Ordinul Asistenților Medicali Geneneraliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România - OAMGMAMR

Hotărârea nr. 4/2017 pentru modificarea și completarea Programului național de pregătire a infirmierelor, aprobat prin Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 10/2010

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. z) și ale art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. x) din Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naționale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 1/2009, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), întrunit în ședința din data de 14 februarie 2017, emite următoarea hotărâre:

Art. I. -

Programul național de pregătire a infirmierelor, aprobat prin Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 10/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 20 iulie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La capitolul I "Introducere", primul alineat se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Profesia de infirmieră este inclusă în Nomenclatorul «Clasificarea ocupațiilor din România», la domeniul «Sănătate, igienă, servicii sociale», având codul 532103. Rolul infirmierei atât în cadrul echipei de îngrijire din spitale, cât și în îngrijirile la domiciliu este deosebit de important, ea contribuind, în special, la asigurarea nevoilor fundamentale aflate la baza piramidei lui Maslow, și anume confortul fizic al pacientului și nevoile fiziologice ale persoanei îngrijite."

2. La capitolul II "Cadru general", punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

1. Programul național de pregătire a infirmierelor se desfășoară în baza Ordinului ministrului sănătății nr. 1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar și se adresează tuturor infirmierelor și agenților DDD (dezinsecție/dezinfecție/deratizare) încadrați în unitățile sanitare publice și care îndeplinesc condițiile de admitere la acest program."

3. La capitolul II "Cadru general", după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

"

11. La Programul național de pregătire a infirmierelor pot participa și infirmierele și agenții DDD care desfășoară activitate în unitățile sanitare publice în baza unui contract de voluntariat, încheiat în condițiile legii."

4. La capitolul II "Cadru general", punctele 3 și 5 se abrogă.

5. La capitolul II "Cadru general", secțiunea C "Condiții de înscriere" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

SECȚIUNEA C Condiții de înscriere

- absolvent școală generală

- infirmiere și îngrijitoare încadrate pe post sau care desfășoară activitate în baza unui contract de voluntariat încheiat pe o perioadă de cel puțin 6 luni, cu normă întreagă"

6. La capitolul II "Cadru general", secțiunea D "Conținutul dosarului" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

SECȚIUNEA D Conținutul dosarului

- cerere de înscriere

- copii ale diplomelor de studii

- adeverință de la locul de muncă (de la unitatea sanitară unde este încadrată persoana) sau, după caz, copie a contractului de voluntariat și a certificatului de voluntariat

- certificat de sănătate (tip A5)

- copie de pe cartea de identitate

- dovada achitării taxei de participare la curs, stabilită prin hotărâre a Consiliului național al OAMGMAMR"

7. La capitolul III "Organizarea și desfășurarea Programului național de pregătire a infirmierelor", secțiunea A "Principii generale", punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

1. Cursul se desfășoară pe grupe; o grupă va cuprinde maximum 30 de persoane. Orele de teorie se vor efectua în afara orelor de serviciu, iar orele de practică, în timpul sau în afara programului de lucru, sub coordonarea asistentului-șef și sub directa supraveghere a asistentului medical din secție."

8. La capitolul III "Organizarea și desfășurarea Programului național de pregătire a infirmierelor", secțiunea A "Principii generale", după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

"

21. Președintele filialei județene/municipiului București desemnează un coordonator de program care va răspunde de întreaga organizare și desfășurare a cursului."

9. La capitolul III "Organizarea și desfășurarea Programului național de pregătire a infirmierelor", secțiunea A "Principii generale", punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

5. După fiecare modul, lectorul va face evaluări teoretice și practice. Evaluarea finală va fi făcută de către o comisie constituită astfel:

- președinte - președintele filialei OAMGMAMR sau persoana delegată de acesta;

- membri:

-- lectorul cursului;

-- coordonatorul programului;

-- secretar, desemnat de președintele filialei;

-- directorul de îngrijiri/asistentul-șef, după caz."

10. După capitolul IV "Conținutul programului" se introduce un nou capitol, capitolul IV1 "Procedura de emitere a certificatelor de absolvire", cu următorul cuprins:

"

CAPITOLUL IV1 Procedura de emitere a certificatelor de absolvire

1. Tipărirea certificatelor de absolvire a cursului se face prin intermediul unui program informatic de editare a certificatelor de absolvire, care va fi administrat la nivelul aparatului central al OAMGMAMR.

2. Filialele județene/municipiului București, în calitate de utilizatori ai programului informatic, vor introduce datele corespunzătoare fiecărei grupe de curs și vor tipări certificatele de absolvire, generate automat prin programul informatic.

3. Întocmirea și eliberarea certificatului de absolvire a cursului se fac cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare.

4. Președintele filialei județene, respectiv a municipiului București numește prin decizie o persoană responsabilă cu întocmirea și eliberarea certificatelor de absolvire, care răspunde de exactitatea datelor înscrise."

11. Capitolul V "Procedura de eliberare a certificatelor" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

CAPITOLUL V Procedura de eliberare a certificatelor de absolvire

1. Eliberarea certificatelor de absolvire se face de către filialele OAMGMAMR, pe baza Registrului de evidență nominală a eliberării certificatelor de absolvire (anexa nr. 9).

2. În termen de 15 zile de la finalizarea programului, se transmite aparatului central al OAMGMAMR tabelul nominal al absolvenților, însoțit de dovada achitării taxei de certificare, stabilită prin hotărâre a Consiliului național al OAMGMAMR.

3. Tabelul nominal al absolvenților programului va conține:

- numele și prenumele absolventului;

- codul numeric personal al absolventului;

- locul de muncă al absolventului;

- data de început a cursului;

- data de sfârșit a cursului;

- locul de desfășurare;

- coordonatorul programului.

4. Emiterea certificatelor de absolvire se face de către filialele județene/municipiului București ale OAMGMAMR, în termen de 45 de zile de la finalizarea cursului.

5. Până la emiterea certificatului de absolvire, filiala OAMGMAMR poate elibera, la cerere, o adeverință.

6. La eliberarea certificatului de către filiala OAMGMAMR, absolventul va semna în Registrul de evidență nominală a eliberării certificatelor de absolvire."

12. După capitolul V "Procedura de eliberare a certificatelor" se introduce un nou capitol, capitolul V1 "Întocmirea și eliberarea duplicatelor certificatelor de absolvire", cu următorul cuprins:

"

CAPITOLUL V1 Întocmirea și eliberarea duplicatelor certificatelor de absolvire

1. În cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării certificatului de absolvire, în baza unei cereri scrise a solicitantului, filialele OAMGMAMR eliberează un duplicat al acestuia, întocmit pe baza documentelor aflate în arhiva organizației.

2. Cererea de eliberare a duplicatului este însoțită de următoarele documente, care se arhivează cu titlu permanent:

a) declarația scrisă a titularului actului, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare și împrejurările în care actul original a fost pierdut, distrus sau deteriorat, precum și alte precizări care să confirme dispariția certificatului de absolvire;

b) copie după actul de identitate;

c) dovada publicării pierderii, distrugerii sau furtului certificatului de absolvire într-un ziar central;

d) aprobarea scrisă a președintelui OAMGMAMR pentru eliberarea duplicatului.

3. Pentru publicarea pierderii, distrugerii sau furtului certificatului de absolvire, titularul se adresează redacției unui ziar central, depunând un anunț care cuprinde următoarele date: denumirea actului original, numele titularului, inițiala prenumelui tatălui/mamei și toate prenumele titularului, seria și numărul actului.

4. Certificatele de absolvire deteriorate parțial se anulează și se păstrează în arhiva OAMGMAMR, în vederea casării în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

5. Toate aprobările date pentru eliberarea de duplicate se păstrează în arhiva OAMGMAMR, cu termen permanent.

6. Duplicatul certificatului de absolvire se întocmește pe un formular similar celui original, eliberat titularului, iar în situația în care formularul certificatului de absolvire s-a schimbat, se eliberează un duplicat redactat după modelul de referință al certificatului original, în care se înscriu datele existente în documentele specifice din arhiva filialei (matca actului original, cataloage, tabele nominale cu candidații etc.).

7. Completarea duplicatului se efectuează după procedura generală prevăzută la actele originale, cu următoarele înscrisuri suplimentare:

- în partea de sus se va face mențiunea «DUPLICAT» (scrisă cu cerneală de culoare roșie), se vor menționa seria și numărul certificatului original eliberat și se vor aplica ștampila filialei și semnătura președintelui;

- în locurile pentru semnături se completează în clar numele și prenumele președintelui filialei și ale coordonatorului de program care au semnat certificatul de absolvire original, iar în cazul în care nu sunt înscrise în clar numele persoanelor menționate mai sus, se completează (ss) «indescifrabil»;

- pe verso se va face următoarea mențiune: - «Acest DUPLICAT este eliberat conform aprobării președintelui nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . (data) . . . . . . . . . . . Confirmăm autenticitatea înscrisurilor cuprinse în prezentul certificat», text care este urmat de funcțiile (președinte și coordonator program) care sunt înscrise pe formularele tipizate, la data completării duplicatului, și de semnăturile persoanelor care ocupă funcțiile respective.

8. În Registrul de evidență nominală a eliberării certificatelor, la rubrica certificatului original se înscrie cu cerneală roșie mențiunea «duplicat» și se menționează seria și numărul duplicatului.

9. Pe cotorul certificatului de absolvire original se consemnează seria și numărul duplicatului eliberat.

10. Titularul duplicatului își poate ridica duplicatul respectiv în termen de 30 de zile de la aprobarea cererii.

11. Eliberarea duplicatelor se efectuează în condiții similare celor privind eliberarea actelor originale.

12. Duplicatul se eliberează, de regulă, o singură dată.

13. Dacă duplicatul a fost pierdut sau distrus complet în condiții de forță majoră (calamități naturale, incendii etc.), titularului i se poate elibera un alt duplicat, la cerere și pe baza aprobării acesteia, în condițiile prevăzute la pct. 1-10 și cu mențiunea că pe acesta se înscriu, suplimentar, seria și numărul duplicatului anterior, precum și data la care acesta a fost eliberat.

14. În cazul în care titularul constată greșeli în certificatul de absolvire/duplicat după o perioadă de timp de la primirea acestuia, titularul se adresează în scris președintelui OAMGMAMR, în vederea eliberării unui nou certificat de absolvire/duplicat, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, pe care se scrie, la subsol, nota: «Prezentul certificat de absolvire/duplicat) înlocuiește certificatul de absolvire/duplicatul) cu seria . . . și nr. . . ., precum și cu nr. de înregistrare . . . (acordat de organizație din registrul de eliberări) . . . din . . . (data) . . ., deoarece acesta conține unele greșeli.»

15. Prin decizia președintelui OAMGMAMR documentul greșit se anulează și se arhivează, cu termen permanent."

13. Capitolul VI "Arhivarea și păstrarea documentelor" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

CAPITOLUL VI Arhivarea și păstrarea documentelor

Dosarele de înscriere la curs se vor depune la sediul filialei OAMGMAMR, vor fi arhivate și păstrate pentru o perioadă de 70 de ani.

Procesul-verbal încheiat de comisia de examinare (anexa nr. 5), catalogul cu rezultatele examenelor de absolvire a programului (anexa nr. 6), catalogul participanților (anexa nr. 2), precum și Registrul de evidență nominală a eliberării certificatelor de absolvire (anexa nr. 9) vor fi arhivate și păstrate la sediul filialelor OAMGMAMR, cu titlu permanent."

14. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

15. După anexa nr. 8 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 9, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...