Senatul României

Hotărârea nr. 17/2017 referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește aplicarea temporară a unui mecanism generalizat de taxare inversă în legătură cu furnizarea de bunuri și servicii care depășesc un anumit prag - COM (2016) 811 final

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul dispozițiilor art. 67, art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, și Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/135 din 2 martie 2017,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Propunerea de directivă respectă principiul subsidiarității și principiul proporționalității.

- Se constată că scopul propunerii de directivă este să se permită anumitor state membre să pună în aplicare, cu titlu temporar, un mecanism generalizat de taxare inversă (generalised reverse charge mechanism, GRCM), pentru toate bunurile și serviciile cu un prag de facturare de peste 10 000 euro, dar care ar reprezenta o derogare de la unul dintre principiile generale prevăzute în Directiva TVA, și anume principiul plăților fracționate. Această opțiune oferă o soluție pe termen scurt pentru statele membre cel mai grav afectate de frauda de tip carusel, reducând la minimum efectele negative asupra pieței interne prin limitarea deplasării fraudei între statele membre.

Autorizarea aplicării GRCM depinde de îndeplinirea unor criterii predefinite care vizează limitarea domeniului de aplicare a măsurii la statele membre ce au un deficit de TVA care depășește cu 5 puncte procentuale media UE și o pondere de peste 25% a fraudei de tip carusel în cadrul deficitului total de TVA. În plus, din cauza incertitudinii efectelor măsurii în ceea ce privește deplasarea fraudei, un stat membru care are o graniță comună cu un stat membru care aplică GRCM ar trebui să fie, la rândul său, autorizat să aplice acest mecanism în anumite condiții.

- Se apreciază eforturile Comisiei de adoptare a Planului de acțiune privind TVA, care prezintă obiective și măsuri menite să modernizeze sistemul de TVA al UE pe principiul impozitării în țara de destinație a mărfurilor ("principiul țării de destinație"), precum și măsurile urgente pentru combaterea fraudei în domeniul TVA.

În urma dezbaterii, membrii Comisiei pentru afaceri europene au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, formularea unui raport la COM(2016) 811 final.

Art. 2. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 7 martie 2017, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului și ale art. 5 lit. f) și art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
NICULAE BĂDĂLĂU

București, 7 martie 2017.

Nr. 17.

;
se încarcă...