Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Normele tehnice privind acordarea statutului de expeditor și/sau destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit unional/comun din 16.02.2017

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezentele norme stabilesc procedura de acordare a statutului de expeditor agreat și/sau destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit unional/comun.

Art. 2. -

În aplicarea prezentelor norme, prin termenii de mai jos se înțelege:

a) Codul vamal al Uniunii - Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii;

b) Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 - Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii;

c) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii;

d) Convenția privind regimul de tranzit comun - Convenția privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, cu modificările și completările ulterioare, la care România a aderat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006.

CAPITOLUL II Expeditorul agreat

Art. 3. -

(1) Autorizația pentru acordarea statutului de expeditor agreat în cadrul regimului de tranzit unional/comun se acordă operatorilor economici, la cerere, în condițiile prevăzute la art. 233 alin. (4) lit. a) din Codul vamal al Uniunii, art. 191, 192 și 193 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, respectiv la art. 55 lit. c), art. 57 alin. (2) și (5) și art. 84 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun.

(2) În aplicarea art. 191 alin. (1) lit. b) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, respectiv a art. 57 alin. (2) lit. b) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, se consideră că o persoană recurge frecvent la regimul de tranzit unional/comun, în situația în care efectuează/va efectua cel puțin 50 de operațiuni de tranzit într-un an calendaristic.

(3) În aplicarea art. 39 lit. a) din Codul vamal al Uniunii și a art. 191 alin. (1) lit. c) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, respectiv a art. 57 alin. (2) lit. c) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, autorizația nu se acordă operatorilor economici care:

a) au obligații bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuții, inclusiv contribuțiile individuale ale salariaților și orice alte venituri bugetare, cu excepția celor eșalonate și/sau reeșalonate la plată, precum și a celor suspendate în condițiile legii;

b) înregistrează debite față de autoritatea vamală;

c) sunt în stare de insolvență, se află în procedură de reorganizare ori lichidare judiciară sau figurează în evidența specială și/sau în lista contribuabililor inactivi.

(4) Atunci când expeditorul agreat trebuie să sigileze mijlocul de transport, containerul sau coletul în care se află mărfurile, acesta utilizează sigilii speciale, în baza autorizației acordate de Direcția Generală a Vămilor.

Art. 4. -

(1) Cererea de solicitare a autorizației pentru acordarea statutului de expeditor agreat în cadrul regimului de tranzit unional/comun se întocmește în scris de către operatorul economic și conține informațiile din modelul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice. Modelul cererii se regăsește pe site-ul www.customs.ro, la secțiunea "Formulare".

(2) Cererea se depune în format letric la biroul vamal în a cărui rază de activitate se află locul din care urmează să expedieze mărfurile transportate sub regimul de tranzit unional/comun, împreună cu următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare a operatorului economic, în copie;

b) actul constitutiv al operatorului economic, cu modificările și completările ulterioare, după caz, în copie;

c) cazierul judiciar al persoanei care reprezintă legal operatorul economic în raporturile juridice cu autoritatea vamală;

d) cazierul judiciar al angajatului operatorului economic responsabil cu reprezentarea acestuia față de autoritatea vamală;

e) certificatul de atestare fiscală, eliberat de autoritatea fiscală competentă;

f) autorizația pentru utilizarea garanției globale/exonerării de garanție, în copie;

g) autorizația de operator economic autorizat pentru simplificări vamale, în copie, după caz;

h) copia autorizației pentru utilizarea sigiliilor speciale în cadrul regimului de tranzit unional/comun, dacă este cazul;

i) documente doveditoare privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 27 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, în vederea respectării criteriului prevăzut la art. 39 lit. d) din Codul vamal al Uniunii privind standardele practice de competență sau calificările care sunt în legătură directă cu activitatea desfășurată, în aplicarea prevederilor art. 191 alin. (1) lit. c) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446;

j) documente doveditoare privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 25 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, în vederea respectării criteriului prevăzut la art. 39 lit. b) din Codul vamal al Uniunii privind nivelul ridicat de control al operațiunilor și fluxului mărfurilor, în aplicarea prevederilor art. 191 alin. (1) lit. c) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446; documentele doveditoare sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. c), d), i) și j) nu se depun în situația în care solicitantul are statut de operator economic autorizat pentru simplificări vamale, prevăzut la art. 38 alin. (2) lit. a) din Codul vamal al Uniunii.

Art. 5. -

(1) În urma verificării îndeplinirii condițiilor de formă și de fond prevăzute la art. 4 alin. (1) și (2), biroul vamal stabilește dacă sunt îndeplinite condițiile pentru acceptarea cererii de autorizare, în termenul prevăzut la art. 22 alin. (2) primul paragraf din Codul vamal al Uniunii.

(2) Biroul vamal acceptă sau respinge cererea de autorizare în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din Codul vamal al Uniunii și ale art. 12 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.

Art. 6. -

(1) Dacă cererea de autorizare este acceptată, biroul vamal:

a) verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (2), (3) și (4);

b) verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 39 lit. a) și d) din Codul vamal al Uniunii;

c) transmite copia cererii, însoțită de documentele relevante, structurii cu atribuții de verificare în domeniul AEO din cadrul direcției regionale vamale competente, în termen de 5 zile de la data acceptării cererii, pentru efectuarea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a), b), e) -k) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, în vederea respectării criteriului prevăzut la art. 39 lit. b) din Codul vamal al Uniunii privind nivelul ridicat de control al operațiunilor și fluxului mărfurilor.

(2) La verificarea îndeplinirii condițiilor menționate la alin. (1) lit. c) se aplică în mod corespunzător metodologia utilizată în cazul cererilor pentru obținerea statutului de operator economic autorizat pentru simplificări vamale.

(3) Prevederile alin. (1) lit. b) și c) și alin. (2) nu se aplică în situația în care solicitantul are statut de operator economic autorizat pentru simplificări vamale, prevăzut la art. 38 alin. (2) lit. a) din Codul vamal al Uniunii.

Art. 7. -

(1) În situația în care toate condițiile de autorizare sunt îndeplinite, autorizația se eliberează de biroul vamal cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (3) din Codul vamal al Uniunii. Modelul autorizației este prevăzut în anexa nr. 3.

(2) În autorizație se menționează:

a) numărul autorizației și data emiterii acesteia;

b) biroul de plecare responsabil pentru operațiunile de tranzit unional/comun și competent pentru controlul vamal al mărfurilor care urmează a fi plasate sub regimul de tranzit unional/comun;

c) adresa locului de la care sunt expediate mărfurile în vederea transportului sub regimul de tranzit unional/comun;

d) modalitatea în care expeditorul agreat informează biroul vamal în legătură cu plecarea mărfurilor;

e) termenul de intervenție, în minute, în cadrul căruia biroul vamal ia decizia privitoare la efectuarea controlului vamal al mărfurilor;

f) modul de autentificare a declarațiilor vamale utilizate în cadrul procedurii de asigurare a continuității activității, în condițiile și în conformitate cu prevederile pct. 22.1 din anexa nr. 72-04 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv ale pct. 22.1 din anexa nr. II la apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun;

g) perioada de justificare a utilizării declarațiilor vamale preautentificate, dacă este cazul;

h) categoriile de mărfuri excluse de la această procedură, dacă este cazul;

j) măsurile de identificare utilizate și, după caz, categoriile de mărfuri pentru care se acordă dispensă de la utilizarea sigiliilor;

k) modalitatea de transport al mărfurilor;

l) condiții specifice privind formalitățile de tranzit efectuate în afara programului oficial de lucru al biroului vamal, dacă este cazul.

Art. 8. -

(1) Autorizația se întocmește în două exemplare și se semnează de șeful biroului vamal.

(2) Numărul autorizației de expeditor agreat este de forma ROACRROXXXXXXYYYYY, unde RO reprezintă codul de țară ISO 3166 alfa-2 al României, ACR reprezintă codul autorizației menționat în titlul II din anexa A la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, ROXXXXXX reprezintă codul biroului vamal care eliberează autorizația și YYYYY reprezintă identificatorul unic al autorizației atribuit de biroul vamal. Identificatorul unic se acordă în ordine cronologică și crescătoare.

(3) Un exemplar al autorizației se remite titularului și un exemplar se reține de biroul vamal. O copie a autorizației se transmite la biroul centralizator din cadrul Direcției Generale a Vămilor.

(4) Autorizația produce efecte numai după ce titularul se conectează la aplicația NCTS-RO - procedura simplificată expeditor agreat T1/T2.

(5) Obligația de conectare prevăzută la alin. (4) poate fi îndeplinită și de un reprezentat în sensul art. 18 din Codul vamal al Uniunii, care are contract încheiat cu titularul autorizației. În această situație, expeditorul agreat depune la biroul vamal o copie a autorizației pentru accesul la aplicația NCTS-RO - procedura simplificată expeditor agreat T1/T2, deținută de reprezentantul său.

Art. 9. -

(1) În situația în care nu sunt îndeplinite toate condițiile de autorizare biroul vamal comunică în scris operatorului economic motivele pe baza cărora intenționează să nu acorde autorizația solicitată, în aplicarea prevederilor art. 22 alin. (6) din Codul vamal al Uniunii.

(2) Operatorul economic își poate exprima punctul de vedere în termenul prevăzut la art. 8 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446.

Art. 10. -

(1) Prevederile art. 3-9 se aplică în mod corespunzător în situația în care operatorul economic solicită autorizarea pe lângă alte birouri vamale.

(2) Condiția prevăzută la art. 3 alin. (2) se aplică pentru fiecare birou vamal.

Art. 11. -

(1) Biroul vamal suspendă, anulează, revocă sau modifică autorizația pentru acordarea statutului de expeditor agreat în cadrul regimului de tranzit unional/comun în condițiile prevăzute la art. 23 alin. (4) lit. b), art. 27 și 28 din Codul vamal al Uniunii, la art. 16-18 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, respectiv la art. 65 alin. (2) și (3) și art. 67-69 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun.

(2) În aplicarea prevederilor art. 22 alin. (6) din Codul vamal al Uniunii, biroul vamal comunică în scris operatorului economic motivele pe baza cărora intenționează să ia decizia suspendării, anulării, revocării sau modificării autorizației, cu excepția cazului prevăzut la art. 28 alin. (1) lit. b) din Codul vamal al Uniunii, respectiv la art. 65 alin. (3) lit. b) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun.

(3) Prevederile art. 9 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(4) Împotriva deciziei de suspendare, anulare, revocare sau modificare se poate formula plângere prealabilă în condițiile art. 44 din Codul vamal al Uniunii și ale art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL III Destinatarul agreat

Art. 12. -

(1) Autorizația pentru acordarea statutului de destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit unional/comun se acordă operatorilor economici, la cerere, în condițiile prevăzute la art. 233 alin. 4 lit. (b) din Codul vamal al Uniunii, art. 191, 194 și 195 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446, respectiv la art. 55 lit. (d), art. 57 alin. (2) și (5) și art. 87 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun.

(2) Prevederile art. 3 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.

(3) Atunci când mărfurile sunt prezentate la un destinatar agreat și regimul de tranzit unional/comun s-a încheiat în conformitate cu prevederile art. 316 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, pentru mărfurile care au circulat sub regimul de tranzit sunt aplicabile prevederile art. 144, art. 145 alin. (1), (3) și (11), art. 147 și 148 din Codul vamal al Uniunii și art. 115 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446.

Art. 13. -

(1) Cererea de solicitare a autorizației pentru acordarea statutului de destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit unional/comun se întocmește în scris de către operatorul economic și conține informațiile din modelul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice. Modelul cererii se regăsește pe site-ul www.customs.ro, la secțiunea "Formulare".

(2) Cererea se depune în format letric la biroul vamal în a cărui rază de activitate se află locul unde urmează să primească mărfurile transportate sub regimul de tranzit unional/comun, împreună cu documentele menționate la art. 4 alin. (2) lit. a) - e), g), i) și j).

(3) Prevederile art. 4 alin. (3), art. 5 și 6 se aplică în mod corespunzător.

Art. 14. -

(1) În situația în care toate condițiile de autorizare sunt îndeplinite, autorizația se eliberează de biroul vamal cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (3) din Codul vamal al Uniunii. Modelul autorizației este prevăzut în anexa nr. 4.

(2) În autorizație se menționează:

a) numărul autorizației și data emiterii acesteia;

b) biroul de destinație responsabil pentru operațiunile de tranzit unional/comun și competent pentru controlul vamal al mărfurilor transportate sub regimul de tranzit unional/comun;

c) adresa locului unde sunt primite mărfurile transportate sub regimul de tranzit unional/comun;

d) modalitatea în care destinatarul agreat informează biroul vamal în legătură cu sosirea mărfurilor;

e) termenul de intervenție, în minute, în cadrul căruia biroul vamal ia decizia privitoare la efectuarea controlului vamal al mărfurilor;

f) categoriile de mărfuri excluse de la această procedură, dacă este cazul;

g) modalitatea de transport al mărfurilor.

h) condiții specifice privind formalitățile vamale efectuate în afara programului oficial de lucru al biroului vamal, dacă este cazul.

Art. 15. -

(1) Autorizația se întocmește în două exemplare și se semnează de șeful biroului vamal.

(2) Numărul autorizației de destinatar agreat este de forma ROACEROXXXXXXYYYYY, unde RO reprezintă codul de țară ISO 3166 alfa-2 al României, ACE reprezintă codul autorizației menționat în titlul II din anexa A la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, ROXXXXXX reprezintă codul biroului vamal care eliberează autorizația și YYYYY reprezintă identificatorul unic al autorizației atribuit de biroul vamal. Identificatorul unic se acordă în ordine cronologică și crescătoare.

(3) Un exemplar al autorizației se remite titularului și un exemplar se reține de biroul vamal. O copie a autorizației se transmite la biroul centralizator din cadrul Direcției Generale a Vămilor.

(4) Autorizația produce efecte numai după ce titularul se conectează la aplicația NCTS-RO - procedura simplificată destinatar agreat T1/T2.

(5) Obligația de conectare prevăzută la alin. (4) poate fi îndeplinită și de un reprezentat în sensul art. 18 din Codul vamal al Uniunii, care are contract încheiat cu titularul autorizației. În această situație, destinatarul agreat depune la biroul vamal o copie a autorizației pentru accesul la aplicația NCTS-RO - procedura simplificată destinatar agreat T1/T2, deținută de reprezentantul său.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...