Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 57/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 114/2013 pentru aprobarea cerințelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a ecvideelor existente pe teritoriul României

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale politici agricole nr. 257.594 din 28 februarie 2017 și Adresa nr. 1.360/2017 a Agenției Naționale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu",

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 191/2012,

în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 262 al Comisiei Europene din 17 februarie 2015 de stabilire, în temeiul Directivelor 90/427/CEE și 2009/156/CE ale Consiliului, a unor norme privind metodele de identificare a ecvideelor (Regulamentul privind pașapoartele ecvideelor),

ținând cont de prevederile art. 19 alin. (1) din Legea zootehniei nr. 72/2002, republicată,

luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu", cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. -

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 114/2013 pentru aprobarea cerințelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a ecvideelor existente pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 26 martie 2013, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 "Cerințele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a ecvideelor existente pe teritoriul României" capitolul III, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

2. Pașaport duplicat: pașaport marcat ca atare în mod distinct «pașaport duplicat» emis de către organismul emitent, atunci când:

a) documentul de identificare original este pierdut sau autoritatea emitentă deține dovada că anumite detalii de identificare din documentul de identificare existent nu sunt compatibile cu ecvideul corespunzător, dar identitatea ecvideului poate fi stabilită cu ajutorul codului transmis de transponder sau al metodei alternative de verificare a identității cu o trimitere la numărul unic de identificare pe viață înregistrat în baza de date a organismului emitent;

b) cabalinele de rasă/ecvideele înregistrate au depășit vârsta de identificare cu condiția ca adeverința de montă și declarația de fătare să fie disponibilă și femela-mamă sau, în cazul transferului de embrioni, femela-receptoare să fie identificată în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 262 al Comisiei Europene din 17 februarie 2015 de stabilire, în temeiul Directivelor 90/427/CEE și 2009/156/CE ale Consiliului, a unor norme privind metodele de identificare a ecvideelor (Regulamentul privind pașapoartele ecvideelor).

În cazul emiterii unui pașaport duplicat, organismul emitent va clasifica ecvideul în secțiunea II partea a II-a a acestuia, ca nefiind destinat sacrificării pentru consumul uman."

2. La anexa nr. 1 capitolul III, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

3. Pașaport înlocuitor: pașaport marcat ca atare în mod distinct «pașaport înlocuitor», emis de către organismul emitent, atunci când:

a) documentul de identificare original este pierdut, iar identitatea ecvideului nu poate fi stabilită;

b) nu există niciun indiciu sau dovadă care să ateste că pentru animalul în cauză a fost anterior emis un document de identificare de către un organism emitent;

c) ecvideele cu origine necunoscută au depășit vârsta de identificare.

În cazul emiterii unui pașaport înlocuitor organismul emitent va clasifica ecvideul în secțiunea II partea a II-a a acestuia, ca nefiind destinat sacrificării pentru consumul uman."

3. La anexa nr. 1 capitolul III, punctul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

6. Tariful pentru eliberarea pașaportului duplicat și înlocuitor se achită la ANZ/OJZ sau prin virare de numerar în contul ANZ, ca taxă pașaport duplicat/înlocuitor."

4. La anexa nr. 2 "Procedura de aprobare a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor pe teritoriul României, precum și a furnizorilor acestora", punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

5. În cazul în care codurile de identificare alocate s-au epuizat, furnizorul primar solicită în scris ANZ suplimentarea codurilor de identificare pentru inscripționarea transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor, prin completarea cererii al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7."

5. La anexa nr. 2, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu următorul cuprins:

"

51. Documentul de alocare a codurilor de identificare pentru producerea transponderelor pentru noi serii de transpondere este prevăzut în anexa nr. 8."

6. La anexa nr. 2, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 81, cu următorul cuprins:

"

81. În cazul furnizorilor primari care au primit certificat de aprobare și document de alocare pentru transpondere folosite pentru identificarea ecvideelor pe teritoriul României pentru un cod de produs pe baza documentelor menționate în cerere, dacă solicită aprobarea și pentru un alt cod de produs, atunci va depune doar cererea și documentele de la punctele 1, 2, 3, 4, și 7 din cerere, potrivit anexei nr. 1 la prezenta procedură, pentru noul cod de produs pentru care solicită aprobare."

7. La anexa nr. 2, după punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 191, cu următorul cuprins:

"

191. În cazul folosirii de către furnizorii secundari de transpondere neautorizate pentru ecvidee, aceștia se sancționează potrivit prevederilor art. 14 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 191/2012, și li se interzice dreptul de furnizare și microcipare a ecvideelor."

8. La anexa nr. 2, după punctul 23 se introduce un nou punct, punctul 231, cu următorul cuprins:

"

231. În cazul în care un furnizor primar nu folosește toate numerele aprobate, acestea vor fi retrase și realocate."

9. La anexa nr. 2, punctul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

25. Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta procedură."

10. La anexa nr. 3 "Cerere de acordare a dreptului de furnizare a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor" la "Procedura de aprobare a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor pe teritoriul României, precum și a furnizorilor acestora", litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) prevederile art. 14 alin. (1) lit. c) -e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 191/2012;".

11. La anexa nr. 2 "Procedura de aprobare a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor pe teritoriul României, precum și a furnizorilor acestora", după anexa nr. 6 se introduc două noi anexe, anexele nr. 7 și 8, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

12. În tot cuprinsul ordinului sintagma "Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie «Prof. dr. G. K. Constantinescu»" se înlocuiește cu sintagma "Agenția Națională pentru Zootehnie «Prof. dr. G.K. Constantinescu»", sintagma "centre tehnice regionale" se înlocuiește cu sintagma "centre regionale de zootehnie", iar sintagma "oficii județene pentru ameliorare și reproducție în zootehnie" se înlocuiește cu sintagma "oficii județene de zootehnie".

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Petre Daea

București, 7 martie 2017.

Nr. 57.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 7 la procedură)

CERERE
de alocare a unor serii de numere pentru transponderele aprobate folosite pentru identificarea ecvideelor existente pe teritoriul României

Nr. . . . . . . . . . ./Data . . . . . . . . . .

Subscrisa S.C. . . . . . . . . . ., cu sediul social în . . . . . . . . . . (adresa completă), înmatriculată la registrul comerțului cu nr. . . . . . . . . . ., cod fiscal . . . . . . . . . ., telefon/fax . . . . . . . . . ., reprezentată legal prin domnul/doamna . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a BI/CI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., în baza Certificatului de aprobare a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor utilizate pe teritoriul României nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . . solicit alocarea a . . . . . . . . . . serii de numere pentru transponderele aprobate folosite pentru identificarea ecvideelor pe teritoriul României, produse de . . . . . . . . . ., având codul de produs . . . . . . . . . ., pentru a putea fi folosite la identificarea oficială a ecvideelor.

Data . . . . . . . . . . Reprezentant legal,
. . . . . . . . . .
(semnătura și ștampila)

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 8 la procedură)

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agenția Națională pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu"

Șoseaua București-Ploiești, km 18,2, Balotești, județul Ilfov

Tel: 04-021.350.10.17, fax: 04-021.312.10.10, e-mail: anarz@anarz.eu

DOCUMENTUL DE ALOCARE
a codurilor de identificare pentru noi serii de transpondere folosite pentru identificarea ecvideelor

Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

1. Denumirea furnizorului primar: . . . . . . . . . .

2. Sediul social (adresa completă): . . . . . . . . . .

2.1. Înmatriculată la registrul comerțului cu nr. . . . . . . . . . .

2.2. Cod fiscal . . . . . . . . . .

2.3. Telefon/Fax . . . . . . . . . .

3. Reprezentantul legal . . . . . . . . . .

3.1. Numele . . . . . . . . . .

3.2. Prenumele . . . . . . . . . .

3.3. CNP . . . . . . . . . .

3.4. BI/CI seria nr. . . . . . . . . . .

4. Numărul de microcipuri pentru care se alocă seriile de numere: . . . . . . . . . . de la seria . . . . . . . . . . până la seria . . . . . . . . . .

5. Codul de produs pentru transponderele aprobate . . . . . . . . . . produse de . . . . . . . . . .

6. Gestiunea transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor se face la adresa http://www.anarz.eu/SIIE/, utilizând ID-ul . . . . . . . . . . și parola . . . . . . . . . . .

Director general,
. . . . . . . . . .
(numele și prenumele în clar)
. . . . . . . . . .
(semnătura și ștampila)
;
se încarcă...