CAPITOLUL IV Drepturi și obligații

Art. 19. -

(1) Beneficiarilor locurilor de studii prevăzute la art. 1 li se asigură următoarele facilități:

a) scutirea de la plata taxelor de înscriere, de procesare a dosarului, pentru testarea competențelor lingvistice de limbă română, de susținere a concursului de admitere la doctorat și a probelor specifice de aptitudini;

b) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru anul pregătitor de limba română;

c) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru studiile propriu-zise, dar nu mai mult de durata unui ciclu universitar, corespunzătoare programului de studii urmat;

d) acordarea unei burse lunare, pentru studenții înmatriculați în anul pregătitor de limba română;

e) acordarea unei burse lunare, pentru studenții înmatriculați la studii de licență, master, doctorat, respectiv în învățământul postuniversitar, inclusiv în domeniul sănătate, dar nu mai mult de durata unui ciclu școlar/universitar;

f) finanțarea cheltuielilor de cazare în căminele studențești, prin bugetul MEN, în limita subvenției alocate;

g) asistență medicală în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemo-epidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare;

h) transportul local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și transportul intern auto, feroviar și naval, în aceleași condiții ca studenților români, conform prevederilor legale.

(2) Beneficiarilor locurilor de studii prevăzute la art. 2 li se asigură următoarele facilități:

a) scutirea de la plata taxelor de înscriere, de procesare a dosarului, pentru testarea competențelor lingvistice de limbă română, de susținere a concursului de admitere la doctorat sau a probelor specifice de aptitudini;

b) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru anul pregătitor de limba română;

c) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru studiile propriu-zise, dar nu mai mult de durata unui ciclu școlar/universitar;

d) asistență medicală în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemo-epidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare.

Art. 20. -

Facilitățile prevăzute la art. 19 se acordă pe toată perioada studiilor, după cum urmează:

a) pentru studenții înmatriculați în anul pregătitor de limba română, pe durata desfășurării acestuia;

b) pentru studenții înmatriculați la studii de licență și master, pe parcursul anului universitar și în vacanțele legale, dar nu se acordă pe perioada vacanței de vară. În cazul în care studenții sunt reținuți la facultate pe timpul vacanței de vară pentru activități curriculare sau în cazul în care există prevederi legale specifice, drepturile prevăzute la art. 19 se mențin și pe perioada vacanței de vară;

c) pentru doctoranzii înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență și pentru medicii rezidenți, pe toată durata anului calendaristic;

d) pentru cursanții aflați la stagii de specializare, perfecționare postuniversitară, învățământ postuniversitar în domeniul sănătate, pe perioada efectuării stagiului/perioada lunilor-bursă;

e) încă 30 de zile după finalizarea studiilor universitare sau a învățământului postuniversitar cu durata de cel puțin 1 an.

Art. 21. -

(1) Cuantumul burselor corespunzătoare locurilor prevăzute la art. 1 este stabilit conform legislației interne în vigoare.

(2) Pentru anul pregătitor de limba română, cuantumul burselor este echivalent cu cel acordat pentru studiile universitare de licență.

(3) Echivalentul în lei al bursei se actualizează în fiecare an, trimestrial, la cursul de schimb al monedei euro, comunicat de Banca Națională a României pentru ultima zi a lunii precedente.

Art. 22. -

(1) În vederea menținerii drepturilor prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. e), studenții din anul pregătitor de limba română, precum și cei din programele universitare de licență și master trebuie să obțină, la finalul fiecărui an universitar, un număr de 60 de credite transferabile.

(2) Studenții din programele universitare de licență și master care nu au obținut, la finalizarea anului universitar, un număr de 60 de credite transferabile, dar au obținut un număr de credite transferabile suficient pentru a promova în anul de studiu următor, potrivit legislației în vigoare și regulamentului universității-gazdă, continuă să beneficieze de drepturile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. c), f), g), h) și alin. (2) lit. c) și d).

(3) Drepturile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. e) pot fi redobândite în anul de învățământ următor, după obținerea tuturor celor 60 de credite transferabile aferente fiecărui an universitar efectuat, cu condiția ca numărul anilor în care aceste drepturi se acordă să nu depășească durata ciclului academic.

(4) În situația în care studenții din programele universitare de licență și master nu au obținut, la finalizarea anului universitar, un număr de credite transferabile suficient pentru a promova în anul de studiu următor, potrivit legislației în vigoare și regulamentului universității-gazdă, drepturile stipulate la art. 19 alin. (1) lit. c), e), f) și alin. (2) lit. c) se suspendă. Pe perioada suspendării bursei și a finanțării cheltuielilor de școlarizare, bursierii admiși la studii în baza prezentei metodologii vor studia cu taxă în valută, în cuantumul stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 22/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010.

(5) Bursa se retrage în cazul încălcării legislației naționale sau a normelor de conduită universitară.

(6) Studenții-doctoranzi care nu pot finaliza studiile în limita programului care este, de regulă, de 3 ani, pot primi aprobare de prelungire a studiilor în regim cu taxă în lei, conform condițiilor stabilite pentru cetățenii români, la propunerea și cu acordul senatului universității.

Art. 23. -

(1) Mobilitatea academică internă definitivă se realizează cu acceptul instituțiilor de învățământ superior de stat acreditate, de proveniență, respectiv primitoare și cu acordul MEN.

(2) Mobilitatea academică internă definitivă se poate realiza după primul an de studii, fără a lua în considerare anul pregătitor, și până la sfârșitul penultimului an de studii, la aceeași specializare.

(3) Mobilitatea academică internă definitivă se realizează numai după sfârșitul anului de studiu, după satisfacerea cerinței prevăzute la art. 22 alin. (2) și în condițiile stipulate de acesta. Înmatricularea se realizează odată cu începerea noului an universitar.

Art. 24. -

Orice modificare în statutul studentului bursier sau în programul său de studii (universitate, domeniu, subdomeniu de studiu, prelungire de doctorat etc.) se va realiza cu acordul MEN.

Art. 25. -

Cetățenii străini au următoarele obligații:

a) să respecte Constituția României și legile statului român;

b) să respecte regulamentul intern al instituției de învățământ în care își desfășoară activitatea;

c) să respecte prevederile prezentei metodologii.

Art. 26. -

Prezenta metodologie se aplică locurilor la studii acordate de statul român începând cu anul universitar 2017-2018.

Acesta este un fragment din Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat acreditate din 10.02.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Metodologie:
Dispoziții generale
Condiții generale de atribuire a burselor
Organizarea și desfășurarea concursului
Drepturi și obligații
;
se încarcă...