Guvernul României

Hotărârea nr. 110/2017 pentru modificarea și completarea anexei nr. 61 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dâmbovița

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

La anexa nr. 61 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Potlogi" la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dâmbovița, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 și 276 bis din 24 aprilie 2002, cu modificările și completările ulterioare, secțiunea I "Bunuri imobile" se modifică și se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozițiile nr. 150 și 151;

b) la poziția nr. 147, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Clădire parter din zidărie, învelită cu tablă, cu 13 încăperi, suprafața construită 1.126 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.422.849 lei";

- la poziția nr. 148, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Teren Școala Potlogi", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafața de 8.046 mp. Vecini: N - Str. Școlii, E - DJ 711 A, S - teren administrație primărie, Rusu Marin, V - Str. Brutăriei", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "32.989 lei";

- la poziția nr. 149, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Situat în curtea Școlii Potlogi, construcție din zidărie, învelită cu tablă cu 4 încăperi, suprafața construită 171 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "53.648 lei";

- la poziția nr. 152, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Situat în curtea Școlii Potlogi, construcție din zidărie, învelit cu plăci de azbociment cu două încăperi, suprafața construită 42 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "4.890 lei";

- la poziția nr. 153, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Situat în curtea Școlii Potlogi, construcție din zidărie învelită cu tablă, suprafața construită 315 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "704.901 lei";

c) după poziția nr. 209 se introduc două noi poziții, pozițiile nr. 210 și 211, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale, administrației publice
și fondurilor europene,
Sevil Shhaideh

București, 8 martie 2017.

Nr. 110.

ANEXĂ

Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Potlogi

Poz. înreg. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință Valoarea de inventar - lei - Situația juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
210 1.8.13. Teren intravilan Teren intravilan pentru stația de epurare din satul Vlăsceni, în suprafață de 1.200 mp, cu acces direct din strada Vijelie, situat lângă pârâul Sabar.
Categoria de folosință - neproductiv
Vecinătăți: N - drum, E - T.A.P., S - T.A.P., V - drum
2012 9.600 Hotărârile Consiliului Local al Comunei Potlogi nr. 106/08.11.2012 și nr. 36/20.05.2016 Carte funciară nr. 71.068/2016
211 - Teren intravilan (Fără destinație de construcție) Teren în suprafață de 1.497 mp, situat în tarlaua 22, parcela 840/1.
Vecinătăți:
N - Școala Potlogi
E - DJ 711A
S - bloc 4 apartamente
V - Școala Potlogi
2000 6.137 Hotărârile Consiliului Local al Comunei Potlogi nr. 8/31.01.2014 și nr. 36/20.05.2016 Carte funciară nr. 71.535/2016
;
se încarcă...