Guvernul României

Hotărârea nr. 81/2017 pentru modificarea și completarea Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 929/2014

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 28 octombrie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La paragraful "Abrevieri" se introduc 17 noi abrevieri, cu următorul cuprins:

"

ACTRIS-RI - Aerosols, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure

AIEA - International Atomic Energy Agency

ALFRED - Advanced Lead Fast Reactor European Demonstrator

CERN - European Organization for Nuclear Research

CRIC - Comitetul Român pentru Infrastructuri de Cercetare

DANUBIUS-RI - The International Centre for Advanced Studies on River-Sea Systems

EMSO - European Multidisciplinary Seafloor and water-column Observatory

EPOS - European Plate Observing System

ERA - European Research Area

ESA - European Space Agency

ESFRI - European Strategy Forum on Research Infrastructures

FAIR - Facility for Antiproton and Ion Research

HL-LHC - High Luminosity Large Hadron Collider

ISS - International Space Station

MCI - Ministerul Cercetării și Inovării

METROFOOD-RI - Infrastructure for Promoting Metrology in Food and Nutrition

NEA - Nuclear Energy Agency"

2. La punctul 2 "Viziune privind cercetarea și inovarea din România în 2020", "Pilonul 3. «Leadership» regional la frontiera științei și în tehnologie: străpungeri în domenii strategice" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Pilonul 3 «Leadership» regional la frontiera științei și în tehnologie: străpungeri în domenii strategice România participă, prin CDI, la mari inițiative europene și internaționale, atât prin asumarea rolului de lider, la ELI-NP, DANUBIUS-RI, ALFRED sau de actor important la alte infrastructuri de cercetare, cât și prin stimularea concentrărilor tehnologice (clustere) de frontieră."

3. La punctul 3 "Obiectivele generale și specifice ale Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020", subpunctul "Obiective specifice", paragraful OS 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

OS2. Susținerea specializării inteligente, prin concentrarea resurselor în domenii de cercetare și inovare cu relevanță economică și cu potențial CD demonstrat, inclusiv prin parteneriate public-public, care să conducă la concentrare, eficiență și eficacitate, și public-privat, care să deblocheze potențialul identificat, dar și în calitate de stat membru al CERN respectiv ESA, la operarea și dezvoltarea HL-LHC și ISS."

4. La punctul 4 "Direcții principale de acțiune", subpunctul 4.2 "Susținerea specializării inteligente", la domeniul "Bioeconomia" se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:

"

Îmbunătățirea calității produselor agroalimentare (nutrițională, senzorială, de siguranță alimentară), în vederea satisfacerii cerințelor consumatorilor, trebuie să fie în deplină armonie cu asigurarea unui mediu durabil. În acest context sunt necesare atât dezvoltarea infrastructurii de cercetare științifică, a resurselor umane, cât și armonizarea metodologiilor de investigare a calității produselor agroalimentare și a biodisponibilității acestora în vederea asigurării securității nutriționale a populației."

5. La punctul 4 "Direcții principale de acțiune", subpunctul 4.2 "Susținerea specializării inteligente", domeniul "Energie, mediu și schimbări climatice" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Energie, mediu și schimbări climatice. Cercetările în domeniul energiei susțin reducerea dependenței energetice a României, prin valorificarea superioară a combustibililor fosili, diversificarea surselor naționale (nucleară, regenerabile, curate), transport multifuncțional («smart grids») și mărirea eficienței la consumator.

Nivelul ridicat de specializare atins în cercetarea din domeniul nuclear va fi valorificat în continuare prin dezvoltarea tehnologiilor pentru reactori avansați de generație IV și realizarea infrastructurii de cercetare, dezvoltare și demonstrație pentru reactorii rapizi răciți cu plumb, în parteneriat european și internațional. Protecția mediului înconjurător constituie o prioritate a tuturor politicilor actuale, în condițiile unor investiții masive care urmează a fi făcute în tehnici și tehnologii de depoluare și de reciclare, în administrarea inteligentă și durabilă a resurselor de apă, a bazinelor hidrografice și a zonelor umede. Dezvoltarea cunoașterii în domeniile «aer», «apă», «sol», inclusiv interfețele (mediile de tranziție dintre ele), și valorificarea acesteia de către utilizatori, sunt de importanță capitală pentru dezvoltarea durabilă a României. Cercetarea interdisciplinară de mediu a sistemului Dunăre - Delta Dunării - Marea Neagră este deosebit de importantă, atât din punctul de vedere al menținerii și valorificării capitalului natural existent, cât și din punctul de vedere al susținerii dezvoltării economiei bazate pe cunoaștere în regiunea Dunării și zona Mării Negre. De asemenea, fenomenele atmosferice necesită o atenție mărită, inclusiv studierea fenomenelor din atmosferă, generate de activități umane, dar și cele naturale cu impact în schimbările climatice.

Conceptul «orașul inteligent" oferă soluții de infrastructuri integrate pentru nevoile populației în aglomerări urbane."

6. La punctul 4 "Direcții principale de acțiune", subpunctul 4.2 "Susținerea specializării inteligente", la subpunctul 4.2.5. "Infrastructuri («roadmap» național)" se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:

"

Având în vedere evoluțiile rapide din știință și inovare, România poate participa la dezvoltarea conceptuală, construcția și operarea unor infrastructuri de cercetate europene, în condițiile în care comunitatea științifică și tehnologică națională exprimă poziții clare în acest sens și există masa critică necesară unei poziții importante în acea infrastructură, sunt proiecte, inclusiv emergente, cuprinse în documente strategice naționale, europene, cum sunt foaia de parcurs (roadmap) pentru infrastructuri de cercetare ESFRI sau cea națională elaborată în coordonarea CRIC, sau acestea sunt menționate explicit în Programul de guvernare."

7. La punctul 4 "Direcții principale de acțiune", subpunctul 4.2 "Susținerea specializării inteligente", la subpunctul 4.2.7 "Mecanism de orientare strategică" se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:

"

Mecanismul de orientare strategică va fi alcătuit din 3 module:

- modulul privind procesul de descoperire antreprenorială la nivel regional, bazat pe o abordare bottom-up (de jos în sus) asigurată printr-o rețea de observatori regionali, coordonați la nivel național;

- modulul privind monitorizarea și evaluarea instrumentelor de finanțare a strategiei naționale, în special cele care susțin elementele de specializare inteligentă, în baza unor indicatori de monitorizare specifici;

- modulul privind asigurarea guvernanței Mecanismului la nivel național și regional."

8. La punctul 4 "Direcții principale de acțiune", subpunctul 4.5 "Acțiuni transversale", la subpunctul 4.5.3. "Internaționalizare", a treia liniuță se modifică și va avea următorul cuprins:

"

- susținerea participării la activitățile organismelor sau inițiativelor internaționale (CERN, ESA, AIEA, NEA etc.) care presupun afilierea sau acorduri de cooperare științifică, pe bază de planuri integrate de participare; asigurarea suportului tehnic și științific în domeniul securității nucleare, statelor membre AIEA, în cadrul unor cooperări de tip Practical Arrangements/Capacity Building (Acorduri de implementare/Dezvoltarea capacității) cu AIEA - Viena."

9. La punctul 4 "Direcții principale de acțiune", subpunctul 4.5 "Acțiuni transversale", la subpunctul 4.5.3. "Internaționalizare", după ultima liniuță se introduc două noi liniuțe, cu următorul cuprins:

"

- integrarea în spațiul european de cercetare (ERA) inclusiv prin susținerea participării organizațiilor de cercetare și a centrelor universitare în structuri specializate, rețele tematice sau a platformei tehnologice europene de interes pentru România;

- promovarea și susținerea componentei de cercetare în parteneriatele strategice ale României; dezvoltarea și susținerea cooperării științifice și tehnologice în baza parteneriatului strategic cu SUA."

10. La punctul 4 "Direcții principale de acțiune", la subpunctul 4.5 "Acțiuni transversale", subpunctul 4.5.4. "Infrastructuri majore și clustere de inovare" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

4.5.4. Infrastructuri majore și clustere de inovare

România este lider al unor inițiative ce capitalizează performanțele sale științifice, dotările sale naturale sau capabilitățile tehnologice la ELI-NP, DANUBIUS-RI, ALFRED și participă la resurse și infrastructuri de cercetare științifică interconectate internațional cum sunt CERN, ESA, ACTRIS-RI, EMSO, FAIR etc. Dincolo de impactul științific major, astfel de proiecte de infrastructură promit beneficii în cercetarea aplicată și în economie, stimulând aglomerarea competitivă de resurse umane, financiare și de creativitate, inclusiv dezvoltarea conceptului «brain return», prin extinderea cooperării internaționale. Strategia susține investiția în mari infrastructuri, precum și alte tipuri de parteneriate bazate pe știință, concentrate geografic și orientate spre comercializarea ideilor științifice și tehnologice. În acest scop, Strategia stipulează măsuri pentru:

- asigurarea fondurilor pentru investițiile deja angajate și a celor în curs de angajare și susținerea dezvoltării unor concentrări în jurul acestor mari infrastructuri, respectiv:

A. Infrastructuri coordonate de România: ELI-NP, DANUBIUS-RI și ALFRED;

B. Infrastructuri la care România are interes major de participare: ACTRIS-RI, EPOS, EMSO, FAIR, HL-LHC, infrastructura ESA sau care sunt considerate ca emergente pe plan european și există un interes major al comunității științifice din România, precum METROFOOD-RI;

- susținerea finanțării unor clustere existente sau emergente, în măsura în care există interes privat în acest domeniu;

- susținerea dezvoltării resurselor umane specializate în administrarea și dezvoltarea clusterelor inovatoare;

- susținerea cercetării și inovării ca elemente de transformare radicală a dezvoltării economice, sociale, locale și regionale."

11. La punctul 6 "Guvernanța", subpunctul 6.2. "Cadrul instituțional de implementare a strategiei" litera A1, la atribuțiile MCI, după ultima liniuță se introduce o nouă liniuță, cu următorul cuprins:

"

- dezvoltă și implementează, împreună cu mediul economic, politici pentru transferul tehnologic al rezultatelor cercetării și aplicații ale invențiilor/inovațiilor."

12. La punctul 6 "Guvernanța", subpunctul 6.2. "Cadrul instituțional de implementare a strategiei", litera B3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

B3. Consiliul Național pentru Transfer Tehnologic și Inovare, organism consultativ al MCI, care va funcționa și în calitate de grup de lucru al Comitetului Interministerial pentru Competitivitate, constituit în baza Hotărârii Guvernului nr. 236/2016, dedicat inovării și abordării coordonate a politicilor economice cu cele din domeniul CDI, a corelării dintre nivelul de guvernanță național și cel regional și care va avea în componență reprezentanți ai agențiilor de dezvoltare regională, ai mediului antreprenorial, economic, social și de cercetare."

13. La punctul 6 "Guvernanța", subpunctul 6.2. "Cadrul instituțional de implementare a strategiei", după litera B3, se introduce o nouă literă, litera B4, cu următorul cuprins:

"

B4. Comitetul Român pentru Infrastructuri de Cercetare, organism consultativ specializat, cu rolul de a stabili necesitățile de investiții în domeniul CDI și de a elabora analize și propuneri pentru fundamentarea strategiei și prioritizarea investițiilor în infrastructuri de cercetare științifică (foaie de parcurs)."

14. În întregul document se vor avea în vedere următoarele:

1. Sintagma "Centrul internațional pentru cercetări avansate «Fluvii, Delte, Mări "DANUBIUS"» - Tulcea" se înlocuiește cu sintagma "Centrul Internațional pentru Studii Avansate asupra Sistemelor Fluvii-Mări DANUBIUS-RI";

2. Sintagma "Ministerul Educației Naționale" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Cercetării și Inovării";

3. Sintagma "autoritate de stat pentru cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare" se înlocuiește cu sintagma "autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare".

Art. II. -

În întregul document, prin "autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare" se înțelege "Ministerul Cercetării și Inovării".

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Ministrul cercetării și inovării,
Șerban-Constantin Valeca
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
administrației publice și fondurilor europene,
Sevil Shhaideh
p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
Daniela Teodoru,
secretar general
Ministrul apelor și pădurilor,
Adriana Petcu
Ministrul economiei,
Mihai Tudose
Ministrul delegat pentru fonduri europene,
Rovana Plumb
p. Ministrul energiei,
Doru Vișan,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Monica-Dorina Gheorghiță,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Viorel Ștefan
Ministrul delegat pentru afaceri europene,
Ana Birchall
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Petre Daea

București, 27 februarie 2017.

Nr. 81.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...