Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și desfășurarea concursului -
SECȚIUNEA a 2-a
Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art. 1 lit. e)

Art. 12. -

Fiecare instituție de învățământ superior de stat acreditată, care școlarizează studenți străini (cu excepția românilor de pretutindeni și a cetățenilor români cu domiciliul în străinătate), înmatriculați pe locuri cu taxă în valută (în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 22/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010), cu rezultate academice și științifice deosebite, va înainta MEN - DGRIAE:

a) adresa oficială, semnată de rectorul instituției de învățământ, prin care se face nominalizarea persoanelor propuse pentru primirea unui loc de studii fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă;

b) maximum 5 dosare de candidatură;

c) centralizatorul care conține clasamentul candidaților, în ordinea descrescătoare a rezultatelor academice.

Art. 13. -

Dosarul de candidatură va conține:

a) situația școlară pe fiecare an de studiu (exceptând anul pregătitor), pentru candidații care solicită continuarea studiilor universitare de licență;

b) copie după diploma de licență și suplimentul la diplomă (foaia matricolă) sau adeverință din care să reiasă situația școlară pe toți anii de studiu, precum și notele obținute la examenul de licență (pentru absolvenții anului în curs) pentru candidații care solicită continuarea studiilor universitare de master, doctorat sau învățământ postuniversitar în domeniul sănătate, după caz;

c) curriculum vitae, lista lucrărilor științifice, publicații de specialitate, referate, recomandări de la cel puțin două cadre didactice universitare sau specialiști ai domeniului - pentru candidații la studii universitare de doctorat;

d) copie legalizată după actul de naștere;

e) copie după pașaport;

f) copie după permisul de ședere în România.

Art. 14. -

Procedura de aplicație se desfășoară astfel:

a) senatele instituțiilor de învățământ superior acreditate vor stabili criteriile pe baza cărora se formulează propunerile de candidaturi și le vor aduce la cunoștința potențialilor candidați, prin afișarea acestora pe site-ul oficial al fiecărei instituții de învățământ superior;

b) lista nominală a propunerilor de candidaturi va fi aprobată de Senatul instituției de învățământ superior acreditate și va fi afișată pe site-ul oficial;

c) lista nominală și dosarele candidaților vor fi înaintate MEN - DGRIAE până la data de 30 noiembrie a fiecărui an.

Art. 15. -

Pentru obținerea acestor burse pot candida următoarele categorii de studenți:

a) cetățenii străini, cu excepția celor care se află într-un an terminal, care au absolvit cel puțin un an de studii, în afara anului pregătitor, forma de învățământ cu frecvență, într-o instituție de învățământ superior de stat acreditată și au obținut minimum media 7,00 și

b) cetățenii străini, absolvenți ai unui program de studii universitare în România, forma de învățământ cu frecvență, care au obținut o medie generală de cel puțin 7,00 și care își continuă studiile într-o instituție de învățământ superior de stat acreditată.

Art. 16. -

Bursele se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor, selectându-se primele candidaturi de la fiecare universitate, în limita numărului de granturi disponibile și avându-se în vedere o repartizare echilibrată pe universități și, în cadrul acestora, pe domenii de studii.

Art. 17. -

În cazul în care doi candidați au aceeași medie, departajarea se va face în funcție de ciclul de studii, întâietate având, în ordine, candidatul de la ciclul de studii universitare de doctorat, masterat și, în cele din urmă, licență.

Art. 18. -

Candidații astfel selecționați devin beneficiari ai granturilor prin ordin al ministrului educației naționale. Rezultatele finale ale selecției vor fi comunicate instituțiilor de învățământ superior și publicate pe site-ul oficial al MEN.

Acesta este un fragment din Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat acreditate din 10.02.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Metodologie:
Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art 1 lit a) și b)
Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art 1 lit e)
;
se încarcă...