Ministerul Transporturilor - MT

Ordinul nr. 266/2017 privind încredințarea serviciului de interes economic general Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A.

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Luând în considerare importanța strategică a infrastructurii aeroportuare aflate în administrarea Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. în contextul politicilor de securitate regională,

având în vedere Comunicarea Comisiei 2014/C 99/03 privind Orientările privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene și art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 523/1998 privind înființarea Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A., cu modificările ulterioare,

în conformitate cu Decizia Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru obligația de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general,

în baza Memorandumului nr. 1.778 din 7 februarie 2017 cu tema "Încredințarea serviciului de interes economic general la Societatea Națională «Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța» - S.A. și acordarea compensației pentru îndeplinirea obligației de serviciu public ", aprobat în ședința Guvernului României din data de 9 februarie 2017,

în temeiul art. 4 lit. b) și d) din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se încredințează serviciul de interes economic general Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A.

(2) Următoarele activități efectuate de către Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. reprezintă serviciu de interes economic general:

a) întreținerea curentă, repararea și modernizarea suprafețelor de mișcare aeronave (pistă, căi rulare, platforme) aflate în administrarea societății, a turnului de control, precum și a echipamentelor aferente;

b) organizarea, echiparea și operarea fluxurilor de pasageri în terminalele aeroportului;

c) asigurarea, în condițiile legii, a spațiilor și a utilităților necesare autorităților publice care efectuează activități specifice de control pe aeroport;

d) prelucrarea zborurilor cu aeronavele de stat scutite conform legii de la plata tarifelor aeroportuare, inclusiv a pasagerilor acestor aeronave, 24 de ore din 24, 7 zile din 7;

e) asigurarea echipamentelor specifice necesare deservirii la sol a aeronavelor menționate la lit. d);

f) protecția infrastructurii aeroportuare.

Art. 2. -

(1) Asigurarea activităților prevăzute la art. 1, 24 de ore din 24, la standardele de securitate și siguranță aplicabile în vigoare, reprezintă obligație de serviciu public pentru Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A.

(2) Obligația de serviciu public se instituie până la data de 31 decembrie 2017.

(3) În cazul în care pe durata de valabilitate a obligației de serviciu public condițiile pentru aplicarea Deciziei Comisiei 2012/21/UE nu mai sunt îndeplinite, ajutorul se notifică, în conformitate cu art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Art. 3. -

(1) Pentru ducerea la îndeplinire a obligației de serviciu public prevăzute la art. 2, Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. are dreptul la primirea unor compensații în cuantum maxim de 22.730 mii lei.

(2) Pe perioada în care Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. beneficiază de compensație pentru ducerea la îndeplinire a obligației de serviciu public compensația nu poate fi folosită pentru investiții în infrastructura aeroportuară care să conducă la dezvoltarea capacității aeroportului.

Art. 4. -

(1) Costurile care sunt luate în calcul la stabilirea și justificarea nivelului compensației cuprind toate cheltuielile fixe și variabile, curente și de capital, efectuate pentru asigurarea activităților aferente serviciului de interes economic general, precum și cota-parte ce revine acestor activități din cheltuielile comune ale societății. Costurile cu investițiile, cu precădere cele privind infrastructura, vor fi luate în calcul dacă sunt legate strict de îndeplinirea serviciului de interes economic general.

(2) Veniturile care vor fi luate în considerare la stabilirea și justificarea compensației vor include toate veniturile obținute din activitățile care fac obiectul serviciului de interes economic general, precum și eventualul profit din celelalte activități desfășurate de societate, altele decât cele aferente serviciului de interes economic general.

(3) La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. pentru anul 2017 veniturile provenite din activitățile care fac obiectul serviciului de interes economic general se evidențiază separat, împreună cu costurile aferente, calculate conform alin. (1). Valoarea compensației acordate nu va depăși diferența dintre costurile și veniturile respective, și nici eventualul profit obținut din celelalte activități desfășurate de societate, pentru a evita eventuala supracompensare.

(4) Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. reflectă în mod separat în evidențele contabile interne ale societății costurile și veniturile legate de activitățile aferente serviciului de interes economic general, cu evidențierea separată a costurilor cu serviciile prestate pentru prelucrarea zborurilor cu aeronave scutite conform legii de la plata tarifelor aeroportuare, inclusiv a pasagerilor acestor aeronave, precum și pe cele legate de alte activități și servicii, împreună cu parametrii de alocare a acestora.

Art. 5. -

(1) Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor la Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. se vor asigura că în bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2017 cheltuielile de natură salarială nu depășesc nivelul prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2016.

(2) Pe perioada cât beneficiază de compensație pentru ducerea la îndeplinire a obligației de serviciu public, Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. nu poate modifica în descreștere tarifele aeroportuare.

Art. 6. -

(1) Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. va fundamenta lunar valoarea compensației solicitate, conform art. 4, și va întocmi Nota de fundamentare și justificare a subvențiilor/transferurilor ce vor fi primite de la bugetul de stat conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului transporturilor nr. 65/1.712/2016 pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activități desfășurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor.

(2) În termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru, Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. va prezenta Ministerului Transporturilor, Direcția economică, un raport care va conține:

a) valoarea compensației primite pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare și, respectiv, de investiții, aferente serviciului de interes economic general;

b) cheltuielile de exploatare efectuate, care intră sub incidența serviciului de interes economic general, cu defalcare pe tipuri de cheltuieli;

c) numărul de zboruri scutite de la plata tarifelor aeroportuare, efectuate în trimestrul respectiv;

d) contravaloarea tarifelor de la lit. c);

e) cheltuielile cu investițiile efectuate, care intră sub incidența serviciului de interes economic general;

f) valoarea veniturilor proprii obținute din activitățile aferente serviciului de interes economic general;

g) profitul obținut din celelalte activități desfășurate de societate.

(3) Pe baza raportărilor efectuate de Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A., Direcția economică din cadrul Ministerului Transporturilor efectuează verificări pentru a se asigura că societatea nu a primit compensații care depășesc valoarea determinată conform art. 4.

(4) În raport cu cele constatate în urma activităților prevăzute la alin. (3), Direcția economică din cadrul Ministerului Transporturilor solicită societății rambursarea supracompensării.

(5) Direcția transport aerian verifică periodic modul de ducere la îndeplinire de către Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. a obligației de serviciu public.

Art. 7. -

(1) Direcția economică din cadrul Ministerului Transporturilor asigură raportarea către Consiliul Concurenței a sumelor alocate Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A., pentru ducerea la îndeplinire a obligației de serviciu public, în conformitate cu Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007.

(2) În cazul în care nu există date definitive privind valoarea ajutorului de stat, Direcția economică din cadrul Ministerului Transporturilor va transmite valori estimative. Erorile constatate și corecțiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

(3) Direcția economică din cadrul Ministerului Transporturilor are obligația informării Consiliului Concurenței cu privire la intrarea în vigoare a măsurilor de sprijin, precum și a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.

(4) Direcția economică din cadrul Ministerului Transporturilor are obligația ca în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, să încarce în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) măsura de ajutor de stat ce face obiectul prezentului ordin, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestuia. Actul de acordare, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării actului sau a publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligații.

(5) Informațiile privind sumele alocate cu titlu de compensație în baza prezentului ordin se păstrează 10 ani de la data acordării ultimei compensații. Aceasta evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse prin actul de acordare și reglementările europene în domeniul ajutorului de stat incidente.

(6) Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. ține evidența specifică a compensațiilor de care beneficiază în baza prezentului ordin pentru o perioadă de cel puțin 10 ani de la data ultimei alocări. Această evidență trebuie să conțină informațiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condițiilor impuse prin actul de acordare și reglementările comunitare incidente din domeniul ajutorului de stat, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul și modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.

Art. 8. -

La cererea Comisiei Europene sau a Consiliului Concurenței, Ministerul Transporturilor, prin Direcția economică, va furniza toate informațiile pe care acestea le consideră necesare pentru a stabili dacă compensările acordate în baza prezentului ordin sunt compatibile cu Decizia Comisiei 2012/21/UE.

Art. 9. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor,
Alexandru-Răzvan Cuc

București, 27 februarie 2017.

Nr. 266.

;
se încarcă...