Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Normele tehnice privind utilizarea și completarea declarației de depozitare temporară din 21.02.2017

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezentele norme tehnice stabilesc modalitatea de utilizare și completare a declarației de depozitare.

Art. 2. -

Modelul și instrucțiunile de utilizare și completare a declarației de depozitare temporară sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezentele norme tehnice.

Art. 3. -

(1) Declarația de depozitare temporară se depune de către una dintre persoanele menționate la art. 139 din Codul vamal al Uniunii, cel târziu în momentul prezentării mărfurilor în vamă.

(2) Declarația de depozitare temporară se depune la biroul vamal însoțită de documentele justificative, în condițiile prevăzute la art. 145 alin. (2) din Codul vamal al Uniunii.

Art. 4. -

(1) Declarația de depozitare temporară se completează în limba română la mașina de scris sau printr-un procedeu mecanografic sau similar. În situația în care nu este posibilă utilizarea unui procedeu mecanografic sau similar, completarea declarației se poate face și de mână, cu condiția ca datele să fie înscrise în mod lizibil, cu cerneală, folosind majuscule.

(2) Declarația de depozitare temporară depusă la biroul vamal nu trebuie să conțină ștersături sau suprascrieri. Eventualele greșeli constatate de către autoritatea vamală pot fi rectificate de către persoana care a depus declarația prin tăierea cu o linie a datelor incorecte și adăugarea celor valabile. Persoana care face corectura trebuie să înscrie modificările cu majuscule și acestea trebuie vizate de către autoritatea vamală. Atunci când consideră necesar, autoritatea vamală poate solicita depunerea unui nou formular.

Art. 5. -

În declarația de depozitare temporară se face referire la declarația sumară de intrare depusă pentru mărfurile declarate, cu respectarea art. 145 alin. (4) din Codul vamal al Uniunii.

Art. 6. -

(1) Declarația de depozitare temporară se întocmește în două exemplare, din care unul pentru biroul vamal și unul pentru declarant.

(2) Declarația de depozitare temporară se înregistrează în registrul de evidență a mărfurilor la intrare, iar un exemplar se vizează de către biroul vamal și se înmânează declarantului.

Art. 7. -

Articolele 188-193 din Codul vamal al Uniunii privind verificarea se aplică și declarației de depozitare temporară. Rezultatele verificării declarației de depozitare temporară se înscriu pe versoul formularului.

Art. 8. -

(1) Modificarea declarației de depozitare temporară se face la cererea declarantului, în condițiile menționate la art. 146 alin. (1) din Codul vamal al Uniunii.

(2) Invalidarea declarației de depozitare temporară se face conform art. 146 alin. (2) din Codul vamal al Uniunii.

Art. 9. -

(1) În cazul în care mărfurile intră pe teritoriul vamal al României sub acoperirea unui titlu de tranzit, exemplarul documentului de tranzit destinat biroului vamal de destinație este considerat declarație de depozitare temporară.

(2) În situația mărfurilor care au circulat înainte de prezentarea lor la biroul vamal de destinație sub procedura de tranzit și care urmează a fi descărcate în depozit temporar, autoritatea vamală poate accepta o copie a titlului de tranzit ca declarație de depozitare temporară, dacă acesta conține toate datele necesare completării declarației de depozitare temporară, stabilite în prezentele norme tehnice.

Art. 10. -

Se acordă o derogare de la depunerea declarației de depozitare temporară, atunci când:

a) a fost depusă o declarație vamală înainte ca mărfurile să fie prezentate în vamă;

b) statutul vamal al mărfurilor, ca mărfuri ale Uniunii, este determinat în conformitate cu art. 153-156 din Codul vamal al Uniunii.

Art. 11. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.

ANEXA Nr. 1 la normele tehnice

ANEXA Nr. 2 la normele tehnice

Instrucțiuni specifice privind completarea casetelor declarației de depozitare temporară

Caseta A: Birou vamal

Se înscriu codul și denumirea biroului vamal la care se depune declarația de depozitare temporară, numărul și data de înregistrare a acesteia. Aceste informații se certifică de către lucrătorul vamal desemnat să procedeze la înregistrarea declarației de depozitare temporară, prin aplicarea semnăturii și ștampilei personale.

Caseta 7: LRN

Se completează cu informațiile referitoare la anul înregistrării declarației de depozitare temporară, urmat de datele de identificare unică a lotului de marfă atribuite de către declarant/reprezentant.

Caseta 14: Declarant/Reprezentant

În prima subdiviziune se introduce numărul EORI al declarantului/reprezentantului conform art. 5 alin. (15) din Codul vamal al Uniunii.

În a doua subdiviziune se introduce codul relevant care reprezintă statutul reprezentantului, conform dispozițiilor în vigoare.

Caseta 18: Identitatea mijlocului de transport la sosire

Se precizează identitatea mijlocului/mijloacelor de transport în care mărfurile sunt încărcate direct la momentul prezentării acestora la biroul vamal unde sunt îndeplinite formalitățile la destinație. Dacă este vorba de utilizarea unui vehicul tractor și a unei remorci care au numere de înmatriculare diferite, se precizează numărul de înmatriculare al vehiculului tractor și cel al remorcii.

Această informație apare sub forma numărului de identificare IMO al navei sau a numărului european unic de identificare a navelor (codul ENI) pentru transportul pe mare sau pe căi navigabile interioare.

Pentru transportul aerian se precizează numărul și data cursei (în cazul în care nu există un număr al cursei, se indică numărul de înmatriculare al aeronavei), pentru transportul rutier, numărul de înmatriculare al vehiculului, iar pentru transportul feroviar, numărul vagonului.

Caseta 30: Locația mărfurilor

Se introduce adresa locului în care mărfurile pot fi examinate.

Caseta 31: Număr și tipul coletelor, mărci de expediție - descriere mărfuri - numărul/numerele containerului/containerelor

În prima subdiviziune se introduce descrierea mărcilor și numerelor care figurează pe unitățile de transport sau pe colete.

În a doua subdiviziune se introduce descrierea comercială normală a mărfurilor.

În a treia subdiviziune se introduc mărci (litere și/sau numere) de identificare a containerului utilizat pentru transport, conform dispozițiilor în vigoare.

Dacă este cazul, pentru containerele care se încadrează în standardul ISO 6346 se furnizează și identificatorul (prefixul) alocat de către Biroul internațional pentru containere și transport intermodal (BIC), pe lângă numărul de identificare al containerului.

Pentru cutii mobile și semiremorci se va utiliza codul ILU (pentru unități de încărcare intermodale), introdus de standardul european EN 13044.

Caseta 32: Articol număr

Se indică numărul de ordine al fiecărui articol în raport cu numărul total al articolelor incluse în declarația de depozitare temporară.

Caseta 33: Codul mărfurilor NC

Se precizează codul care corespunde articolului respectiv, folosind pozițiile din Nomenclatura combinată. Această informație este o alternativă la descrierea mărfurilor, atunci când aceasta nu este furnizată.

Caseta 35: Masă brută (kg)

Se înscrie greutatea cumulată a mărfurilor împreună cu ambalajele acestora, excluzând greutatea containerelor și a altor echipamente de transport.

Caseta 40: Declarație simplificată/Document anterior

Se înscrie numărul de înregistrare al declarației sumare de intrare.

Caseta 44: Documente prezentate, certificate și autorizații, referințe suplimentare

Se înscrie referința documentului de transport care acoperă transportul mărfurilor care intră pe teritoriul vamal al României.

Caseta 49: Identificare antrepozit

Se introduce tipul spațiului de depozitare, urmat de numărul autorizației antrepozitului sau al spațiului de depozitare temporară în cauză.

Caseta 54: Locul și data, semnătura și numele declarantului/reprezentantului

Pe exemplarul declarației de depozitare temporară care rămâne la biroul vamal se aplică semnătura manuscrisă originală a persoanei în cauză, urmată de numele și prenumele acesteia.

;
se încarcă...