Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 3367/2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.561/2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza prevederilor art. 242 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și a Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. I. -

Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.561/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 și 767 bis din 31 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Formarea continuă a cadrelor didactice reprezintă un ansamblu de activități având ca scop dezvoltarea competențelor, cunoștințelor și expertizei individuale și se realizează ca dezvoltare profesională și evoluție în carieră."

2. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Ansamblul activităților de formare continuă cuprinde:

a) programe de perfecționare a pregătirii științifice, psihopedagogice și didactice, inclusiv cercuri psihopedagogice, inspecții speciale și interasistențe la clasă;

b) programe de formare în domeniile conducerii, îndrumării și evaluării învățământului;

c) cursuri de pregătire și susținerea examenelor de obținere a gradelor didactice II și I; gradele didactice pot fi obținute la una dintre specializările înscrise pe diploma/diplomele pe care candidatul o/le deține sau la una dintre disciplinele pe care cadrul didactic le poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, denumit în continuare Centralizator;

d) programe de conversie profesională;

e) studii corespunzătoare unei specializări din alt domeniu de licență;

f) sesiuni de comunicări științifice, conferințe, ateliere, seminare în domeniul educațional;

g) programe de schimburi de experiență în rețele de educație naționale și internaționale."

3. La articolul 37 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul conținut:

"

c) un inspector școlar de specialitate de la inspectoratele școlare sau un cadru didactic metodist, cu delegație, cu specialitatea în care candidatul susține inspecția specială și lucrarea metodico-științifică, precum și gradul didactic I în învățământul preuniversitar."

4. La articolul 38, alineatul (2) se modifică și va avea următorul conținut:

"

(2) Inspecția specială se susține la specializarea la care candidatul a fost admis la colocviu sau la una dintre disciplinele pe care candidatul cu specializarea respectivă le poate preda conform Centralizatorului și pe care are încadrare."

5. La articolul 42, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Personalul didactic încadrat în învățământul preuniversitar care a obținut titlul științific de doctor și îndeplinește condițiile prevăzute de art. 242 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, poate solicita echivalarea titlului științific de doctor cu gradul didactic I în domeniul științific al disciplinei/disciplinelor în care poate fi încadrat conform competențelor certificate prin diplomă de licență/master, potrivit Centralizatorului disciplinelor, sau în domeniul științelor educației, în următoarele condiții:

a) are o vechime efectivă la catedră de minimum 4 ani de la obținerea definitivării în învățământ;

b) a obținut calificativul «foarte bine» la evaluările anuale din ultimii 2 ani de activitate la catedră premergători înscrierii;

c) în anul școlar premergător înscrierii a susținut o inspecție curentă la care a obținut calificativul «foarte bine»."

6. La articolul 42, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) În stabilirea vechimii efective la catedră necesară pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului științific de doctor se vor avea în vedere următoarele:

a) condițiile de vechime necesare înscrierii pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului științific de doctor se referă la vechimea de predare efectivă la catedră și nu se confundă cu vechimea în muncă, recunoscută ca vechime în învățământ în vederea stabilirii drepturilor salariale. Pentru vechimea la catedră se ia în calcul perioada în care s-a prestat activitate efectivă de predare, ca personal didactic calificat, respectiv studii de specialitate absolvite cu examen de diplomă sau de licență, după caz, cu normă întreagă și cu îndeplinirea condițiilor de formare inițială, conform legii;

b) cadrele didactice încadrate în învățământul particular beneficiază de recunoașterea vechimii la catedră, necesară pentru obținerea gradului didactic I pe baza titlului științific de doctor, de la data obținerii autorizației de funcționare provizorie de către unitatea de învățământ respectivă, conform legislației în vigoare;

c) perioada de suspendare a contractului individual de muncă din inițiativa salariatului nu se consideră vechime la catedră;

d) perioada concediului de maternitate este considerată vechime la catedră;

e) pentru personalul didactic calificat care nu a funcționat cu o normă întreagă sau care a funcționat cu ore peste norma întreagă se poate calcula un coeficient anual de vechime la catedră prin împărțirea numărului de ore prestate de candidat în anul respectiv la numărul anual de ore corespunzător funcției didactice cu normă întreagă din care a prestat ore, avându-se în vedere numărul de săptămâni de activitate didactică din structura anului școlar. Coeficientul se calculează pentru fiecare dintre anii de funcționare la catedră după obținerea definitivării în învățământ. Condiția de vechime la catedră prevăzută se consideră îndeplinită atunci când suma coeficienților anuali astfel calculați este de cel puțin 4."

7. La articolul 42 alineatul (2), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

"

k) Adeverință/e de vechime certificată/e «conform cu originalul» de către conducerea unității de învățământ, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de vechime prevăzute la alin (1) lit. a)."

8. La articolul 42, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Inspectorul școlar pentru dezvoltarea resurselor umane verifică existența și legalitatea documentelor din dosarele de înscriere și îndeplinirea condițiilor de înscriere, inclusiv cele de vechime, și supune spre aprobare consiliului de administrație."

9. La articolul 43, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Propunerile de comisii vor fi trimise spre aprobare separat, pentru fiecare candidat, însoțite de documentele menționate la art. 42 alin. (2) lit. b)-k)."

10. La articolul 43 se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:

"

(6) Aprobarea propunerilor de comisii este valabilă 6 luni, iar, la propunerea obiectiv întemeiată și argumentată a centrelor de perfecționare, direcția de specialitate din Ministerul Educației Naționale poate aproba o prelungire de încă două luni.

(7) În situația în care centrul de perfecționare nu programează inspecția specială în perioada de valabilitate a aprobării comisiei sau candidatul nu efectuează inspecția specială, candidatul pierde dreptul de obținere a gradului didactic I pe baza titlului științific de doctor prin demersul inițiat și trebuie să reia toate etapele."

11. La articolul 44, alineatele (8), (10) și (12) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(8) Candidații care nu au primit nota minimă se consideră respinși și pot relua procedura de acordare a gradului didactic I pe baza titlului științific de doctor în anul școlar următor.

. . . . . . . . . .

(10) După transmiterea de către centrele de perfecționare a raportului de inspecție specială consemnat în registrul de procese-verbale al unității școlare, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către directorul unității de învățământ în care s-a desfășurat inspecția, Ministerul Educației Naționale finalizează procedura de acordare a gradului didactic I pe baza titlului științific de doctor prin emiterea ordinului ministrului.

. . . . . . . . . .

(12) Ordinul ministrului educației naționale se transmite titularului de către inspectoratul școlar județean/al municipiului București în exemplar original. Ministerul Educației Naționale informează centrele de perfecționare cu privire la emiterea ordinului ministrului pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului științific de doctor."

Art. II. -

Direcția generală învățământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educației Naționale, inspectoratele școlare, casele corpului didactic, instituțiile și unitățile de învățământ - centre de perfecționare a personalului didactic din învățământul preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Pavel Năstase

București, 23 februarie 2017.

Nr. 3.367.

;
se încarcă...