activ, cererea produce efecte de la data de întâi a lunii următoare celei în care a fost aprobată de Cameră, iar cotizația aferentă noii calități se datorează de la aceeași dată.

(7) Pentru a fi înregistrați la secțiunea "persoane inactive", membrii Camerei persoane fizice vor depune și o declarație pe propria răspundere din care să rezulte faptul că solicitantul nu are contracte în derulare, că nu va desfășura activitate de consultanță fiscală în perioada de inactivitate, precum și că a luat cunoștință de prevederile art. 25 alin. (2) din ordonanță, potrivit cărora desfășurarea de activitate de consultanță fiscală de către membrii inactivi constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale.

Art. 5. -

(1) Persoanele fizice care au promovat examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, pentru a deveni membri ai Camerei, sunt obligate să se înregistreze în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală, în termen de cel mult 12 luni de la data comunicării rezultatului examenului.

(2) După împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de 24 de luni de la data comunicării rezultatului examenului, persoana care a promovat examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent și care nu s-a înregistrat în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală poate fi înscrisă în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală, la secțiunea corespunzătoare, numai după urmarea unui stagiu de pregătire în domeniul legislației fiscale organizat de Cameră.

(3) Persoana care a promovat examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent și care nu s-a înregistrat în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală în termen de 24 de luni de la data comunicării rezultatului examenului pierde dreptul de a se mai înscrie în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală la secțiunea corespunzătoare.

(4) Activitatea de consultanță fiscală poate fi desfășurată numai de persoanele care au promovat examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent și care s-au înregistrat în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală la secțiunile "persoane active" și care au viza anuală.

(5) Pentru a se înregistra în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală, persoanele fizice care au promovat examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau consultant fiscal asistent vor depune un dosar care va cuprinde:

a) cererea-tip de înscriere, prevăzută în anexa nr. 2 sau în anexa nr. 3, după caz;

b) actul de identitate, în copie (numai dacă au intervenit modificări față de datele inițiale din dosarul de înscriere la examen);

c) documentul de plată a cotizației fixe stabilite pentru noii membri, în copie.

(6) Cererea-tip de înscriere cuprinde și un angajament prin care solicitantul se obligă să respecte dispozițiile legii și ale prezentului regulament și normele interne ale Camerei.

(7) Dosarul se înregistrează la Direcția de servicii pentru membri, care verifică îndeplinirea cerințelor prevăzute la alin. (1)-(5), precum și promovarea examenului, pe baza listelor cu candidații admiși la examen. În cazul îndeplinirii tuturor cerințelor, Direcția de servicii pentru membri efectuează înscrierea în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală, eliberează carnetul profesional sub formă de card, prevăzut în anexa nr. 4, și numai pentru consultanții fiscali activi se eliberează parafa.

(8) Eliberarea carnetului profesional sub formă de card anual echivalează cu acordarea vizei anuale.

(9) Parafa de membru al Camerei va avea următoarele înscrisuri:

- "Consultant fiscal";

- numele și prenumele, numărul și anul înregistrării în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală.

(10) Pierderea, furtul sau distrugerea carnetului-tip card ori parafei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

(11) În caz de respingere a cererii de înscriere ca membru al Camerei, Direcția de servicii pentru membri comunică persoanei decizia motivată a Biroului permanent al Consiliului superior.

Art. 6. -

(1) Consultanții fiscali care au obținut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană își pot exercită profesia pe teritoriul României în una dintre următoarele forme:

a) în mod independent sau în asociere;

b) consultanți fiscali salariați în România;

c) prin prestarea de servicii, în condițiile art. 219 din ordonanță.

(2) Pot desfășura în România activitatea de consultanță fiscală sub una dintre formele prevăzute la alin. (1) lit. a) și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau Confederației Elvețiene, în situația în care aceștia sunt titulari ai unui titlu de calificare obținut pe teritoriul unui stat terț, dacă au o experiență profesională în domeniul consultanței fiscale de 3 ani pe teritoriul statului membru unde au obținut recunoașterea calificărilor profesionale.

(3) Recunoașterea titlurilor de calificare, în cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2), se face pe bază de cerere, prevăzută în anexa nr. 5, însoțită de:

a) actul de identitate, în copie;

b) copie de pe atestatul sau certificatul de calificare profesională;

c) documentul legal, eliberat în statul membru de origine sau de proveniență, prin care se atestă că solicitantului nu i-a fost interzis dreptul de a practica profesia de consultant fiscal din cauza unei abateri profesionale grave sau infracțiuni;

d) documentul legal, eliberat în statul membru de origine sau de proveniență, care să ateste capacitatea deplină de exercițiu a solicitantului;

e) documentul care atestă experiența profesională de 3 ani, în cazul persoanelor prevăzute la alin. (2);

f) documentul care prevede opțiunea aleasă pentru forma de desfășurare a activității de consultanță fiscală;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...