Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 846/2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 112/2017 pentru stabilirea competenței privind preluarea și valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum și a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a procedurilor de valorificare a acestora

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 2 lit. a) și art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) și art. 132 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 112/2017 pentru stabilirea competenței privind preluarea și valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum și a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a procedurilor de valorificare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 27 ianuarie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. a), bunurile mobile intrate în proprietatea privată a statului prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală prin care s-a dispus confiscarea, aflate în procedura de valorificare prin magazine proprii de la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și administrațiilor județene ale finanțelor publice sau în procedura de valorificare în regim de consignație în baza contractelor de consignație încheiate de către acestea, se valorifică în continuare prin aceste structuri până la data prevăzută la art. 11 alin. (2)."

2. La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Bunurile intrate în proprietatea privată a statului prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală prin care s-a dispus confiscarea, în termen de 180 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, vor fi predate compartimentelor de valorificare a bunurilor confiscate și Serviciului valorificări sentințe penale București din cadrul Direcției operative de valorificare bunuri confiscate, după caz, pe baza listelor de inventariere întocmite cu ocazia inventarierii efectuate la data predării."

3. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și structurile subordonate vor asigura, cu titlu gratuit, în spațiile de depozitare folosite pentru depozitarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului prin decizii ale organelor împuternicite să dispună confiscarea și depozitarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală prin care s-a dispus confiscarea, pe care deținătorii le predau, potrivit legii, compartimentelor de valorificare bunuri confiscate."

Art. II. -

Agenția Națională de Administrare Fiscală și structurile subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Bogdan-Nicolae Stan

București, 3 martie 2017.

Nr. 846.

;
se încarcă...