Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Instrucțiunea nr. 1/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, precum și pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2016 privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (2) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 1 martie 2017,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea instrucțiune:

Art. 1. -

(1) Prezenta instrucțiune stabilește modul de întocmire și depunere a situațiilor financiare anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, care au obligația aplicării prevederilor Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 40/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, denumită în continuare Norma nr. 40/2015.

(2) Entitățile menționate la alin. (1), denumite în continuare entități, au obligația să depună situații financiare anuale în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar la sediul Autorității de Supraveghere Financiară, precum și la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, însoțite de documentele prevăzute de lege.

(3) Entitățile care au în subordine sucursale sau subunități fără personalitate juridică verifică și centralizează balanțele de verificare ale acestora, întocmind situațiile financiare anuale.

(4) Subunitățile fără personalitate juridică ce aparțin unor persoane juridice din străinătate au obligația întocmirii și depunerii situațiilor financiare anuale, în conformitate cu prezenta instrucțiune. În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situațiile financiare anuale se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente.

(5) Potrivit art. 5 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European nu întocmesc situații financiare anuale pentru propria activitate.

(6) Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire și până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest sens o declarație pe propria răspundere a administratorului sau a persoanei care are obligația gestionării entității.

Art. 2. -

(1) În vederea depunerii la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a situațiilor financiare anuale în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, entitățile utilizează programul de asistență pus la dispoziție în mod gratuit de către Ministerul Finanțelor Publice pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(2) Situația financiară anuală poate fi depusă la registratura Autorității de Supraveghere Financiară, respectiv a unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către agenții economici și alți contribuabili.

Art. 3. -

(1) Entitățile întocmesc și depun situația financiară anuală ce cuprinde următoarele formulare:

1. bilanț (cod 10) - conform anexei nr. 1;

2. cont de profit și pierdere (cod 20) - conform anexei nr. 1;

3. situația modificărilor capitalului propriu;

4. situația fluxurilor de trezorerie;

5. notele explicative la situațiile financiare anuale.

Acestea vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40), astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Situațiile financiare anuale se întocmesc în lei și se publică, potrivit legii, în limba română. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.

(3) Entitățile completează datele de identificare (denumirea entității, adresa, numărul de telefon și numărul de înmatriculare la registrul comerțului), precum și datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau inițiale. În căsuțe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entității.

(4) Entitățile completează codul privind activitatea desfășurată, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007. În cazul în care entitatea desfășoară mai multe activități, se trece codul activității preponderente, care definește profilul entității (respectiv codul clasei CAEN al activității preponderente). În cazul subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în situațiile financiare anuale întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activități desfășurate de acesta.

(5) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Bilanț" cu datele prevăzute la alin. (3) sau completarea formularelor cuprinse în situațiile financiare anuale cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entității și, în consecință, se consideră că situația financiară anuală nu a fost depusă.

(6) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate conform nomenclatorului prevăzut în anexa nr. 2 se vor avea în vedere și de subunitățile înregistrate în România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate.

Art. 4. -

(1) Situațiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității și includ și numele în clar al acestora. Calitatea persoanei care a întocmit situațiile financiare anuale se completează astfel:

a) director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;

b) persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.

(2) Prin persoană împuternicită să îndeplinească această funcție se înțelege orice persoană angajată potrivit legii, care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Entitățile care de la constituire și până la încheierea exercițiului financiar nu au desfășurat activitate depun o declarație pe propria răspundere a administratorului sau a persoanei care are obligația gestionării entității, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, care cuprinde toate datele de identificare, respectiv:

a) denumirea completă, conform certificatului de înregistrare;

b) adresa completă și numărul de telefon;

c) numărul de înregistrare la registrul comerțului și codul privind activitatea;

d) codul fiscal/codul unic de înregistrare;

e) capitalul social. O declarație similară depun și entitățile care se află în curs de lichidare potrivit prevederilor legale incidente.

Art. 5. -

Instrucțiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2016 privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 29 martie 2016, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Subunitățile fără personalitate juridică ce aparțin unor persoane juridice din străinătate, cu excepția subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, au obligația întocmirii și depunerii raportărilor anuale, în conformitate cu prezenta instrucțiune. În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, raportările anuale se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente."

2. La articolul 7, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(7) Subunitățile fără personalitate juridică ce aparțin unor persoane juridice din străinătate, cu excepția subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, au obligația întocmirii și depunerii situațiilor financiare anuale, în conformitate cu prezenta instrucțiune. În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situațiile financiare anuale se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente."

3. La anexa nr. 3, formularul "Date informative" (cod 30), referirile la anii 2014 și 2015 se vor citi ca referiri la "Exercițiul financiar anterior", respectiv "Exercițiul financiar curent".

Art. 6. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta instrucțiune.

Art. 7. -

Nerespectarea prevederilor prezentei instrucțiuni se sancționează în conformitate cu prevederile titlului X al Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. -

La data intrării în vigoare a prezentei instrucțiuni, Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 2/2007 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 30 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art. 9. -

Prezenta instrucțiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul și pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară și intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României.

p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

București, 2 martie 2017.

Nr. 1.

ANEXA Nr. 1

BILANȚ
la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .

(cod 10) - lei -
Nr. rd. Sold la:
începutul exercițiului financiar Sfârșitul exercițiului financiar
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801) 01
2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) 02
3. concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 03
4. fondul comercial (ct. 2071 - 2807) 04
5. avansuri (ct. 4094) 05
TOTAL: (rd. 01 la 05) 06
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. terenuri și construcții (ct. 211 + 212-2811 -2812-2911 -2912) 07
2. instalații tehnice și mașini (ct. 213 -2813 -2913) 08
3. alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914) 09
4. avansuri (ct.4093) 10
TOTAL: (rd. 07 la 10) 11
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) 12
2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965) 13
3. acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 263 - 2963) 14
4. împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2675 + 2676 - 2967) 15
5. alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2964) 16
6. alte împrumuturi (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966- 2969) 17
TOTAL: (rd. 12 la 17) 18
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11 + 18) 19
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + 351 -392 - 395) 20
2. servicii în curs de execuție (ct. 332 - 394) 21
3. avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) 22
TOTAL: (rd. 20 la 22) 23
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
1. Creanțe comerciale (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 -2966 -2969 + 4092 +411 +413 +418 -491) 24
2. sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511 +4518- din ct.495) 25
3. sume de încasat de la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 4521 + 4528 - din ct.4952) 26
4. alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 -496 + 5187) 27
5. creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456 - din ct.495) 28
TOTAL: (rd. 24 la 28) 29
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
1. acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 -591) 30
2. alte investiții pe termen scurt (ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5089 -593 - 595 - 596 - 597 -598 + 5113 + 5114) 31
TOTAL: (rd. 30 + 31) 32
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 +5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542) 33
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33) 34
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.36+37) 35
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) 36
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) 37
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADĂ DE UN AN
1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+ 1681 - 169) 38
2. sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1682 +5191 + 5192 + 5198) 39
3. avansuri încasate în contul clienților (ct. 419) 40
4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408) 41
5. efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) 42
6. sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 +4511 +4518) 43
7. sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1662 + 1686 + 2693 +4521 + 4528) 44
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale (ct.167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186) 45
TOTAL: (rd. 381a 45) 46
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 -46- 62.2) 47
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 47) 48
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+ 1681 - 169) 49
2. sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1682 +5191 + 5192 + 5198) 50
3. avansuri încasate în contul clienților (ct. 419) 51
4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408) 52
5. efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) 53
6. sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 +4511 +4518) 54
7. sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1662 + 1686 + 2693 +4521 + 4528) 55
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale (ct.167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186) 56
TOTAL: (rd. 49 la 57) 57
H. PROVIZIOANE
1. provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517) 58
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516) 59
3. alte provizioane (ct. 1511 + 1512+1513 + 1514 + 1518) 60
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 58 la 60) 61
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 62.1 + 62.2 + 62.3 + 62.4) din care: 62
1. subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 62.1.1 + rd. 62.1.2) 62.1
- sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) 62.1.1
- sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) 62.1.2
2. venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.62.2.1 + 62.2.2) 62.2
- sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*) 62.2.1
- sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*) 62.2.2
3. venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 62.3.1 +62.3.2): 62.3
- sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) 62.3.1
- sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) 62.3.2
4. fond comercial negativ (ct. 2075) 62.4
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 64 la 66) din care: 63
- capital subscris nevărsat (ct. 1011) 64
- capital subscris vărsat (ct. 1012) 65
- alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 66
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 67
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
Sold C 68
Sold D 69
IV. REZERVE (rd. 71 la 73) 70
1. rezerve legale (ct. 1061) 71
2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 72
3. alte rezerve (ct. 1068) 73
Acțiuni proprii (ct. 109) 74
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 75
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 76
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)
Sold C 77
Sold D 78
VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121)
Sold C 79
Sold D 80
Repartizareaprofitului(ct. 129) 81
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 63 + 67 + 68 - 69 + 70 -74 + 75 -76 + 77- 78 + 79- 80 - 81) 82

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele . . . . . . . . . . Numele și prenumele
Semnătura . . . . . . . . . . Calitatea . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .

(cod 20) - lei -
Denumirea indicatorului Nr. rd. Exercițiul financiar
precedent încheiat
A B 1 2
Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03) 01
a) Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708) 02
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) 03
Venituri aferente costului serviciilor în curs de execuție (ct. 711)
sold C 04
sold D 05
Veniturile producției imobilizate (ct. 721 + 722) 06
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 07
Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) 08
Alte venituri din exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419 + 758 + 7815) 09
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 10
(rd. 01 + 04 -05 + 06 la 09)
Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 121a 14) 11
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602) 12
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604) 13
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605) 14
Cheltuieli cu personalul (rd. 16+ 17) 15
a) Salarii (ct. 641 + 642 + 644) 16
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645) 17
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20) 18
a) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817) 19
b) Venituri (ct. 7813 + 7815) 20
Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22 -23) 21
a) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) 22
b) Venituri (ct. 754 + 7814) 23
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 29) 24
Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) 25
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635) 26
Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) 27
Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 28
Cheltuieli cu despăgubiri, donații, calamitățile și alte evenimente similare (ct. 658) 29
Ajustări privind provizioanele (rd. 31- 32) 30
a) Cheltuieli (ct. 6812) 31
b) Venituri (ct. 7812) 32
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 + 15 + 18 + 21 + 24 + 30) 33
REZULTATUL DIN EXPLOATARE
- Profit (rd. 10- 33) 34
- Pierdere (rd. 33-10) 35
VENITURI FINANCIARE
Venituri din acțiuni deținute la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 7613) 36
Venituri din acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 7611) 37
Venituri din dobânzi (ct. 766) 38
Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 39
Alte venituri financiare (ct. 7617 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768) 40
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 36 la 40) 41
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 43 - 44) 42
Cheltuieli (ct. 686) 43
Venituri (ct. 786) 44
Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) 45
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate 46
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) 47
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 42 + 45 + 47) 48
REZULTATUL FINANCIAR:
- Profit (rd. 41- 48) 49
- Pierdere (rd. 48-41) 50
VENITURI TOTALE (rd. 40 + 41) 51
CHELTUIELI TOTALE (rd. 33 + 48) 52
REZULTATUL BRUT
- Profit (rd. 51- 52) 53
- Pierdere (rd. 52-51) 54
IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691) 55
Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698) 56
REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 53 -55 -56) 57
- Pierdere (rd. 50 + 55 + 56) sau (rd. 55 + 56 - 53) 58

DATE INFORMATIVE
la data de 31 decembrie . . . . . . . . . . .

(cod 30) - lei - - lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat Nr. rd. Nr. unități Sume
A B 1 2
Unități care au înregistrat profit 01
Unități care au înregistrat pierdere 02
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 03
II. Date privind plățile restante Nr. rd. Total col. (2 + 3) Din care:
Pentru activitatea curentă Pentru activitatea de investiții
A B 1 2 3
Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care: 04
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care: 05
- peste 30de zile 06
- peste 90 de zile 07
- peste 1 an 08
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 101a 14), din care: 09
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate 10
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 11
- contribuția pentru pensia suplimentară 12
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj 13
- alte datorii sociale 14
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri 15
Obligații restante față de alți creditori 16
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat 17
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 18
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 20 la 22), din care: 19
- restante după 30de zile 20
- restante după 90 de zile 21
- restante după 1 an 22
Dobânzi restante 23
III. Număr mediu de salariați Nr. rd. Sfârșitul exercițiului financiar precedent Sfârșitul exercițiului financiar curent
A B 1 2
Număr mediu de salariați 24
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de31 decembrie 25
IV. Dobânzi, dividende și Nr. Sume
redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante rd.
A B 1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: 26
- impozitul datorat la bugetul de stat 27
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 28
- impozitul datorat la bugetul de stat 29
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanejuridice nerezidente, din care: 30
- impozitul datorat la bugetul de stat 31
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanejuridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 32
- impozitul datorat la bugetul de stat 33
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 34
- impozitul datorat la bugetul de stat 35
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 36
- impozitul datorat la bugetul de stat 37
Venituri brute din dividende plătite către persoanejuridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 38
completările ulterioare, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat 39
Venituri brute din redevențe plătite către persoanejuridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 40
- impozitul datorat la bugetul de stat 41
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 42
- impozitul datorat la bugetul de stat 43
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: 44
- impozitul datorat la bugetul de stat 45
Venituri brute din redevențe plătite către persoanejuridice nerezidente, din care: 46
- impozitul datorat la bugetul de stat 47
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 48
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 49
Redevență minieră plătită la bugetul de stat 50
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat 51
Chirii plătite în cursul exercițiului financiar pentru terenuri 52
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 53
- impozitul datorat la bugetul de stat 54
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 55
- impozitul datorat la bugetul de stat 56
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 57
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 58
- subvenții aferente veniturilor, din care: 59
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**) 60
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: 61
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat 62
- creanțe restante de la entități din sectorul privat 63
V. Tichete de masă Nr.
rd.
Sume
A B 1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților 64
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***) Nr.
rd.
Sfârșitul exercițiului financiar precedent Sfârșitul exercițiului financiar curent
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare -dezvoltare, din care: 65
- după surse de finanțare (rd. 67 + 68), din care: 66
- din fonduri publice 67
- din fonduri private 68
- după natura cheltuielilor (rd. 70 + 71), din care: 69
- cheltuieli curente 70
- cheltuieli de capital 71
VII. Cheltuieli de inovare****) Nr.
rd.
Sfârșitul exercițiului financiar precedent Sfârșitul exercițiului financiar curent
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 72
VIII. Alte informații Nr.
rd.
Sfârșitul exercițiului financiar precedent Sfârșitul exercițiului financiar curent
A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) 73
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) 74
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 85), din care: 75
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 84), din care: 76
- acțiuni cotate emise de rezidenți 77
- acțiuni necotate emise de rezidenți 78
- părți sociale emise de rezidenți 79
- obligațiuni emise de rezidenți 80
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente 81
- unități de fond emise de organismele de plasament colectiv 82
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți 83
- obligațiuni emise de nerezidenți 84
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 86 + 87), din care: 85
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) 86
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) 87
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: 88
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct.4092 + din ct. 411 + din ct.413 + din ct. 418) 89
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct.4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 90
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 91
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 93 la 97), din care: 92
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 +437 + 4382) 93
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) 94
- subvenții de încasat (ct. 445) 95
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) 96
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) 97
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451) 98
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441+ din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) 99
Alte creanțe (ct. 452 + 456 + 4582 + 461 +471 + 473), din care: 100
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582) 101
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471+ din ct. 473) 102
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) 103
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: 104
- de la nerezidenți 105
Valoarea împrumuturilor acordate altor entități 106
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 108 la 116), din care: 107
- acțiuni cotate emise de rezidenți 108
- acțiuni necotate emise de rezidenți 109
- părți sociale emise de rezidenți 110
- obligațiuni emise de rezidenți 111
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente 112
- unități de fond emise de organismele de plasament colectiv 113
- acțiuni emise de nerezidenți 114
- obligațiuni emise de nerezidenți 115
- depozite bancare pe termen scurt 116
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 117
Casa în lei și în valută (rd. 121 + 122), din care: 118
- în lei (ct. 5311) 119
- în valută (ct. 5314) 120
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 124+ 126), din care: 121
- în lei (ct. 5121), din care: 122
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 123
- în valută (ct. 5124), din care: 124
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 125
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 129 + 130), din care: 126
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) 127
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412) 128
Datorii (rd. 132 + 135 + 138 + 141 + 144+ 147+ 150 + 153 + 156 + 159 + 162 + 163 + 167 + 169 + 170 + 175 + 176 + 177 + 183), din care: 129
împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 131 + 132), din care: 130
- în lei 131
- în valută 132
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 134 + 135), din care: 133
- în lei 134
- în valută 135
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 137 + 138), din care: 136
- în lei 137
- în valută 138
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 140 + 141), din care: 139
- în lei 140
- în valută 141
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 143 + 144), din care: 142
- în lei 143
- în valută 144
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 146+ 147), din care: 145
- în lei 146
- în valută 147
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622+ 1627),
(rd. 149 + 150), din care:
148
- în lei 149
- în valută 150
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682),
(rd. 152 + 153), din care:
151
- în lei 152
- în valută 153
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625),
(rd. 155 + 156), din care:
154
- în lei 155
- în valută 156
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 158 + 159), din care: 157
- în lei 158
- în valută 159
Credite de la trezoreria statului și dobânzi aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) 160
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167+ 1685 + 1686 + 1687), (rd. 162 + 163), din care: 161
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute 162
- în valută 163
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 164
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: 165
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401+ din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) 166
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 167
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 +437 + 4381 +441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 169 la 172), din care: 168
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) 169
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446) 170
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) 171
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481) 172
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451) 173
Sume datorate
acționarilor/asociaților (ct. 455)
174
Alte datorii (ct. 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), din care: 175
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581) 176
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)1) (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473) 177
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) 178
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509) 179
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 472) 180
Dobânzi de plătit (ct. 5186) 181
Valoarea împrumuturilor primite de la alte entități 182
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 184 la 187), din care: 183
- acțiuni cotate 184
- acțiuni necotate 185
- părți sociale 186
- capital subscris vărsat de nerezidenți(dinct. 1012) 187
Brevete și licențe (din ct. 205) 188
IX. Capital social vărsat Nr.
rd.
Sfârșitul exercițiului financiar precedent Sfârșitul exercițiului financiar curent
A B 1 2
Suma Suma
(1) (2)
%
(1) (2)
%
Capital social vărsat (ct. 1012)2) (rd. 190+ 193 + 197 la 199) 189 X X
- deținut de instituții publice, din care: 190
- deținut de instituții publice de subordonare centrală 191
- deținut de instituții publice de subordonare locală 192
- deținut de societăți comerciale cu capital de stat, din care: 193
- cu capital integral de stat 194
- cu capital majoritar de stat 195
- cu capital minoritar de stat 196
- deținut de societăți comerciale cu capital privat 197
- deținut de persoane fizice 198
- deținut de alte entități 199
X. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii Nr.
rd.
Sfârșitul exercițiului financiar precedent Sfârșitul exercițiului financiar curent
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 200
XI. Informații privind bunurile din domeniul public al statului 201
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 202
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 203
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 204
A B Exercițiul financiar precedent Exercițiul financiar curent
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de raportare de către entitățile cu capital majoritar de stat, din care: 205
- către instituții publice centrale 206
- către instituții publice locale 207
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ -teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații, indiferent de ponderea acestora 208
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul entităților cu capital majoritar de stat, din care: 209
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: 210
- către instituțiile publice centrale 211
- către instituții publice locale 212
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ -teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații, indiferent de ponderea acestora 213
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent 214
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice*****) Nr.
rd.
Sume Sume
Creanțe preluate prin cesionare de la persoanelejuridice (la valoarea nominală), din care: 215
- creanțe preluate prin cesionare de la persoanejuridice afiliate******), din care: 216
- creanțe preluate prin cesionare de la persoanejuridice asociate 217
Creanțe preluate prin cesionare de la persoanelejuridice (la cost de achiziție), din care: 218
- creanțe preluate prin cesionare de la persoanejuridice afiliate, din care: 219
- creanțe preluate prin cesionare de la persoanejuridice asociate 220

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

******) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) La rd. 190-199 în col. 2 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 189.

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .

Cod 40 - lei -
Elemente de imobilizări Nr. rd. Valori brute
Sold inițial Creșteri Reduceri Sold final (col. 5 = 1+2-3)
Total Din care: dezmembrări si casări
A B 1 2 3 4 5
Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare 01 X
Alte imobilizări 02 X
Avansuri și imobilizări necorporale în curs 03 X
TOTAL (rd. 01 la 03) 04 X
Imobilizări corporale
Terenuri 05 X
Construcții 06
Instalații tehnice si mașini 07
Alte instalații, utilaje și mobilier 08
Investiții imobiliare în curs de execuție 09
Imobilizări corporale în curs de execuție 10
Avansuri și imobilizări corporale în curs 11
TOTAL (rd. 051all) 10
Imobilizări financiare 11 X
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+10 + 11) 12

SITUATIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Cod 40 - lei -
Elemente de imobilizări Nr. rd. Sold inițial Amortizare în cursul anului Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidentă Amortizare la sfârșitul anului (col. 9 = 6 + 7-8)
A B 6 7 8 9
Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare 13
Alte imobilizări 14
TOTAL (rd. 13 + 14) 15
Imobilizări corporale 16
Terenuri 17
Construcții 18
Instalații tehnice si mașini 19
Alte instalații, utilaje și mobilier 20
Investiții imobiliare 21
TOTAL (rd. 16 la 21) 22
AMORTIZĂRI -TOTAL (rd. 15 + 22) 23

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

Cod 40 - lei -
Elemente de imobilizări Nr. rd. Sold inițial Ajustări constituite în cursul anului Ajustări reluate la venituri Sold final (col. 13 = 10 +11 - 12)
A B 10 11 12 13
Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare 24
Alte imobilizări 25
TOTAL (rd. 24 + 25) 26
Imobilizări corporale
Terenuri 27
Construcții 28
Instalații tehnice si mașini 29
Alte instalații, utilaje și mobilier 30
Investiții imobiliare 31
Imobilizări corporale în curs de execuție 32
Investiții imobiliare în curs de execuție 33
Avansuri și imobilizări corporale în curs 34
TOTAL (rd. 27 la 34) 35
Imobilizări financiare 36
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 26 + 35 + 36) 37
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele si prenumele . . . . . . . . . . Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura Calitatea . . . . . . . . . .
Stampila unitătii . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2

NOMENCLATOR-FORME DE PROPRIETATE

Codul Denumirea
20 PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat și privat)
PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)
21 Societăți comerciale cu capital de stat autohton și de stat străin
22 Societăți comerciale cu capital de stat și privat autohton și străin
23 Societăți comerciale cu capital de stat și privat autohton
24 Societăți comerciale cu capital de stat și privat străin
PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% și peste 50%)
25 Societăți comerciale cu capital de stat autohton și de stat străin
26 Societăți comerciale cu capital de stat și privat autohton și străin
27 Societăți comerciale cu capital de stat și privat autohton
28 Societăți comerciale cu capital de stat și privat străin
30 PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ
(cu capital: privat autohton, privat autohton și străin, privat străin, societăți agricole)
31 Societăți comerciale în nume colectiv
32 Societăți comerciale în comandită simplă
33 Societăți comerciale în comandită pe acțiuni
34 Societăți comerciale pe acțiuni
35 Societăți comerciale cu răspundere limitată
36 Societăți agricole
37 Societăți comerciale cu capital de stat, privatizate în cursul anului 2006
;
se încarcă...