Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 19/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere faptul că una dintre principalele măsuri pentru accelerarea absorbției, în anul 2015, a constat în identificarea unor proiecte finanțate din surse naționale a căror finanțare să fie transferată către Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013, în scopul atragerii în totalitate a fondurilor europene disponibile, măsură prevăzută la nivel comunitar în nota COCOF 12-0050-01 din 29 martie 2012,

luând în considerare faptul că reglementarea cadrului juridic de preluare a acestor tipuri de proiecte s-a realizat prin adoptarea de către Guvern a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 30 iunie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2016, care prevede modul și condițiile în care sunt preluate acestea,

ținând cont de faptul că, în vederea evitării dublei finanțări a investițiilor care au fost finanțate inițial din surse naționale, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2016, stipulează că plata din fondurile aferente Programului operațional sectorial Mediu a acestor investiții se va realiza ulterior plăților efectuate de CE, pentru aceste proiecte,

având în vedere că la data de 31 martie 2017 are loc procesul de închidere a Programului operațional sectorial Mediu, iar prin aplicația finală de plată pe program se va realiza reglajul conturilor și există riscul să nu mai poată fi efectuate plățile pe aceste proiecte, întrucât prin reglajul financiar realizat să nu mai existe plăți către România,

luând în considerare necesitatea modificării cadrului legal pentru reglementarea efectuării acestor plăți, în vederea transmiterii către Comisia Europeană,

ținând cont de faptul că valoarea cheltuielilor eligibile autorizate de către AM POS Mediu cuprinse în declarația finală de cheltuieli aferentă proiectelor retrospective este de aproximativ 15,4 milioane euro,

neadoptarea de măsuri imediate, prin modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2016, va face ca obiectivele de investiții finalizate, finanțate inițial din bugetul de stat sau/și din bugete locale să nu mai fie decontate din instrumente structurale în cadrul Programului operațional sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), întrucât după reglarea financiară de la nivelul Comisiei Europene nu se vor întoarce bani, care să reîntregească sursele de finanțare inițiale,

în același timp efectuarea acestor plăți în acest moment nu poate fi realizată fără modificarea bazei legale și, pe de altă parte, există sume în valoare de 15.282.447,23 lei, rambursate necuvenit, pentru care este necesară crearea unui mecanism de recuperare, astfel încât să nu fie afectat bugetul de stat,

având în vedere faptul că sumele primite de la Uniunea Europeană pentru proiectele retrospective nu mai pot fi utilizate pentru finanțarea proiectelor aferente cadrului financiar al Uniunii Europene 2007-2013, întrucât perioada de eligibilitate a luat sfârșit,

luând în considerare că neadoptarea prezentului act normativ menține blocajul neutilizării sumelor aferente proiectelor retrospective cuvenite bugetului de stat,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 30 iunie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2016, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul I, alineatele (8) - (14) se abrogă.

2. După articolul I se introduc trei noi articole, articolele I1 -I3, cu următorul cuprins:

"

Art. I1. -

Cheltuielile autorizate de către Autoritatea de management pentru POS Mediu aferente obiectivelor de investiții finalizate sau pentru partea finalizată din obiectivele de investiții aflate în execuție prevăzute la art. I alin. (1) și (2), incluse în declarația finală de cheltuieli pentru program, se rambursează prin reîntregirea bugetelor din care au fost finanțate inițial obiectivele de investiții potrivit prevederilor art. I alin (4)-(6) și acordarea sumei prevăzute la art. I alin. (7), anterior rambursării sumelor de la CE, în limita sumelor aferente programului operațional din fonduri UE disponibile în conturile bancare ale programului operațional la nivelul Autorității de certificare și plată, respectiv la nivelul Autorității de management.

Art. I2. -

(1) În cazul în care Autoritatea de management pentru POS Mediu identifică sume transferate nejustificat beneficiarilor obiectivelor de investiții, solicită restituirea în termen de 30 de zile calendaristice de la data notificării beneficiarului cu privire la aceste sume.

(2) În situația în care beneficiarii nu restituie sumele prevăzute la alin. (1) în termenul stabilit, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management pentru POS Mediu, solicită în scris Ministerului Finanțelor Publice sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii. Alocarea și utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate în condițiile altor acte normative, se mențin.

(3) După recuperarea sumelor de la beneficiari, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management pentru POS Mediu, comunică în scris Ministerului Finanțelor Publice, care dispune încetarea restricțiilor prevăzute la alin. (2).

(4) La cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale prin care se angajează să achite sumele prevăzute la alin. (1) și în care se menționează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Autoritatea de management pentru POS Mediu ca beneficiar al sumelor și detaliile privind plata, directorii generali ai direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/directorul general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București/șefii de administrație ai administrațiilor județene ale finanțelor publice dispun alimentarea conturilor acestora atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la nivelul sumelor solicitate pentru plata sumelor decontate necuvenit prevăzute la alin. (1).

(5) În termen de două zile lucrătoare de la data alocării sumelor, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezintă unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului documentele de plată prin care achită sumele prevăzute la alin. (1), potrivit celor menționate în cerere.

(6) În cazul în care ordonatorii de credite nu prezintă documentele de plată în termenul prevăzut la alin. (5) sau în cazul în care acestea nu sunt întocmite potrivit destinației prevăzute la alin. (4), unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligația să retragă din conturile bugetelor locale sumele aferente cotelor defalcate din impozitul pe venit, precum și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost alocate pe baza cererii, corespunzătoare documentelor de plată neprezentate sau întocmite eronat. Unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligația să comunice de îndată ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale sumele care au fost retrase și motivele pentru care au fost retrase.

Art. I3. -

Sumele aferente cheltuielilor neeligibile constatate de autoritatea de management și identificate ulterior datei de 31 martie 2017 se vor recupera de la beneficiari potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare."

3. Articolul VI se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. VI. -

(1) Sumele primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru Programul operațional sectorial Mediu și Programul operațional sectorial Transport, aferente plăților eligibile în cadrul proiectelor retrospective, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (3) lit. l1) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, se fac venit la bugetul de stat, la o poziție bugetară distinctă, prin intermediul autorităților de management, respectiv al Autorității de certificare și plată în cazul proiectelor de infrastructură de transport.

(2) În cazul Programului operațional sectorial Mediu prevederile alin. (1) se aplică pentru sumele care se cuvin bugetului de stat potrivit prevederilor art. I alin. (4) și (5), cu respectarea prevederilor art. I alin. (7)."

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
administrației publice și fondurilor europene,
Sevil Shhaideh
p. Ministrul delegat pentru fonduri europene,
Luminița Zezeanu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Viorel Ștefan

București, 2 martie 2017.

Nr. 19.

;
se încarcă...