Banca Națională a României - BNR

Ordinul nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informații statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din alte state membre, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 5/2014, și a Normelor metodologice privind întocmirea situațiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2014

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 59 alin. (1) și ale art. 153 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,

Banca Națională a României emite următorul ordin:

Art. I. -

Normele metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informații statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din alte state membre, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 5/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 și 693 bis din 23 septembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Normele metodologice privind întocmirea situațiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 și 699 bis din 24 septembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu raportările periodice, respectiv situațiile financiare FINREP la nivel individual, întocmite pentru data de raportare 31 martie 2017.

Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu

București, 6 martie 2017.

Nr. 3.

ANEXA Nr. 1

Modificări și completări ale Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informații statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din alte state membre, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 5/2014

1. La punctul 5 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) «Regulamentul BCE BSI» se referă la Regulamentul (UE) nr. 1.071/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare (Reformare) (BCE/2013/33);".

2. La punctul 20 alineatul (1), litera d) se abrogă.

3. La punctul 20 alineatul (1), litera f1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

f1) Remunerarea negativă a activelor financiare (veniturile din dobânzi care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective) se raportează ca o cheltuială cu dobânda, respectiv în cadrul poziției «Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor». În mod simetric, remunerarea pozitivă a datoriilor financiare se raportează ca venit din dobândă, respectiv în cadrul poziției «Venituri din dobânzi aferente datoriilor»."

4. La punctul 20 alineatul (2), formatul formularului "2. Contul de profit sau pierdere" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

DENUMIREA SUCURSALEI:

DATA RAPORTĂRII:

2. Contul de profit sau pierdere

- lei -
DENUMIRE INDICATOR Cod poziție Valoare
A B 010
Venituri din dobânzi 010
Active financiare disponibile în vederea vânzării 040
Împrumuturi și creanțe 050
Investiții păstrate până la scadență 060
Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii 070
Alte active 080
Venituri din dobânzi aferente datoriilor 085
(Cheltuieli cu dobânzile) 090
(Datorii financiare evaluate la cost amortizat) 120
(Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii) 130
(Alte datorii) 140
(Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor) 145
Venituri din dividende 160
Venituri din taxe și comisioane 200
(Cheltuieli cu taxe și comisioane) 210
Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net 220
Active financiare disponibile în vederea vânzării 230
Împrumuturi și creanțe 240
Investiții păstrate până la scadență 250
Datorii financiare evaluate la cost amortizat 260
Altele 270
Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării - net 280
Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net 290
Câștiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire - net 300
Diferențe de curs de schimb [câștig sau (-) pierdere] - net 310
Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare, altele decât cele deținute în vederea vânzării - net 330
Alte venituri din exploatare 340
(Alte cheltuieli de exploatare) 350
VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE - NET 355
(Cheltuieli administrative) 360
(Cheltuieli cu personalul) 370
(Alte cheltuieli administrative) 380
(Amortizare) 390
(Imobilizări corporale) 400
(Investiții imobiliare) 410
(Alte imobilizări necorporale) 420
(Provizioane sau (-) reluări de provizioane) 430
(Angajamente și garanții date) 440
(Alte provizioane) 450
(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere) 460
(Active financiare evaluate la cost) 470
(Active financiare disponibile în vederea vânzării) 480
(Împrumuturi și creanțe) 490
(Investiții păstrate până la scadență) 500
(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor nefinanciare) 520
(Imobilizări corporale) 530
(Investiții imobiliare) 540
(Imobilizări necorporale) 560
(Altele) 570
Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activități întrerupte 600
PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAȚIUNI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE 610
(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operațiuni continue) 620
PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAȚIUNI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE 630
Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte după impozitare 640
Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte înainte de impozitare 650
(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul, legate de activități întrerupte) 660
PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT/Ă EXERCIȚIULUI 670
Persoana autorizată,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele și semnătura)
Persoana autorizată,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele și semnătura)"

5. La punctul 22 alineatul (13), litera (b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(b) a trecut un an de la aplicarea măsurilor de restructurare sau, după caz, de la includerea expunerii în categoria expunerilor restructurate neperformante, dacă nu a fost aplicată o măsură de restructurare suplimentară, în conformitate cu prevederile pct. 39 alin. (17) din anexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situațiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială, cu modificările și completările ulterioare;".

6. La punctul 22, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (131), cu următorul cuprins:

"

(131) În cazul în care, pentru evaluarea neperformanței, se utilizează abordarea pe debitor, se consideră că expunerea față de un debitor a ieșit din categoria expunerilor neperformante dacă toate expunerile individuale, componente ale expunerii totale, îndeplinesc criteriile de ieșire din categoria expunerilor neperformante, respectiv condițiile prevăzute la alin. (12), pentru acele expuneri neperformante care nu au făcut obiectul unei măsuri de restructurare și condițiile prevăzute la alin. (13), pentru acele expuneri neperformante care au făcut obiectul unei măsuri de restructurare."

7. La capitolul V "Controlul raportărilor periodice", punctul 2) "Controlul raportării periodice «Contul de profit sau pierdere»", la punctul 2.1 "Controlul vertical", corelațiile aferente pozițiilor 010 și 090 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

010 = 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 085

090 = 120 + 130 + 140 + 145"

8. La capitolul V "Controlul raportărilor periodice", punctul 4) "Controlul raportării periodice «Informații privind expunerile performante și neperformante»", punctul 4.1 "Controlul orizontal" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

4.1. Controlul orizontal

Pentru liniile 010-550 se respectă următoarele corelații:

col. 010 = col. 020 + col. 060

col. 130 = col. 140 + col. 150

col. 110 ≤ col. 060

Pentru liniile 010-330 se respectă următoarele corelații:

col. 020 = col. 030 + col. 040 + col. 050

col. 060 = col. 070 + col. 080 + col. 090 + col. 100

col. 150 = col. 160 + col. 170 + col. 180 + col. 190

col. 120 ≤ col. 060

col. 200 + col. 210 ≤ col. 060 + col. 150"

9. În cuprinsul normelor metodologice, prevederile referitoare la ștampilare se abrogă.

ANEXA Nr. 2

Modificări și completări ale Normelor metodologice privind întocmirea situațiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2014

1. La punctul 3 litera c), procentul de 5% se modifică și va fi 1%.

2. La punctul 5 alineatul (1), litera (d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(d) «Regulamentul BCE BSI» se referă la Regulamentul (UE) nr. 1.071/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare (Reformare) (BCE/2013/33);".

3. La punctul 24 alineatul (1), litera d) se abrogă.

4. La punctul 24 alineatul (1), litera f1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

f1) Remunerarea negativă a activelor financiare (veniturile din dobânzi care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective) se raportează ca o cheltuială cu dobânda, respectiv în cadrul poziției «Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor». În mod simetric, remunerarea pozitivă a datoriilor financiare se raportează ca venit din dobândă, respectiv în cadrul poziției «Venituri din dobânzi aferente datoriilor»."

5. La punctul 24 alineatul (2), modelul formularului "F 02.00 - Contul de profit sau pierdere" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT:

DATA RAPORTĂRII:

F 02.00 - Contul de profit sau pierdere

- lei -
DENUMIRE INDICATOR Cod poziție Valoare
A B 010
Venituri din dobânzi 010
Active financiare disponibile în vederea vânzării 040
Împrumuturi și creanțe 050
Investiții păstrate până la scadență 060
Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii 070
Alte active 080
Venituri din dobânzi aferente datoriilor 085
(Cheltuieli cu dobânzile) 090
(Datorii financiare evaluate la cost amortizat) 120
(Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii) 130
(Alte datorii) 140
(Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor) 145
(Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere) 150
Venituri din dividende 160
Venituri din taxe și comisioane 200
(Cheltuieli cu taxe și comisioane) 210
Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net 220
Active financiare disponibile în vederea vânzării 230
Împrumuturi și creanțe 240
Investiții păstrate până la scadență 250
Datorii financiare evaluate la cost amortizat 260
Altele 270
Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării - net 280
Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net 290
Câștiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire - net 300
Diferențe de curs de schimb [câștig sau (-) pierdere] - net 310
Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare, altele decât cele deținute în vederea vânzării - net 330
Alte venituri din exploatare 340
(Alte cheltuieli de exploatare) 350
VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE - NET 355
(Cheltuieli administrative) 360
(Cheltuieli cu personalul) 370
(Alte cheltuieli administrative) 380
(Amortizare) 390
(Imobilizări corporale) 400
(Investiții imobiliare) 410
(Alte imobilizări necorporale) 420
(Provizioane sau (-) reluări de provizioane) 430
(Angajamente și garanții date) 440
(Alte provizioane) 450
(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere) 460
(Active financiare evaluate la cost) 470
(Active financiare disponibile în vederea vânzării) 480
(Împrumuturi și creanțe) 490
(Investiții păstrate până la scadență) 500
(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate) 510
(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor nefinanciare) 520
(Imobilizări corporale) 530
(Investiții imobiliare) 540
(Fond comercial) 550
(Alte imobilizări necorporale) 560
(Altele) 570
Fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere 580
Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activități întrerupte 600
PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAȚIUNI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE 610
(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operațiuni continue) 620
PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAȚIUNI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE 630
Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte după impozitare 640
Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte înainte de impozitare 650
(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul, legate de activități întrerupte) 660
PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT/Ă EXERCIȚIULUI 670
Persoana autorizată,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele și semnătura)
Persoana autorizată,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele și semnătura)"

6. La punctul 34 alineatul (1) punctul A litera c), punctul ii. se modifică și va avea următorul cuprins:

"

ii. în cadrul categoriei «alte credite garantate», subcategoria «numerar [instrumente de datorie emise]» include depozitele colaterale constituite la instituția de credit raportoare sau gajuri pe titluri de datorie emise de instituția de credit raportoare, iar subcategoria «altele» include gajuri pe alte titluri emise de terți sau gajuri pe alte active;".

7. La punctul 37 alineatul (2), modelul formularului "F 16.01 - Venituri și cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

F 16.01 - Venituri și cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților

- lei -
Dobânzi Cod poziție Perioadă curentă
Venit Cheltuieli
A B 010 020
Titluri de datorie 020
Bănci centrale 030
Administrații publice 040
Instituții de credit 050
Alte societăți financiare 060
Societăți nefinanciare 070
Credite și avansuri 080
Bănci centrale 090
Administrații publice 100
Instituții de credit 110
Alte societăți financiare 120
Societăți nefinanciare 130
Gospodării ale populației 140
Alte active 150
Depozite 160
Bănci centrale 170
Administrații publice 180
Instituții de credit 190
Alte societăți financiare 200
Societăți nefinanciare 210
Gospodării ale populației 220
Titluri de datorie emise 230
Alte datorii financiare 240
Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii 250
Alte datorii 260
DOBÂNZI 270
Persoana autorizată,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele și semnătura)
Persoana autorizată,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele și semnătura)"

8. La punctul 38 alineatul (13), litera (b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(b) a trecut un an de la aplicarea măsurilor de restructurare sau, după caz, de la includerea expunerii în categoria expunerilor restructurate neperformante, dacă nu a fost aplicată o măsură de restructurare suplimentară, în conformitate cu prevederile pct. 39 alin. (17);".

9. La punctul 38, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (131), cu următorul cuprins:

"

(131) În cazul în care, pentru evaluarea neperformanței, se utilizează abordarea pe debitor, se consideră că expunerea față de un debitor a ieșit din categoria expunerilor neperformante dacă toate expunerile individuale, componente ale expunerii totale, îndeplinesc criteriile de ieșire din categoria expunerilor neperformante, respectiv condițiile prevăzute la alin. (12), pentru acele expuneri neperformante care nu au făcut obiectul unei măsuri de restructurare și condițiile prevăzute la alin. (13), pentru acele expuneri neperformante care au făcut obiectul unei măsuri de restructurare."

10. La punctul 38 alineatul (19), în cadrul modelului formularului "F 18.00 - Informații privind expunerile performante și neperformante", denumirea poziției 140 "Din care: Garantate cu bunuri imobile comerciale" se modifică și va fi "Din care: Credite garantate cu bunuri imobile comerciale", iar denumirea poziției 160 "Din care: Garantate cu bunuri imobile rezidențiale" se modifică și va fi "Din care: Credite garantate cu bunuri imobile rezidențiale".

11. La punctul 39 alineatul (22), în cadrul modelului formularului "F 19.00 - Informații privind expunerile restructurate", denumirea poziției 140 "Din care: Garantate cu bunuri imobile comerciale" se modifică și va fi "Din care: Credite garantate cu bunuri imobile comerciale", iar denumirea poziției 160 "Din care: Garantate cu bunuri imobile rezidențiale" se modifică și va fi "Din care: Credite garantate cu bunuri imobile rezidențiale".

12. La punctul 43 alineatul (2), în cadrul modelului formularului "F31.02 - Părți afiliate: cheltuieli și venituri generate de tranzacții", denumirea poziției 080 "Creșteri sau (-) diminuări, în perioada avută în vedere, ale deprecierii și provizioane pentru instrumente de datorie depreciate, garanții în stare de nerambursare și angajamente în stare de nerambursare" se modifică și va fi "Creșteri sau (-) diminuări, în cursul perioadei, ale deprecierii cumulate, ale modificării cumulate a valorii juste datorate riscului de credit și ale provizioanelor aferente instrumentelor de datorie, garanțiilor și angajamentelor neperformante".

13. La capitolul V "Controlul situațiilor financiare FINREP la nivel individual", punctul 2 "Controlul situației F 02.00 - Contul de profit sau pierdere", la litera a) "Controlul vertical", corelațiile aferente pozițiilor 010 și 090 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

010 = 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 085

090 = 120 + 130 + 140 + 145"

14. La capitolul V "Controlul situațiilor financiare FINREP la nivel individual", punctul 16 "Controlul situației F 16.00 - Clasificarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere", subpunctul 16.1 "Controlul situației F 16.01 - Venituri și cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

16.1. Controlul situației F 16.01 - Venituri și cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților

a) Controlul vertical

020 = 030 + 040 + 050 + 060 + 070

080 = 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140

160 = 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220

270 = 020 + 080 + 150 + 160 + 230 + 240 + 250 + 260

b) Corelații între F 16.01 și F 02.00


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...