Guvernul României

Hotărârea nr. 98/2017 privind organizarea și funcționarea Autorității de Reformă Feroviară și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2016 privind înființarea Autorității de Reformă Feroviară,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă organizarea și funcționarea Autorității de Reformă Feroviară, denumită în continuare A.R.F., instituție publică ce își desfășoară activitatea în condițiile legii.

Art. 2. -

În realizarea scopului său, A.R.F., prin structurile sale de specialitate, desfășoară activitățile prevăzute de art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2016 privind înființarea Autorității de Reformă Feroviară.

Art. 3. -

În exercitarea atribuțiilor specifice, personalul de specialitate al A.R.F. are drept de acces pe toate mijloacele de transport feroviar, inclusiv în cabina de conducere a acestora, în unitățile cu specific feroviar care funcționează sub autoritatea sau în subordinea Ministerului Transporturilor, în unitățile operatorilor de transport feroviar, în unitățile administratorului și gestionarilor de infrastructură feroviară, pe baza legitimației speciale emise și în condițiile stabilite prin decizie a președintelui A.R.F.

Art. 4. -

(1) Structura organizatorică a A.R.F. este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Numărul maxim de posturi este 79.

(3) Statul de funcții, atribuțiile și sarcinile din cadrul A.R.F. se aprobă prin decizie a Președintele A.R.F., în condițiile legii.

(4) În cadrul structurii organizatorice prevăzute în anexă se pot înființa, în condițiile legii, servicii, birouri și compartimente, prin decizie a președintelui A.R.F.

Art. 5. -

(1) A.R.F. este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat.

(2) Președintele A.R.F. este ordonator terțiar de credite pentru fondurile alocate în conformitate cu prevederile legale.

(3) În exercitarea atribuțiilor sale președintele A.R.F. emite decizii, în condițiile legii.

Art. 6. -

(1) În activitatea sa, președintele A.R.F. este ajutat de un director general care este înlocuitorul de drept al președintelui.

(2) Atribuțiile directorului general și ale directorului de direcție vor fi stabilite prin decizie a președintelui A.R.F.

Art. 7. -

(1) Președintele reprezintă A.R.F. în raporturile cu alte instituții și autorități publice, companii și societăți feroviare, organizații, precum și în raporturile cu persoane fizice sau juridice.

(2) Președintele poate delega directorului general sau directorului de direcție o parte din atribuțiile sale în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 8. -

Președintele îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:

a) conduce activitatea A.R.F.;

b) emite decizii pentru implementarea măsurilor de reformă feroviară, cu excepția celor care se referă la scoaterea din funcțiune a unor sectoare de transport feroviar, cu avizul prealabil al ministrului transporturilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;

c) organizează, coordonează și îndrumă activitatea A.R.F., exercitând toate prerogativele stabilite de lege;

d) numește și revocă, angajează și concediază, după caz, personalul A.R.F. și îi stabilește salariile, cu respectarea legislației în vigoare și încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli, potrivit legii;

e) aprobă promovarea și sancționarea personalului A.R.F., potrivit prevederilor legale;

f) aprobă Regulamentul de ordine interioară și Regulamentul de organizare și funcționare detaliat;

g) aprobă procedurile, instrucțiunile și ghidurile specifice activității A.R.F.;

h) aprobă planul anual de audit intern al A.R.F.;

i) coordonează activitatea de evaluare a performanțelor profesionale ale personalului A.R.F.;

j) aprobă și coordonează implementarea planului anual de formare profesională și perfecționare a personalului propriu;

k) aprobă deplasarea în țară și, după caz, în străinătate a personalului A.R.F. pentru participare la acțiuni de analiză și/sau de documentare, precum și participarea la grupuri de lucru, sesiuni, seminare, conferințe, școlarizări sau altele asemenea;

l) încheie contractele de achiziții de bunuri, lucrări și servicii;

m) coordonează, la nivelul A.R.F., activitatea de elaborare a proiectelor de acte normative specifice domeniului său de activitate sau de modificare a celor în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2016;

n) semnează raportul de activitate al A.R.F. referitor la stadiul îndeplinirii măsurilor de reformă feroviară, care este prezentat anual Guvernului;

o) reprezintă A.R.F. în relațiile cu terții și semnează actele ce o angajează față de aceștia, pe baza și în limitele conferite de legislația în vigoare;

p) reprezintă A.R.F. în raport cu organismele internaționale în domeniu;

q) reprezintă A.R.F. în relațiile cu mass-media și cu societatea civilă;

r) exercită orice atribuții pentru realizarea oricăror altor activități necesare scopului pentru care a fost înființată;

s) stabilește strategia de dezvoltare sau de modernizare a A.R.F.;

t) exercită orice atribuții care îi revin din acte normative în vigoare.

Art. 9. -

A.R.F. întocmește, anual, proiectul de buget în conformitate cu prevederile legale în vigoare, care se aprobă de către Ministerul Transporturilor.

Art. 10. -

(1) În conformitate cu prevederile art. 12 din prezenta hotărâre, A.R.F. preia de la Ministerul Transporturilor două posturi și personalul aferent în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2016, iar încadrarea acestuia se va face în termenele și cu respectarea procedurilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal.

(2) Personalul A.R.F. este format din funcționari publici și personal contractual.

(3) Numirea personalului A.R.F., raporturile de serviciu, precum și sancțiunile disciplinare și răspunderea personalului A.R.F. se fac potrivit prevederilor legale.

(4) Personalul A.R.F. este supus prevederilor regulamentului de ordine interioară al A.R.F., care se aprobă de către președintele A.R.F.

(5) Atribuțiile direcțiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare detaliat, care se aprobă de către președintele A.R.F.

Art. 11. -

A.R.F. are obligația de a prezenta anual Guvernului, la finalul exercițiului bugetar, un raport de activitate referitor la stadiul îndeplinirii măsurilor de reformă feroviară.

Art. 12. -

(1) Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Numărul maxim de posturi este de 486, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului."

2. La anexa nr. 2 la litera A, după numărul curent 2 se introduce un nou număr curent, numărul curent 3, cu următorul cuprins:

"
3 Autoritatea de Reformă Feroviară București 79"
PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Dragoș Titea,
secretar de stat
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației
publice și fondurilor europene,
Sevil Shhaideh
p. Ministrul delegat pentru fonduri europene,
Luminița Zezeanu,
secretar de stat
p. Ministrul muncii și justiției sociale,
Adrian-Marius Dobre,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Viorel Ștefan

București, 2 martie 2017.

Nr. 98.

ANEXĂ

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Autorității de Reformă Feroviară

Număr maxim de posturi 79

;
se încarcă...