Ministerul Educației Naționale - MEN

Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat acreditate din 10.02.2017

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 149 din 28 februarie 2017.

În vigoare de la 28 februarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Locurile de studii fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă se acordă:

a) pe bază de reciprocitate, în conformitate cu prevederile documentelor de cooperare bilaterală în domeniul educației. Aceste locuri pot fi alocate și sub forma lunilor-bursă;

b) în baza unor oferte unilaterale ale statului român, reglementate prin acte normative specifice;

c) în baza ofertei statului român, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe (MAE), în funcție de interesele externe ale României;

d) în baza ofertei statului român, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la propunerea Ministerului Economiei, pentru promovarea unor acțiuni de colaborare economică sau comercială;

e) în baza ofertei statului român, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin Ministerul Educației Naționale (MEN), pentru cetățenii străini cu rezultate bune la învățătură.

Art. 2. -

Locurile de studii fără plata taxelor de școlarizare și fără bursă se acordă:

a) membrilor corpului diplomatic și membrilor de familie ai corpului diplomatic acreditat în România, în baza unei nominalizări a misiunii diplomatice și a unei recomandări a Ministerului Afacerilor Externe;

b) cetățenilor care solicită sau au dobândit o formă de protecție în România sau apatrizilor a căror ședere pe teritoriul României este oficial recunoscută conform legii, pentru efectuarea anului pregătitor de limba română.

Art. 3. -

(1) Locurile de studii prevăzute la art. 1 se alocă pentru programele de studii acreditate, în limba română, forma de învățământ cu frecvență, în cadrul universităților de stat din România.

(2) Lunile-bursă se pot aloca și pentru programe de studii acreditate cu predare într-o limbă de circulație internațională, forma de învățământ cu frecvență, în cadrul universităților de stat din România.

CAPITOLUL II Condiții generale de atribuire a burselor

Art. 4. -

Locurile de studii fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă, prevăzute la art. 1 lit. a), b) și e) și la art. 2, se acordă potrivit prevederilor prezentei metodologii.

Art. 5. -

(1) Locurile de studii fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă, prevăzute la art. 1 lit. c) și d), se acordă prin concurs de dosare, organizat de către instituțiile implicate, conform metodologiilor proprii.

(2) Lista candidaților și dosarele acestora vor fi transmise la MEN până cel târziu la data de 15 iulie a anului în curs.

Art. 6. -

(1) Înmatricularea la studii a candidaților declarați admiși pentru ocuparea locurilor de studii prevăzute la art. 1 și 2 se va realiza conform calendarului stabilit de instituția de învățământ superior primitoare, potrivit legislației în vigoare.

(2) În cazuri excepționale, înmatricularea prevăzută la alin. (1) poate fi făcută până la finalul primului semestru al anului universitar în curs.

Art. 7. -

Locurile de studii fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă se alocă cetățenilor din UE și din state terțe, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) nu au cetățenie română, nu au solicitat sau nu au dobândit o formă de protecție în România sau nu sunt apatrizi a căror ședere pe teritoriul României este oficial recunoscută conform legii;

b) nu sunt membri ai corpului diplomatic sau membri de familie ai corpului diplomatic acreditat în România;

c) pentru locurile de studii prevăzute la art. 1 lit. a) și b) au fost nominalizați, pe canale diplomatice, de partenerii abilitați;

d) pentru locurile de studii prevăzute la art. 1 lit. c), d) și e) au fost nominalizați de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Economiei sau de instituțiile de învățământ superior de stat, după caz;

e) nu au mai beneficiat de bursă din partea statului român pe același ciclu de studii;

f) prezintă acte de studii emise de instituții de învățământ acreditate/recunoscute;

g) prezintă acte de studii din care rezultă că studiile efectuate anterior și durata acestora permit înscrierea în România în domeniul și la nivelul de studii solicitat;

h) au rezultate bune la învățătură, respectiv o medie de minimum 7 (șapte) corespunzătoare sistemului de notare din România sau calificativul "Bine", după caz, cu excepția candidaților pentru locurile prevăzute la art. 1 lit. e), care trebuie să îndeplinească una dintre condițiile prevăzute la art. 15;

i) nu au, până la data de 31 decembrie a anului în care au fost nominalizați, vârsta mai mare de 35 de ani - pentru studii de licență și master, respectiv 45 de ani - pentru studii de doctorat sau pentru studii postuniversitare, inclusiv în domeniul sănătate.

Art. 8. -

(1) Cetățenii străini pot fi înscriși pe locurile prevăzute la art. 1 lit. a), b), c) și d) după absolvirea anului pregătitor de limba română, organizat potrivit reglementărilor în vigoare.

(2) Sunt exceptate de la obligația de a prezenta certificatul de absolvire a anului pregătitor, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, următoarele categorii de persoane:

a) persoanele care prezintă acte de studii românești (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, într-o unitate/instituție de învățământ din sistemul național din România;

b) cei care, în vederea înscrierii în învățământul universitar, promovează testul de limba română, organizat potrivit reglementărilor în vigoare;

c) cei care, în vederea înscrierii în învățământul universitar, prezintă atestate de competență lingvistică, nivelul minim B1, eliberate potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 9. -

(1) Cetățenii străini pot fi înscriși pe locurile prevăzute la art. 2, după absolvirea anului pregătitor, în cadrul căruia își însușesc cunoștințele necesare de limba română, sau dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 8 alin. (2).

(2) Membrii corpului diplomatic și/sau membrii de familie ai corpului diplomatic acreditat în România pot alege să urmeze programe de studii acreditate cu predare într-o limbă străină în cadrul universităților românești, în regim cu taxă în lei, în cuantumul stabilit pentru studenții români.

CAPITOLUL III Organizarea și desfășurarea concursului

SECȚIUNEA 1 Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art. 1 lit. a) și b)

Art. 10. -

(1) Dosarul de candidatură va conține următoarele elemente:

a) cererea de bursă pentru studii în România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie, completată la toate rubricile, în două exemplare originale, cu două fotografii color;

b) certificatul de naștere - copie și traducere legalizată;

c) actul care atestă domiciliul stabil - copie și traducere legalizată;

d) pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 2 pagini. Această prevedere nu se aplică în cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European și nici în cazul cetățenilor Confederației Elvețiene;

e) actul de identitate - copie și traducere legalizată;

f) dovada schimbării numelui (dacă este cazul) - copie și traducere legalizată;

g) diplomele de bacalaureat, licență, master, doctorat, după caz, sau echivalentul acestora, autentificate de către autoritățile de resort din țara emitentă - copie și traducere legalizată;

h) adeverința care atestă promovarea examenului de bacalaureat, licență, master sau doctorat, după caz, pentru absolvenții anului curent - copie și traducere legalizată;

i) foile matricole/suplimentele la diplomă aferente studiilor efectuate, autentificate de către autoritățile de resort din țara emitentă - copii și traduceri legalizate;

j) declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat de bursă din partea statului român pe nivelul de ciclu solicitat;

k) certificatul de absolvire a anului pregătitor de limba română sau atestatul de competență lingvistică, după caz;

l) certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională), care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;

m) CV-ul în limba engleză, franceză sau română (2-3 pag.);

n) alte documente necesare la dosar, la cererea Ministerului Educației Naționale.

(2) Dosarul de candidatură va fi însoțit de o copie simplă a documentelor prevăzute la alin. (1).

(3) Traducerile legalizate, prezentate în original în dosarul de candidatură, vor fi în limba engleză sau franceză sau română.

(4) Admiterea candidaților care optează pentru studii de doctorat este condiționată de prezentarea acordului de principiu al unui coordonator științific, precum și de promovarea examenului de admitere.

Art. 11. -

Procedura de admitere în condițiile prevederilor art. 1 lit. a) și b) se desfășoară astfel:

a) MEN, cu sprijinul instituțiilor de învățământ superior de stat, formulează oferta pentru bursele acordate de statul român;

b) MEN informează partenerii abilitați, prin intermediul MAE și al misiunilor diplomatice străine acreditate în România, asupra condițiilor de acordare a burselor;

c) MEN - Direcția generală relații internaționale și afaceri europene (DGRIAE) primește lista cu persoanele propuse pentru ocuparea unui loc de studii fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și dosarele acestora prin intermediul partenerilor abilitați, până cel târziu la data de 15 iulie a anului în curs, cu excepția cazului în care există prevederi explicite în acest sens în cadrul documentelor bilaterale, respectiv unilaterale în vigoare;

d) MEN verifică eligibilitatea dosarului și solicită avizul instituției de învățământ superior primitoare, în vederea emiterii scrisorii de acceptare la studii;

e) instituția de învățământ superior primitoare emite avizul de primire la programul de studii solicitat sau la un alt program de studii propus de aceasta, precum și avizul privind posibilitatea asigurării unui loc în căminul universitar;

f) MEN transmite originalul scrisorilor de acceptare la studii partenerilor abilitați și o copie a acestora misiunilor diplomatice ale României în străinătate;

g) MEN transmite universității primitoare ordinul de repartizare, în baza căruia bursierul va fi înmatriculat la studii, după sosirea în România.

SECȚIUNEA a 2-a Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art. 1 lit. e)

Art. 12. -

Fiecare instituție de învățământ superior de stat acreditată, care școlarizează studenți străini (cu excepția românilor de pretutindeni și a cetățenilor români cu domiciliul în străinătate), înmatriculați pe locuri cu taxă în valută (în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 22/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010), cu rezultate academice și științifice deosebite, va înainta MEN - DGRIAE:

a) adresa oficială, semnată de rectorul instituției de învățământ, prin care se face nominalizarea persoanelor propuse pentru primirea unui loc de studii fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă;

b) maximum 5 dosare de candidatură;

c) centralizatorul care conține clasamentul candidaților, în ordinea descrescătoare a rezultatelor academice.

Art. 13. -

Dosarul de candidatură va conține:

a) situația școlară pe fiecare an de studiu (exceptând anul pregătitor), pentru candidații care solicită continuarea studiilor universitare de licență;

b) copie după diploma de licență și suplimentul la diplomă (foaia matricolă) sau adeverință din care să reiasă situația școlară pe toți anii de studiu, precum și notele obținute la examenul de licență (pentru absolvenții anului în curs) pentru candidații care solicită continuarea studiilor universitare de master, doctorat sau învățământ postuniversitar în domeniul sănătate, după caz;

c) curriculum vitae, lista lucrărilor științifice, publicații de specialitate, referate, recomandări de la cel puțin două cadre didactice universitare sau specialiști ai domeniului - pentru candidații la studii universitare de doctorat;

d) copie legalizată după actul de naștere;

e) copie după pașaport;

f) copie după permisul de ședere în România.

Art. 14. -

Procedura de aplicație se desfășoară astfel:

a) senatele instituțiilor de învățământ superior acreditate vor stabili criteriile pe baza cărora se formulează propunerile de candidaturi și le vor aduce la cunoștința potențialilor candidați, prin afișarea acestora pe site-ul oficial al fiecărei instituții de învățământ superior;

b) lista nominală a propunerilor de candidaturi va fi aprobată de Senatul instituției de învățământ superior acreditate și va fi afișată pe site-ul oficial;

c) lista nominală și dosarele candidaților vor fi înaintate MEN - DGRIAE până la data de 30 noiembrie a fiecărui an.

Art. 15. -

Pentru obținerea acestor burse pot candida următoarele categorii de studenți:

a) cetățenii străini, cu excepția celor care se află într-un an terminal, care au absolvit cel puțin un an de studii, în afara anului pregătitor, forma de învățământ cu frecvență, într-o instituție de învățământ superior de stat acreditată și au obținut minimum media 7,00 și

b) cetățenii străini, absolvenți ai unui program de studii universitare în România, forma de învățământ cu frecvență, care au obținut o medie generală de cel puțin 7,00 și care își continuă studiile într-o instituție de învățământ superior de stat acreditată.

Art. 16. -

Bursele se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor, selectându-se primele candidaturi de la fiecare universitate, în limita numărului de granturi disponibile și avându-se în vedere o repartizare echilibrată pe universități și, în cadrul acestora, pe domenii de studii.

Art. 17. -

În cazul în care doi candidați au aceeași medie, departajarea se va face în funcție de ciclul de studii, întâietate având, în ordine, candidatul de la ciclul de studii universitare de doctorat, masterat și, în cele din urmă, licență.

Art. 18. -

Candidații astfel selecționați devin beneficiari ai granturilor prin ordin al ministrului educației naționale. Rezultatele finale ale selecției vor fi comunicate instituțiilor de învățământ superior și publicate pe site-ul oficial al MEN.

CAPITOLUL IV Drepturi și obligații

Art. 19. -

(1) Beneficiarilor locurilor de studii prevăzute la art. 1 li se asigură următoarele facilități:

a) scutirea de la plata taxelor de înscriere, de procesare a dosarului, pentru testarea competențelor lingvistice de limbă română, de susținere a concursului de admitere la doctorat și a probelor specifice de aptitudini;

b) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru anul pregătitor de limba română;

c) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru studiile propriu-zise, dar nu mai mult de durata unui ciclu universitar, corespunzătoare programului de studii urmat;

d) acordarea unei burse lunare, pentru studenții înmatriculați în anul pregătitor de limba română;

e) acordarea unei burse lunare, pentru studenții înmatriculați la studii de licență, master, doctorat, respectiv în învățământul postuniversitar, inclusiv în domeniul sănătate, dar nu mai mult de durata unui ciclu școlar/universitar;

f) finanțarea cheltuielilor de cazare în căminele studențești, prin bugetul MEN, în limita subvenției alocate;

g) asistență medicală în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemo-epidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare;

h) transportul local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și transportul intern auto, feroviar și naval, în aceleași condiții ca studenților români, conform prevederilor legale.

(2) Beneficiarilor locurilor de studii prevăzute la art. 2 li se asigură următoarele facilități:

a) scutirea de la plata taxelor de înscriere, de procesare a dosarului, pentru testarea competențelor lingvistice de limbă română, de susținere a concursului de admitere la doctorat sau a probelor specifice de aptitudini;

b) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru anul pregătitor de limba română;

c) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru studiile propriu-zise, dar nu mai mult de durata unui ciclu școlar/universitar;

d) asistență medicală în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemo-epidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare.

Art. 20. -

Facilitățile prevăzute la art. 19 se acordă pe toată perioada studiilor, după cum urmează:

a) pentru studenții înmatriculați în anul pregătitor de limba română, pe durata desfășurării acestuia;

b) pentru studenții înmatriculați la studii de licență și master, pe parcursul anului universitar și în vacanțele legale, dar nu se acordă pe perioada vacanței de vară. În cazul în care studenții sunt reținuți la facultate pe timpul vacanței de vară pentru activități curriculare sau în cazul în care există prevederi legale specifice, drepturile prevăzute la art. 19 se mențin și pe perioada vacanței de vară;

c) pentru doctoranzii înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență și pentru medicii rezidenți, pe toată durata anului calendaristic;

d) pentru cursanții aflați la stagii de specializare, perfecționare postuniversitară, învățământ postuniversitar în domeniul sănătate, pe perioada efectuării stagiului/perioada lunilor-bursă;

e) încă 30 de zile după finalizarea studiilor universitare sau a învățământului postuniversitar cu durata de cel puțin 1 an.

Art. 21. -

(1) Cuantumul burselor corespunzătoare locurilor prevăzute la art. 1 este stabilit conform legislației interne în vigoare.

(2) Pentru anul pregătitor de limba română, cuantumul burselor este echivalent cu cel acordat pentru studiile universitare de licență.

(3) Echivalentul în lei al bursei se actualizează în fiecare an, trimestrial, la cursul de schimb al monedei euro, comunicat de Banca Națională a României pentru ultima zi a lunii precedente.

Art. 22. -

(1) În vederea menținerii drepturilor prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. e), studenții din anul pregătitor de limba română, precum și cei din programele universitare de licență și master trebuie să obțină, la finalul fiecărui an universitar, un număr de 60 de credite transferabile.

(2) Studenții din programele universitare de licență și master care nu au obținut, la finalizarea anului universitar, un număr de 60 de credite transferabile, dar au obținut un număr de credite transferabile suficient pentru a promova în anul de studiu următor, potrivit legislației în vigoare și regulamentului universității-gazdă, continuă să beneficieze de drepturile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. c), f), g), h) și alin. (2) lit. c) și d).

(3) Drepturile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. e) pot fi redobândite în anul de învățământ următor, după obținerea tuturor celor 60 de credite transferabile aferente fiecărui an universitar efectuat, cu condiția ca numărul anilor în care aceste drepturi se acordă să nu depășească durata ciclului academic.

(4) În situația în care studenții din programele universitare de licență și master nu au obținut, la finalizarea anului universitar, un număr de credite transferabile suficient pentru a promova în anul de studiu următor, potrivit legislației în vigoare și regulamentului universității-gazdă, drepturile stipulate la art. 19 alin. (1) lit. c), e), f) și alin. (2) lit. c) se suspendă. Pe perioada suspendării bursei și a finanțării cheltuielilor de școlarizare, bursierii admiși la studii în baza prezentei metodologii vor studia cu taxă în valută, în cuantumul stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 22/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010.

(5) Bursa se retrage în cazul încălcării legislației naționale sau a normelor de conduită universitară.

(6) Studenții-doctoranzi care nu pot finaliza studiile în limita programului care este, de regulă, de 3 ani, pot primi aprobare de prelungire a studiilor în regim cu taxă în lei, conform condițiilor stabilite pentru cetățenii români, la propunerea și cu acordul senatului universității.

Art. 23. -

(1) Mobilitatea academică internă definitivă se realizează cu acceptul instituțiilor de învățământ superior de stat acreditate, de proveniență, respectiv primitoare și cu acordul MEN.

(2) Mobilitatea academică internă definitivă se poate realiza după primul an de studii, fără a lua în considerare anul pregătitor, și până la sfârșitul penultimului an de studii, la aceeași specializare.

(3) Mobilitatea academică internă definitivă se realizează numai după sfârșitul anului de studiu, după satisfacerea cerinței prevăzute la art. 22 alin. (2) și în condițiile stipulate de acesta. Înmatricularea se realizează odată cu începerea noului an universitar.

Art. 24. -

Orice modificare în statutul studentului bursier sau în programul său de studii (universitate, domeniu, subdomeniu de studiu, prelungire de doctorat etc.) se va realiza cu acordul MEN.

Art. 25. -

Cetățenii străini au următoarele obligații:

a) să respecte Constituția României și legile statului român;

b) să respecte regulamentul intern al instituției de învățământ în care își desfășoară activitatea;

c) să respecte prevederile prezentei metodologii.

Art. 26. -

Prezenta metodologie se aplică locurilor la studii acordate de statul român începând cu anul universitar 2017-2018.

ANEXĂ la metodologie

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...