Senatul României

Hotărârea nr. 16/2017 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 - COM (2016) 815 final

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul dispozițiilor art. 67, art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, și Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/135 din 2 martie 2017,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

a) Se constată că prezenta propunere de regulament respectă principiul subsidiarității întrucât obiectivul propunerii nu poate fi realizat în mod satisfăcător decât la nivel european.

b) Se apreciază:

(i) mobilitatea forței de muncă în cadrul UE ca element indispensabil al Pieței unice și ca factor de dezvoltare a economiei statelor membre, fiind o expresie a libertății fundamentale de liberă circulație. Prin urmare, aceasta trebuie să se caracterizeze, în continuare, prin posibilitatea lucrătorilor europeni de a avea acces nediscriminat la beneficiile care rezultă din activitatea lor;

(ii) importanța revizuirii reglementărilor în materie de coordonare a securității sociale pentru România având în vedere, în special, numărul important de cetățeni români care activează în alte state membre. Pe acest fond, este necesar ca procesul de negociere să se mențină în linia obiectivelor inițiale ale proiectului de Regulament de revizuire, respectiv clarificarea și mai buna reglementare a aspectelor cuprinse în cele două reglementări actuale.

c) În privința principiului proporționalității se consideră că anumite propuneri depășesc ceea ce este necesar pentru îndeplinirea obiectivului propunerii de regulament:

(i) referitor la propunerea de modificare a articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, reglementarea instituției detașării, prin introducerea unei referințe la Directiva 96/71/CE privind detașarea în cadrul prestării de servicii, ar conduce la numeroase confuzii în interpretare și aplicare și la complicații administrative pentru instituțiile competente în materia determinării legislației aplicabile, care nu au competențe în aplicarea acestei directive, devreme ce aceste două instrumente juridice reglementează domenii materiale de aplicare diferite (securitate socială versus relații și condiții de muncă), fiind, de regulă, aplicate de autorități diferite din statele membre;

(ii) referitor la propunerea de modificare a art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și a articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 acestea generează o serie de probleme de aplicare întrucât:

- instituțiile competente nu dețin mijloacele necesare verificării persoanelor care solicită determinarea legislației aplicabile în caz de pluriactivitate, din punctul de vedere al beneficiului pentru prestațiile în bani în caz de șomaj, achitate de alte state membre;

- în ceea ce privește termenele de răspuns, modificarea propusă ar crea probleme serioase instituțiilor competente din statele membre care nu și-au constituit arhive electronice conținând respectivele informații/documente. De asemenea, considerăm că propunerea de modificare a art. 5 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 nu este oportună întrucât creează posibilitatea ca o simplă eroare a unui funcționar să aibă consecințe legale neprevăzute și disproporționate. În plus, în acest moment documentul portabil A1 nu conține câmpuri obligatorii.

Referitor la propunerea de includere a două articole suplimentare - articolul 76a din Regulamentul nr. 883/2004 și 20a din Regulamentul nr. 987/2009, având același conținut, prin care să se reglementeze în detaliu, în vederea uniformizării, procedura de emitere a documentelor portabile A1 în aplicarea dispozițiilor art. 12 și 13 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, considerăm că acestea nu sunt necesare pentru realizarea unei coordonări eficace a securității sociale.

În urma dezbaterii, membrii Comisiei pentru afaceri europene au hotărât, cu majoritate de voturi, formularea unei opinii la COM(2016) 815 final în concordanță cu observațiile incluse în prezentul raport.

Art. 2. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 7 martie 2017, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului și ale art. 5 lit. f) și art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
NICULAE BĂDĂLĂU

București, 7 martie 2017.

Nr. 16.

;
se încarcă...