Ministerul Afacerilor Interne - MAI

Instrucțiunile nr. 23/2017 pentru modificarea Instrucțiunilor ministrului administrației și internelor nr. 82/2010 privind organizarea și desfășurarea activității de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. VII din Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următoarele instrucțiuni:

Art. I. -

Instrucțiunile ministrului administrației și internelor nr. 82/2010 privind organizarea și desfășurarea activității de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 6 aprilie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (4), litera h) se abrogă.

2. Articolul 5 se abrogă.

3. La articolul 7 alineatul (1), litera e) se abrogă.

4. La articolul 27 litera b), punctul 5 se abrogă.

5. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezentele instrucțiuni.

Art. II. -

Instrucțiunile ministrului afacerilor interne nr. 82/2010 privind organizarea și desfășurarea activității de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezentele instrucțiuni, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ministrul afacerilor interne,
Carmen Daniela Dan

București, 27 februarie 2017.

Nr. 23.

ANEXĂ (Anexa nr. 3 la Instrucțiunile nr. 82/2010)

Instituția Prefectului prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document prin mijloace automatizate/manual în scopul eliberării apostilei potrivit notificării la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, înregistrată cu numărul 34059 în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu caracter Personal, iar datele înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați de lege. Conform Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, aveți dreptul de acces, de opoziție, de intervenție asupra datelor, precum și de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la registratura Instituției Prefectului. Totodată, aveți dreptul de a vă adresa justiției, în condițiile legii.Prin completarea și semnarea cererii, vă dați acordul cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.
NR. CERERE: . . . . . . . . . .
(se completează de reprezentantul biroului apostilă)
Durata de completare a prezentei cereri este de aproximativ 5 minute. Colectarea datelor din prezenta cerere este necesară pentru generarea apostilei și a anexei la aceasta, precum și pentru asigurarea verificării prevăzute la art. 7 din Convenție.
DOAMNĂ/DOMNULE PREFECT,
Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . (numele persoanei care completează cererea) în calitate de1) . . . . . . . . . . domiciliat(ă) în2): localitatea . . . . . . . . . ., strada . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . . sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., titular al actului de identitate3) . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., vă rog să aprobați eliberarea apostilei pe un număr de acte, reprezentând (se menționează tipul actului):
1. . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . .
8. . . . . . . . . . .
9. . . . . . . . . . .
10. . . . . . . . . . .
aparținând lui . . . . . . . . . . (numele titularului actului pt. care se solicită eliberarea apostilei) cetățean . . . . . . . . . . (cetățenia titularului actului) titular al actului de identitate4) . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .
Numărul actului de împuternicire5) este . . . . . . . . . .
Menționez că aceste acte sunt necesare în . . . . . . . . . . (statul în care urmează a fi folosit actul pentru care se solicită eliberarea apostilei)
Cunoscând prevederile art. 326 și ale art. 327 din Codul Penal, cu privire la falsul în declarații și falsul privind identitatea, declar că datele înscrise în prezenta cerere sunt conforme cu realitatea.
Data completării: . . . . . . . . . . Data eliberării: . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . (celui care completează cererea) Semnătura . . . . . . . . . . (celui care primește actele)
NR. ACTE PENTRU CARE S-A ELIBERAT APOSTILA: . . . . . . . . . . (se completează de reprezentantul biroului apostilă)
DOAMNEI/DOMNULUI PREFECT AL JUDEȚULUI/MUNICIPIULUI . . . . . . . . . .
1 - titular al actului, soț/soție al/a titularului, rudă de gradul I sau II (se menționează gradul de rudenie), împuternicit cu procură notarială, delegat al unei persoane juridice (se menționează denumirea persoanei juridice), avocat, după caz;
2 - se completează, după caz, cu datele solicitantului privind domiciliul (în cazul persoanei fizice), respectiv localitatea unde are sediul persoana juridică;
3 - act de identitate, alt document similar, emis de instituții sau autorități publice din statul, altul decât România, în care are domiciliul sau reședința ori pașaport; pentru persoane juridice se înscrie codul unic de identificare [CUI);
4 - act de de identitate, alt document similar, emis de instituții sau autorități publice din statul, altul decât România, în care are domiciliul sau reședința ori pașaport;
5 - procură notarială, împuternicire avocațială sau delegație, după caz.
;
se încarcă...