Ministerul Educației Naționale - MEN

Metodologia de monitorizare specială a Universității "Tibiscus" din Timișoara din 22.02.2017

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

Universitatea "Tibiscus" din Timișoara, instituție de învățământ superior, care face parte din sistemul național de învățământ, conform Legii nr. 484/2002 privind înființarea Universității "Tibiscus" din Timișoara, este monitorizată pe o perioadă de 18 luni, începând cu data publicării prezentei metodologii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. -

(1) Monitorizarea specială se referă la întreaga activitate desfășurată de către Universitatea "Tibiscus" din Timișoara și vizează asigurarea respectării standardelor legale de calitate specifice învățământului superior, privind întreaga activitate didactică, de cercetare științifică, financiară, administrativă, de finalizare a studiilor, de eliberare a actelor de studii.

(2) În procesul de monitorizare a activității, Ministerul Educației Naționale colaborează atât cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), cât și cu alte instituții de învățământ superior acreditate, precum și, după caz, cu alte organisme specializate ale statului.

Art. 3. -

(1) Universitatea "Tibiscus" din Timișoara elaborează un plan de măsuri în vederea asigurării respectării reglementărilor privind organizarea și funcționarea învățământului superior, cercetarea universitară, managementul financiar, etica universitară și asigurarea calității în învățământul superior.

(2) Universitatea "Tibiscus" din Timișoara va aproba și promova Carta universitară, cu avizul favorabil al membrilor fondatori ai universității și o va transmite la Ministerul Educației Naționale, însoțită de documentele doveditoare ale calității de membru fondator.

(3) Universitatea "Tibiscus" din Timișoara, pe perioada monitorizării, are obligația de a prezenta semestrial Ministerului Educației Naționale rapoarte de progres privind îndeplinirea planului de măsuri asumat, menționat la alin. (1).

(4) Aceste rapoarte vor conține informații referitoare la:

a) evidența studenților înmatriculați pe specializări, forme de învățământ și locații geografice;

b) registre matricole, cataloage de examene, transferuri, exmatriculări;

c) planuri de învățământ;

d) personal didactic, state de funcții;

e) bază materială;

f) capacitate instituțională, spații de cazare;

g) alte aspecte din activitatea instituției;

h) evoluția implementării planului de măsuri menționat la alin. (1).

Art. 4. -

În situația în care pe perioada monitorizării se constată neîndeplinirea planului de măsuri asumat, se vor avea în vedere următoarele măsuri:

1. Universitatea "Tibiscus" din Timișoara nu poate organiza examene de admitere în anul I la specializările/programele de studii universitare;

2. Universitatea "Tibiscus" din Timișoara nu poate organiza examene de finalizare a studiilor universitare. Aceste examene vor fi organizate de către instituții de învățământ superior de stat care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, pe baza unui protocol;

3. alte măsuri prevăzute de lege.

Art. 5. -

(1) Comisia de monitorizare specială se va deplasa ori de câte ori este nevoie la instituție pentru a verifica conformitatea și realitatea celor precizate de către universitate în rapoartele de progres transmise și va întocmi rapoarte ce vor prezenta stadiul îndeplinirii planului de măsuri elaborat de către Universitatea "Tibiscus" din Timișoara, problematica menționată în art. 3 alin. (1) și (3), precum și alte aspecte semnalate la fața locului.

(2) În luna martie, comisia de monitorizare specială va solicita universității informații în legătură cu depunerea de către Universitatea "Tibiscus" din Timișoara a unui dosar de evaluare instituțională la ARACIS sau la altă agenție de asigurare a calității, din țară sau din străinătate, înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR).

(3) În funcție de rezultatele monitorizării speciale și de propunerile formulate de către ARACIS sau de către o altă agenție de asigurare a calității, din țară sau din străinătate, înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR), ori la propunerea formulată de către comisia de monitorizare specială, vor fi aplicate măsurile prevăzute de lege.

;
se încarcă...