Comisia Europeană

Regulamentul delegat nr. 392/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standarde tehnice de reglementare în materie de autorizare, supraveghere și cerințe operaționale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017R0392

În vigoare de la 10 martie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, în specialarticolul 12 alineatul (3), articolul 17 alineatul (9), articolul 22 alineatul (10), articolul 25 alineatul (12), articolul 55 alineatul (7), articolul 18 alineatul (4), articolul 26 alineatul (8), articolul 29 alineatul (3), articolul 37 alineatul (4), articolul 45 alineatul (7), articolul 46 alineatul (6), articolul 33 alineatul (5), articolul 48 alineatul (10), articolul 49 alineatul (5), articolul 52 alineatul (3) și articolul 53 alineatul (4),

întrucât:

(1) Dispozițiile prezentului regulament sunt strâns legate între ele, deoarece toate se referă la cerințele de supraveghere aplicabile depozitarilor centrali de valori mobiliare (CSD). În vederea asigurării convergenței acestor dispoziții, care ar trebui să intre în vigoare în același timp, și pentru a facilita obținerea unei imagini cuprinzătoare și accesibilitatea pentru persoanele care fac obiectul dispozițiilor în cauză, este de dorit ca toate standardele tehnice de reglementare referitoare la cerințele de supraveghere impuse în temeiul Regulamentului (UE) nr. 909/2014 să fie incluse într-un singur regulament.

(2) Având în vedere natura globală a piețelor financiare și angajamentele asumate de Uniune în acest domeniu, ar trebui să se țină seama de Principiile pentru infrastructurile pieței financiare emise de Comitetul pentru sisteme de plăți și de decontare și de Organizația Internațională a Comisiilor de Valori Mobiliare (principiile CPSS-IOSCO) în aprilie 2012.

(3) Pentru a asigura aplicarea consecventă a normelor privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniune, ar trebui ca anumite condiții tehnice să fie definite în mod clar.

(4) Este important să se asigure autorizarea și supravegherea corespunzătoare a CSDurilor. Ca atare, ar trebui definită o listă cu autoritățile relevante care emit cele mai relevante monede din Uniune în care are loc decontarea și care trebuie să fie implicate în procesul de autorizare și supraveghere a CSD-urilor. Lista respectivă ar trebui să se bazeze pe ponderea monedelor emise de autoritățile respective în valoarea totală a instrucțiunilor de decontare contra plată decontate anual de un CSD și pe ponderea instrucțiunilor de decontare contra plată decontate de un CSD într-o monedă din Uniune în valoarea totală a instrucțiunilor de decontare contra plată decontate în aceeași monedă de toate CSD-urile din Uniune.

(5) Pentru a permite autorităților competente să efectueze o evaluare cuprinzătoare, un CSD care solicită autorizarea ar trebui să furnizeze informații privind structura mecanismelor sale de control intern și independența organelor sale de conducere, pentru a permite autorității competente să evalueze dacă structura de guvernanță corporativă asigură independența CSD-ului și dacă structura respectivă, liniile de raportare și mecanismele adoptate pentru gestionarea eventualelor conflicte de interese sunt adecvate.

(6) Pentru a permite autorității competente să evalueze buna reputație, experiența și competențele membrilor conducerii superioare și ai organului de conducere al CSD-ului, un CSD solicitant ar trebui să furnizeze toate informațiile relevante pentru efectuarea respectivei evaluări.

(7) Pentru a permite autorității competente să înțeleagă în mod clar structura organizatorică a CSD-ului și să evalueze riscurile potențiale pe care le prezintă pentru CSD activitatea filialelor și a sucursalelor sale, sunt necesare informații despre respectivele filiale și sucursale ale CSD-ului.

(8) Un CSD care solicită autorizarea ar trebui să furnizeze autorității competente informații relevante din care să reiasă că dispune de resursele financiare necesare și de mecanisme adecvate de continuitate a activității pentru a-și îndeplini în permanență funcțiile.

(9) În plus față de informațiile primite cu privire la activitățile de bază, este important ca autoritatea competentă să primească și informații cu privire la serviciile auxiliare pe care CSD-ul care solicită autorizarea intenționează să le ofere, astfel încât autoritatea competentă să poată avea o imagine completă a serviciilor CSD-ului solicitant.

(10) Pentru ca autoritatea competentă să evalueze continuitatea și funcționarea ordonată a sistemelor tehnologice ale unui CSD solicitant, CSD-ul respectiv ar trebui să furnizeze autorității competente descrieri ale sistemelor tehnologice relevante și ale modului în care sunt administrate acestea, inclusiv în cazul în care acestea sunt externalizate.

(11) Informațiile referitoare la comisioanele aferente serviciilor de bază prestate de CSDuri sunt importante și ar trebui să facă parte din cererea de autorizare a unui CSD pentru a permite autorităților competente să verifice dacă respectivele comisioane sunt proporționale, nediscriminatorii și nu sunt grupate cu costurile altor servicii.

(12) Pentru a se asigura faptul că drepturile investitorilor sunt protejate și că aspectele legate de conflictele de legi sunt gestionate în mod adecvat, atunci când evaluează măsurile pe care intenționează să le ia pentru a permite respectarea de către utilizatorii săi a legislației naționale menționate la articolul 49 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, CSD-ul ar trebui să ia în considerare atât emitenții, cât și participanții, după caz, în conformitate cu legislația națională respectivă.

(13) Pentru a asigura accesul echitabil și nediscriminatoriu la serviciile notariale, la serviciile de administrare centralizată și la serviciile de decontare a titlurilor de valoare din cadrul pieței financiare, emitenții, alte CSD-uri și infrastructuri ale pieței primesc acces la un CSD în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014. Prin urmare, un CSD solicitant ar trebui să furnizeze autorității competente informații despre politicile și procedurile de acces instituite.

(14) Pentru a-și îndeplini efectiv atribuțiile privind autorizarea, autoritatea competentă ar trebui să primească toate informațiile de la CSD-urile care solicită autorizarea și de la părțile terțe legate de acestea, inclusiv de la părțile terțe cărora CSD-urile solicitante le-au subcontractat funcții și activități operaționale.

(15) Pentru a asigura transparența generală a regulilor de guvernanță ale unui CSD care solicită autorizarea, autoritatea competentă ar trebui să primească documente care să confirme că CSD-ul solicitant a adoptat măsurile necesare pentru instituirea în condiții nediscriminatorii a unui comitet independent al utilizatorilor pentru fiecare sistem de decontare a titlurilor de valoare pe care îl gestionează CSD-ul.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...