Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Procedura de deschidere și funcționare a conturilor de disponibil pe numele beneficiarilor privați ai proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile potrivit prevederilor art. 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență din 01.03.2017

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

(1) La solicitarea beneficiarilor privați ai proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile în cadrul programelor operaționale aferente perioadei de programare 2007-2013, care intră sub incidența schemelor de ajutor de stat/de minimis prevăzuți la art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 64/2009, cu modificările și completările ulterioare, la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază teritorială aceștia sunt înregistrați fiscal se deschide contul de disponibil cu destinație specială 50.47.01.MMMMMM "Disponibil din sume reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cofinanțare de la bugetul de stat și TVA, potrivit art. 42 din O.U.G. nr. 64/2009, cu modificările și completările ulterioare", codificat cu codul de identificare fiscală al beneficiarilor privați, în care MMMMMM reprezintă contractul de finanțare încheiat între instituțiile publice în cadrul cărora funcționează autorități de management cu responsabilități în închiderea programelor operaționale aferente perioadei de programare 2007-2013 și beneficiarii privați.

(2) Beneficiarii privați prevăzuți la alin. (1) anexează la cererea de deschidere a contului de disponibil pe care o prezintă la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pe lângă celelalte documente necesare deschiderii contului, și Notificarea privind avizarea deschiderii contului cu destinație specială prevăzut la art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, prin care instituțiile publice în cadrul cărora funcționează autorități de management cu responsabilități în închiderea programelor operaționale aferente perioadei de programare 2007-2013 avizează solicitarea de deschidere a contului de disponibil.

(3) În termen de maximum două zile lucrătoare de la depunerea documentației complete de deschidere a contului prevăzute la alin. (2), unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului transmit beneficiarilor privați prevăzuți la alin. (1) Comunicarea privind deschiderea contului cu destinație specială prevăzut la art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(4) În termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea comunicării prevăzute la alin. (3), beneficiarii privați prevăzuți la alin. (1) transmit o copie a comunicării respective pe suport hârtie și în format electronic pe adresa de e-mail, menționată în notificarea prevăzută la alin. (2), a instituției publice în cadrul căreia funcționează autoritatea de management cu responsabilități în închiderea programelor operaționale aferente perioadei de programare 2007-2013.

(5) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea comunicării prevăzute la alin. (4), instituțiile publice în cadrul cărora funcționează autorități de management cu responsabilități în închiderea programelor operaționale aferente perioadei de programare 2007-2013 virează sumele cuvenite beneficiarilor privați în contul comunicat conform alin. (4).

Art. 2. -

Sumele încasate în contul de disponibil 50.47.01.MMMMMM "Disponibil din sume reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cofinanțare de la bugetul de stat și TVA, potrivit art. 42 din O.U.G. nr. 64/2009, cu modificările și completările ulterioare", se utilizează astfel:

1. În situația clasării/scoaterii de sub urmărire/încetării urmăririi penale dispuse de către organele de cercetare penală competente sau ca urmare a unor hotărâri definitive ale instanțelor judecătorești de achitare a inculpatului/inculpaților ori ca urmare a actelor de control administrative emise de Departamentul pentru Luptă Antifraudă/Oficiul European pentru Luptă Antifraudă/Agenția Națională de Integritate sau de către structurile de control din cadrul autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene, prin care nu se confirmă cauzele pentru care au fost efectuate investigații.

1.1. Instituțiile publice în cadrul cărora funcționează autorități de management cu responsabilități în închiderea programelor operaționale aferente perioadei de programare 2007-2013 notifică în scris beneficiarilor privați prevăzuți la art. 1 alin. (1), conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, că sumele virate în contul 50.47.01.MMMMMM "Disponibil din sume reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cofinanțare de la bugetul de stat și TVA, potrivit art. 42 din O.U.G. nr. 64/2009, cu modificările și completările ulterioare", pot fi transferate în conturile de disponibil 50.69 "Disponibil al operatorilor economici" deschise pe numele acestora la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

1.2. În situația în care beneficiarii privați prevăzuți la art. 1 alin. (1) nu au deschis contul 50.69 "Disponibil al operatorilor economici" la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, solicită în vederea transferării sumelor deschiderea acestui cont.

1.3. Beneficiarii privați prevăzuți la art. 1 alin. (1) depun la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care virează suma din contul 50.47.01.MMMMMM "Disponibil din sume reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cofinanțare de la bugetul de stat și TVA, potrivit art. 42 din O.U.G. nr. 64/2009, cu modificările și completările ulterioare", în contul 50.69 "Disponibil al operatorilor economici" însoțit de notificarea prevăzută la pct. 1.1. Sumele încasate în contul 50.69 "Disponibil al operatorilor economici" se utilizează de beneficiarii privați prevăzuți la art. 1 alin. (1) cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

1.4. Unitatea teritorială a Trezoreriei Statului verifică concordanța dintre informațiile din notificarea prevăzută la pct. 1.1 cu cele din ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prevăzut la pct. 1.3 și procedează astfel:

1.4.1. În situația în care informațiile concordă, procedează la decontarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT).

1.4.2. În situația în care oricare dintre informațiile din ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) nu concordă cu cele din notificarea prevăzută la pct. 1.1, unitatea teritorială a Trezoreriei Statului restituie, cu adresă scrisă în care se precizează motivul nedecontării ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), documentele depuse de beneficiarul privat prevăzut la art. 1 alin. (1), în vederea refacerii acestora și depunerii ulterioare.

1.5. Notificarea prevăzută la pct. 1.1 se depune la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului în copie.

2. În situația în care prin actele de control emise de Direcția Națională Anticorupție/Departamentul pentru Luptă Antifraudă/Oficiul European pentru Luptă Antifraudă/Agenția Națională de Integritate sau de către structurile de control din cadrul autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene se confirmă cauzele pentru care au fost efectuate investigații.

2.1. Instituțiile publice în cadrul cărora funcționează autorități de management cu responsabilități în închiderea programelor operaționale aferente perioadei de programare 2007-2013 dispun unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului transferul sumelor din contul 50.47.01.MMMMMM "Disponibil din sume reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cofinanțare de la bugetul de stat și TVA, potrivit art. 42 din O.U.G. nr. 64/2009, cu modificările și completările ulterioare", în conturile indicate de acestea, prin Cererea privind transferul sumelor potrivit prevederilor art. 42 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

2.2. Instituțiile publice în cadrul cărora funcționează autorități de management cu responsabilități în închiderea programelor operaționale aferente perioadei de programare 2007-2013 dispun transferul sumelor potrivit prevederilor pct. 2.1 cu adresă întocmită distinct pentru fiecare beneficiar privat și fiecare cont 50.47.01.MMMMMM "Disponibil din sume reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cofinanțare de la bugetul de stat și TVA, potrivit art. 42 din O.U.G. nr. 64/2009, cu modificările și completările ulterioare", deschis pe numele acestuia.

2.3. Adresele prevăzute la pct. 2.2 se transmit scanate la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile 50.47.01.MMMMMM "Disponibil din sume reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cofinanțare de la bugetul de stat și TVA, potrivit art. 42 din O.U.G. nr. 64/2009, cu modificările și completările ulterioare", pe adresele de e-mail înscrise în comunicarea prevăzută la art. 1 alin. (3).

2.4. Unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, la data primirii adreselor prevăzute la pct. 2.3, transmit pe e-mail confirmarea de primire a acestora, la instituția publică în cadrul căreia funcționează autoritatea de management cu responsabilități în închiderea programelor operaționale aferente perioadei de programare 2007-2013 de la care s-a primit solicitarea respectivă.

2.5. Unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, după efectuarea confirmării potrivit prevederilor pct. 2.4, procedează, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, la întocmirea și decontarea ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se transferă sumele din contul 50.47.01.MMMMMM "Disponibil din sume reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cofinanțare de la bugetul de stat și TVA, potrivit art. 42 din O.U.G. nr. 64/2009, cu modificările și completările ulterioare", în conturile indicate de instituțiile publice în cadrul cărora funcționează autorități de management cu responsabilități în închiderea programelor operaționale aferente perioadei de programare 2007-2013.

2.6. În situația în care oricare dintre informațiile prevăzute în anexa nr. 4 nu sunt completate sau sunt completate incorect de instituțiile publice în cadrul cărora funcționează autorități de management cu responsabilități în închiderea programelor operaționale aferente perioadei de programare 2007-2013, unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului transmit pe adresa de e-mail înscrisă de acestea în notificarea prevăzută la art. 1 alin. (2) erorile constatate în vederea remedierii și retransmiterii adreselor respective.

Art. 3. -

(1) Sumele gestionate prin intermediul contului 50.47.01.MMMMMM "Disponibil din sume reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cofinanțare de la bugetul de stat și TVA, potrivit art. 42 din O.U.G. nr. 64/2009, cu modificările și completările ulterioare", au destinație specială și nu sunt supuse executării silite pe perioada păstrării în acest cont.

(2) Unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului eliberează beneficiarilor privați prevăzuți la art. 1 alin. (1) extrase ale contului 50.47.01.MMMMMM "Disponibil din sume reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cofinanțare de la bugetul de stat și TVA, potrivit art. 42 din O.U.G. nr. 64/2009, cu modificările și completările ulterioare".

(3) La finele exercițiului bugetar, sumele aflate în soldul contului 50.47.01.MMMMMM "Disponibil din sume reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cofinanțare de la bugetul de stat și TVA, potrivit art. 42 din O.U.G. nr. 64/2009, cu modificările și completările ulterioare", se reportează în anul următor și se utilizează potrivit prevederilor art. 42 din O.U.G. nr. 64/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA Nr. 1 la procedură

Antet instituție publică

Autoritatea de management pentru PO . . . . . . . . . .

Adresa de e-mail: . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Către

. . . . . . . . . . (denumirea beneficiarului privat)

Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . .

Nr. fax și e-mail . . . . . . . . . .

Nr. și data contractului de finanțare . . . . . . . . . .

Cod SMIS și denumirea proiectului . . . . . . . . . .

Notificarea privind avizarea deschiderii contului cu destinație specială prevăzut la art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009

Referitor la Contractul de finanțare cod SMIS . . . . . . . . . . încheiat în cadrul Programului operațional . . . . . . . . . . 2007-2013, pentru proiectul " . . . . . . . . . .", vă comunicăm prin prezenta că Autoritatea de management pentru PO . . . . . . . . . . avizează deschiderea contului cu destinație specială prevăzut la art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, în care va fi transferată suma totală de . . . . . . . . . . lei, din care:

Fonduri externe nerambursabile . . . . . . . . . .

Cofinanțare de la bugetul de stat . . . . . . . . . .

TVA . . . . . . . . . .

aferentă Cererii de rambursare nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . ., autorizată și suspendată la rambursare ca urmare a unei suspiciuni de fraudă aflate în investigație.

Sumele încasate în contul mai sus menționat pot fi transferate de către beneficiarii privați în conturile proprii prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile prevăzute la art. 42 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Numele șefului AM PO . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2 la procedură

Direcția generală regională a finanțelor publice/ Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Administrația finanțelor publice/Serviciul/Biroul fiscal municipal/orășenesc/comunal

Trezoreria . . . . . . . . . .

Adrese de e-mail*): . . . . . . . . . .

*) Se înscriu adresele de e-mail la care instituțiile publice în cadrul cărora funcționează autorități de management cu responsabilități în închiderea programelor operaționale aferente perioadei de programare 2007-2013 vor transmite, spre știință, avizul prevăzut la art. 42 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Comunicare privind deschiderea contului cu destinație specială prevăzut la art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009

Către

. . . . . . . . . . (denumirea beneficiarului privat care a solicitat deschiderea contului)

Prin prezenta vă comunicăm că în baza documentației prin care s-a solicitat deschiderea contului 50.47.01.MMMMMM "Disponibil din sume reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cofinanțare de la bugetul de stat și TVA, potrivit art. 42 din O.U.G. nr. 64/2009, cu modificările și completările ulterioare", înregistrată la . . . . . . . . . . (denumirea unității Trezoreriei Statului) cu numărul . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., pe numele . . . . . . . . . ., (denumirea beneficiarului privat) cod de identificare fiscală . . . . . . . . . ., a fost deschis contul . . . . . . . . . . cod IBAN . . . . . . . . . . .

Prezentul cont este deschis începând cu data de . . . . . . . . . . .

Conducătorul unității Trezoreriei Statului,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, funcția)
Semnătura/ștampila

ANEXA Nr. 3 la procedură

Antet instituție publică

Autoritatea de management pentru PO . . . . . . . . . .

Adresa de e-mail: . . . . . . . . . .

Nr . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Către

. . . . . . . . . . (denumirea beneficiarului privat)

Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . .

Nr. fax și e-mail . . . . . . . . . .

Nr. și data contractului de finanțare . . . . . . . . . .

Cod SMIS și denumirea proiectului . . . . . . . . . .

Notificarea privind transferul sumelor din contul cu destinație specială prevăzut la art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009

Referitor la Contractul de finanțare cod SMIS . . . . . . . . . . încheiat în cadrul Programului operațional . . . . . . . . . .2007-2013, pentru proiectul " . . . . . . . . . .", vă comunicăm că începând cu data primirii prezentei notificări suma totală de . . . . . . . . . .,00 lei poate fi transferată din contul cu destinație specială prevăzut la art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, cod IBAN . . . . . . . . . ., în contul propriu prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, deschis pe numele beneficiarului . . . . . . . . . ., cod de identificare fiscală . . . . . . . . . ., cod IBAN . . . . . . . . . . .

Transferul se efectuează ca urmare a îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 42 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Numele șefului AM PO . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4 la procedură

Antet instituție publică

Autoritatea de management pentru PO . . . . . . . . . .

Adresa de e-mail: . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Către

Unitatea Trezoreriei Statului . . . . . . . . . .

Adresă . . . . . . . . . .

Cerere privind transferul sumelor potrivit prevederilor art. 42 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009

Începând cu data primirii prezentei cereri, vă solicităm transferul sumei totale de . . . . . . . . . .,00 lei din contul deschis pe numele beneficiarului . . . . . . . . . ., cod de identificare fiscală . . . . . . . . . ., cod IBAN . . . . . . . . . . în conturile . . . . . . . . . . (numele instituției publice) cu rol de Autoritate de management, cod de identificare fiscală . . . . . . . . . ., deschise la Unitatea Trezoreriei Statului . . . . . . . . . ., după cum urmează:

Suma de . . . . . . . . . .,00 lei reprezentând fonduri externe nerambursabile în contul având cod IBAN . . . . . . . . . .

Suma de . . . . . . . . . .,00 lei reprezentând cofinanțare de la bugetul de stat în contul având cod IBAN . . . . . . . . . .

Suma de . . . . . . . . . .,00 lei reprezentând TVA în contul având cod IBAN . . . . . . . . . .

Transferul se efectuează conform prevederilor art. 42 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Numele șefului AM PO . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
;
se încarcă...