Comisia Europeană

Regulamentul delegat nr. 390/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la anumite cerințe prudențiale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare și instituțiile de credit desemnate care oferă servicii auxiliare de tip bancar (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017R0390

În vigoare de la 10 martie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, în special articolul 47 alineatul (3) al treilea paragraf, articolul 54 alineatul (8) al treilea paragraf și articolul 59 alineatul (5) al treilea paragraf,

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 909/2014 stabilește cerințe prudențiale aplicabile depozitarilor centrali de titluri de valoare (CSD) pentru a asigura stabilitatea acestora, precum și faptul că respectă în permanență cerințele de capital. Aceste cerințe de capital garantează că CSD-urile dispun permanent de capitalul adecvat pentru a-și acoperi riscurile la care sunt expuse și că sunt în măsură să asigure lichidarea sau restructurarea ordonată a activității, dacă este necesar.

(2) Având în vedere că dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind riscurile de credit și de lichiditate cu care se confruntă CSD-urile și instituțiile de credit desemnate impun în mod explicit obligația ca regulile și procedurile interne ale acestora să le permită să monitorizeze, să evalueze și să gestioneze expunerile și necesarul de lichiditate nu numai în ceea ce privește participanții individuali, ci și în ceea ce privește participanții care aparțin aceluiași grup și care sunt contrapărți ale CSD-urilor, dispozițiile respective ar trebui să se aplice grupurilor de societăți formate dintr-o societate-mamă și filialele acesteia.

(3) În sensul prezentului regulament, s-a ținut seama de recomandările relevante din Principiile pentru infrastructurile pieței financiare emise de Comitetul pentru sisteme de plăți și de decontare și de Organizația Internațională a Comisiilor de Valori Mobiliare (principiile CPSS-IOSCO)(1). S-a ținut seama, de asemenea, de tratamentul aplicat capitalului instituțiilor de credit în temeiul Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, având în vedere că CSD-urile sunt expuse, într-o anumită măsură, unor riscuri similare celor cu care se confruntă instituțiile de credit.

(1) Principiile pentru infrastructurile pieței financiare, emise de Comitetul pentru sisteme de plăți și de decontare și de Organizația Internațională a Comisiilor de Valori Mobiliare (principiile CPSS-IOSCO) în aprilie 2012.

(4) Este necesar ca definiția capitalului din prezentul regulament să reflecte definiția capitalului prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (EMIR). Această definiție este cea mai adecvată în raport cu cerințele de reglementare, întrucât definiția capitalului din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 a fost elaborată în mod specific pentru infrastructurile pieței. CSD-urile autorizate să furnizeze servicii auxiliare de tip bancar în temeiul Regulamentului (UE) nr. 909/2014 trebuie să îndeplinească simultan cerințele de capital prevăzute în regulament și cerințele de fonduri proprii prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Acestea trebuie să îndeplinească cerințele de fonduri proprii prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 cu instrumente care respectă condițiile prevăzute de regulamentul respectiv. Pentru a se evita contradicțiile dintre cerințe și suprapunerea acestora și având în vedere că metodologiile utilizate pentru calcularea majorării de capital care se aplică CSD-urilor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 909/2014 sunt strâns legate de cele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, ar trebui să li se permită CSD-urilor care oferă servicii auxiliare de tip bancar să îndeplinească cerințele de capital suplimentare din prezentul regulament cu aceleași instrumente cu care îndeplinesc cerințele stabilite fie în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, fie în Regulamentul (UE) nr. 909/2014.

(5) Pentru a se asigura faptul că un CSD este în măsură să organizeze, dacă este nevoie, restructurarea activităților sau lichidarea ordonată, CSD-ul respectiv ar trebui să dețină capital care, împreună cu rezultatul reportat și rezervele, să fie suficient, în permanență, pentru a susține cheltuielile operaționale în perioada în care CSD-ul își poate reorganiza operațiunile critice, inclusiv prin recapitalizare, înlocuirea conducerii, revizuirea strategiei de afaceri, revizuirea structurii costurilor sau a structurii tarifare și restructurarea serviciilor pe care le furnizează. Dat fiind că, în cursul lichidării sau al restructurării activității, CSD-ul trebuie să își continue operațiunile obișnuite și chiar dacă cheltuielile efective pentru lichidarea sau restructurarea operațiunilor pot fi mult mai ridicate decât cheltuielile operaționale brute anuale din cauza costurilor de restructurare sau de lichidare, utilizarea cheltuielilor operaționale brute anuale ca valoare de referință pentru calcularea cerințelor de capital ar trebui să fie o estimare adecvată a cheltuielilor suportate efectiv în perioada lichidării sau a restructurării operațiunilor CSD-ului.

(6) În mod similar cu dispozițiile de la articolul 36 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, care impun instituțiilor obligația de a-și deduce pierderile exercițiului financiar în curs din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază, prezentul regulament ar trebui să recunoască rolul venitului net în acoperirea sau absorbția riscurilor care rezultă din modificări nefavorabile ale condițiilor comerciale. Prin urmare, aceste pierderi trebuie acoperite prin fonduri proprii numai în cazurile în care venitul net este insuficient pentru a acoperi pierderile care rezultă din materializarea riscului comercial. Ar trebui luate în considerare și valorile estimate pentru exercițiul în curs, astfel încât să se țină seama de circumstanțele noi atunci când nu sunt disponibile date pentru exercițiul precedent, cum ar fi în cazul CSD-urilor nou-înființate. În conformitate cu dispozițiile similare din Regulamentul delegat (UE) nr. 152/2013 al Comisiei, CSD-urile ar trebui să aibă obligația de a deține capital la o valoare minimă prudențială pentru acoperirea riscului comercial, astfel încât să garanteze un tratament prudențial minim.

(7) În conformitate cu principiile CPSS-IOSCO, costurile de amortizare și de depreciere a imobilizărilor corporale și necorporale pot fi deduse din cheltuielile operaționale brute pentru calcularea cerințelor de capital. Având în vedere că aceste costuri nu generează fluxuri reale de fonduri bănești care trebuie să fie susținute de capital, aceste deduceri ar trebui să se aplice cerințelor de capital pentru riscul comercial, precum și cerințelor de capital care acoperă lichidarea sau restructurarea.

(8) Dat fiind că perioada necesară pentru lichidare sau pentru restructurarea ordonată depinde strict de serviciile furnizate de fiecare CSD și de condițiile de piață în care acesta își desfășoară activitatea, în special de posibilitatea ca un alt CSD să poată prelua, parțial sau total, serviciile furnizate, numărul de luni necesar pentru lichidarea sau restructurarea activității ar trebui să fie estimat de CSD-ul în cauză. Cu toate acestea, perioada respectivă nu ar trebui să fie mai mică decât numărul de luni minim necesar pentru lichidare sau restructurare, astfel cum este prevăzut la articolul 47 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, pentru a se asigura un nivel prudent al cerințelor de capital.

(9) CSD-urile ar trebui să elaboreze scenarii pentru lichidarea sau restructurarea activității care să fie adaptate la modelul de afaceri. Cu toate acestea, pentru a se asigura aplicarea armonizată în Uniune a cerințelor privind restructurarea sau lichidarea și îndeplinirea unor cerințe adecvate din punct de vedere prudențial, libertatea în elaborarea acestor scenarii ar trebui limitată prin criterii bine definite.

(10) Regulamentul (UE) nr. 575/2013 reprezintă punctul de referință relevant pentru stabilirea cerințelor de capital aplicabile CSD-urilor. Pentru a se asigura convergența cu regulamentul respectiv, metodologiile de calculare a riscului operațional stabilite în prezentul regulament ar trebui înțelese în accepțiunea că acoperă și riscul juridic în sensul prezentului regulament.

(11) În cazul în care apar dificultăți în ceea ce privește custodia titlurilor de valoare în numele unui participant, acestea s-ar materializa fie ca un cost pentru participant, fie ca un cost pentru CSD împotriva căruia s-ar formula pretenții de natură juridică. Prin urmare, regulile pentru calcularea capitalului reglementat pentru riscul operațional țin deja seama de riscul de custodie. Din aceleași motive, riscul de custodie aferent titlurilor de valoare deținute prin intermediul unei conexiuni cu un alt CSD nu ar trebui să facă obiectul unei cerințe suplimentare de capital reglementat, ci ar trebui să fie considerat ca făcând parte din capitalul reglementat pentru riscul operațional. În mod similar, riscul de custodie cu care se confruntă un CSD pentru activele proprii care sunt deținute de o bancă custode sau de alte CSD-uri nu ar trebui să fie luat în considerare de două ori și nu ar trebui impusă nicio cerință suplimentară de capital reglementat.

(12) Un CSD se poate confrunta, de asemenea, cu riscul de investiții în ceea ce privește activele pe care le deține sau investițiile pe care le realizează utilizând garanții, depozite ale participanților, credite acordate participanților sau în ceea ce privește alte expuneri în cadrul serviciilor auxiliare de tip bancar pe care are dreptul să le presteze. Riscul de investiții este riscul de pierderi cu care se confruntă un CSD atunci când investește resurse proprii sau resursele participanților, cum ar fi garanțiile. Dispozițiile prevăzute în Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului, în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și în Regulamentul delegat (UE) nr. 152/2013 reprezintă criteriile de referință adecvate în scopul stabilirii cerințelor de capital pentru acoperirea riscului de credit, a riscului de credit al contrapărții și a riscurilor de piață care pot decurge din investițiile realizate de CSD- uri.

(13) Având în vedere natura activităților pe care le desfășoară, un CSD își asumă riscuri comerciale generate de eventualele modificări ale condițiilor economice generale care i-ar putea periclita poziția financiară în urma scăderii veniturilor sau a creșterii cheltuielilor și care au drept rezultat o pierdere care ar trebui dedusă din capital. Dat fiind că nivelul riscului comercial depinde în mare măsură de situația individuală a fiecărui CSD și că poate fi determinat de diverși factori, cerințele de capital din prezentul regulament ar trebui să se bazeze pe o estimare proprie efectuată de CSD-ul în cauză, iar metodologia utilizată de CSD pentru o astfel de estimare ar trebui să fie proporțională cu amploarea și complexitatea activităților. Un CSD ar trebui să elaboreze propria estimare a cerințelor de capital necesar pentru acoperirea riscului comercial pe baza unui set de scenarii de criză, astfel încât să acopere riscurile care nu sunt deja captate în metodologia utilizată pentru riscul operațional. Pentru a se asigura un nivel prudent al cerințelor de capital pentru riscul comercial, atunci când se efectuează un calcul pe baza unor scenarii proprii, ar trebui introdus un nivel minim de capital sub forma unui prag prudențial. Nivelul minim de capital impus pentru riscul comercial ar trebui să fie aliniat la cerințe similare pentru alte infrastructuri ale pieței care sunt prevăzute în alte acte conexe ale Uniunii, cum ar fi Regulamentul delegat al Comisiei privind cerințele de capital pentru contrapărțile centrale ("CPC").

(14) Cerința de majorare a capitalului pentru riscurile legate de serviciile auxiliare de tip bancar ar trebui să acopere toate riscurile legate de acordarea de credite intraday participanților sau altor utilizatori ai CSD-urilor. În cazul în care expuneri aferente creditului overnight sau cu durată mai lungă rezultă din acordarea de credite intraday, riscurile corespunzătoare acestora ar trebui evaluate și abordate prin utilizarea metodologiilor prevăzute deja în capitolul 2 titlul II partea a treia, pentru abordarea standardizată, și în capitolul 3, pentru abordarea bazată pe rating intern (abordarea IRB), din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, întrucât regulamentul menționat stabilește normele prudențiale pentru evaluarea riscului de credit rezultat din expunerile de credit overnight sau cu durată mai lungă. Cu toate acestea, riscul de credit intraday necesită un tratament special, întrucât metodologia utilizată pentru evaluarea acestuia nu este prevăzută în mod explicit în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sau în alte acte legislative aplicabile ale Uniunii. Prin urmare, metodologia care abordează în mod specific riscul de credit intraday ar trebui să aibă suficientă senzitivitate la risc pentru a ține seama de calitatea garanțiilor, de evaluarea calității creditului pentru participanți și de expunerile intraday observate efectiv. În același timp, metodologia ar trebui să ofere stimulentele corespunzătoare prestatorilor de servicii auxiliare de tip bancar, inclusiv stimulente care să îi determine să colecteze garanții de cea mai bună calitate și să selecteze contrapărți solvabile. Deși prestatorii de servicii auxiliare de tip bancar au obligația de a evalua în mod corespunzător și de a testa nivelul și valoarea garanțiilor și marjelor de ajustare, metodologia utilizată pentru stabilirea cerinței de majorare a capitalului pentru riscul de credit intraday ar trebui, totuși, să ia în considerare și să asigure suficient capital pentru cazul în care o scădere bruscă a valorii garanțiilor depășește estimările și are ca rezultat expuneri la riscul de credit rezidual care sunt parțial negarantate.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...