Ministerul Afacerilor Externe - MAE

Ordinul nr. 285/2017 pentru aprobarea Licenței generale de import și transfer de introducere temporare de produse militare pe teritoriul României, pentru întreținere și reparații, nr. LGIRE-RO-01

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, republicată,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe,

ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Licența generală de import și transfer de introducere temporare de produse militare pe teritoriul României, pentru întreținere și reparații, nr. LGIRE-RO-01, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Departamentul pentru controlul exporturilor va acționa pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul afacerilor externe,
Alexandru Victor Micula,
secretar de stat

București, 20 februarie 2017.

Nr. 285.

ANEXĂ

LICENȚA GENERALĂ
de import și transfer de introducere temporare de produse militare pe teritoriul României, pentru întreținere și reparații, nr. LGIRE-RO-01

Domeniu de aplicare

1. Licența generală nr. LGIRE-RO-01 autorizează operațiunile temporare de import supuse unui regim vamal, așa cum este definit de Regulamentul (CEE) nr. 952/2013 al Consiliului de instituire a Codului vamal al Uniunii, și operațiunile temporare de transfer de introducere pe teritoriul României al produselor militare precizate în licență, în scopul întreținerii și reparării acestora, precum și returnarea lor prin operațiuni definitive de export sau transfer de expediere, conform termenilor și condițiilor din licență.

Prezenta licență generală se referă la operațiunile de întreținere și reparații ale produselor militare sau componentelor pentru acestea, efectuate:

a) în garanție;

b) în postgaranție sau la solicitarea unui partener extern.

2. Sunt excluse de la prezenta licență operațiunile temporare de import de produse militare care provin dintr-o țară asupra căreia există un embargo privind comerțul cu arme instituit de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, Uniunea Europeană, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa sau alte state membre ale Uniunii Europene sau ale NATO.

3. Sunt excluse de la prezenta licență activitățile de întreținere și reparații de produse militare destinate unui utilizator final dintr-o țară asupra căreia există un embargo privind comerțul cu arme instituit de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, Uniunea Europeană, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa sau alte state membre ale Uniunii Europene sau ale NATO.

4. Sunt excluse de la prezenta licență operațiunile efectuate prin zone libere și antrepozite libere, definite conform Regulamentului (CEE) nr. 952/2013 al Consiliului de instituire a Codului vamal al Uniunii.

Utilizatorii licenței generale

Prezenta licență generală poate fi utilizată numai de către persoanele înregistrate la Ministerul Afacerilor Externe prin Departamentul pentru controlul exporturilor, denumit în continuare ANCEX.

Produse

Prezenta licență generală se aplică produselor militare din Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni, aprobată prin ordin al ministrului afacerilor externe, cu precizările din tabelul de mai jos:

Categoria de produse militare Precizări
ML 1 Sunt permise părți, componente și accesorii special concepute pentru produsele din categorie.
ML 2 Sunt permise părți, componente și accesorii special concepute pentru produsele din categorie.
ML 3 Sunt excluse munițiile cu submuniții sau cu fragmentare și componente special concepute pentru acestea.
ML 4 Sunt excluse minele antipersonal, munițiile cu submuniții sau cu fragmentare și componente special concepute pentru acestea.
ML 5 Sunt permise toate produsele din categorie.
ML 6 Sunt permise toate produsele din categorie (*).
ML 7 Sunt excluse produsele din subcategoriile ML7 a, b, c, d, e, h și i.
ML 8 Sunt excluse toate produsele din categorie.
ML 9 Sunt permise toate produsele din categorie (*).
ML 10 Sunt permise toate produsele din categorie (*).
ML 11 Sunt excluse echipamentele de ghidare și navigație pentru sistemele portabile de apărare antiaeriană (MANPADS) și componente special concepute pentru acestea.
ML 12 Sunt excluse toate produsele din categorie.
ML 13 Sunt permise toate produsele din categorie.
ML 14 Sunt excluse echipamentele de antrenament pentru MANPADS.
ML 15 Sunt permise toate produsele din categorie.
ML 16 Sunt permise toate produsele din categorie.
ML 17 Sunt excluse produsele din subcategoriile ML17 f, h și i.
ML 18 Sunt excluse echipamentele de producție pentru sistemele MANPADS, mine antipersonal și muniții cu submuniții sau cu fragmentare.
ML 19 Sunt excluse toate produsele din categorie.
ML 20 Sunt excluse toate produsele din categorie.
ML 21 Sunt permise doar produsele "software" aferente unor produse permise prin prezenta licență generală.
ML 22 Sunt permise doar tehnologiile aferente unor produse permise prin prezenta licență generală.

(*) Returul definitiv al echipamentelor complete după efectuarea operațiunilor de întreținere și reparații către destinații din afara Uniunii Europene este permis numai pe bază de licență individuală de export.

Termeni și condiții

I. Înscriere

1. Persoanele înregistrate care doresc să utilizeze prezenta licență generală vor solicita la ANCEX înscrierea ca utilizator al licenței. Cererea de înscriere ca utilizator se va întocmi după modelul prevăzut la pct. 6 al secțiunii "Dispoziții finale".

2. În vederea înscrierii ca utilizator al prezentei licențe generale, solicitantul trebuie să facă dovada actualizării Programului intern de conformitate (PIC) în concordanță cu prevederile prezentei licențe generale și să prezinte raportul de analiză internă al PIC conform Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 849/2013.

II. Derularea operațiunilor

1. Prezenta licență se utilizează în următoarele condiții:

a) prin efectuarea activităților de întreținere și reparații, care pot include înlocuirea unor părți sau componente cu altele similare, nu se produce o îmbunătățire a performanțelor inițiale ale produsului;

b) în cazul operațiunilor în garanție sau postgaranție, activitățile de întreținere și reparații se vor efectua în beneficiul aceluiași utilizator final care a fost declarat la exportul inițial din România al produselor; dacă utilizatorul final al exportului inițial nu poate fi documentat, operațiunile postgaranție se consideră operațiuni efectuate la solicitarea partenerului extern;

c) în cazul operațiunilor efectuate la solicitarea unui partener extern, utilizatorul licenței generale trebuie să obțină de la partenerul extern, înainte de expedierea produselor reparate, un document asigurătoriu din partea utilizatorului final, conform art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, republicată;

d) pentru toate tipurile de operațiuni, după ce a avut loc livrarea produselor, dar nu mai târziu de 4 luni de la acest moment, utilizatorul licenței generale trebuie să obțină de la partenerul extern certificatul de control al livrării emis sau certificat de autoritatea competentă din țara importatoare ori destinatară sau alt document echivalent, atestând că produsele militare au ajuns la destinație.

2. Utilizatorul prezentei licențe generale trebuie să înștiințeze ANCEX, în scris, despre prima utilizare a prezentei licențe, în termen de maximum 30 de zile de la data la care a avut loc prima operațiune.

3. Utilizatorul prezentei licențe generale trebuie să menționeze codul de utilizator al licenței generale acordat de ANCEX și textul "Produse militare supuse controlului prin Licența generală nr. LGIRE-RO-01" pe toate documentele comerciale ale operațiunilor care se derulează în baza prezentei licențe.

4. Orice operațiune efectuată în baza prezentei licențe în afara Uniunii Europene trebuie să se deruleze conform legislației vamale, așa cum este definită de Regulamentul (CEE) nr. 952/2013 al Consiliului de instituire a Codului vamal al Uniunii.

5. Operațiunile temporare derulate în baza prezentei licențe trebuie închise prin returnarea produsului reparat sau primirea produsului defect (în cazul exporturilor/transferurilor anticipate) în perioada de valabilitate a înscrierii ca utilizator al licenței generale.

6. Utilizatorul prezentei licențe generale poate schimba regimul operațiunii de import/transfer de introducere din temporar în definitiv pe baza unei licențe individuale.

7. Utilizatorul prezentei licențe generale este obligat să solicite licență individuală de export definitiv pentru returnarea echipamentelor complete din categoriile ML6, ML9 și ML 10 către destinații din afara Uniunii Europene.

III. Evidența operațiunilor și raportările către ANCEX

1. Utilizatorul prezentei licențe generale are obligația să păstreze documentele justificative privind operațiunile derulate, conform termenului prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, republicată, și să mențină baze de date cuprinzând următoarele informații:

a) denumirea și adresa partenerului extern care trimite produsele militare în România/țara;

b) denumirea comercială a produselor;

c) categoria de încadrare în lista de produse militare (ML);

d) cantitate pentru fiecare tip de produs/unitatea de măsură;

e) nr. documentului de transport și nr. documentului electronic de import/data (după caz);

f) închiderea operațiunii temporare: utilizatorul final/țara, cantitate pentru fiecare tip de produs, valoare manoperă, nr. facturii externe/data, document de transport/data și document electronic de export/data (după caz).

2. Documentele prevăzute la rubrica II "Derularea operațiunilor" pct. 1 lit. c) și d) trebuie păstrate la sediul utilizatorului licenței generale și prezentate la solicitarea ANCEX.

3. Utilizatorul licenței generale este obligat să raporteze trimestrial la ANCEX, până la data de 15 a lunii următoare trimestrului de raportat, operațiunile derulate în trimestrul anterior, conform anexei nr. 1 la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 2.096/2014 privind modalitatea de raportare periodică a derulării operațiunilor de comerț exterior cu produse militare supuse controlului prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare.

4. Raportarea trimestrială se efectuează și în cazul în care nu au fost derulate operațiuni în baza prezentei licențe generale sau, după caz, se notifică renunțarea la utilizarea licenței generale.

Dispoziții finale

1. Prezentei licențe generale i se aplică prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, republicată, și legislației vamale, așa cum este definită de Regulamentul (CEE) nr. 952/2013 al Consiliului de instituire a Codului vamal al Uniunii. Termenii specifici utilizați sunt cei definiți la art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999, republicată.

2. Prezenta licență generală nu trebuie să afecteze prevederile altor acte normative în vigoare privind interzicerile sau restricțiile aplicate importului, exportului, transferului, transportului, deținerii, păstrării, depozitării produselor militare prevăzute în prezenta licență.

3. ANCEX poate suspenda sau anula înscrierea ca utilizator al licenței generale în cazul încălcării termenilor și condițiilor sus- menționate, precum și în cazul în care utilizatorul a fost sancționat pentru încălcări ale regimului de control al exporturilor.

4. Utilizatorul poate solicita ANCEX retragerea de la utilizarea licenței generale, cu condiția returnării confirmării de înscriere eliberate de ANCEX.

5. Confirmarea de înscriere ca utilizator poate fi însoțită de condiții suplimentare de utilizare a prezentei licențe generale.

6. Cererea de înscriere ca utilizator al licenței generale se va întocmi conform modelului următor:

Nr. și data înregistrării la solicitant Nr. și data înregistrării la MAE/ANCEX

CERERE
pentru înscrierea ca utilizator al Licenței generale de import și transfer de introducere temporare de produse militare pe teritoriul României, pentru întreținere și reparații, nr. LGIRE-RO-01

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., având funcția de . . . . . . . . . ., acționând în calitate de reprezentant legal al . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., website . . . . . . . . . ., înregistrată la ANCEX cu codul . . . . . . . . . . și având codul unic de identificare fiscală nr. . . . . . . . . . ., solicit înscrierea ca utilizator al Licenței generale nr. LGIRE-RO-01.

Pe toată durata derulării operațiunilor, produsele militare vor fi în responsabilitatea societății noastre și mă angajez:

- să efectuez operațiuni numai cu produsele militare permise prin Licența generală nr. LGIRE-RO-01 și prin confirmarea de înregistrare la ANCEX;

- să respect termenii și condițiile de utilizare ale licenței generale, inclusiv obligativitatea raportărilor la ANCEX;

- să mențin baze de date corespunzătoare.

Data . . . . . . . . . . Numele, prenumele, funcția . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Ștampila
;
se încarcă...