Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art 1 lit a) și b) | Metodologie

Acesta este un fragment din Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat acreditate din 10.02.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și desfășurarea concursului -
SECȚIUNEA 1
Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art. 1 lit. a) și b)

Art. 10. -

(1) Dosarul de candidatură va conține următoarele elemente:

a) cererea de bursă pentru studii în România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie, completată la toate rubricile, în două exemplare originale, cu două fotografii color;

b) certificatul de naștere - copie și traducere legalizată;

c) actul care atestă domiciliul stabil - copie și traducere legalizată;

d) pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 2 pagini. Această prevedere nu se aplică în cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European și nici în cazul cetățenilor Confederației Elvețiene;

e) actul de identitate - copie și traducere legalizată;

f) dovada schimbării numelui (dacă este cazul) - copie și traducere legalizată;

g) diplomele de bacalaureat, licență, master, doctorat, după caz, sau echivalentul acestora, autentificate de către autoritățile de resort din țara emitentă - copie și traducere legalizată;

h) adeverința care atestă promovarea examenului de bacalaureat, licență, master sau doctorat, după caz, pentru absolvenții anului curent - copie și traducere legalizată;

i) foile matricole/suplimentele la diplomă aferente studiilor efectuate, autentificate de către autoritățile de resort din țara emitentă - copii și traduceri legalizate;

j) declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat de bursă din partea statului român pe nivelul de ciclu solicitat;

k) certificatul de absolvire a anului pregătitor de limba română sau atestatul de competență lingvistică, după caz;

l) certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională), care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;

m) CV-ul în limba engleză, franceză sau română (2-3 pag.);

n) alte documente necesare la dosar, la cererea Ministerului Educației Naționale.

(2) Dosarul de candidatură va fi însoțit de o copie simplă a documentelor prevăzute la alin. (1).

(3) Traducerile legalizate, prezentate în original în dosarul de candidatură, vor fi în limba engleză sau franceză sau română.

(4) Admiterea candidaților care optează pentru studii de doctorat este condiționată de prezentarea acordului de principiu al unui coordonator științific, precum și de promovarea examenului de admitere.

Art. 11. -

Procedura de admitere în condițiile prevederilor art. 1 lit. a) și b) se desfășoară astfel:

a) MEN, cu sprijinul instituțiilor de învățământ superior de stat, formulează oferta pentru bursele acordate de statul român;

b) MEN informează partenerii abilitați, prin intermediul MAE și al misiunilor diplomatice străine acreditate în România, asupra condițiilor de acordare a burselor;

c) MEN - Direcția generală relații internaționale și afaceri europene (DGRIAE) primește lista cu persoanele propuse pentru ocuparea unui loc de studii fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și dosarele acestora prin intermediul partenerilor abilitați, până cel târziu la data de 15 iulie a anului în curs, cu excepția cazului în care există prevederi explicite în acest sens în cadrul documentelor bilaterale, respectiv unilaterale în vigoare;

d) MEN verifică eligibilitatea dosarului și solicită avizul instituției de învățământ superior primitoare, în vederea emiterii scrisorii de acceptare la studii;

e) instituția de învățământ superior primitoare emite avizul de primire la programul de studii solicitat sau la un alt program de studii propus de aceasta, precum și avizul privind posibilitatea asigurării unui loc în căminul universitar;

f) MEN transmite originalul scrisorilor de acceptare la studii partenerilor abilitați și o copie a acestora misiunilor diplomatice ale României în străinătate;

g) MEN transmite universității primitoare ordinul de repartizare, în baza căruia bursierul va fi înmatriculat la studii, după sosirea în România.

Acesta este un fragment din Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat acreditate din 10.02.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Metodologie:
Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art 1 lit a) și b)
Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art 1 lit e)
;
se încarcă...