Ministerul Educației Naționale - MEN

Metodologia de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru clasa a V-a din 03.03.2017

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta metodologie reglementează procesul de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare, în vederea aprobării pentru utilizarea în clasa a V-a.

Art. 2. -

În sensul prezentei metodologii se definesc următorii termeni:

a) calendarul pentru evaluarea proiectelor de manuale școlare pentru clasa a V-a - termene stabilite în conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările ulterioare, pentru procedura de licitație deschisă, denumit în continuare Calendar;

b) criterii tehnice de calitate - norme în baza cărora proiectele de manuale școlare sunt acceptate sau neacceptate; acestea cuprind criteriile de conformitate (prevăzute în caietul de sarcini) și criteriile de evaluare a calității științifice (conform fișei-tip de evaluare a calității științifice, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta metodologie);

c) coordonator al procesului de evaluare a proiectelor de manuale școlare, pentru fiecare disciplină/modul de pregătire - consilier la Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE), de altă specialitate decât cea la care se realizează evaluarea proiectelor de manuale școlare;

d) expert cooptat - cadru didactic/specialist extern care are atribuții în evaluarea proiectelor de manuale școlare; cadrul didactic are specialitatea corespunzătoare pentru a putea preda disciplina pentru care se propune proiectul și a parcurs un program de instruire în evaluarea proiectelor de manuale școlare;

e) fișă-tip de evaluare a calității științifice a proiectului de manual școlar (fișa-tip A) - raport de specialitate, care cuprinde criteriile și descriptorii de evaluare a calității științifice;

f) fișă-tip de evaluare a criteriilor de conformitate a conținutului proiectului de manual școlar (fișa-tip B) - raport de specialitate care cuprinde criterii de conformitate a conținutului;

g) ofertanți - autori individuali/grupuri de autori/unități economice care au capacitate de realizare și distribuție a manualelor școlare;

h) program de instruire în evaluarea proiectelor de manuale școlare - activitate organizată de CNEE pentru experții cooptați în scopul evaluării proiectelor de manuale școlare;

i) proiect de manual școlar - propunere de manual școlar, prezentată în conformitate cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini, depus de către un ofertant, în vederea evaluării și a aprobării prin ordin al ministrului educației naționale;

j) platforma www.manuale.edu.ro - aplicație software dedicată, care cuprinde, într-o bibliotecă virtuală, variantele online ale manualelor școlare pentru toate disciplinele/modulele de pregătire și care oferă posibilitatea accesării publice a acestora, asigurând un mediu unitar de distribuție pentru varianta digitală a manualului școlar și deservind diferite tipuri de utilizatori, cum ar fi: elevi, profesori, părinți, cadre didactice de specialitate, experți în formare profesională;

k) punctaj individual (PI) - punctaj acordat de fiecare expert cooptat-cadru didactic pe baza criteriilor de evaluare a calității științifice;

l) punctaj calitate (PC) - punctaj calculat pe baza punctajelor individuale (PI);

m) sesiune de evaluare a proiectelor de manuale școlare - perioadă de timp determinată, pe parcursul căreia se desfășoară evaluarea proiectelor de manuale școlare;

n) titlu de manual școlar - ansamblu de informații care conduc la identificarea manualelor școlare după denumirea disciplinei/a modulului de pregătire, clasa/nivelul de studiu, filieră, profil, specializare, numărul ordinului ministrului educației naționale cu care a fost aprobat, ofertant.

CAPITOLUL II Organizarea evaluării proiectelor de manuale școlare pentru clasa a V-a

Art. 3. -

(1) Organizarea evaluării proiectelor de manuale școlare pentru clasa a V-a este asigurată de CNEE.

(2) În vederea evaluării proiectelor de manuale școlare pentru clasa a V-a, CNEE întreprinde următoarele acțiuni:

a) publică lista disciplinelor pentru care sunt necesare manuale școlare, în baza adresei transmise de Institutul de Științe ale Educației;

b) lansează apelul pentru realizarea bazei de date cu experți cooptați-cadre didactice pentru evaluarea proiectelor de manuale școlare, pentru fiecare titlu de manual școlar; selecția experților cooptați se face conform unei proceduri stabilite la nivel CNEE; prevede, în apelul de selecție, locuri distincte pentru evaluatorii de manuale în limbile minorităților naționale;

c) desemnează coordonatorii procesului de evaluare a proiectelor de manuale școlare pentru clasa a V-a, pentru fiecare titlu de manual școlar. Atribuțiile coordonatorului constau în:

- instruirea experților cooptați cu privire la modalitatea de evaluare;

- punerea la dispoziție a proiectelor de manuale școlare și a documentelor/instrumentelor specifice evaluării;

- monitorizarea procesului de evaluare până la finalizarea acestuia;

- preluarea documentelor/instrumentelor specifice evaluării;

- întocmirea situației finale a evaluării;

- monitorizarea, după caz, a procesului de remediere a erorilor semnalate de evaluatori;

d) elaborează ordinul de ministru de aprobare a manualelor școlare avizate.

(3) În vederea realizării selecției și comenzilor de manuale școlare de către unitățile de învățământ, CNEE întreprinde următoarele acțiuni:

a) primește de la ofertanți și încarcă pe platforma www.manuale.edu.ro, în format electronic, manualele școlare aprobate, în vederea efectuării comenzilor de către unitățile de învățământ;

b) centralizează comenzile de manuale școlare în vederea încheierii contractelor cu ofertanții.

Art. 4. -

(1) Condițiile de înscriere a cadrelor didactice pentru a participa, în calitate de experți cooptați, la evaluarea proiectelor de manuale școlare pentru clasa a V-a sunt următoarele:

a) să desfășoare activități de predare-învățare-evaluare în cadrul învățământului preuniversitar, corespunzătoare disciplinei pentru care se evaluează proiecte de manuale școlare pentru clasa a V-a;

b) să dețină abilități practice de operare pe calculator.

(2) În procesul de selecție a experților cooptați-cadre didactice au prioritate, în ordinea următoare, cadrele didactice care:

a) au gradele didactice I în domeniul disciplinei/modulului de pregătire sau în domenii conexe celui pentru care aplică.

b) au absolvit cursuri/module care vizează problematica specifică activităților de evaluare a proiectelor de manuale școlare/de abilitare curriculară/de evaluare de proces;

c) au titlul științific de doctor în domeniul disciplinei/modulului de pregătire sau în domenii conexe celui pentru care aplică.

(3) Experții cooptați se află în situație de incompatibilitate, atunci când:

a) sunt autori de proiecte de manuale școlare la disciplina pentru care solicită înscrierea ca expert cooptat;

b) au calitatea de soț, soție, rudă sau afin până la gradul IV inclusiv, față de:

- oricare dintre autorii proiectelor de manuale școlare propuse;

- oricare dintre referenții proiectelor de manuale școlare propuse;

c) se constată că pot avea orice alt interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul evaluării/reevaluării și al aprobării proiectelor de manuale școlare.

(4) Înaintea începerii sesiunii de evaluare a proiectelor de manuale școlare pentru clasa a V-a, experții cooptați dau declarații pe propria răspundere, prin care atestă faptul că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (3); declarațiile pe propria răspundere se fac prin semnarea angajamentului de confidențialitate prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.

CAPITOLUL III Evaluarea proiectelor de manuale școlare

Art. 5. -

(1) Procesul de evaluare a proiectelor de manuale școlare se declanșează după instruirea specifică a persoanelor implicate, în funcțiile de atribuțiile acestora.

(2) Evaluarea calității științifice și a criteriilor de conformitate a conținutului fiecărui proiect de manual școlar pentru clasa a V-a este realizată de către trei experți cooptați-cadre didactice.

Art. 6. -

Experții cooptați-cadre didactice au următoarele atribuții:

- analizează proiectele de manuale repartizate de către CNEE și completează, în format electronic, tipăresc și semnează pe fiecare pagină fișa-tip de evaluare a calității științifice a proiectului de manual școlar pentru clasa a V-a (fișa- tip A) pe baza descriptorilor de evaluare, respectiv fișa-tip de evaluare a criteriilor de conformitate a conținutului (fișa-tip B), fișe prevăzute în prezenta metodologie;

- respectă termenele stabilite de către CNEE;

- răspund, din punct de vedere profesional, pentru acuratețea și realitatea informațiilor consemnate.

Art. 7. -

(1) Fiecare expert cooptat-cadru didactic primește, în vederea evaluării, toate proiectele de manuale școlare corespunzătoare unei discipline de studiu.

(2) În situația în care există proiecte de manuale școlare pentru clasa a V-a elaborate în limba de predare a minorităților naționale, pe lângă comisiile de evaluare vor fi cuprinși și experți cooptați-cadre didactice specialiști în domeniu și buni cunoscători ai limbajului de specialitate în limba maternă respectivă.

(3) Activitatea de evaluare a proiectelor de manuale școlare se desfășoară, în mod independent, de către fiecare expert cooptat-cadru didactic.

(4) Procesul de evaluare a proiectelor de manuale școlare pentru clasa a V-a este confidențial, pentru toate persoanele implicate, până în momentul comunicării rezultatelor finale. Pentru respectarea caracterului de confidențialitate a evaluării, toate persoanele implicate completează angajamentul de confidențialitate conform formularului-tip prevăzut în prezenta metodologie.

Art. 8. -

(1) Fiecare expert cooptat-cadru didactic analizează proiectele de manuale școlare pentru clasa a V-a atribuite și, pentru fiecare, completează fișele-tip (A și B) de evaluare; în urma completării fișei-tip A se obține punctajul individual (PI).

(2) Experții cooptați-cadre didactice menționează în fișele de evaluare argumente/exemple care susțin punctajul acordat fiecărui descriptor, respectiv motivul declarării neconformității.

Art. 9. -

(1) Dacă între oricare două punctaje individuale (PI) acordate de experții cooptați-cadre didactice diferențele sunt mai mici sau egale cu 8,5 puncte, se calculează punctajul acordat pe baza criteriilor de evaluare a calității științifice (PC), ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a punctajelor (PI) acordate de fiecare dintre cei trei experți cooptați-cadre didactice.

(2) Pentru cazurile în care se constată diferențe mai mari de 8,5 puncte între oricare două punctaje individuale (PI) acordate de experții cooptați-cadre didactice, aceștia se pun de acord cu privire la punctajul acordat pe baza criteriilor de evaluare a calității științifice (PC). Rezultatul se consemnează într-un proces-verbal în care se menționează punctajul acordat pe baza criteriilor de evaluare a calității științifice (PC).

Art. 10. -

Un proiect de manual școlar pentru clasa a V-a este considerat acceptat din punctul de vedere al criteriilor de evaluare a calității științifice atunci când întrunește minimum 72 de puncte din 85 de puncte posibile.

Art. 11. -

(1) Fiecare fișă-tip de evaluare a proiectului de manual școlar cuprinde codul proiectului de manual școlar, disciplina, clasa/nivelul de studiu, filiera, profilul, specializarea, numărul ordinului ministrului educației naționale pentru aprobarea programei școlare, titlul și numărul de pagini al proiectului de manual școlar, numele, prenumele și semnătura expertului cooptat-cadru didactic.

(2) Fișele-tip de evaluare a proiectelor de manuale școlare pentru clasa a V-a sunt centralizate la CNEE.

(3) Rezultatele sesiunii de evaluare a proiectelor de manuale școlare pentru clasa a V-a sunt comunicate la finalizarea procedurii de licitație deschisă, în perioada stabilită prin Calendar.

Art. 12. -

(1) Evaluarea traducerii manualelor școlare din limba română în limbile minorităților naționale se realizează, pentru fiecare titlu de manual școlar tradus, de către o comisie formată din doi experți cooptați-cadre didactice, profesori de specialitate, buni cunoscători ai limbii române, precum și ai limbajului de specialitate în limba maternă în care a fost tradus manualul.

(2) Experții cooptați-cadre didactice care evaluează traducerea manualelor școlare analizează corectitudinea traducerii conținutului manualului școlar repartizat de către CNEE și redactează un raport, în baza căruia manualul școlar tradus este declarat "admis" sau "respins".

Art. 13. -

(1) Pentru manualele școlare pentru clasa a V-a elaborate în limba de predare a minorităților naționale, în cazul disciplinelor limba și literatura maternă, istoria și tradițiile minorităților naționale, educație muzicală pentru minorități, precum și în cazul manualelor școlare din import, pentru limba și literatura maternă, care corespund programelor școlare în vigoare, precum și în cazul titlurilor nerealizate din cauza tirajului redus, evaluarea se face conform prevederilor art. 7, respectiv art. 8.

(2) Manualele școlare pentru clasa a V-a elaborate în limba de predare a minorităților naționale, precum și manualele școlare din import pentru limba și literatura maternă vor fi însoțite de traducerea în limba română.

Art. 14. -

Pentru manualele de "Religie", după depunerea proiectelor de manuale școlare pentru clasa a V-a pe platforma SEAP, ofertanții au obligația de a depune la CNEE avizul cultului respectiv în termen de 3 zile lucrătoare.

Art. 15. -

(1) CNEE organizează evaluarea adaptării manualelor școlare pentru clasa a V-a aprobate pentru învățământul special în conformitate cu nevoile de instruire și formare ale elevilor, în funcție de tipul și gradul deficienței.

(2) Evaluarea adaptării manualelor școlare pentru clasa a V-a aprobate pentru învățământul special se realizează și de către experți cooptați-cadre didactice pentru fiecare tip de deficiență.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 16. -

În cazul proiectelor de manuale școlare declarate câștigătoare, ofertanții au obligația să remedieze toate erorile semnalate de experții cooptați și consemnate în fișele-tip de evaluare/rapoartele de traducere și să depună la CNEE exemplarul corectat al manualului.

Art. 17. -

Plata experților cooptați se face în baza unor reglementări aprobate de către MEN, la propunerea CNEE, în acord cu legislația în vigoare.

Art. 18. -

(1) Respectarea prevederilor prezentei metodologii este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate.

(2) Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară și atrage răspunderea disciplinară; personalul din învățământ implicat în evaluarea proiectelor de manuale școlare pentru clasa a V-a răspunde disciplinar, conform legii, pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin, precum și pentru încălcarea normelor de comportare, prin care dăunează interesului învățământului, prestigiului unității de învățământ și CNEE.

(3) În cazul în care este angajată răspunderea disciplinară, personalul implicat în evaluarea proiectelor de manuale școlare pentru clasa a V-a este sancționat disciplinar, în raport cu gravitatea abaterilor, conform legislației în vigoare.

ANEXA Nr. 1 la metodologie

ANGAJAMENT DE CONFIDENȚIALITATE
(Formular-tip)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...