Guvernul României

Hotărârea nr. 96/2017 privind reaprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții "Modernizarea și retehnologizarea remorcherului maritim multifuncțional cu clasă de gheață «HERCULES»"

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se reaprobă Nota de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții "Modernizarea și retehnologizarea remorcherului maritim multifuncțional cu clasă de gheață «HERCULES»", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Finanțarea proiectului de investiții prevăzut la art. 1 se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. -

Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Dragoș Titea,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Viorel Ștefan

București, 2 martie 2017.

Nr. 96.

ANEXĂ

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții
"Modernizarea și retehnologizarea remorcherului maritim multifuncțional cu clasă de gheață «HERCULES»"

Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare - ARSVOM este instituție publică cu personalitate juridică ce a fost înființată prin Ordonanța Guvernului nr. 33/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare - ARSVOM, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2004 prin reorganizarea Grupului de Intervenție și Salvare Navală Constanța. ARSVOM Constanța este organul tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, prin care acesta asigură activitatea de căutare și salvare a vieții omenești pe mare și intervenții în caz de poluare.

În îndeplinirea obiectului său de activitate, ARSVOM are următoarele atribuții:

a) duce la îndeplinire obligațiile ce revin statului român prin convențiile și acordurile internaționale la care acesta este parte, referitoare la activitatea de căutare și salvare a vieții omenești pe mare;

b) îndeplinește sarcinile care îi revin din Planul național de pregătire, răspuns și cooperare în caz de poluare marină;

c) execută intervenții în caz de poluare.

ARSVOM are în dotare un parc de 12 nave: un remorcher maritim multifuncțional, trei nave SAR (Search and Rescue - căutare și salvare), cinci șalupe de servitute și trei șalupe de intervenție pentru lansarea și manevrarea barajului antipoluant.

Remorcherul maritim multifuncțional "HERCULES" a fost construit în perioada 1986-1988 cu predarea finală în 1989, după un proiect elaborat în anul 1984. Nava are următoarele dimensiuni principale:

a) lungimea Lmax./Lpp m 68,55/61,74
b) lățimea maximă m 16,50
c) pescaj maxim/minim m 7,65/5,80
d) înălțime de construcție m 7,88
e) deplasament navă goală to 2.388

Remorcherul maritim "HERCULES" a fost utilizat la activitățile specifice de căutare și salvare a vieții omenești pe mare, salvare și remorcare a navelor maritime aflate în pericol și operațiuni de depoluare și a fost solicitat de-a lungul timpului să efectueze și operațiuni de spargere a gheții pe sectorul maritim al Dunării. Activitatea de spargere a gheții reprezintă un efort deosebit din punct de vedere tehnic, financiar și uman, remorcherul maritim "HERCULES" fiind una dintre cele două nave construite și echipate pentru acest fel de operațiuni din România. Nava are un caracter strategic pentru România.

Având în vedere că remorcherul maritim "HERCULES" era depășit tehnologic și nu mai corespundea din punct de vedere tehnic, serviciile de modernizare și retehnologizare au demarat în anul 2013, starea de uzură a corpului navei fiind de aproximativ 20%, iar uzura motoarelor principale, diesel generatoarelor, instalațiilor, precum și altor echipamente fiind de aproximativ 75%.

Pentru ca această navă să își poată obține certificatele de navigație și să își reia rolul în condiții minime de siguranță sunt necesare retehnologizarea și modernizarea navei. Achiziționarea unei nave multifuncționale noi, similare ca dimensiuni și putere, ar fi ajuns la o valoare de achiziție de aproximativ 30 milioane de euro.

Prin proiectul de modernizare nava este supusă unei reconfigurări complexe în compartimentul mașină. Reconfigurarea a intervenit prin elaborarea proiectului de modernizare avizat de către societatea de clasificare Bureau Veritas, nava trebuind să respecte condițiile de siguranță impuse de Convenția internațională din 1974 privind ocrotirea vieții pe mare (SOLAS) și Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL). De asemenea, conform proiectului tehnic se vor executa lucrări care vor asigura capacități extinse ale navei prin obținerea notațiilor de clasa ICE CLASS 1 A SUPER (spărgător de gheață) și FIRE-FIGHTING SHIP E (navă cu capabilități de stingere a incendiului).

Valoarea estimată a investiției la nivelul anului 2012 a fost de 36.506 mii lei, inclusiv TVA. Serviciile de modernizare și retehnologizare au demarat în anul 2013. Etapele principale ale contractului sunt: realizarea proiectului tehnic și execuția serviciilor de modernizare și retehnologizare a navei. Stadiul fizic și valoric al serviciilor de modernizare și retehnologizare a remorcherului maritim "HERCULES", din contractul inițial, la nivelul lunii decembrie 2016, este de 95%. Din suma aprobată de 36.506 mii lei s-au executat lucrări în valoare de 34.718 mii lei. Valoarea restului de executat este în sumă de 12.699 mii lei, din care suma de 10.911 mii lei reprezintă lucrări suplimentare. Finanțarea este asigurată integral de la bugetul de stat.

Pe parcursul execuției serviciilor de modernizare a apărut necesitatea suplimentării volumului de servicii și de executare a unor lucrări noi pentru obținerea funcționalității și siguranței navei și pentru obținerea permisului de navigație. Aceste lucrări suplimentare derivă din proiectul de modernizare avizat de societatea de clasificare Bureau Veritas, care a impus reconfigurarea completă a compartimentului mașini. După demontarea echipamentelor care urmează a fi înlocuite în compartimentul mașină, s-a putut constitui imaginea volumului de lucrări care nu fac obiectul contractului, dar sunt necesare pentru asigurarea funcționalității navei în condiții de siguranță.

Principalii indicatori tehnico-economici ai proiectului de investiții "Modernizarea și retehnologizarea remorcherului maritim multifuncțional cu clasă de gheață «HERCULES»" sunt următorii:

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
aferenți proiectului de investiții "Modernizarea și retehnologizarea remorcherului maritim multifuncțional cu clasă de gheață «HERCULES»"

Titular: Ministerul Transporturilor

Beneficiar: Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare - Constanța

Amplasament: port Constanța

Indicatori tehnico-economici:

- Valoarea totală actualizată a investiției, inclusiv TVA mii lei 47.417
Aviz CTE - MT nr. 49/58 din 15 iulie 2016; (1 euro = 4,5 lei)
- Valoarea totală a investiției aprobată inițial, inclusiv TVA mii lei 36.506
Aviz CTE - MT nr. 95/104 din 27 septembrie 2012
- Valoarea lucrărilor executate în perioada 2013-2016, inclusiv TVA mii lei 34.718
- Valoarea lucrărilor suplimentare, inclusiv TVA mii lei 10.911
- Valoarea rest de executat la data de 31 decembrie 2016, inclusiv TVA mii lei 12.699
- Eșalonarea proiectului rest de executat
- Anul I mii lei 9.206
- Anul II mii lei 3.493
- Capacități:
a) instalația de propulsie - două propulsoare cu puterea nominală de 3.300 CP
b) centrala electrică compusă din:
- două diesel generatoare de marș cu putere nominală minimă de 630 KVA;
- un diesel generator de avarie/staționare cu putere nominală minimă de 165KVA;
c) instalație de remorcare cu o forță de tracțiune de minimum 100 tf
- Durata totală de realizare a investiției luni 60
din care:
- durată rest de executat luni 16

Finanțarea investiției

Finanțarea proiectului de investiții se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

;
se încarcă...