Comisia Europeană

Regulamentul delegat nr. 389/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește parametrii pentru calcularea sancțiunilor în fonduri bănești pentru decontările neexecutate și operațiunile CSD-urilor în statele membre gazdă (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017R0389

În vigoare de la 10 martie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, în special articolul 7 alineatul (14) și articolul 24 alineatul (7),

întrucât:

(1) Dispozițiile prezentului regulament sunt strâns legate între ele deoarece abordează elementele necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 909/2014. Pentru a asigura coerența dintre aceste măsuri și pentru a înlesni o perspectivă globală și accesul facil al persoanelor care sunt supuse acestor dispoziții, este de dorit ca toate elementele referitoare la măsurile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 909/2014 să fie reunite într-un singur regulament.

(2) Regulamentul (UE) nr. 909/2014 prevede obligația depozitarilor centrali de titluri de valoare (CSD-uri) de a impune sancțiuni în fonduri bănești participanților la sistemele lor de decontare a titlurilor de valoare care provoacă situații de neexecutare a decontării (participanți care cauzează neexecutarea decontării).

(3) Pentru ca sancțiunile în fonduri bănești impuse participanților care cauzează neexecutarea decontării să aibă un efect disuasiv eficace, parametrii pentru calcularea nivelului sancțiunilor în fonduri bănești ar trebui să fie strâns corelați cu valoarea instrumentelor financiare care nu au fost livrate și căreia ar trebui să i se aplice rate ale sancțiunilor corespunzătoare. Valoarea instrumentelor financiare care constituie suportul tranzacției ar trebui, de asemenea, să fie baza pentru calcularea nivelului sancțiunii în fonduri bănești atunci când decontarea nu s-a executat din cauza lipsei de numerar. Nivelul sancțiunilor în fonduri bănești ar trebui să reprezinte un stimulent pentru participanții care cauzează neexecutarea decontării să deconteze cu promptitudine tranzacțiile a căror decontare nu a fost executată. Pentru a asigura atingerea efectivă a obiectivelor care sunt urmărite prin impunerea de sancțiuni în fonduri bănești, adecvarea parametrilor în vederea calculării acestora ar trebui monitorizată în permanență și adaptată, dacă este necesar, în funcție de impactul acestor sancțiuni asupra pieței.

(4) Având în vedere diferențele de preț considerabile ale instrumentelor financiare din cadrul tranzacțiilor cu suporturi multiple și pentru a facilita calcularea sancțiunilor în fonduri bănești, valoarea instrumentelor financiare ar trebui să se bazeze pe un singur preț de referință. CSD-urile ar trebui să folosească același preț de referință într-o zi dată pentru a calcula sancțiunile în fonduri bănești aferente cazurilor de neexecutare a decontării în ceea ce privește instrumentele financiare identice. Sancțiunile în fonduri bănești ar trebui, așadar, să fie rezultatul înmulțirii numărului de instrumente financiare care stau la baza tranzacției care nu a fost decontată cu prețul de referință relevant. Prețurile de referință ar trebui să se stabilească în baza unor date și a unor metodologii obiective și fiabile.

(5) Dat fiind că automatizarea calculelor pentru stabilirea sancțiunilor în fonduri bănești ar trebui să asigure aplicarea efectivă a acestora de către CSD-uri, ratele sancțiunilor corespunzătoare ar trebui să se bazeze pe un tabel de valori unic, iar calculele ar trebui să fie ușor de automatizat și de aplicat. Nivelurile ratelor sancțiunilor pentru diferitele tipuri de instrumente financiare ar trebui stabilite astfel încât sancțiunile în fonduri bănești să respecte condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 909/2014.

(6) De obicei, decontarea tranzacțiilor cu acțiuni este foarte standardizată. Atunci când există o piață lichidă pentru acțiuni, iar acestea au putut, așadar, fi cumpărate cu ușurință, cazurilor de neexecutare a decontării ar trebui să li se aplice cea mai mare rată a sancțiunii în fonduri bănești, astfel încât participanții care cauzează neexecutarea decontării să aibă stimulente pentru a deconta tranzacțiile neexecutate la timp. Acțiunile pentru care nu există o piață lichidă ar trebui să facă obiectul unei rate mai reduse a sancțiunii în fonduri bănești, deoarece aceasta ar avea totuși un efect disuasiv, fără a afecta funcționarea armonioasă și ordonată a piețelor vizate.

(7) În stabilirea nivelului sancțiunilor în fonduri bănești pentru cazurile de neexecutare a decontării tranzacțiilor cu titluri de creanță emise de emitenți suverani ar trebui să se țină seama de dimensiunea mare în mod tipic a acestor tranzacții și de importanța acestora pentru funcționarea armonioasă și ordonată a piețelor financiare. Așadar, trebuie să se aplice cea mai mică rată a sancțiunii pentru cazurile de neexecutare a decontării. Totuși, această rată a sancțiunii ar trebui să aibă un efect disuasiv și să fie un stimulent pentru decontarea la timp.

(8) Piețele pentru titlurile de creanță care nu sunt emise de emitenți suverani sunt mai puțin lichide, iar dimensiunea tranzacțiilor cu astfel de instrumente este mai mică. Aceste titluri de creanță afectează și ele funcționarea armonioasă și ordonată a piețelor financiare, însă într-o măsură mai redusă comparativ cu titlurile de creanță emise de emitenți suverani. Rata sancțiunii pentru cazurile de neexecutare a decontării ar trebui, așadar, să fie mai mare decât cea pentru titlurile de creanță emise de emitenți suverani.

(9) Cazurile de neexecutare a decontării tranzacțiilor cu titluri de creanță ar trebui să facă obiectul unor rate ale sancțiunilor mai reduse comparativ cu cazurile de neexecutare a decontării tranzacțiilor cu alte instrumente financiare având în vedere dimensiunea mai mare a acestora în general, decontarea lor nestandardizată, dimensiunea lor transfrontalieră mai mare și gradul lor mai ridicat de importanță pentru funcționarea armonioasă și ordonată a piețelor financiare. Totuși, această rată mai redusă a sancțiunii ar trebui să aibă un efect disuasiv și să fie un stimulent pentru decontarea la timp.

(10) De obicei, instrumentele financiare, altele decât acțiunile și titlurile de creanță care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 909/2014, cum ar fi certificatele de depozit, certificatele de emisii și fondurile tranzacționate la bursă, nu beneficiază de decontare foarte standardizată și de piețe lichide. De asemenea, aceste instrumente sunt adesea tranzacționate pe piețele extrabursiere (OTC). Având în vedere volumul limitat și dimensiunea tranzacțiilor și pentru a reflecta tranzacționarea și decontarea nestandardizate, cazurile de neexecutare a decontării trebuie să facă obiectul unei rate a sancțiunilor similară celei pentru acțiunile care nu au o piață lichidă.

(11) Parametrii pentru calcularea sancțiunilor în fonduri bănești ar trebui adaptați la particularitățile anumitor locuri de tranzacționare, cum ar fi piețele de creștere pentru IMM-uri, astfel cum sunt definite în Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului. Sancțiunile în fonduri bănești pentru cazurile de neexecutare a decontării nu ar trebui să împiedice accesul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) la piețele de capital, ca alternativă la împrumuturile bancare. În plus, Regulamentul (UE) nr. 909/2014 oferă piețelor de creștere pentru IMM-uri flexibilitatea ca în cazurile de neexecutare a decontării să nu aplice procedura de cumpărare impusă decât după maximum 15 zile de la data prevăzută a decontării. În consecință, sancțiunile în fonduri bănești pentru cazurile de neexecutare a decontării instrumentelor financiare tranzacționate pe piețele de creștere pentru IMM-uri se pot aplica pe o perioadă mai lungă de timp decât pentru alte instrumente financiare. Dată fiind durata aplicării sancțiunilor în fonduri bănești, lichiditatea mai scăzută și particularitățile piețelor de creștere pentru IMM-uri, nivelul ratei sancțiunilor pentru cazurile de neexecutare a decontării tranzacțiilor cu instrumente financiare tranzacționate în aceste locuri de tranzacționare ar trebui stabilit astfel încât să stimuleze decontarea la timp, fără a afecta însă funcționarea armonioasă și ordonată a acestor piețe. De asemenea, este oportun ca pentru cazurile de neexecutare a decontării tranzacțiilor cu anumite instrumente financiare, cum ar fi titlurile de creanță tranzacționate în locurile de tranzacționare respective, să se aplice o rată mai redusă a sancțiunilor comparativ cu rata aplicată titlurilor de creanță similare tranzacționate pe alte piețe.

(12) O rată unică a sancțiunilor ar trebui să se aplice cazurilor de neexecutare a decontării din cauza lipsei de numerar pentru toate tranzacțiile, dat fiind că o astfel de situație nu depinde de tipul activului, de lichiditatea instrumentului financiar sau de tipul tranzacției. Pentru a asigura un efect disuasiv și a-i stimula pe participanții care cauzează neexecutarea decontării să deconteze la timp prin împrumuturi de numerar, este oportun să se utilizeze costurile aferente împrumutului de numerar ca bază pentru rata sancțiunii. Rata dobânzii oficiale a băncii centrale care emite moneda de decontare ar trebui să fie cea mai adecvată rată a sancțiunii și să evidențieze costurile îndatorării pentru moneda respectivă.

(13) Conform Regulamentului (UE) nr. 909/2014, CSD-urile pot să furnizeze serviciile lor în Uniune sub supravegherea autorităților competente din statele lor membre de origine. Pentru a se asigura un nivel corespunzător de siguranță în furnizarea serviciilor de către CSD-urile din statele membre gazdă, Regulamentul (UE) nr. 909/2014 prevede obligația autorităților de resort și relevante din statele membre de origine și din statele membre gazdă de a încheia acorduri de cooperare privind supravegherea activităților CSD-urilor în statul membru gazdă atunci când activitățile CSD-urilor dobândesc o importanță considerabilă pentru funcționarea piețelor titlurilor de valoare și protecția investitorilor în statele membre gazdă vizate.

(14) Pentru a stabili în mod cuprinzător dacă operațiunile CSD-urilor au dobândit o importanță considerabilă pentru funcționarea piețelor titlurilor de valoare și protecția investitorilor în statele membre gazdă, este oportun să se asigure că în criteriile de evaluare sunt incluse serviciile de bază furnizate de CSD-uri în statele membre gazdă, astfel cum se precizează în secțiunea A a anexei la Regulamentul (UE) nr. 909/2014, dat fiind că respectivele servicii de bază sunt furnizate de CSD-uri în calitatea lor de infrastructuri ale pieței financiare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...