Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

Decizia nr. 4/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Caraș-Severin - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 23.520/271/2014

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT

Dosar nr. 3.478/1/2016

Ionel Barbă - președintele Secției de contencios administrativ și fiscal - președintele completului
Doina Duican - judecător la Secția de contencios administrativ și fiscal
Viorica Trestianu - judecător la Secția de contencios administrativ și fiscal
Laura Mihaela Ivanovici - judecător la Secția de contencios administrativ și fiscal
Dana Iarina Vartires - judecător la Secția de contencios administrativ și fiscal
Mariana Constantinescu - judecător la Secția de contencios administrativ și fiscal
Rodica Florica Voicu - judecător la Secția de contencios administrativ și fiscal
Carmen Maria Ilie - judecător la Secția de contencios administrativ și fiscal
Adriana Elena Gherasim - judecător la Secția de contencios administrativ și fiscal

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ce formează obiectul dosarului este constituit conform dispozițiilor art. XIX alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare, și ale art. 274 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, republicat, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul).

Ședința este prezidată de domnul judecător Ionel Barbă, președintele Secției de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

La ședința de judecată participă domnul Aurel Segărceanu, magistrat-asistent la Secțiile Unite, desemnat în conformitate cu dispozițiile art. 276 din Regulament.

Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ia în examinare sesizarea formulată de Tribunalul Caraș-Severin - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 23.520/271/2014, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

"

Dacă, în sensul dispozițiilor art. 109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002), art. 180 și 181 din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002), coroborate cu art. 15 și 21 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare (Ordonanța Guvernului nr. 2/2001), polițistul poate încheia procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor în urma informațiilor comunicate prin radio de către operatorul radar, aflat în alt loc decât acela în care se află polițistul, sau doar ca urmare a verificării în mod nemijlocit a înregistrării aparatului radar."

Magistratul-asistent prezintă referatul cu privire la obiectul sesizării, arătând că instanțele au comunicat jurisprudență și puncte de vedere referitoare la problema de drept supusă dezlegării, iar la dosar a fost depus raportul întocmit de judecătorul-raportor; potrivit dispozițiilor art. 520 alin. (10) din Codul de procedură civilă, raportul a fost comunicat părților, care și-au exprimat punctul de vedere.

În urma deliberărilor, Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept rămâne în pronunțare asupra sesizării.

ÎNALTA CURTE,

deliberând asupra chestiunii de drept cu care a fost sesizată, constată următoarele:

I. Titularul și obiectul sesizării

1. Tribunalul Caraș-Severin - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, prin Încheierea din 17 mai 2016, pronunțată în Dosarul nr. 23.520/271/2014, a dispus sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în temeiul art. 519 din Codul de procedură civilă, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, prin care să dea o rezolvare de principiu cu privire la chestiunea de drept sus-menționată.

II. Expunerea succintă a procesului. Obiectul învestirii instanței care a solicitat pronunțarea unei hotărâri prealabile. Stadiul procesual în care se află pricina

2. Prin plângerea contravențională înregistrată pe rolul Judecătoriei Caransebeș, la data de 30 aprilie 2015, cu nr. 23.520/271/2014, prin declinare de la Judecătoria Oradea, petentul C.H.O., în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul Județean de Poliție, a solicitat instanței, în principal, anularea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor întocmit la data de 31 octombrie 2014, iar în subsidiar înlocuirea sancțiunii amenzii cu avertisment și restituirea sumei achitate cu titlu de amendă.

3. În motivarea plângerii, petentul a arătat că la data de 31 octombrie 2014, în timp ce se deplasa cu autoturismul, în interes de serviciu, pe direcția Caransebeș - Orșova și pe raza localității Mehadia, la km 386 + 200 m, pe DN6, a fost înregistrat circulând cu viteza de 121 km/h, pe un sector de drum cu viteza legal admisă de 50 km/h. Petentul a susținut că, din cauza timpului și a urgenței, nu a observat dacă limita de viteză era de 50 km/h sau 70 km/h și a arătat că a achitat jumătate din cuantumul amenzii contravenționale în termen de 48 de ore; totodată a solicitat ca intimatul să depună înscrisurile care au stat la baza întocmirii procesului-verbal.

4. Intimatul a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea plângerii, arătând că petentul a fost sancționat contravențional cu amendă și măsura complementară a reținerii permisului de conducere, în conformitate cu prevederile art. 121 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 și art. 147 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a acesteia, reținându-se în sarcina sa că la data de 31 octombrie 2014, ora 13,48, aflându-se la volanul autoturismului, a fost surprins de aparatul radar circulând pe DN6+km 386+200 m, cu viteza de 121 km/h pe un sector de drum cu viteza legal admisă de 50 km/h și neavând asupra sa în momentul controlului asigurarea obligatorie RCA. Intimata a depus la dosar planșe foto, raportul agentului constatator, atestatul operatorului radar.

5. Prin Sentința civilă nr. 1.103 din 16 septembrie 2015, Judecătoria Caransebeș a respins plângerea contravențională formulată de petent și a menținut procesul-verbal de contravenție, reținând că acesta a fost întocmit cu respectarea condițiilor de formă prevăzute de art. 16 și 19 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 și cuprinde mențiunile obligatorii prevăzute de art. 17 din același act normativ, neexistând motive de nulitate ce pot fi invocate din oficiu.

6. Referitor la temeinicia actului contestat, prima instanță a reținut că procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției face dovada deplină a situației de fapt și a încadrării în drept, până la proba contrară, beneficiind de prezumția de veridicitate.

7. Instanța de judecată a reținut că fapta a fost constatată cu mijloace tehnice certificate, în conformitate cu dispozițiile art. 109 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii făcându-se direct de către agentul constatator, iar, potrivit alin. (2) al aceluiași articol, constatarea contravenției putându-se face și cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate și verificate metrologic; în speță, constatarea contravenției săvârșite de către petent s-a făcut cu ajutorul aparatului radar, măsurătorile și înregistrările au fost efectuate conform dispozițiilor legale ale pct. 4.2 din NML 021-05, de către operatorul radar, iar procesul-verbal a fost întocmit conform art. 181 din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002.

8. Împotriva sentinței pronunțate de prima instanță a formulat apel petentul, solicitând anularea hotărârii atacate, rejudecarea cauzei de către instanța de apel și admiterea plângerii, cu consecința anulării procesului-verbal de constatare a contravenției.

9. În motivare, petentul a arătat, în esență, că i-au fost încălcate drepturile prevăzute de normele interne și europene privind dreptul la apărare și că judecata în fond s-a desfășurat prin încălcarea principiilor contradictorialității, prevăzut de art. 14 din Codul de procedură civilă, și rolului activ al judecătorului în aflarea adevărului, prevăzut de art. 22 din același cod. În acest sens a arătat că întâmpinarea i-a fost comunicată fără a-i fi comunicate și actele depuse de intimat în probațiune, deși procesul verbal de îndeplinire a procedurii de comunicare menționează, în mod nereal, că acestea au fost depuse la cutia poștală.

10. În ceea ce privește soluționarea plângerii contravenționale a arătat că instanța de fond în mod eronat a reținut că procesul-verbal a fost întocmit cu respectarea condițiilor de formă prevăzute de art. 16 si 19 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 și că face dovada deplină a situației de fapt și a încadrării în drept.

11. Intimatul a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea apelului ca neîntemeiat și menținerea hotărârii primei instanțe, ca temeinică și legală, susținând că procesul- verbal de contravenție a fost în mod temeinic întocmit, fiind cuprinse toate mențiunile obligatorii, iar agentul constatator a respectat dispozițiile legale și a întocmit actul sancționator în conformitate cu acestea, făcând aplicarea corectă a dispozițiilor art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001. Intimatul a depus la dosar înregistrarea aparatului radar și buletinul de verificare metrologică.

12. După comunicarea înscrisurilor și suportului care conține înregistrarea faptei contravenționale, apelantul a depus la dosar note scrise, prin care a învederat că autoturismul pe care era montat aparatul radar care a efectuat înregistrarea, neinscripționat cu însemnele poliției, se afla în alt loc decât echipajul de poliție care l-a oprit și i-a aplicat amenda. Ulterior, apelantul a formulat concluzii scrise, prin care a arătat că, potrivit Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență Guvernului nr. 195/2002, constatarea contravenției se face fie direct (art. 180), fie cu ajutorul unor mijloace tehnice omologate și verificate metrologic (art. 181), iar în procedura constatării prin mijloace tehnice se prevede că agentul constatator care a prelucrat înregistrarea va încheia procesul-verbal de contravenție; potrivit art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, procesul-verbal trebuie să cuprindă numele și prenumele agentului constatator, lipsa acestora atrăgând sancțiunea nulității absolute a actului, conform art. 17 din același act normativ.

13. A arătat apelantul că, în cauză, persoana care a încheiat procesul-verbal de contravenție nu este agentul care a constatat contravenția, fapta fiind constatată cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat de către un alt agent, aflat la câțiva kilometri distanță, împrejurare ce rezultă din raportul încheiat la data de 23 decembrie 2014, de către persoana care a întocmit procesul- verbal, unde arată că i s-a comunicat prin intermediul mijloacelor radio din dotare că autoturismul apelantului a fost înregistrat și filmat circulând cu viteza de 121 km/h; deși persoana care a întocmit procesul-verbal de contravenție nu este persoana care a constatat contravenția, în cuprinsul actului de sancționare nu este identificat agentul care a făcut constatarea.

14. Apelantul a susținut că actul a fost emis într-o procedură nepermisă și nereglementată de lege, fiind întocmit de către un agent, care i-a aplicat o sancțiune pentru o faptă constatată de un alt agent, respectiv operatorul radar, contrar dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2001, conform cărora agentul constatator și numai el, constatând contravenția, întocmește procesul-verbal.

III. Dispozițiile legale supuse interpretării

15. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002:

"

Art. 109. -

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac direct de către polițistul rutier, iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României, de către polițiștii de frontieră.

(2) Constatarea contravențiilor se poate face și cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate și verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenției.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), procesul-verbal se poate încheia și în lipsa contravenientului, după stabilirea identității conducătorului de vehicul, menționându-se aceasta în procesul-verbal, fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori.

(4) Forma și conținutul procesului-verbal de constatare a contravenției se stabilesc prin regulament.

(5) Contravenientul, cu excepția persoanei juridice, poate achita, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contravenției, jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege.

(6) Pentru amenzile contravenționale în cuantum de până la 20 puncte-amendă, contravenientul poate achita pe loc agentului constatator jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege.

(7) În cazul prevăzut la alin. (6), agentul constatator eliberează contravenientului chitanța reprezentând contravaloarea amenzii, în care se menționează data, numele și prenumele contravenientului, fapta săvârșită, actul normativ care stabilește și sancționează contravenția, numele, prenumele și semnătura agentului constatator, nemaifiind necesară încheierea procesului-verbal de constatare a contravenției dacă nu se dispune și o sancțiune contravențională complementară.

(8) Amenzile privind circulația pe drumurile publice se achită în condițiile legii și se fac venit integral la bugetele locale.

(9) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență referitoare la contravenții se completează cu cele ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, dacă prin prezenta ordonanță de urgență nu se dispune altfel."

16. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001:

"

Art. 15. -

(1) Contravenția se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabilește și sancționează contravenția, denumite în mod generic agenți constatatori.

(2) Pot fi agenți constatatori: primarii, ofițerii și subofițerii din cadrul Ministerului de Interne, special abilitați, persoanele împuternicite în acest scop de miniștri și de alți conducători ai autorităților administrației publice centrale, de prefecți, președinți ai consiliilor județene, primari, de primarul general al municipiului București, precum și de alte persoane prevăzute în legi speciale.

(3) Ofițerii și subofițerii din cadrul Ministerului de Interne constată contravenții privind: apărarea ordinii publice; circulația pe drumurile publice; regulile generale de comerț; vânzarea, circulația și transportul produselor alimentare și nealimentare, țigărilor și băuturilor alcoolice; alte domenii de activitate stabilite prin lege sau prin hotărâre a Guvernului.

(...)

Art. 21. -

(1) În cazul în care prin actul normativ de stabilire și sancționare a contravențiilor nu se prevede altfel, agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplică și sancțiunea.

(2) Dacă, potrivit actului normativ de stabilire și sancționare a contravenției, agentul constatator nu are dreptul să aplice și sancțiunea, procesul-verbal de constatare se trimite de îndată organului sau persoanei competente să aplice sancțiunea. În acest caz sancțiunea se aplică prin rezoluție scrisă pe procesul- verbal.

(3) Sancțiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ și trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului și de celelalte date înscrise în procesul-verbal."

17. Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002:

"

Art. 180. -

(1) În cazul în care constată încălcări ale normelor rutiere, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a contravenției, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1A, care va cuprinde în mod obligatoriu: data, ora și locul unde este încheiat; gradul profesional, numele și prenumele agentului constatator, unitatea din care acesta face parte; numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința contravenientului, numărul și seria actului de identitate ori, în cazul cetățenilor străini, al persoanelor fără cetățenie sau al cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, seria și numărul pașaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia și statul emitent; descrierea faptei contravenționale, cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția; numărul punctelor-amendă aplicate și valoarea acestora, posibilitatea achitării de către persoana fizică, în termen de cel mult două zile lucrătoare, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, sancțiunea contravențională complementară aplicată și/sau măsura tehnico-administrativă dispusă; indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație din care au rezultat numai pagube materiale; termenul de exercitare a căii de atac, semnătura agentului constatator și unitatea de poliție la care se depune plângerea.

(2) În cazul în care contravenientul refuză sau nu poate să semneze procesul-verbal, agentul constatator va face mențiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de un martor asistent. În acest caz procesul-verbal va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal și semnătura martorului.

(3) Atunci când contravenientul a fost sancționat cu amendă, odată cu copia procesului-verbal (exemplarul nr. 2), acestuia i se va comunica și înștiințarea de plată, în care se va face mențiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii la instituțiile abilitate să o încaseze, potrivit legislației în vigoare, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită.

(4) În situația în care contravenientul este persoană juridică, în procesul-verbal se fac mențiuni cu privire la denumirea, sediul, codul unic de înregistrare ale acesteia, precum și numele, prenumele, numărul și seria actului de identitate, codul numeric personal și domiciliul ori reședința persoanei care o reprezintă.

(5) În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoștință contravenientului dreptul de a face obiecțiuni cu privire la conținutul actului de constatare. Obiecțiunile trebuie consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica «Alte mențiuni», sub sancțiunea nulității procesului-verbal.

(6) În cazul în care pentru fapta săvârșită se dispune ca măsură tehnico-administrativă reținerea permisului de conducere și/sau a certificatului de înmatriculare ori de înregistrare sau a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare ori de înregistrare, odată cu încheierea procesului-verbal de constatare a contravenției agentul constatator eliberează și o dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulație, după caz, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1B.

(7) Atunci când permisul de conducere se retrage pentru că titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie, se eliberează dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.

(8) În situația în care, prin același proces-verbal de constatare a contravenției, se dispun mai multe măsuri tehnico-administrative, agentul constatator eliberează pentru fiecare document sau set de plăcuțe câte o dovadă înlocuitoare.

(9) Pentru vehiculele implicate în accidente de circulație din care au rezultat pagube materiale, poliția rutieră eliberează proprietarilor sau deținătorilor acestora autorizație de reparații, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1C, cu excepția situației în care s-a încheiat o constatare amiabilă de accident a cărei validitate a fost atestată de societatea de asigurări abilitată, în condițiile legii, caz în care reparațiile pot fi efectuate în baza actului de atestare.

Art. 181. -

(1) În situația în care fapta a fost constatată cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat sau unui mijloc tehnic omologat și verificat metrologic, polițistul rutier încheie un proces-verbal de constatare a contravenției, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1D, după prelucrarea înregistrărilor și stabilirea identității conducătorului de vehicul.

(2) Datele de identificare a contravenientului care se consemnează în procesul-verbal de constatare a contravenției sunt cele comunicate, în scris, sub semnătura proprietarului sau deținătorului legal al vehiculului."

IV. Punctul de vedere al părților cu privire la dezlegarea chestiunii de drept

18. Apelantul a apreciat că întocmirea procesului-verbal de contravenție și aplicare a sancțiunii trebuia efectuat de către operatorul radar, singura persoană care are dreptul să constate săvârșirea faptei.

19. Intimatul nu a formulat un punct de vedere.

V. Punctul de vedere al completului de judecată care a formulat sesizarea

A. Cu privire la admisibilitatea sesizării

20. Instanța de trimitere a apreciat că sunt îndeplinite cerințele prevăzute de art. 519 din Codul de procedură civilă, reținând următoarele: este învestită cu soluționarea cauzei în ultimă instanță; soluționarea cauzei depinde de lămurirea modului de interpretare a dispozițiilor legale ce constituie obiectul sesizării; chestiunea de drept este nouă și asupra ei Înalta Curte de Casație și Justiție nu a statuat printr-o altă hotărâre; problema de drept nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluționare și nici al unei alte sesizări, în condițiile art. 519 din Codul de procedură civilă.

B. Cu privire la chestiunea de drept ce formează obiectul sesizării, opinia judecătorilor cauzei este divergentă.

21. Într-o opinie se consideră că depășirea vitezei legale nu poate fi constatată cu oprirea în trafic a conducătorului auto, în cazul cinemometrelor folosite în regim staționar, cum este cazul de față, decât de un echipaj format din cel puțin doi agenți (unul fiind operatorul radar, celălalt fiind agentul care oprește vehiculul în trafic). Împrejurarea că procesul-verbal este întocmit și semnat de către cel care oprește în trafic contravenientul, și nu de operatorul radar, nu este de natură să atragă nulitatea procesului-verbal. Nu este obligatoriu ca agentul care încheie procesul-verbal să constate personal fapta, însă în cazul în care fapta nu este constatată personal, procesul-verbal nu se bucură de prezumția de veridicitate. În această situație, procesul-verbal trebuie să fie susținut de probe suficiente, care să demonstreze existența faptei și vinovăția contravenientului. Depășirea vitezei legale nu poate fi, în niciun caz, constatată personal de către agentul rutier. Aceasta se poate constata numai prin intermediul aparatelor radar omologate și verificate metrologic.

22. În altă opinie se consideră că procesul-verbal de constatare a contravențiilor rutiere nu poate fi întocmit exclusiv în baza unor informații furnizate de altă persoană, ci în baza unor constatări personale, indiferent de mijloacele folosite (propriile simțuri sau înregistrarea aparatului radar), ale celui ce-l întocmește. Atât legea specială - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, cât și legea generală - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2001 prevăd că agentul constatator, și numai el, constatând contravenția, întocmește procesul-verbal, astfel încât trebuie trasă concluzia că în timpul procedurii administrative de constatare și de întocmire a procesului-verbal intervine un singur agent - cel care constată săvârșirea faptei și care semnează actul (art. 15 și următoarele).

23. În sprijinul acestei opinii se susține că trebuie avut în vedere și că agentul care întocmește actul trebuie să descrie în cuprinsul acestuia fapta exact așa cum a constatat-o, cum a perceput-o cu propriile simțuri, și nu în baza constatărilor altei persoane, ce pot fi comunicate de către acea persoană ori recepționate eronat; un argument în plus este și faptul că întocmirea procesului-verbal de contravenție trebuie precedată de administrarea de către agentul constatator a unor probe. Or, nu se poate susține că simpla comunicare a numărului vehiculului și a vitezei cu care a fost înregistrat acesta de către aparatul radar poate suplini obligația agentului constatator de a cerceta atât existența faptei, cât și a împrejurărilor în care a fost săvârșită.

VI. Jurisprudența instanțelor naționale și opiniile exprimate de acestea

24. Înalta Curte de Casație și Justiție - Secțiile Unite, prin Decizia nr. XXII din 19 martie 20071, pronunțată în recursul în interesul legii, în legătură cu aplicarea și interpretarea dispozițiilor art. 16 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, deși nu privește în mod direct dispozițiile legale supuse interpretării prin sesizarea ce face obiectul analizei de față, poate prezenta relevanță pentru dezlegarea chestiunii de drept în discuție, prin considerentele pe care le conține, după cum se va arăta în cele ce urmează.

1 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 5 decembrie 2007.

25. La solicitarea Înaltei Curți de Casație și Justiție, majoritatea curților de apel au comunicat că nu au identificat jurisprudență referitoare la problema de drept în discuție și nici cauze aflate pe rol, în care să se pună această problemă de drept, dată fiind natura litigiilor supuse analizei, care nu sunt de competența curților de apel.

26. Au fost transmise, însă, jurisprudență și puncte de vedere/opinii ale judecătoriilor și tribunalelor, din examinarea cărora se desprind următoarele orientări:

A) Într-o primă orientare, majoritară, s-a considerat că încheierea procesului-verbal de constatare a contravenției poate fi efectuată și de către un alt polițist rutier decât cel care a constatat în mod nemijlocit săvârșirea faptei contravenționale, însă condiția impusă de textul de lege este ca fapta să fi fost constatată cu ajutorul unui mijloc tehnic care să fie certificat sau omologat și verificat metrologic.

27. În acest sens s-au pronunțat, respectiv și-au exprimat opinia următoarele instanțe: Judecătoria Sectorului 1 București - Secția civilă (Sentința nr. 18.288 din 12 octombrie 2015); Judecătoria Sectorului 4 București - Secția civilă (sentința nr. 11.835 din 28 octombrie 2016); Judecătoria Sectorului 5 București - Secția a II-a civilă (Sentința nr. 7.364 din 23 septembrie 2011); Judecătoria Sectorului 6 București - Secția civilă (Sentința nr. 5.704 din 23 iunie 2016); Judecătoria Alba Iulia (Sentința nr. 1.207/2016); Judecătoria Săveni (sentințele nr. 464 din 30 martie 2016 și nr. 661 din 18 aprilie 2016); Tribunalul Călărași - Secția civilă (Decizia nr. 446 din 19 aprilie 2016); Tribunalul Constanța - Secția de contencios administrativ și fiscal (deciziile nr. 1.193 din 26 mai 2016 și nr. 590 din 16 martie 2016); Tribunalul Tulcea - Secția civilă de contencios administrativ și fiscal (Decizia nr. 123 din 18 februarie 2016); Tribunalul Dolj - Secția de contencios administrativ și fiscal (Decizia nr. 1.182 din 16 octombrie 2015); Tribunalul Mehedinți - Secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal (Decizia nr. 735 din 3 noiembrie 2015); Tribunalul Alba - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ, fiscal și de insolvență (Decizia nr. 1.333/A/2016); Tribunalul Prahova - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal (deciziile nr. 430 din 17 februarie 2016 și nr. 149 din 19 ianuarie 2016); Tribunalul Dâmbovița, Tribunalul Galați - Secția de contencios administrativ și fiscal; Judecătoriile Tecuci, Liești, Făurei, Suceava, Dorohoi, Botoșani, Brăila, Galați.

28. S-a reținut, în sprijinul acestei orientări, că întocmirea procesului-verbal de către un agent de poliție în baza înregistrării efectuate de un alt agent-operator radar și împărțirea activităților între membrii aceluiași echipaj de poliție rutieră corespund literei și spiritului dispozițiilor art. 109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, având în vedere împrejurarea că viteza de deplasare a unui autoturism nu poate fi percepută în mod direct de către o persoană, prin propriile-i simțuri, ci poate fi constatată doar în temeiul măsurătorilor efectuate cu un aparat radar certificat și verificat metrologic. Este fără relevanță, așadar, că un polițist operează dispozitivul radar (amplasat pe un vehicul de poliție) și un altul întocmește procesul-verbal de contravenție, întrucât situația este identică oricărui caz în care constatarea se realizează prin mijloace tehnice și sancțiunea este aplicată ulterior de către un agent al statului, împuternicit în acest sens, după observarea înregistrării și a determinării persoanei care a încălcat norma de conduită.

B) Într-o altă orientare s-a apreciat că atât legea specială - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, cât și legea generală - Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 stipulează că numai agentul constatator, și numai el, constatând contravenția, întocmește procesul-verbal, și aceasta fără nicio excepție, astfel încât trebuie trasă concluzia că în timpul procedurii administrative de constatare și de întocmire a procesului-verbal intervine un singur agent - cel ce constată, care și semnează actul (art. 15 și următoarele); se apreciază, în cadrul acestei orientări, că interpretarea în acest sens a dispozițiilor legale în discuție este corectă, având în vedere că cel ce întocmește actul trebuie să descrie în act fapta, exact așa cum a constatat-o, cum a perceput-o cu propriile simțuri, și nu în baza constatărilor altei persoane, ce pot fi comunicate de către acea persoană ori recepționate eronat.

29. În acest sens s-au pronunțat, respectiv și-au exprimat opinia, următoarele instanțe: Tribunalul Călărași - Secția civilă (Decizia nr. 347 din 16 martie 2016); Judecătoria Fălticeni (Sentința nr. 1.709 din 12 octombrie 2016); Judecătoriile Balș, Corabia și Gura Humorului.

VII. Jurisprudența Curții Constituționale

30. Cu referire la chestiunea de drept ce constituie obiectul sesizării au fost identificate următoarele considerente relevante în jurisprudența Curții Constituționale:

31. "În ceea ce privește critica potrivit căreia prevederile art. 109 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 sunt lipsite de previzibilitate, prin Decizia nr. 1.067 din 14 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 17 august 2009, referitor la aceleași critici de neconstituționalitate aduse dispozițiilor art. 79 din ordonanța de urgență analizată, Curtea a reținut, sub acest aspect, că, prin Hotărârea din 24 mai 2007, pronunțată în Cauza Dragotoniu și Militaru - Pidhorni împotriva României, paragraful 36, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că, «din cauza principiului generalității legilor, conținutul acestora nu poate prezenta o precizie absolută. Una dintre tehnicile-tip de reglementare constă în recurgerea mai degrabă la categorii generale decât la liste exhaustive. De asemenea, numeroase legi se folosesc de eficacitatea formulelor mai mult sau mai puțin vagi, pentru a evita o rigiditate excesivă și a se putea adapta la schimbările de situație. Interpretarea și aplicarea unor asemenea texte depind de practică. Funcția decizională acordată instanțelor servește tocmai pentru a îndepărta îndoielile ce ar putea exista în privința interpretării normelor, ținând cont de evoluțiile practicii cotidiene, cu condiția ca rezultatul să fie coerent cu substanța infracțiunii și evident previzibil». Prin urmare, Curtea a reținut prin aceeași decizie că textele de lege criticate conțin, pentru rațiunile mai sus expuse, o serie de astfel de exprimări generale, revenind instanțelor de judecată sarcina de a decide cu privire la corecta lor interpretare și aplicare în cauzele deduse judecății. (...) Considerentele deciziei anterior enunțate sunt aplicabile mutatis mutandis și în cazul de față, dispozițiile art. 109 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 caracterizându-se prin generalitate, și nu prin lipsă de precizie sau previzibilitate (...) Așadar, revine instanțelor judecătorești sarcina de a stabili dacă agenții constatatori au competența de a încheia procese-verbale de constatare și sancționare a unor contravenții, săvârșite anterior momentului constatării, într-un loc în care organul constatator nu a fost prezent."2

2 Decizia nr. 853 din 18 octombrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 10 decembrie 2012.

32. "Alin. (2) al art. 109 din ordonanța de urgență criticată (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 - n.r.) prevede că se poate face constatarea contravențiilor și cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate și verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenției. Revine instanței de judecată obligația de a administra tot probatoriul necesar stabilirii și aflării adevărului, așadar și de a examina probele care stau la baza aplicării sancțiunii contravenționale, obținute cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate și verificate metrologic, la care face referire autorul prezentei excepții în motivarea acesteia. Faptul că, potrivit art. 109 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, aceste sancțiuni contravenționale se aplică de către polițistul rutier dă expresie competenței acestui reprezentant al autorității publice, astfel cum a fost reglementată de legiuitor, și nu aduce nicio atingere dispozițiilor constituționale referitoare la separația puterilor în stat. (...) În plus, măsurile dispuse de reprezentanții poliției rutiere sunt supuse controlului instanțelor judecătorești, prin posibilitatea persoanei contraveniente de a formula plângere împotriva procesului- verbal de contravenție, plângere care, potrivit art. 118 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, suspendă executarea acestor măsuri de la data înregistrării plângerii contravenționale până la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești."3

3 Decizia nr. 84 din 7 februarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 14 martie 2012.

33. De asemenea, examinând excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 și 21 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, instanța de contencios constituțional a statuat că aceste dispoziții legale "nu interzic accesul persoanelor nemulțumite de modul de constatare a contravențiilor și aplicarea sancțiunilor corespunzătoare de a face plângere la instanța de judecată ori exercitarea dreptului la apărare pe tot parcursul procesului"4, iar "procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției se bucură de prezumția de legalitate, însă, atunci când este formulată o plângere împotriva acestuia, este contestată chiar prezumția de care se bucură. În acest caz, instanța de judecată competentă va administra probele prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalității și temeiniciei procesului-verbal. Cel care a formulat plângerea nu trebuie să își demonstreze propria nevinovăție, revenind instanței de judecată obligația de a administra tot probatoriul necesar stabilirii și aflării adevărului. (...) instanțele de judecată nu pot face aplicarea strictă a regulii onus probandi incumbit actori, ci, din contră, chiar ele trebuie să manifeste un rol activ pentru aflarea adevărului din moment ce contravenția intră sub incidența art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Prin urmare, nu se poate susține răsturnarea sarcinii probei."5

4 Decizia nr. 69 din 15 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 4 martie 2009, și Decizia nr. 99 din 20 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 26 februarie 2009.

5 Decizia nr. 1.096 din 8 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 15 octombrie 2009.

VIII. Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și Curții de Justiție a Uniunii Europene

34. În jurisprudența instanțelor europene nu au fost identificate hotărâri cu relevanță directă în privința chestiunii de drept ce formează obiectul sesizării; hotărârile instanțelor europene care, prin considerentele lor, au fost considerate ca fiind relevante, în mod incidental, cu privire la problema de drept analizată au fost menționate, la locul potrivit, în cuprinsul prezentei decizii.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...