Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Normele tehnice de autorizare pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară din 21.02.2017

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezentele norme tehnice stabilesc procedurile aplicabile la autorizarea exploatării spațiilor pentru depozitare temporară pe teritoriul vamal al României.

Art. 2. -

În sensul prezentelor norme tehnice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele înțelesuri:

a) Cod vamal al Uniunii - Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii;

b) Regulament delegat (UE) 2015/2.446 - Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii;

c) Regulament de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii;

d) Regulamentul delegat (UE) 2016/341 - Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei;

e) evidențe - evidențe aprobate de către autoritățile vamale care cuprind informațiile și datele care să le permită acestor autorități să supravegheze exploatarea spațiilor de depozitare temporară, în special în ceea ce privește identificarea mărfurilor depozitate, statutul vamal și circulația acestora.

f) autoritatea vamală competentă pentru a autoriza exploatarea unui/unor spațiu/spații de depozitare temporară este direcția regională vamală, în situația în care solicitantul deține spații de depozitare situate pe teritoriul României;

g) autoritatea vamală competentă pentru a autoriza exploatarea unui/unor spații de depozitare temporară este Direcția Generală a Vămilor, în situația în care solicitantul deține mai multe spații de depozitare, aflate în raza de competență a mai multor state membre.

Art. 3. -

(1) Condițiile și responsabilitățile pentru depozitarea temporară a mărfurilor într-un spațiu de depozitare temporară sunt stabilite la art. 147 din Codul vamal al Uniunii.

(2) Termenul de depozitare de 90 de zile, prevăzut la art. 149 din Codul vamal al Uniunii, nu poate fi prelungit.

CAPITOLUL II Condiții de autorizare

Art. 4. -

(1) O autorizație pentru exploatarea unui spațiu de depozitare temporară poate fi solicitată de orice persoană care derulează operațiuni legate de importul sau exportul mărfurilor.

(2) Autoritatea vamală competentă autorizează spațiile de depozitare deținute de persoanele care îndeplinesc cerințele prevăzute la art. 148 alin (2) din Codul vamal al Uniunii.

(3) Prin expresia "oferă asigurarea necesară bunei derulări a operațiunilor", prevăzută la art. 148 alin. (2) lit. b, se înțelege:

a) au organizate evidențe în conformitate cu prevederile art. 116 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446;

b) au inclus în obiectul de activitate operațiuni de depozitare;

c) spațiul de depozitare temporară deținut îndeplinește cerințele prevăzute la art. 6;

d) pentru operatorii economici autorizați pentru simplificări vamale se consideră îndeplinită cerința prevăzută la lit. a), în măsura în care exploatarea spațiilor de depozitare temporară este luată în considerare în cadrul autorizației menționate la art. 38 alin. (2) lit. a) din Codul vamal al Uniunii.

Art. 5. -

Mărfuri unionale pot fi depozitate într-un spațiu de depozitare temporară în temeiul art. 148 alin. (6) din Codul vamal al Uniunii.

Art. 6. -

Un spațiu ce urmează a fi utilizat pentru depozitarea temporară trebuie să îndeplinească următoarele cerințe, cu respectarea prevederilor art. 148 alin. (3) din Codul vamal al Uniunii:

a) să permită scoaterea sau introducerea de mărfuri numai prin deschideri care pot fi încuiate. În cazul în care este vorba de o construcție, aceasta trebuie să fie construită din materiale care rezistă la tentativele de acces ilegal și oferă o protecție intruziunilor ilegale, suficient de solidă pentru a nu permite spargerea pereților, podelelor sau acoperișului fără a lăsa urme de efracție;

b) mărfurile periculoase, mărfurile a căror deținere sau circulație este stabilită prin reglementări speciale, mărfurile susceptibile de a se altera, precum și cele care necesită instalații speciale de depozitare sunt admise în depozit temporar numai cu condiția să existe spații sau incinte special echipate pentru primirea și depozitarea lor;

c) să permită accesul autorității vamale în spațiul de depozitare temporară autorizat, la orice moment, într-un timp rezonabil.

CAPITOLUL III Evidența mărfurilor

Art. 7. -

(1) Autorizarea spațiului pentru depozitare temporară este condiționată de aprobarea prealabilă a evidenței mărfurilor de către biroul vamal de supraveghere.

(2) Evidența poate fi ținută manual sau prin mijloace informatice.

(3) Evidența se prezintă la solicitarea biroului vamal de supraveghere. Documentele la care se face referire în cadrul evidenței se păstrează împreună cu aceasta și se prezintă la orice solicitare a biroului vamal de supraveghere.

CAPITOLUL IV Garanția obligatorie

Art. 8. -

(1) În cazul unei autorizații valabile numai pe teritoriul României, garanția obligatorie acoperă cuantumul taxelor la import și eventualele măsuri tarifare prevăzute de legislația agricolă sau comercială sau de alte dispoziții ale Uniunii. Cuantumul de referință al garanției obligatorii se stabilește în conformitate cu prevederile art. 90 din Codul vamal al Uniunii, coroborate cu cele ale art. 155 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.

(2) În cazul autorizației în care sunt implicate mai multe state membre, garanția respectivă acoperă în mod corespunzător și alte taxe datorate legate de importul mărfurilor.

(3) Garanția obligatorie se constituie în favoarea biroului vamal de supraveghere unde mărfurile sunt depozitate temporar și la care este depusă declarația de depozitare temporară.

(4) Monitorizarea cuantumului de referință al garanției obligatorii se face în conformitate cu prevederile art. 156 și 157 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.

CAPITOLUL V Cererea de autorizare pentru exploatarea unui spațiu de depozitare temporară

Art. 9. -

(1) Modelul cererii de autorizare pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară (TST) este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice.

(2) Cererea se completează conform Instrucțiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice și se depune de către solicitant împreună cu următoarele documente necesare pentru obținerea autorizației:

a) certificatul de înregistrare a societății eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în copie;

b) copia actului constitutiv al societății, cu modificările și completările ulterioare, după caz;

c) schița spațiului/spațiilor pentru care se solicită autorizarea;

d) actul de deținere a spațiului/spațiilor pentru care se solicită autorizarea;

e) modelul de evidențe, aprobat de biroul vamal de supraveghere;

f) documentul/documentele care atestă constituirea garanției, la care face referire art. 8.

Art. 10. -

(1) Cererea de autorizare pentru un spațiu de depozitare temporară se depune la autoritatea vamală competentă pentru a autoriza exploatarea acestui spațiu.

(2) În cazul în care solicitantul deține un singur spațiu de depozitare pe teritoriul României, cererea pentru autorizarea exploatării acestui spațiu de depozitare temporară se depune la direcția regională vamală competentă pentru locul în care se află acesta.

(3) În cazul în care solicitantul deține mai multe spații de depozitare pe teritoriul României, acesta depune cereri diferite la direcțiile regionale vamale competente pentru locurile în care sunt stabilite spațiile de depozitare temporară, pentru autorizarea acestora.

(4) În cazul în care solicitantul deține mai multe spații de depozitare, aflate în raza de competență a mai multor state membre, sunt aplicabile prevederile art. 22 alin. (1) al treilea paragraf din Codul vamal al Uniunii. În România, cererea se depune la Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală a Vămilor, str. Al. Ivasiuc nr. 34-40, bl. 5, sectorul 6, București.

Art. 11. -

Când autoritatea vamală competentă constată că cererea nu conține toate informațiile necesare în vederea luării unei decizii, cere solicitantului să comunice datele care lipsesc.

CAPITOLUL VI Acceptarea cererii

Art. 12. -

(1) Cererea de autorizare pentru exploatarea unui spațiu de depozitare temporară se acceptă de către autoritatea vamală competentă, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din Codul vamal al Uniunii, ale art. 11 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 și ale art. 12 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.

(2) Data acceptării cererii este data la care au fost primite de autoritatea vamală toate informațiile necesare.

(3) Autoritatea vamală competentă comunică în scris solicitantului dacă cererea a fost acceptată sau nu.

CAPITOLUL VII Decizia de autorizare. Termenul de soluționare a cererii

Art. 13. -

Autorizația pentru exploatarea unui spațiu de depozitare temporară se emite fără întârziere și cel târziu în termen de 120 de zile de la data acceptării cererii.

Art. 14. -

(1) Înainte de luarea unei decizii care ar avea consecințe nefavorabile pentru solicitant, autoritatea vamală competentă comunică în scris solicitantului motivele care ar duce la luarea unei decizii cu consecințe nefavorabile pentru acesta, conform art. 22 alin. (6) din Codul vamal al Uniunii și art. 8 și 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.

(2) Solicitantului i se acordă posibilitatea să își exprime punctul de vedere înaintea luării unei decizii care i-ar fi nefavorabilă în termenul prevăzut la art. 8 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446.

(3) În cazul respingerii cererii, decizia autorității vamale poate fi atacată în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 15. -

Dacă condițiile prevăzute la cap. II nu sunt îndeplinite, autoritatea vamală competentă respinge cererea de autorizare și informează în mod corespunzător operatorul economic.

CAPITOLUL VIII Emiterea autorizației

Art. 16. -

(1) Autoritatea vamală competentă emite autorizația utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice, cu respectarea Instrucțiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice.

(2) Numărul de înregistrare al autorizației se acordă dintr-un registru de înregistrare a spațiilor de depozitare temporară.

(3) Numărul de înregistrare al autorizației este compus din codul de țară RO, urmat de codul direcției regionale vamale/al Direcției Generale a Vămilor și numărul de ordine al autorizației, format din șapte caractere numerice, de tipul ROyyyxxxxx, unde yyy reprezintă codul autorității vamale și xxxxx numărul curent.

Art. 17. -

Autorizația se întocmește în două exemplare, având următoarele destinații:

a) un exemplar este destinat solicitantului;

b) un exemplar este destinat autorității vamale competente și se păstrează împreună cu cererea și documentele justificative. În cazul revocării/anulării acesteia, documentele se păstrează pe o perioadă de 5 ani calendaristici de la data revocării/anulării, începând cu anul următor celui în care a avut loc revocarea/anularea.

Art. 18. -

Autorizația intră în vigoare la data emiterii sale sau de la o altă dată ulterioară, care se înscrie în rubrica 3a din autorizație.

Art. 19. -

Autorizația pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară nu are termen de valabilitate.

Art. 20. -

Orice modificare intervenită în datele avute în vedere la acordarea autorizației va fi adusă la cunoștința autorității vamale emitente, în scris. Pe baza acestor date, atunci când este cazul, autorizația se reevaluează.

CAPITOLUL IX Biroul vamal de supraveghere

Art. 21. -

(1) Biroul vamal de supraveghere este înscris în autorizație și este cel în a cărui rază de competență teritorială se desfășoară operațiunile de depozitare.

(2) În cazul în care solicitantul are mai multe spații de depozitare, aflate în raza de competență a mai multor birouri vamale, se desemnează câte un birou vamal de supraveghere pentru fiecare spațiu de depozitare.

(3) Autorizarea pentru exploatarea spațiului de depozitare temporară este condiționată de aprobarea prealabilă de către biroul/birourile vamal/vamale de supraveghere a evidenței mărfurilor și de certificarea de către acest(e) birou/birouri a îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 6.

(4) Biroul vamal de supraveghere este responsabil cu controlul și supravegherea spațiului de depozitare temporară și centralizează toate informațiile relative la operațiunile de depozitare desfășurate în baza autorizației.

(5) Biroul vamal de supraveghere poate efectua verificări punctuale asupra operațiunilor de depozitare cum ar fi: controlul evidențelor, verificarea fizică a mărfurilor, inventarierea parțială sau totală a mărfurilor, prelevarea de probe.

CAPITOLUL X Mutarea mărfurilor depozitate temporar

Art. 22. -

(1) Mutarea mărfurilor între diferite spații de depozitare temporară poate avea loc în condițiile prevăzute la art. 148 alin. (3) și (5) din Codul vamal al Uniunii, art. 193 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 și la art. 118 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446.

(2) În cazul în care aprobarea de mutare a mărfurilor se solicită ulterior autorizării pentru exploatarea unui spațiu de depozitare temporară, autorizația se modifică în mod corespunzător pentru a include la rubrica 10 - Informații suplimentare această aprobare.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...