Comisia Europeană

Regulamentul delegat nr. 391/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru detalierea conținutului raportărilor referitoare la decontarea internalizată (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017R0391

În vigoare de la 10 martie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, în special articolul 9 alineatul (2) al doilea paragraf,

întrucât:

(1) Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) a analizat "Raportul privind rezultatele sondajului de opinie efectuat de către Comitetul european al inspectorilor bancari cu privire la decontarea internalizată operată de băncile custode și la activitățile similare celor ale contrapărților centrale" din 17 aprilie 2009, din care reiese că există diferențe semnificative între statele membre cu privire la normele și procedurile de monitorizare ale operatorilor de decontare și cu privire la înțelegerea conceptului de decontare internalizată.

(2) În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014, operatorii de decontare raportează decontările internalizate pe care le execută. Pentru a se asigura o perspectivă generală exactă asupra ariei de acoperire și a volumului decontării internalizate, este necesar să se detalieze conținutul raportărilor. Raportarea privind decontarea internalizată ar trebui să prezinte informații detaliate referitoare la volumul agregat și la valoarea agregată ale instrucțiunilor de decontare executate de operatorii de decontare în afara cadrului sistemelor de decontare a titlurilor de valoare, indicând clasa de active, tipul de tranzacție cu titluri de valoare, tipul de client și depozitarul central pentru titluri de valoare (CSD) emitent.

Operatorii de decontare ar trebui să raporteze numai decontările internalizate aferente instrucțiunilor de decontare ale clienților înscrise în registrele proprii. Operatorii de decontare nu ar trebui să raporteze ajustările ulterioare ale pozițiilor înscrise în conturile din registre pentru a reflecta decontarea instrucțiunilor de către alte entități din succesiunea de dețineri de titluri de valoare, întrucât acestea nu se califică drept decontări internalizate. În mod similar, operatorii de decontare nu ar trebui să raporteze tranzacțiile executate într-un loc de tranzacționare și transferate de către acesta unei contrapărți centrale (CPC) în vederea compensării sau către un CSD în vederea decontării.

(3) Pentru a facilita compararea datelor referitoare la operatorii de decontare, calcularea valorii instrucțiunilor de decontare internalizată conform prezentului regulament ar trebui să se bazeze pe date și metodologii fiabile și obiective.

(4) Cerințele de raportare prevăzute de prezentul regulament pot necesita modificări semnificative ale sistemelor informatice, testarea pieței sau modificarea mecanismelor juridice ale instituțiilor respective. Prin urmare, este necesar ca instituțiile să beneficieze de timp suficient pentru a se pregăti în vederea aplicării cerințelor menționate.

(5) Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de reglementare transmis Comisiei de către ESMA.

(6) ESMA a efectuat consultări publice cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat opinia Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor înființat în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului.

(7) În conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, în procesul de elaborare a proiectului de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, ESMA a colaborat intens cu membrii Sistemului European al Băncilor Centrale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. "instrucțiune de decontare internalizată" înseamnă instrucțiunea unui client al operatorului de decontare de a pune la dispoziția unui beneficiar un cuantum monetar, de a transfera proprietatea asupra unui titlu de valoare sau a garanției aferente prin înscrierea într-un cont dintr-un registru sau prin alt mijloc, în vederea decontării de către operatorul de decontare în propriile registre și nu printr-un sistem de decontare a titlurilor de valoare;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...