Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Normele tehnice privind autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată și pe cale aeriană și autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe baza unui manifest electronic pentru mărfurile transportate pe cale aeriană din 14.02.2017

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de autorizare de către Direcția Generală a Vămilor a utilizării regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată și pe cale aeriană și de autorizare a utilizării regimului de tranzit unional/comun pe baza unui manifest electronic pentru mărfurile transportate pe cale aeriană.

Art. 2. -

În aplicarea prezentelor norme tehnice, prin termenii de mai jos se înțelege:

a) Codul vamal al Uniunii - Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii;

b) Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 - Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii;

c) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii;

d) Regulamentul delegat (UE) 2016/341 - Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei;

e) Convenția privind regimul de tranzit comun - Convenția privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, cu modificările și completările ulterioare, la care România a aderat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006.

CAPITOLUL II Autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată

Art. 3. -

(1) Autorizația pentru utilizarea regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată se acordă operatorilor economici, la cerere, în condițiile prevăzute la art. 24, 25, 29 și 30 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv la art. 57 alin. (4) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun.

(2) În aplicarea prevederilor art. 25 alin. (1) lit. c) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv ale art. 57 alin. (4) lit. c) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, se consideră că un titular utilizează frecvent regimul de tranzit unional/comun în situația în care efectuează/va efectua cel puțin 50 de operațiuni de tranzit unional/comun într-un an calendaristic.

(3) În aplicarea prevederilor art. 25 alin. (1) lit. d) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv ale art. 57 alin. (4) lit. (d) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, autorizația nu se acordă operatorilor economici care:

a) au obligații bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuții, inclusiv contribuțiile individuale ale salariaților și orice alte venituri bugetare, cu excepția celor eșalonate și/sau reeșalonate la plată, precum și a celor suspendate în condițiile legii;

b) înregistrează debite față de autoritatea vamală;

c) sunt în stare de insolvență, se află în procedură de reorganizare ori lichidare judiciară sau figurează în evidența specială și/sau în lista contribuabililor inactivi.

Art. 4. -

(1) Cererea de autorizare pentru utilizarea regimului de tranzit unional/comun pentru mărfurile transportate pe calea ferată se întocmește în scris de către operatorul economic și conține următoarele informații:

a) denumirea întreprinderii feroviare și sediul social al acesteia, numărul de telefon/fax și alte date considerate ca necesare în vederea contactării acesteia;

b) codul unic de înregistrare;

c) numărul EORI atribuit de autoritatea vamală;

d) datele de identificare ale persoanelor care angajează legal întreprinderea feroviară: numele și prenumele, data și locul nașterii, domiciliul, numărul de telefon/fax și e-mail;

e) datele de identificare ale persoanei/persoanelor responsabile cu aspectele de ordin vamal în cadrul organizației administrative a întreprinderii feroviare operatorului economic;

f) biroul/birourile de plecare unde mărfurile se plasează sub regim de tranzit unional/comun;

g) numărul autorizației de operator economic autorizat pentru simplificări vamale, după caz.

(2) Cererea se transmite în format letric la registratura Direcției Generale a Vămilor, împreună cu următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare a operatorului economic, în copie;

b) copia actului constitutiv al operatorului economic, cu modificările și completările ulterioare, după caz;

c) cazierul judiciar al persoanei care reprezintă legal întreprinderea feroviară în raporturile juridice cu autoritatea vamală;

d) copia licenței de transport feroviar;

e) copia certificatului de siguranță pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar public;

f) document conținând datele privind centrul sau centrele contabile (adresa, număr de telefon/fax, persoane de contact);

g) document care atestă că întreprinderea feroviară este membru al Uniunii Internaționale a Căilor Ferate;

h) declarație-angajament conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice;

i) specimene ale scrisorilor de trăsură CIM, scrisorilor de trăsură CIM pentru transport combinat sau scrisorilor de trăsură combinate CIM/SMGS.

(3) Prevederile alin. (2) lit. c) nu se aplică în situația prevăzută la art. 29 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341.

Art. 5. -

(1) În urma verificării îndeplinirii condițiilor de formă și de fond prevăzute la art. 4 alin. (1) și (2), Direcția Generală a Vămilor stabilește dacă sunt îndeplinite condițiile pentru acceptarea cererii de autorizare, în termenul prevăzut la art. 22 alin. (2) primul paragraf din Codul vamal al Uniunii.

(2) Direcția Generală a Vămilor acceptă sau respinge cererea de autorizare în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din Codul vamal al Uniunii și ale art. 12 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.

Art. 6. -

(1) Autorizația se eliberează de către Direcția Generală a Vămilor, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (3) din Codul vamal al Uniunii. Modelul autorizației este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice.

(2) Autorizația se întocmește în două exemplare și se semnează de către directorul general al Direcției Generale a Vămilor. Numărul autorizației se acordă în ordine cronologică și crescătoare.

(3) Un exemplar al autorizației se remite titularului și un exemplar se reține de Direcția Generală a Vămilor.

Art. 7. -

(1) Direcția Generală a Vămilor suspendă, anulează, revocă sau modifică autorizația în condițiile prevăzute la art. 23 alin. (4) lit. b), art. 27 și 28 din Codul vamal al Uniunii, la art. 16-18 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, respectiv la art. 65 alin. (2) și (3) și art. 67-69 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun.

(2) În aplicarea prevederilor art. 22 alin. (6) din Codul vamal al Uniunii, Direcția Generală a Vămilor comunică în scris operatorului economic motivele pe baza cărora intenționează să ia decizia suspendării, anulării, revocării sau modificării autorizației, cu excepția cazului prevăzut la art. 28 alin. (1) lit. b) din Codul vamal al Uniunii.

(3) Operatorul economic își poate exprima punctul de vedere în termenul prevăzut la art. 8 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446.

(4) Împotriva deciziei de suspendare, anulare, revocare sau modificare se poate formula plângere prealabilă în condițiile art. 44 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 și art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL III Autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie și pe baza unui manifest electronic pentru mărfurile transportate pe cale aeriană

Art. 8. -

(1) Autorizația pentru utilizarea regimului de tranzit unional/comun pentru mărfurile transportate pe cale aeriană se acordă, la cerere, companiei aeriene, în condițiile prevăzute la art. 24, 26, 27, 29 și 46 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv la art. 55 lit. (e), art. 57-72 și 108-111 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun.

(2) Prevederile art. 3 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător, în aplicarea prevederilor art. 26 alin. (1) lit. d) și e) și art. 27 alin. (1) lit. c) și d) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341.

Art. 9. -

(1) Cererea de autorizare se întocmește în scris de către compania aeriană și conține următoarele date:

a) denumirea companiei aeriene și sediul social al acesteia, numărul de telefon și fax, precum și alte date considerate ca necesare în vederea contactării;

b) codul unic de înregistrare;

c) numărul EORI atribuit de autoritatea vamală;

d) numărul autorizației de operator economic autorizat pentru simplificări vamale, după caz;

e) datele de identificare ale persoanei care angajează legal compania aeriană: numele și prenumele, data și locul nașterii, domiciliul, numărul de telefon/fax și e-mail;

f) datele de identificare ale persoanei responsabile cu aspectele de ordin vamal în cadrul organizației administrative a operatorului economic;

g) datele de contact ale persoanei responsabile pentru cerere;

h) aeroporturile și birourile de plecare și de destinație unde mărfurile se plasează/sosesc sub regim de tranzit unional/comun.

(2) Cererea se transmite în format letric la registratura Direcției Generale a Vămilor, împreună cu următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare a companiei aeriene, în copie;

b) actul constitutiv al companiei aeriene, cu modificările și completările ulterioare, după caz, în copie;

c) cazierul judiciar al persoanei care reprezintă legal compania aeriană în raporturile juridice cu autoritatea vamală;

d) licența de transport aerian, în copie;

e) modelul manifestului aerian pe suport hârtie sau în format electronic, după caz;

f) document conținând datele privind locațiile unde compania aeriană păstrează evidențele privind operațiunile de tranzit unional/comun pentru mărfurile transportate pe cale aeriană (adresă, număr telefon/fax, persoane de contact);

g) declarație-angajament, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme tehnice;

h) documente doveditoare din care să rezulte îndeplinirea condiției prevăzute la art. 27 alin (1) lit. a) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 (numai pentru autorizația de utilizare a regimului de tranzit unional/comun pe baza unui manifest electronic).

(3) Prevederile alin. (2) lit. c) nu se aplică în situația prevăzută la art. 29 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341.

Art. 10. -

(1) Prevederile art. 5-7 se aplică în mod corespunzător.

(2) În aplicarea art. 46 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv art. 108 alin. (2) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, o copie certificată a autorizației se transmite de către compania aeriană fiecărui birou vamal din aeroporturile menționate în autorizație.

(3) Modelul autorizației este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme tehnice.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 11. -

Autorizațiile pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mărfurile transportate pe calea ferată și autorizațiile pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mărfurile transportate pe calea aerului (nivel 1/nivel 2) acordate până la data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice rămân valabile până la expirarea termenelor prevăzute la art. 250 și 251 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446.

Art. 12. -

Dispozițiile prezentelor norme tehnice se completează cu prevederile Codului vamal al Uniunii, Regulamentului delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446, Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, Regulamentului delegat (UE) 2016/341 și Convenției privind regimul de tranzit comun.

Art. 13. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.

ANEXA Nr. 1 la normele tehnice

DECLARAȚIE-ANGAJAMENT

Societatea . . . . . . . . . ., CUI . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . ., reprezentată de . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., membră a Uniunii Internaționale a Căilor Ferate, având codul . . . . . . . . . ., deținătoare a Licenței de transport pe calea ferată nr. . . . . . . . . . ., pentru utilizarea regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată prevăzut la art. 24 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei, respectiv la art. 55 lit. (f) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, cu modificările și completările ulterioare, la care România a aderat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, depune următorul angajament în fața autorității vamale:

- își asumă toate responsabilitățile în calitate de titular al regimului de tranzit unional/comun pentru mărfurile pe care le acceptă la transport însoțite de o scrisoare de trăsură CIM, o scrisoare de trăsură CIM pentru transport combinat sau o scrisoare de trăsură combinată CIM/SMGS;

- se angajează să nu utilizeze alte scrisori de trăsură CIM, scrisori de trăsură CIM pentru transport combinat sau scrisori de trăsură combinată CIM/SMGS decât cele conforme reglementărilor internaționale feroviare și să informeze autoritatea vamală despre proiectul de modificare a acestor scrisori de trăsură;

- să informeze autoritatea vamală în legătură cu orice infracțiune sau neregulă constatată cu privire la derularea operațiunilor de tranzit unional/comun;

- să pună la dispoziția autorității vamale toate documentele în vederea efectuării controalelor periodice în centrul contabil;

- să achite la cererea autorității vamale cuantumul datoriei vamale și al altor taxe devenite exigibile, în caz de neexecutare totală sau parțială a angajamentelor luate în calitate de titular al operațiunilor de tranzit și de beneficiar al procedurii simplificate.

Numele și prenumele persoanei care reprezintă legal societatea . . . . . . . . . .
Funcția . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
Locul . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2 la normele tehnice

ROMÂNIA

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcția Generală a Vămilor

AUTORIZAȚIE
pentru utilizarea regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată
nr. . . . . . . . . . .


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...