Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Regulamentul de preluare de către furnizorii de ultimă instanță a locurilor de consum ale clienților finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă din 24.02.2017

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezentul regulament stabilește situațiile în care are loc preluarea de către furnizorii de ultimă instanță a locurilor de consum ale clienților finali pentru care nu este asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, termenele/condițiile aplicabile și etapele parcurse în procesul de preluare, precum și drepturile și obligațiile fiecăreia dintre părțile implicate în acest proces.

Art. 2. -

(1) Regulamentul se aplică:

a) furnizorilor de energie electrică;

b) operatorilor de rețea;

c) clienților finali.

(2) Regulamentul nu se aplică:

a) în cazul preluării de către un furnizor de ultimă instanță a clienților finali din portofoliul unui alt furnizor de ultimă instanță;

b) în cazul clienților finali racordați la rețeaua electrică a unui operator de distribuție, altul decât operatorul de distribuție concesionar, care se află într-o situație în care nu poate încheia contractul de distribuție cu furnizorul de ultimă instanță;

c) în cazul clienților finali din portofoliul furnizorului de ultimă instanță, care notifică schimbarea furnizorului, dar aceasta nu se finalizează din motive independente de voința respectivilor clienți; în acest caz, notificarea privind denunțarea contractelor de furnizare și a contractelor de rețea corespunzătoare se consideră anulată, furnizarea energiei electrice la locul/locurile de consum al/ale respectivilor clienți finali fiind asigurată în continuare de furnizorul de ultimă instanță, conform condițiilor contractuale.

Art. 3. -

(1) Termenii folosiți în prezentul regulament au semnificațiile prevăzute în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În înțelesul prezentului regulament, abrevierile și termenii specifici utilizați au următoarele semnificații:

ANRE Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Contract de distribuție (CD) Contract pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, încheiat între OD și FA pentru unul sau mai multe locuri de consum racordate la rețeaua OD
Contract de transport (CT) Contract pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice și a serviciului de sistem, încheiat între OTS și FA
Contract de rețea (CR) Contract încheiat între OR și FA/FUI/client final, după caz, pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice (CD) sau pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice și a serviciului de sistem (CT)
Furnizor actual (FA) Furnizor de energie electrică, altul decât FUI, care furnizează energie electrică la un loc de consum până la data la care acesta trece la FUI sau la un FC, ca urmare a faptului că nu mai are asigurată furnizarea energiei electrice de către FA
Furnizor concurențial (FC) Orice furnizor de energie electrică, altul decât FUI și decât FA, cu activitate pe piața concurențială cu amănuntul
FUI Furnizor/Furnizori de ultimă instanță
OD Operator/Operatori de distribuție
OR Operator/Operatori de rețea (OD sau OTS)
OTS Operatorul de transport și de sistem
PRE Parte responsabilă cu echilibrarea, înregistrată la OTS
Licență de furnizare Licență pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, emisă de ANRE
Regulament de furnizare Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014, cu modificările ulterioare
Convenție PRE Convenția de asumare a responsabilității echilibrării, încheiată de FA cu OTS, pentru tot sau o parte din portofoliul de clienți finali deserviți
Contract de reprezentare PRE Ansamblul documentelor încheiate de FA cu o PRE, aferente delegării responsabilității echilibrării pentru tot sau o parte din portofoliul de clienți finali deserviți în vederea îndeplinirii obligației de asumare a responsabilității echilibrării față de OTS
Registrul PRE Registru întocmit și actualizat de OTS, care conține informații specifice despre PRE înregistrate
Registrul de serviciu pe sistem Registru întocmit și actualizat de fiecare OR, care conține informații specifice despre utilizatorii de rețea electrică înregistrați
Suma minimă de plată Valoarea care trebuie plătită OR de către FA, din suma datorată aferentă facturilor scadente emise în baza CR, pentru a nu se proceda la trecerea clienților finali ai FA la FUI ca urmare a rezilierii CR de către OR; este stabilită de OR, în aplicarea prevederilor Regulamentului de furnizare.
Lista locurilor de consum preluate Datele de identificare a locurilor de consum din portofoliul FA, racordate la rețeaua OR, care trebuie să fie preluate de FUI deoarece nu mai au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă (inclusiv locurile de consum pentru care FA a transmis solicitare de deconectare, dar contractul de furnizare nu a fost reziliat)
Client final preluat Persoană fizică sau juridică ce deține sau reprezintă legal unul sau mai multe dintre locurile de consum prevăzute în Lista locurilor de consum preluate
Notificare de preluare Documentul prin care ANRE comunică FUI, OR și, după caz, FA motivul și termenele/condițiile de preluare de către FUI a locurilor de consum care nu mai au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă
Informare de preluare Documentul prin care FUI informează clienții finali preluați asupra motivului și termenelor/condițiilor de preluare a locurilor de consum care nu mai au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă
OD concesionar Persoana juridică, titulară a licenței de distribuție și care are calitatea de concesionar într-un contract de concesiune pentru prestarea serviciului public de distribuție a energiei electrice
Zonă de activitate Zona definită în Condițiile specifice asociate licenței acordată unui OR

CAPITOLUL II Desfășurarea procesului de preluare

SECȚIUNEA 1 Condiții de preluare

Art. 4. -

(1) Un client final deservit de un FA poate ajunge în situația de a nu avea asigurată furnizarea energiei electrice:

a) în cazul în care FA pierde calitatea de furnizor ca urmare a:

(i) retragerii licenței de furnizare;

(ii) expirării licenței de furnizare și neîndeplinirii condițiilor prevăzute de reglementările în vigoare pentru prelungirea duratei de valabilitate a acesteia sau pentru acordarea unei licențe noi până la data expirării licenței de furnizare existente;

b) în cazul suspendării licenței de furnizare a FA, dacă în decizia de suspendare nu este prevăzut dreptul FA de a continua activitatea de furnizare în regim controlat;

c) în cazul încetării CR încheiat de către FA cu OR, ca urmare a rezilierii acestuia de către OR, în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare;

d) în cazul în care FA nu mai îndeplinește condiția de asumare a responsabilității financiare pentru plata dezechilibrelor.

(2) Un client final poate fi în situația de a nu avea asigurată furnizarea energiei electrice și în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1). Astfel de cazuri sunt identificate de ANRE ca urmare a unor sesizări primite de la participanții la piață (clienți finali, FUI, OR etc.).

Art. 5. -

(1) Preluarea clienților finali de către FUI se face în baza notificării de preluare transmisă de ANRE părților implicate (FUI, OR, FA).

(2) Data de preluare de către FUI a locurilor de consum ale clienților finali care ajung în situația de a nu avea asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, prevăzută în notificarea de preluare transmisă de ANRE conform alin. (1), este, după caz:

a) data expirării licenței de furnizare a FA, în situațiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (ii);

b) data la care intră în vigoare decizia de suspendare/retragere a licenței de furnizare a FA, în situațiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (i) sau lit. b);

c) data încetării CR încheiat între OR și FA, confirmată de către OR, în situațiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c);

d) data la care FA nu mai îndeplinește condiția de asumare a responsabilității financiare pentru plata dezechilibrelor, confirmată de către OTS, în situațiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d);

e) data identificată de ANRE, în cazul clienților finali aflați într-o situație care se încadrează în prevederile art. 4 alin. (2).

(3) După primirea notificării ANRE prevăzută la alin. (1), FUI transmite clienților finali preluați informarea de preluare, care trebuie să conțină cel puțin elementele prevăzute în anexa nr. 1.

(4) ANRE publică pe site-ul propriu o informare privind preluarea de către FUI a locurilor de consum ale clienților finali care nu aveau asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, în cel mult 2 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării de preluare prevăzută la alin. (1). Informările se întocmesc separat pentru fiecare zonă de activitate și trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

a) denumirea OR/FA/FUI;

b) data și motivul preluării locurilor de consum de către FUI;

c) prevederile legale în baza cărora s-a făcut preluarea locurilor de consum de către FUI.

Art. 6. -

(1) FUI are obligația să asigure furnizarea energiei electrice clienților finali preluați, pentru locurile de consum amplasate în zona/zonele geografică/geografice pentru care a fost desemnat, de la data preluării până la intrarea în vigoare a unor contracte de furnizare încheiate de aceștia cu un FC, pentru respectivele locuri de consum, în condițiile prevăzute la art. 16 alin. (1) și (2).

(2) În cazul clienților finali din portofoliul unui FA aflat în situația prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b), care pe perioada suspendării licenței de furnizare a FA nu au încheiat un contract de furnizare cu un FC, FUI are obligația să asigure furnizarea energiei electrice de la data preluării până la revenirea acestora la FA, conform prevederilor art. 8.

(3) În cazul clienților finali la ale căror locuri de consum a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică pentru neplată, FUI are obligația de a presta activitatea de furnizare a energiei electrice ulterior prezentării de către clienții finali respectivi a dovezii achitării la zi a sumelor datorate. FUI poate solicita FA confirmarea sumelor pentru care clienții finali au prezentat dovada achitării. Lipsa unui răspuns din partea FA în termen de 5 zile de la transmiterea solicitării se consideră confirmare a achitării la zi a sumelor datorate de clienți.

(4) FUI are dreptul să solicite clienților finali prevăzuți la alin. (3) constituirea unei garanții financiare, în favoarea sa, conform prevederilor procedurii specifice aprobate prin ordin al președintelui ANRE.

SECȚIUNEA a 2-a Etape de preluare în cazul expirării/retragerii/suspendării licenței de furnizare a FA

Art. 7. -

(1) Pentru preluarea de către FUI a locurilor de consum ale clienților finali ai căror FA se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b), cel mai târziu în prima zi lucrătoare după expirarea licenței/emiterea deciziei de retragere/suspendare a licenței de furnizare a FA, ANRE transmite fiecărui OR și FUI, precum și spre știința FA notificarea de preluare, prin care informează cu privire la:

a) expirarea/retragerea licenței de furnizare a FA și data la care FA pierde/a pierdut calitatea de furnizor, respectiv, după caz, data la care începe perioada de suspendare a licenței de furnizare a FA (și perioada de suspendare, dacă aceasta este determinată);

b) termenele și condițiile de preluare de către FUI a locurilor de consum din portofoliul FA și prin care solicită fiecărui OR să transmită FUI desemnat pentru zona/zonele geografică/geografice în care locurile de consum sunt amplasate, dacă este cazul, lista locurilor de consum preluate, valabilă la data de preluare prevăzută în notificare.

(2) În cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii solicitării ANRE prevăzute la alin. (1), OR întocmește lista locurilor de consum preluate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, și o transmite FUI desemnat pentru zona/zonele geografică/geografice în care acestea sunt amplasate și spre știință ANRE, în scris și în format electronic prelucrabil (fișier Excel), sau transmite, după caz, o informare privind faptul că în zona sa de activitate nu există locuri de consum din portofoliul FA care trebuie preluate de FUI.

(3) În cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de la OR a listei prevăzute la alin. (2), FUI transmite clienților finali preluați informarea de preluare care trebuie să conțină cel puțin elementele prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 8. -

(1) În cazul unui FA aflat în situația prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b), în cel mult două zile lucrătoare după încetarea suspendării, ANRE transmite fiecărui FUI și OR, precum și FA o notificare referitoare la reluarea activității de furnizare a FA și data la care încetează suspendarea licenței de furnizare a acestuia.

(2) În cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea notificării ANRE prevăzute la alin. (1), FA transmite clienților finali din portofoliul său, ale căror locuri de consum au fost preluate de FUI pe perioada suspendării și care, în această perioadă, nu au încheiat un contract de furnizare a energiei electrice în condiții negociate cu un FC, o informare privind reluarea relației contractuale de la data încetării suspendării. FUI pune la dispoziția FA, la solicitarea acestuia, lista clienților finali preluați de la FA care pe perioada suspendării nu au încheiat un alt contract de furnizare cu un FC.

(3) OR stabilește și comunică părților implicate (FUI și FA) indexul contoarelor de decontare de la locurile de consum ale clienților finali prevăzuți la alin. (2), amplasate în zona sa de activitate, aferent datei de încetare a suspendării licenței de furnizare a FA, în vederea emiterii de către FUI și FA a facturilor pentru consumul realizat până la, respectiv începând cu data încetării suspendării licenței FA.

Art. 9. -

(1) În cazul în care FA cu licența de furnizare suspendată pierde calitatea de furnizor în condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), ANRE transmite în cel mult 2 zile lucrătoare de la data pierderii de către FA a calității de furnizor fiecărui FUI și OR, precum și spre știință FA o notificare referitoare la pierderea calității de furnizor a FA și data retragerii/expirării licenței de furnizare a acestuia.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), FUI are obligația ca, în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea notificării ANRE prevăzute la alin. (1), să informeze clienții finali preluați de la FA, care între timp nu au încheiat un alt contract de furnizare a energiei electrice în condiții negociate cu un FC, în legătură cu pierderea de către FA a calității de furnizor, având ca efect încetarea de drept a contractelor de furnizare încheiate de aceștia cu FA.

SECȚIUNEA a 3-a Etape de preluare în situația încetării CR încheiat de FA cu OR

Art. 10. -

(1) În cazul neîndeplinirii de către FA a obligațiilor de plată aferente CR încheiat de acesta cu OR, OR analizează situația și stabilește demersurile preliminare de parcurs în vederea remedierii amiabile a întârzierilor la plată înregistrate de FA (de exemplu, eșalonări de plăți, compensări etc.).

(2) După epuizarea, fără rezultat, a demersurilor preliminare stabilite conform alin. (1), OR poate demara procesul de reziliere a CR, conform prevederilor contractuale. În acest sens, OR transmite către FA și spre știință ANRE notificarea privind neîndeplinirea obligațiilor de plată aferente CR încheiat cu FA, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care trebuie să cuprindă și prezentarea demersurilor preliminare parcurse. Această notificare se transmite la aceeași dată la care OR transmite FA notificarea asupra intenției de executare a garanției financiare constituite de FA în favoarea sa, conform reglementărilor în vigoare.

(3) Dacă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării privind neîndeplinirea obligațiilor de plată aferente CR încheiat cu FA, prevăzută la alin. (2), FA nu achită în contul OR cel puțin suma minimă de plată, inclusiv prin executarea de către OR a garanției financiare constituite de FA în favoarea sa, OR transmite:

a) către clienții finali din portofoliul FA cu locuri de consum aferente CR pentru care s-a transmis notificarea prevăzută la alin. (2);

b) către FA;

c) spre știință ANRE și FUI desemnat pentru zona/zonele geografică/geografice în care locurile de consum de la lit. a) sunt amplasate o notificare privind rezilierea CR încheiat cu FA, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(4) În cazul rezilierii CT aferent unor locuri de consum racordate la rețeaua OD, notificarea prevăzută la alin. (3) va fi transmisă de OTS și către OD, iar obligația de transmitere a acesteia către clienții finali și spre știință FUI conform alin. (3) lit. a) și c) revine OD.

(5) Dacă, în termen de 21 de zile de la data transmiterii notificării prevăzute la alin. (3), nu este achitată integral în contul OR suma minimă de plată care face obiectul rezilierii CR, rezilierea își produce efectele în a 22-a zi lucrătoare de la data transmiterii notificării prevăzute la alin. (3).

Art. 11. -

Pentru preluarea de către FUI a locurilor de consum ale clienților finali ai căror FA se află în situația prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. c) se procedează, după caz, astfel:

a) cel mai târziu în prima zi lucrătoare după data încetării CR încheiat cu FA pentru locurile de consum racordate la rețeaua proprie, OR întocmește lista locurilor de consum preluate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, pe care o transmite, în scris și în format electronic prelucrabil (fișier Excel), către FUI desemnat pentru zona/zonele geografică/geografice în care acestea sunt amplasate, precum și către ANRE, împreună cu confirmarea datei de încetare a CR;

b) cel mai târziu în prima zi lucrătoare după data încetării CT încheiat cu FA pentru locurile de consum racordate la rețeaua OD, OTS transmite la ANRE o informare cu privire la această situație, în care precizează data de încetare a CT.

Art. 12. -

(1) În cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea confirmării prevăzute la art. 11 lit. a), ANRE transmite FUI și spre știință OR și FA notificarea de preluare de către FUI a locurilor de consum din lista transmisă de OR.

(2) În cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea informării prevăzute la art. 11 lit. b), ANRE transmite fiecărui OD și FUI, precum și spre știință FA notificarea de preluare, prin care informează cu privire la:

a) rezilierea CT încheiat de OTS cu FA și data de la care acesta încetează să își mai producă efectele;

b) termenele și condițiile de preluare de către FUI a locurilor de consum din portofoliul FA și prin care solicită fiecărui OD să transmită FUI desemnat pentru zona/zonele geografică/geografice în care locurile de consum sunt amplasate, dacă este cazul, lista locurilor de consum preluate, valabilă la data de preluare menționată în notificare.

(3) În cel mult 2 zile lucrătoare de la data notificării ANRE prevăzute la alin. (2), OD întocmește lista locurilor de consum preluate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, și o transmite FUI desemnat pentru zona/zonele geografică/geografice în care acestea sunt amplasate și spre știință ANRE, în scris și în format electronic prelucrabil (fișier Excel), sau transmite, după caz, o informare privind faptul că în zona sa de activitate nu există locuri de consum din portofoliul FA care trebuie preluate de FUI.

(4) În cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de la OR a listei prevăzute, după caz, la alin. (3), respectiv la art. 11 lit. a), FUI transmite clienților finali preluați informarea de preluare care trebuie să conțină cel puțin elementele prevăzute în anexa nr. 1.

SECȚIUNEA a 4-a Etape de preluare în situația în care FA nu mai îndeplinește condiția de asumare a responsabilității financiare pentru plata dezechilibrelor

Art. 13. -

(1) În cazul în care, prin aplicarea de către OTS a prevederilor procedurilor/convențiilor specifice, este retrasă/revocată înregistrarea ca PRE a FA sau încetează delegarea responsabilității echilibrării FA către un PRE, fără ca acesta să își delege responsabilitatea echilibrării unui alt PRE, cel mai târziu în prima zi lucrătoare după încetarea convenției PRE/contractului de reprezentare PRE pentru respectivul FA, OTS transmite ANRE o informare care va conține:

a) fiecare zonă de activitate a unui OR unde sunt amplasate locuri de consum din portofoliul FA, pentru care acesta nu mai îndeplinește condiția de asumare a responsabilității financiare pentru plata dezechilibrelor, pe baza informațiilor din registrul de serviciu pe sistem;

b) confirmarea datei de la care FA nu mai figurează în Registrul PRE cu locurile de consum amplasate în zonele de activitate ale OR prevăzuți la lit. a).

(2) Pentru preluarea de către FUI a locurilor de consum ale clienților finali ai căror FA se află în situația prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. d), în cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea confirmării prevăzute la alin. (1), ANRE transmite către OR prevăzuți la alin. (1) lit. a) și FUI, precum și spre știință FA notificarea de preluare prin care informează cu privire la:

a) retragerea/revocarea înregistrării ca PRE a FA sau, după caz, încetarea delegării responsabilității echilibrării FA către un PRE;

b) termenele/condițiile de preluare de către FUI a locurilor de consum din portofoliul FA, pentru care acesta nu mai îndeplinește condiția de asumare a responsabilității financiare pentru plata dezechilibrelor și totodată solicită OR să transmită FUI desemnat pentru zona/zonele geografică/geografice respective lista locurilor de consum preluate, valabilă la data de preluare menționată în notificare.

(3) În cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii solicitării ANRE menționate la alin. (2), OR întocmește lista locurilor de consum preluate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, și o transmite FUI desemnat pentru zona/zonele geografică/geografice în care acestea sunt amplasate și spre știință ANRE, în scris și în format electronic prelucrabil (fișier Excel).

(4) În cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de la OR a listei prevăzute la alin. (3), FUI transmite clienților finali preluați informarea de preluare care va conține cel puțin elementele prevăzute în anexa nr. 1.

SECȚIUNEA a 5-a Alte situații de preluare

Art. 14. -

(1) În cazul clienților finali aflați într-o situație care se încadrează în prevederile art. 4 alin. (2), ANRE transmite notificarea de preluare către FUI și OR implicați, precum și, dacă este cazul, FA, în cel mai scurt timp după identificarea situației, precizând termenele și condițiile specifice de preluare a acestora de către FUI.

(2) FUI are obligația de a transmite informarea de preluare către clienții finali preluați, cu respectarea termenelor și condițiilor din notificarea transmisă de ANRE conform alin. (1).

CAPITOLUL III Trecerea la un FC a clienților finali aflați în situația de a fi preluați sau care au fost preluați de FUI

Art. 15. -

(1) În perioada cuprinsă între data transmiterii de către OR către clienții finali ai FA a notificării prevăzute la art. 10 alin. (3) și data încetării CR prevăzută în notificare, respectivii clienți pot rezilia contractul de furnizare încheiat cu FA, în vederea încheierii unui contract de furnizare cu un FC, cu o notificare transmisă FA cu cel puțin 2 zile lucrătoare înaintea datei la care contractul cu FC intră în vigoare.

(2) Data-limită de intrare în vigoare a contractelor încheiate între clienții finali și FC în condițiile prevăzute la alin. (1) este data încetării CR, prevăzută în notificarea transmisă de OR conform art. 10 alin. (3).

Art. 16. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...