Guvernul României

Hotărârea nr. 233/2012 privind serviciile și activitățile ce pot fi desfășurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopției interne, precum și metodologia de autorizare a acestora

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 aprilie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta hotărâre reglementează metodologia de autorizare a organismelor private române să desfășoare servicii și activități în domeniul adopției interne, precum și serviciile și activitățile ce pot fi desfășurate de acestea în cadrul procedurii adopției interne.

Art. 2. -

În sensul prezentei hotărâri, prin organisme private se înțelege asociațiile, fundațiile, federațiile, precum și filialele acestora, înființate în condițiile legii.

Art. 3. -

Autorizarea prevăzută la art. 1 se realizează de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, denumită în continuare A.N.P.D.C.A., și se acordă pentru o perioadă de doi ani de la data emiterii ei, specificându-se serviciile și activitățile pe care organismul privat le poate desfășura.

Art. 4. -

(1) Pentru prestarea/desfășurarea efectivă a serviciilor și activităților pentru care a fost autorizat, organismul privat are obligația de a încheia protocoale de colaborare cu direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului, denumite în continuare DGASPC, în a căror rază administrativ- teritorială urmează să își desfășoare activitatea.

(2) Organismul privat are obligația ca, în termen de 5 zile de la încheierea protocoalelor de colaborare prevăzute la alin. (1), să transmită o fotocopie a acestora A.N.P.D.C.A.

CAPITOLUL II Condiții de autorizare

Art. 5. -

Organismele private române care solicită autorizarea în vederea desfășurării de servicii și activități în domeniul adopției interne trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie persoane juridice române, fără scop lucrativ, constituite în condițiile legii;

b) să aibă înscris în statut desfășurarea de activități în domeniul adopției și în domeniul protecției drepturilor copilului;

c) scopul și obiectul de activitate, înscrise în statut, să fie în conformitate cu prevederile legislației române;

d) să dispună de resursele materiale necesare pentru desfășurarea activităților a căror autorizare o solicită sau să demonstreze capacitatea de a atrage resursele necesare;

e) să aibă relații contractuale pe perioada pentru care se solicită autorizația cu cel puțin 3 specialiști, absolvenți ai învățământului universitar cu diplomă de licență - unul în specializarea asistență socială, unul în specializarea psihologie și unul în drept sau științe juridice;

f) persoanele din conducerea organismului privat, precum și cele prevăzute la lit. e) să nu fi fost condamnate definitiv pentru o infracțiune săvârșită cu intenție și pentru care nu a intervenit reabilitarea;

g) să aibă proceduri/metodologii de lucru conforme cu principiile și prevederile legale în materia adopției, precum și proceduri de evaluare periodică a satisfacției beneficiarilor;

h) să aibă prevăzută în regulamentele proprii obligativitatea păstrării confidențialității de către persoanele angajate și colaboratori a datelor și informațiilor la care au acces referitoare la copiii adoptați, adoptatori și părinții firești;

i) să asigure măsurile necesare în vederea protecției datelor și informațiilor prevăzute la lit. h);

j) să aibă asistenți maternali angajați ori servicii rezidențiale proprii, în situația în care solicită autorizarea pentru a desfășura activitățile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) -c).

CAPITOLUL III Procedura de autorizare

Art. 6. -

În vederea obținerii autorizației, organismele private vor depune o cerere însoțită de următoarele documente:

a) actul constitutiv și statutul, în copie legalizată sau certificată;

b) încheierea judecătorească prin care s-a admis cererea de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor sau, după caz, în Registrul federațiilor a organismului privat;

c) regulamentul intern al organismului privat solicitant;

d) lista personalului care va realiza activitățile în domeniul adopției, însoțită de cv-urile acestora, diplomele de studii și contractele în baza cărora își vor desfășura activitatea; diplomele de studii și contractele se depun în copie legalizată sau certificată;

e) documentele prevăzute de lege pentru exercitarea profesiei, în cazul persoanelor prevăzute la art. 5 lit. e);

f) angajamentul personalului din conducerea organismului privat, al persoanelor angajate, precum și al colaboratorilor, care au acces la date și informații referitoare la copiii adoptați, adoptatori, părinții firești și rudele biologice ale adoptatului, cu privire la păstrarea confidențialității acestor date;

g) document de prezentare a organismului privat care să cuprindă și descrierea activităților planificate și a metodologiilor/procedurilor de lucru utilizate;

h) certificatele de cazier judiciar ale persoanelor din conducerea organismului privat, precum și ale persoanelor prevăzute la art. 5 lit. e);

i) declarația reprezentantului legal al organismului privat prin care se obligă să prezinte A.N.P.D.C.A. raportul anual de activitate în vederea reînnoirii autorizației, precum și rapoarte periodice, la cererea acestuia;

j) angajamentul reprezentantului legal de a informa A.N.P.D.C.A. cu privire la schimbările în urma cărora condițiile de autorizare nu mai sunt îndeplinite, în maximum 15 zile de la data la care a luat cunoștință de producerea acestora;

k) în situația în care se solicită autorizarea pentru activitățile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) -c), licența de funcționare a serviciilor rezidențiale proprii sau, după caz, a serviciilor de asistență maternală, în copie certificată, ori contractele de muncă ale asistenților maternali, în copie certificată, în cazul solicitanților care dețin licență provizorie pentru serviciile de asistență maternală.

Art. 7. -

În vederea autorizării, A.N.P.D.C.A. poate solicita de la organismul privat sau de la alte autorități competente orice alte informații pe care le va considera pertinente.

Art. 8. -

(1) A.N.P.D.C.A. va soluționa cererea de eliberare a autorizației în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

(2) Pentru motive temeinice, la inițiativa A.N.P.D.C.A. sau a solicitantului, termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit o singură dată pentru o perioadă de maximum 15 zile. Prelungirea termenului prevăzut la alin. (1), precum și durata acestei prelungiri, în cazul în care inițiativa aparține A.N.P.D.C.A., se motivează în mod corespunzător și se notifică solicitantului înainte de expirarea termenului inițial.

(3) În situația în care documentația depusă nu este completă, solicitantul este informat de către A.N.P.D.C.A., în termen de maximum 10 zile de la înregistrarea cererii, în vederea completării documentelor.

Art. 9. -

(1) Analizarea cererii și a documentației depuse se realizează de către persoanele desemnate prin decizia președintelui A.N.P.D.C.A., care întocmesc un raport ce conține propunerea privind eliberarea autorizației sau respingerea cererii de autorizare.

(2) În situația în care sunt îndeplinite condițiile legale, președintele A.N.P.D.C.A. emite o decizie prin care autorizează organismul privat să desfășoare servicii și activități în domeniul adopției interne.

(3) Autorizația este valabilă pentru o perioadă de doi ani de la data emiterii.

(4) În decizia prevăzută la alin. (2) se vor menționa serviciile și activitățile pe care organismul privat a fost autorizat să le desfășoare în cadrul procedurii adopției interne.

(5) În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile legale de autorizare, decizia prin care se respinge cererea de autorizare a solicitantului va conține și indicarea expresă a motivelor care justifică această soluție.

(6) Decizia privind eliberarea autorizației sau respingerea cererii de autorizare se transmite solicitantului în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii ei.

Art. 10. -

Decizia președintelui A.N.P.D.C.A., prin care a fost soluționată cererea de autorizare, poate fi atacată în contencios administrativ, în condițiile legii.

Art. 11. -

(1) Autorizația poate fi reînnoită, la solicitarea organismului privat, fiind însoțită de documentele prevăzute la art. 6, de un raport anual de activitate, precum și de un raport întocmit de DGASPC/DGASPC-urile cu care a colaborat, vizând modul în care organismul privat a desfășurat activitățile pentru care a fost autorizat.

(2) La soluționarea cererii privind reînnoirea autorizației se va avea în vedere și modul în care organismul privat a implementat eventualele propuneri și recomandări formulate ca urmare a realizării unor acțiuni de control de către A.N.P.D.C.A.

Art. 12. -

(1) Autorizația acordată în condițiile prezentei hotărâri poate fi suspendată de către A.N.P.D.C.A. în situația în care nu mai sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la art. 5 lit. d), e) și g).

(2) Suspendarea autorizației poate fi dispusă și în situația în care A.N.P.D.C.A. constată că organismul privat nu dă curs propunerilor și recomandărilor formulate ca urmare a realizării unor acțiuni de control de către această instituție.

(3) Decizia privind suspendarea autorizației se comunică atât organismului privat, cât și DGASPC/DGASPC-urilor care se află în relație contractuală cu acesta în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii.

(4) În perioada de suspendare a autorizației, organismul privat nu mai poate desfășura activități în domeniul adopției.

(5) Decizia privind suspendarea autorizației poate fi revocată dacă organismul privat face dovada încetării cauzelor care au stat la baza luării acestei măsuri.

Art. 13. -

(1) Autorizația poate fi retrasă de către A.N.P.D.C.A., prin decizie, în următoarele situații:

a) nu mai sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la art. 5 lit. a) -c), f);

b) nerespectarea de către personalul din conducerea organismului privat, precum și de către persoanele prevăzute la art. 5 lit. e) a obligației vizând păstrarea confidențialității datelor și informațiilor la care au acces referitoare la copiii adoptați, adoptatori și părinții firești;

c) nerespectarea angajamentului prevăzut la art. 6 lit. j);

d) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) și la art. 5 lit. g) și j).

(2) Decizia privind retragerea autorizației se comunică organismului privat, precum și DGASPC/DGASPC-urilor care se află în relație contractuală cu acesta în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii.

Art. 14. -

Autorizația încetează de drept în următoarele situații:

a) divizarea, transformarea, fuzionarea sau dizolvarea organismului privat;

b) împlinirea termenului pentru care a fost acordată.

Art. 15. -

Decizia vizând suspendarea sau retragerea autorizației poate fi atacată în contencios administrativ, în condițiile legii.

CAPITOLUL IV Serviciile și activitățile ce pot fi prestate/desfășurate de organismele private autorizate în cadrul procedurii adopției interne

Art. 16. -

Beneficiarii serviciilor și activităților prestate/desfășurate în cadrul procedurilor de adopție internă de către organismele private care îndeplinesc condițiile de autorizare prevăzute la art. 5 sunt:

a) copiii care au fost sau urmează să fie adoptați;

b) adoptatorii;

c) părinții firești și familia extinsă;

d) comunitatea - persoanele fizice, precum și membrii organizați ai colectivităților locale.

Art. 17. -

(1) Activitățile ce pot fi desfășurate de către organismele private, adresate copiilor care au fost sau urmează să fie adoptați, sunt:

a) informarea și consilierea copilului cu privire la modificarea obiectivelor planului individualizat de protecție și includerea adopției interne ca finalitate a acestuia, precum și referitor la procesul de adopție, la implicațiile și consecințele adopției, etapele, procedurile și activitățile specifice;

b) informarea și consilierea copilului cu privire la modul și consecințele exprimării consimțământului la adopție sau, după caz, în vederea exprimării opiniei sale în cadrul procedurilor de adopție, precum și cu privire la motivul pentru care opinia sa nu a fost luată în considerare;

c) realizarea demersurilor necesare acomodării copilului cu adoptatorul sau familia adoptatoare în vederea facilitării potrivirii practice;

d) asistența de specialitate a copilului pentru care nu s-a putut identifica o familie adoptatoare potrivită, în cazul în care demersurile de adopție ale copilului au eșuat sau adopția a încetat;

e) întocmirea unor materiale de informare adresate copiilor cu privire la procedurile, demersurile și efectele adopției;

f) activitățile postadopție prevăzute de lege.

(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) pot fi realizate de către organismele private autorizate doar în cazul în care copilul beneficiază de o măsură de protecție specială dispusă în condițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la un asistent maternal angajat al acestuia sau, după caz, la un serviciu rezidențial al organismului privat.

Art. 18. -

Activitățile ce pot fi desfășurate de către organismele private destinate adoptatorilor sunt:

a) informarea familiilor/persoanelor care își exprimă intenția de a adopta cu privire la documentația necesară, la demersurile și la durata procedurilor adopției interne;

b) pregătirea adoptatorilor pentru asumarea în cunoștință de cauză a rolului de părinte;

c) informarea și consilierea adoptatorilor cu privire la demersurile legale necesare dezvăluirii, în condițiile legii, a identității părinților firești ai copilului și, după caz, necesare contactării acestora și/sau a rudelor biologice de către copil;

d) activitățile postadopție prevăzute de lege;

e) evaluarea adoptatorului sau familiei adoptatoare în vederea obținerii atestatului.

Art. 19. -

Activitățile ce pot fi desfășurate de către organismele private, destinate părinților firești și familiei extinse a copiilor care au fost sau urmează să fie adoptați, sunt:


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...