Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 869/2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 101 și ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prevederile referitoare la obligațiile declarative prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 8 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 3 "Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat", poziția 64 "Impozit pe construcții" se abrogă.

2. La anexa nr. 3 "Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat", după poziția 71 "Taxa pentru videoloterie" se introduc două noi poziții, pozițiile 72 și 73, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea creanței fiscale Temeiul legal
"72. Impozit specific unor activități art. 1 și 8 din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități
73. Impozit pe veniturile din pensii art. 132 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare"

3. La anexa nr. 4 "Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs", la capitolul I "Depunerea declarației" punctul 1 "Termenul de depunere a declarației" subpunctul 1.1, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice, impozit pe veniturile din pensii;".

4. La anexa nr. 4 "Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs", la capitolul I "Depunerea declarației" punctul 1 "Termenul de depunere a declarației" subpunctul 1.3 "Alte termene", litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

e) până la termenul de plată prevăzut de lege, pentru următoarele obligații de plată: impozit pe veniturile din dobânzi, în cazul împrumuturilor acordate pe baza contractelor civile; impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice; impozit pe veniturile microîntreprinderilor în cazul persoanelor juridice care se dizolvă cu lichidare sau fără lichidare; taxa pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc; taxa anuală pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de viciu, vărsăminte din profitul net al regiilor autonome; dividende de virat la bugetul de stat de către autoritățile publice centrale; impozit specific unor activități în cazul în care contribuabilii încetează să existe în cursul anului;".

5. La anexa nr. 4 "Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs", la capitolul I "Depunerea declarației" punctul 1 "Termenul de depunere a declarației" subpunctul 1.3 "Alte termene", litera h) se abrogă.

6. La anexa nr. 4 "Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs", la capitolul I "Depunerea declarației" punctul 1 "Termenul de depunere a declarației", după subpunctul 1.3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.4, cu următorul cuprins:

"

1.4. Semestrial, pentru obligațiile de plată reprezentând impozitul specific unor activități, respectiv până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului, conform prevederilor Legii nr. 170/2016."

7. La anexa nr. 4 "Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs", la capitolul I "Depunerea declarației" punctul 1 "Termenul de depunere a declarației", după subpunctul 1.4 se introduce următorul text:

"

Atenție!

Obligațiile de plată prevăzute în nomenclatorul din anexa nr. 3 pentru care, potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau altor legi care le reglementează, scadența și/sau termenul de declarare se împlinesc la 25 decembrie sunt scadente și/sau se declară până la data de 21 decembrie. În situația în care data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, creanțele fiscale sunt scadente și/sau se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie. "

8. La anexa nr. 4 "Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs", la capitolul II "Completarea declarației" punctul 1 "Perioada de raportare", primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:

"

În rubrica «Luna» se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligația sau numărul ultimei luni a perioadei de raportare, după caz (de exemplu: 1 pentru luna ianuarie, 3 pentru trimestrul I sau 6 pentru semestrul I)."

9. La anexa nr. 4 "Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs", la capitolul II "Completarea declarației" punctul 3 "Secțiunea B «Date privind creanța fiscală»" subpunctul 3.1, primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:

"

3.1. Tabelul de la pct. I «Impozite și taxe care se plătesc în contul unic» din anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligațiilor de plată prevăzute la pozițiile 1-10, 12-24, 28, 72 și 73 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin."

10. La anexa nr. 4 "Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs", la capitolul II "Completarea declarației" punctul 3 "Secțiunea B «Date privind creanța fiscală»" subpunctul 3.1.3, primul paragraf al alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Microîntreprinderile care în cursul unui an fiscal realizează venituri mai mari de 500.000 euro sau a căror pondere a veniturilor realizate din consultanță și management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv ori care încep să desfășoare activități de natura celor prevăzute la art. 48 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, au obligația declarării impozitului pe profit începând cu trimestrul în care s-a depășit oricare dintre limitele prevăzute de lege sau începând cu trimestrul în care au început să desfășoare activitățile respective."

11. La anexa nr. 4 "Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs", la capitolul II "Completarea declarației" punctul 3 "Secțiunea B «Date privind creanța fiscală»", după subpunctul 3.1.6 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 3.1.7. și 3.1.8, cu următorul cuprins:

"

3.1.7. Obligația de la poziția 72 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, datorată la bugetul de stat, se declară de persoanele juridice române în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități.

3.1.8. Obligația de la poziția 73 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, datorată la bugetul de stat, se declară de plătitorii de venituri din pensii în conformitate cu prevederile art. 132 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare."

12. La anexa nr. 4 "Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs", la capitolul II "Completarea declarației" punctul 3 "Secțiunea B «Date privind creanța fiscală»" subpunctul 3.2, primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:

"

3.2. Tabelul de la pct. II «Impozite, taxe și alte obligații care nu se plătesc în contul unic» din anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligațiilor de plată prevăzute la pozițiile 11, 25-27, 29-63 și 65-71 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin."

13. La anexa nr. 4 "Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs", la capitolul II "Completarea declarației" punctul 3 "Secțiunea B «Date privind creanța fiscală»", subpunctul 3.2.6 se abrogă.

Art. II. -

Prevederile prezentului ordin referitoare la declararea obligațiilor privind veniturile din pensii se aplică începând cu obligațiile aferente lunii februarie 2017.

Art. III. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Bogdan-Nicolae Stan

București, 8 martie 2017.

Nr. 869.

;
se încarcă...