Guvernul României

Hotărârea nr. 95/2017 privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții "Modernizarea și retehnologizarea remorcherului maritim multifuncțional cu clasă de gheață «Perseus» - 6.600 CP"

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Nota de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții "Modernizarea și retehnologizarea remorcherului maritim multifuncțional cu clasă de gheață «Perseus» - 6.600 CP", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Finanțarea proiectului de investiții prevăzut la art. 1 se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație.

Art. 3. -

Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Dragoș Titea,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Viorel Ștefan

București, 2 martie 2017.

Nr. 95.

ANEXĂ

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții
"Modernizarea și retehnologizarea remorcherului maritim multifuncțional cu clasă de gheață «Perseus» - 6.600 CP"

Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați, denumită în continuare AFDJ RA Galați, a fost înființată pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 3, 20, 23 și 31 din Convenția despre regimul navigației pe Dunăre, semnată la Belgrad la 18 august 1948, ratificată de România prin Decretul nr. 298/1948. AFDJ RA Galați funcționează în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 492/2003 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați, cu modificările ulterioare, ca regie autonomă, sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

AFDJ RA Galați îndeplinește funcția de autoritate de căi navigabile pe sectorul românesc al Dunării de la intrarea în țară la km 1.075 până la ieșirea în Marea Neagră, pe brațul Sulina, în rada Sulina, pe brațele navigabile ale Dunării, Borcea, Bala, Măcin, Vâlciu, Caleia, pe brațul Chilia cu brațele secundare, pe brațul Sfântul Gheorghe cu canalele de rectificare și pe brațele secundare ale Canalului Sulina, denumite Dunărea Veche.

AFDJ RA Galați are ca obiect de activitate asigurarea adâncimilor minime de navigație prin dragaje de întreținere, asigurarea semnalizării costiere și plutitoare, efectuarea de măsurători topohidrografice, efectuarea de lucrări de construcții și reparații construcții hidrotehnice pentru asigurarea condițiilor de navigație, asigurarea efectuării pilotajului navelor maritime pe sectorul Dunării cuprins între rada Sulina și Brăila și în porturile situate pe acest sector, punerea la dispoziția tuturor utilizatorilor a infrastructurii de transport naval, precum și ducerea la îndeplinire a unor obligații ce revin statului român din convențiile și acordurile internaționale la care România este parte și care i-au fost încredințate prin delegare de competență de către Ministerul Transporturilor.

În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, AFDJ RA Galați dispune de un parc de nave specializate pentru lucrări de dragaj, lucrări de întreținere și reparații construcții hidrotehnice, măsurători topohidrografice, lucrări de semnalizare și remorchere care pot participa la toate tipurile de lucrări și intervenții specifice AFDJ RA Galați. Printre aceste nave se află remorcherul maritim multifuncțional cu clasă de gheață "Perseus" - 6.600 CP.

Remorcherul a fost construit în anul 1989 la Șantierul Naval Brăila, după un proiect elaborat în anul 1984, pentru a naviga în zonă de navigație nelimitată, urmând a fi folosit la:

a) salvarea și remorcarea navelor maritime avariate sau eșuate;

b) spargerea gheții pe sectorul maritim al Dunării de Jos de la Sulina până la Brăila, km 175, nava având clasă de gheață G60;

c) manevra navelor maritime în radă și port;

d) participarea la activități de stingere a incendiilor care se produc la bordul navelor sau pe cheu;

e) manevra și remorcarea platformelor de foraj marin;

f) aprovizionarea platformelor de foraj marin în cazul unor furtuni mai mari de gradul 4 de agitație al mării;

g) remorcaje maritime de linie.

Motoarele din dotarea navei sunt executate după tehnologia anilor 1980, având consumuri de combustibil mari în comparație cu consumurile motoarelor de ultimă generație, iar emisiile de gaze de ardere depășesc limitele actuale impuse de normele internaționale de protecție a mediului. De asemenea, în timpul activității de spargere a gheții pe Dunăre, nava a întâmpinat dificultăți de natură tehnică din cauza vechimii instalațiilor, apărând foarte multe defecțiuni care au condus la imobilizarea navei la cheu, în vederea efectuării reparațiilor, cu costuri foarte mari.

În vederea menținerii capacității de intervenție a statului român în situații de urgență care pot apărea pe Dunăre, dar și pentru reducerea costurilor de funcționare ale AFDJ RA Galați sunt necesare și oportune modernizarea și retehnologizarea remorcherului maritim multifuncțional cu clasă de gheață "Perseus" - 6.600 CP. Modernizarea constă în principal în înlocuirea sistemului de propulsie, a diesel generatoarelor de marș și de avarie/staționare și a instalației de remorcare.

Nava se va dota în conformitate cu ultimele reguli și regulamente aplicabile, în vederea reclasificării acesteia de către o societate de clasificare membră IACS, cu filiale în România, și atribuirii unui nou simbol de clasă. Simbolul de clasă descrie în rezumat funcțiile și dotarea navei, iar cel propus și urmărit în cadrul modernizării este: I • HULL • MACH.

Principalii indicatori tehnico-economici ai proiectului de investiții "Modernizarea și retehnologizarea remorcherului maritim multifuncțional cu clasă de gheață «Perseus» - 6.600 CP" sunt următorii:

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
pentru modernizarea și retehnologizarea remorcherului maritim multifuncțional cu clasă de gheață PERSEUS - 6.600 CP

Titular: Ministerul Transporturilor

Beneficiar: Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați

Amplasament: port Galați

Indicatori tehnico-economici:

- Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA
(în prețuri 2015; 1 euro = 4,45 lei)
mii lei 44.862
- Eșalonarea investiției
- Anul I INV mii lei 1.320
- Anul II INV mii lei 21.939
- Anul III INV mii lei 21.603
- Capacități
a) instalația de propulsie - două propulsoare cu puterea nominală de 3.300 CP
b) centrala electrică compusă din:
- două diesel generatoare de marș cu putere nominală minimă de 630 KVA;
- un diesel generator de avarie/staționare cu putere nominală minimă de 165 KVA;
c) Instalație de remorcare cu o forță de tracțiune de minimum 100 tf.
- Durata de realizare a investiției luni 36

Finanțarea investiției

Finanțarea proiectului de investiții se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație.

;
se încarcă...